Photoshop Mugt

 • Reýting
   
  (5/5)
 • Synlar: 1287
 • Ygtyýarnama: Mugt synag wersiýasy
 • Üklemeler: 342.8k
 • Wersiýa: CC
 • Gabat gelýän: Win / Mac
 • Photoshop Elements: Win / Mac
 • Photoshop Express: iOS / Android / Windows

Bu makalada, Photoshop-y mugt seýf üçin nädip almalydygyny aýtmak isleýärin. Professional surat redaktirlemegi, garakçylygyň esasy kemçilikleri we howplary we Photoshop CC-iň iň oňat mugt alternatiwalaryna syn üçin mugt Photoshop programma üpjünçiligini almagyň 4 kanuny usulyny öwrenersiňiz.

mugt fotoshop interfeýsi

Mugt Adobe Photoshop artykmaçlyklary

 • Bazar standarty
 • Maksatly programma üpjünçiligi
 • Gatlaklaryň aňsat düşünjesi
 • Köp dizaýn gurallary
 • Suratlaryň çözgüdini ýokarlandyrmak
 • Imagehli surat fýa-damatlary
 • Köp mugt sapaklar we pluginler
 • Surat monta .laryny ýasamak üçin gowy
 • 3D dizaýnlary döredip biler

Sýa-daag-jogap

 • Photoshop Free näçe wagtlap ulanyp bilerin?

Öň ähli aýratynlyklary barlamak üçin 7 günüň dowamynda Mugt Synag wersiýasyny ulanyp bilersiňiz Photoshop satyn almak.

 • Photoshop CC-iň synag wersiýasyny nädip alyp bilerin?

“Creative Cloud” -da hasabyňyzy göçürip alyň we şondan soň göçürip alyp bilersiňiz Photoshop mugt synag wersiýasy we beýleki mugt we tölegli Photoshop programmalary.

 • Synag möhletinden soň programma pozularmy?

No.ok. Birnäçe tölegli abunalardan birini satyn alyp, abunalygyňyzy uzaltmak sýa-daalar - Creativehli programmalar ýa-da Leeke programma. Satyn alanyňyzdan soň, Photoshop täzeden işledilenden soň awtomatiki ygtyýarnama alar.

 • Bu programmanyň doly görnüşi?

Hawa, tölegli abuna ýazylmak üçin bar bolan ähli aýratynlyklary bolan doly hukukly Photoshop programma üpjünçiligi. Biraz pul tygşytlamak isleseňiz, birini ulanmagy maslahat berýärin Adobe arzanladyşlary.

 • Photoshop-yň doly mugt görnüşini resmi taýdan alyp bilerinmi?

Ulanyp bilersiňiz Photoshop onlaýn mugt redaktýa-da, on ýyl mundan ozal CS2 wersiýasyny mugt alyň, Photoshop CC diňe synag re modeiminde ýa-da abuna ýazylýar. Mundan başga-da, üns berip bilersiňiz ykjam mugt surat redaktirleme programmalary Adobe-den.

 • Creative Cloud-da hasaba durmak zerurmy?

Edil özi. Indi ähli Adobe önümleri diňe Creative Cloud arkaly elýeterlidir. Olaryň aýratyn işi mümkin däl, hatda ykjam enjamlarda-da hasaba alynmaly.

Photoshop free ulanmagyň 3 usuly

Adobe Photoshop free almagyň we doly mümkinçiliklerini saklamagyň iň aňsat usuly synag wersiýasydyr. Ol hemişelik däl we hasaba alnandan bary-ýogy 7 gün dowam edýär.

Bu programma üpjünçiligini has uzyn ulanmagyň ýene üç usuly bar - iň soňky Photoshop CS2 wersiýasyny, ýönekeýleşdirilen Photoshop Elements wersiýasyny ýa-da ykjam Photoshop Express programmasyny göçürip almak.

Photoshop CS2
 • Reýting
   
  (3/5)
 • Synlar: 615
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 13k
 • Gabat gelýän: Win / Mac
fotoshop cs2 interfeýsi

Photoshop CS2-iň peýdalary:

 • Weýran ediji däl redaktirleme
 • 32 Bitli HDR suratlaryny redaktirlemek
 • Çig faýllary partiýa gaýtadan işlemek
 • Ingitip barýan nokatlary dolandyryň
 • Gyzyl göz düzediji

Köp adam bilmeýär, ýöne Adobe ähli CS2 programmalaryny, şeýle hem Adobe Acrobat 7-i mugt berýär. Nowöne indi meşhurlaryň “azajyk” köne wersiýasynyň bardygyna gaty begenmäň surat redaktirleme programma üpjünçiligi.

Photoshop CS2 10 ýaşdan geçdi we degişlilikde indiki wersiýalarynda ýok edilen ähli meseleler şu ýerde galdy. Täze fýa-damatlar üçin goldaw ýok we şoňa görä döredijilik buludy bilen iş ýok.

Meseleleriň biri Adobe-den ýüz öwürmek, şonuň üçin kompaniýa haýsydyr bir näsazlygy düzetmekde size kömek etmez, ýagny Adobe-den goldaw ýok.

Photoshop Elements
 • Reýting
   
  (4/5)
 • Synlar: 798
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Süklemeler: 137k
 • Gabat gelýän: Win / Mac
fotoshop elementleriniň interfeýsi

Photoshop elementleriniň peýdalary:

 • Arzan
 • Imagehli surat faýllary goldaýar
 • Kolla. Şablonlary
 • Aceüz we geo-bellik
 • Awtomatik bellik
 • Mugt peýdaly gollanmalar

Adobe Photoshop Elements Photoshop-yň ähli giň mümkinçiliklerine mätäç däl adamlar üçin döredildi, ýöne hiç zat ulanylmagynyň öňüni alyp bilmez ýaly diňe esasy wezipeleri. “Instagram” ýa-da “VSCO” -dan birneme köp, ýöne “Photoshop” -dan az.

30 günlük göçürip alyp bilersiňiz Photoshop Elements mugt Adobe web sahypasyndaky önüm sanawlarynda tapyp bilmejekdigiňiz üçin ýokardaky düwmede synag wersiýasy Döredijilik buludynda-da ýok, munuň sebäbine düşünemok.

Programma, Photoshop-yň köp elementini, şol sanda reňkleri düzetmek üçin doly hukukly Kamera RAW-ny öz içine alýar. Umuman, bu mugt Photoshop alternatiwasy esasy surat redaktirlemesi bilen işlemek üçin ýeterlikdir - kesmek, reňk düzetmek, esasy gaýtadan işlemek.

Photoshop Express Mobile
 • Reýting
   
  (4.5/5)
 • Synlar: 839
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Süklemeler: 363k
 • Gabat gelýän: iOS / Android / Windows
fotoshop ekspress interfeýsi

Photoshop Express-iň peýdalary:

 • Kolla making ýasamak
 • Bir gezeklik üýtgeşmeler
 • Awto-düzediş
 • Mugt serhetler, tertipler we fon
 • Döredijilik stikerleri, tatuirovka we tekst görnüşleri
 • Photoshop-a iber
 • Aňsat paýlaşmak

Jübi enjamlarynda ýa-da planşetde köplenç işleýän bolsaňyz, Photoshop-yň düýbünden mugt we resmi wersiýasy bar - Adobe Photoshop Express. Wagt bilen çäklenmän, Creative Cloud bilen işleýär we üstesine-de, öz buludy bar.

Şeýle-de bolsa, amatly we doly hukukly gaýtadan işlemek funksiýasy ýok. Diňe deriniň kemçiliklerini we başga-da käbirlerini redaktirläp bilersiňiz, ýogsam reňk düzedişi we süzgüçler ulanylýar.

Programma has doly Photoshop däl-de, Photoshop Express-e meňzeýär, ýöne mugt we bu artykmaçlyk.

Näme üçin Photoshop-yň Pirat görnüşini ulanmaly däl?

Täze başlanlaryň köpüsi, höwesjeňler hem Photoshop CC-ni bikanun gurnamaga synanyşýarlar Photoshop akymlary pullaryny tygşytlaýşy ýaly.

Aýda 9,99 dollar, ýagny 120 $ / ýyl Photoshop ýaly güýçli programma üçin gülkünç hasaplaýaryn, esasanam Lightroom-yň iki goşmaça wersiýasyny we 20 Gb bulut ammaryny alarsyňyz.

Köp suratçy abuna ulgamynyň nädogrydygyna, ozal satyn alyp ýatdan çykaranyňyzda has gowydygyna ynanýarlar. Emma Photoshop CS6 indi 600 dollardan gowrak, bu bolsa Photoshop CC üçin 5 ýyl töläp biljekdigiňizi aňladýar.

Bu gezek on esse köp gazanarsyňyz. Adamlar Netflix ýa-da Apple Music üçin deň mukdarda lezzet alýarlar, ýöne bu olaryň karýerasyna asla täsir etmeýär, diňe güýmenje. Everyöne her gün pul gazanmaga kömek edýän bir zat tölemek däl, ýok, näme üçin?

Döredijilik bulut we bulut hyzmatlaryny ýatdan çykaryň

Photoshop CC ygtyýarnamasy bilen işlemegiň uly artykmaçlygy bulut programma üpjünçiligi, şeýle hem çalt geçiş Lightroom-a fotoshop.

Pirat programma üpjünçiligini ulanmak bikanun

Birnäçe ýyllap işiňizi dowam etdirmek isleseňiz we bikanun programmalary ulananyňyz üçin 1500 dollar jerime tölemeseňiz, Photoshop-a aýlyk abuna ýazylmak üçin 10 dollar tölemegiň manysy bar.

Işiňize çynlakaý çemeleşmek üçin hünärmen

Hiç kim bikanun ulanýan suratçy bilen professional işlemez döwülen Photoshop programma üpjünçiligi, we karýeraňyz hakykatdanam möhüm bolsa, garakçy programma üpjünçiligini ulanmaň.

Size goldaw berjek Surat jemgyýetlerinden we öndürijilerinden kömek

Islendik mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz ýa-da Photoshop yza galdy, hemişe Adobe goldawyna ýüz tutup bilersiňiz, bu ýerde meseleleriňizi çözmekde biraz kömek alarsyňyz. Garakçylyk wersiýasynda bu funksiýa siziň üçin elýeterli däl.

Garakçylyk nusgalary nädogry we hemişe meýilleşdirilişi ýaly işlemeýär

Hiç hili täzelenmäniň ýoklugy we işdäki kynçylyklary düzetmek sebäpli ýalňyşlyklar we şowsuzlyklar sizi hasam biynjalyk eder, şonuň üçin Photoshop-dan mugt göçürip almak synagyna garşy durmak has gowudyr.

Mugt alternatiwalar

Doly Photoshop free alternatiwasyny tapmak gaty kyn, sebäbi bu programma üpjünçiligi iň güýçli surat redaktirleme programmasy we tölegli analoglary bilen deňeşdirilende gaty arzan.

Adöne Adobe programmalaryny ulanmak siziň üçin prinsip däl bolsa we doly hukukly programma isleseňiz, ulanyp bilersiňiz Photoshop ýaly programmalar.

1. GIMP

gimp nyşany
Taraz+
 • Açyk çeşme programma üpjünçiligi
 • Köp pluginler we okuw sapaklary
 • Çuňňur surata düşürmek
Minuslar-
 • Tekst guraly birneme geň
 • Kamera RAW analogy ýok
 • Photoshop hereketleriniň meňzeşi ýok

Adobe Photoshop ýaly güýçli we işleýän önüme eýe bolmak isleseňiz, GIMP iň oňat alternatiwalaryň biri hasaplanýar. Diňe mugt däl, eýsem köp sanly ulanyjyny gowulaşdyrmak üçin işlemäge mümkinçilik berýän açyk çeşme programma üpjünçiligi hem bar.

Munuň netijesinde GIMP üçin köp sanly plugin we goşmaçalar ýazylýar we Adobe Photoshop üçin plaginler bilen hem işläp biler.

GIMP şekil redaktirleme programmasynyň ýene bir artykmaçlygy, 90-njy ýyllaryň ýa-datalarynda peýda bolmagy we köp ýyllaryň dowamynda internetde köp sanly mugt kurslar we görkezmeler toplanmagydyr.

2. Boýag.NET

Boýag.NET nyşany
Taraz+
 • Gatlaklary garyşyk re withimleri bilen goldaýar
 • Taryh guraly
 • Esasy redaktirlemek üçin gowy
 • Faýl görnüşleriniň onlarçasyny goldaýar
Minuslar-
 • Ulanyjy interfeýsi köne görünýär
 • Okuw sapaklary ýok
 • Kamera RAW görnüşi ýok
 • Derini gaýtadan gözlemek üçin gural ýok

Boýag.NET Microsoft Paint-e alternatiwa hökmünde döredilen köne taslama, ýöne wagtyň geçmegi bilen güýçli we şol bir wagtyň özünde ýönekeý boldy mugt surat redaktýa-day, höwesjeň we ýarym professional meseleleriň köpüsini çözmäge ukyply.

Boýag.NET gatlaklar bilen işlemegi goldaýar, ýöne maskalar üçin aýratyn bir plugin birikdirmeli. Programmada köp sanly süzgüç we dürli gural bar, ýöne GIMP mugt Photoshop analogy ýaly giň däl.

Boýag.NET-iň ýönekeý we düşnükli interfeýsi bar we surat redaktýa-day hatda gaty gowşak kompýuterlerde-de çalt işleýär.

3. Pixlr

Pixlr nyşany
Taraz+
 • Her platfýa-damada işleýär
 • Gatlaklary we garyşyk reesimlerini goldaýar
 • Taryh gurallary
Minuslar-
 • Photoshop ýaly köp taraply däl
 • Köp faýl görnüşlerini goldamaýar
 • Az okuw gollanmalary

Käwagt suratlary kompýuterde redaktirlemeli bolarsyňyz, bu ýerde programma gurmaga rugsadyňyz ýok ýa-da islän wagtyňyz internete girip bilýän islendik kompýuterde işledip boljak programma gerek. Soňra Pixlr redaktýa-day ajaýyp saýlaw.

Bu web programmasy we göni brauzerde işleýändigini aňladýar. “Pixlr Redaktýa-da” beýleki mugt surat redaktýa-dalarynyň köpüsini goldaýar. Missingekeje zat ýitirilen zat, adaty meseleleriň awtomatlaşdyrylmagy we makroslary döretmek ukybydyr.

Şeýle-de bolsa, bu mugt Photoshop onlaýn analogy birbada birnäçe suratda amallary ýerine ýetirip biler we RAW bilen ajaýyp işleýär.

4. PhotoScape

PhotoScape nyşany
Taraz+
 • Çalt işlemek
 • Gowy optimizasiýa
 • Faýllaryň dürli fýa-damatlaryny goldaýar
 • Ekrana düşürmek
Minuslar-
 • Funksiýa islenýän köp zady galdyrýar
 • Saklanylanda hiliň ýitmegi

Başga bir Adobe Photoshop free alternatiwasynyň interfeýsi täze başlanýanlar we ösen ulanyjylar üçin şol bir wagtyň özünde düşnükli we amatly bolar. PhotoScape diňe gatlaklary däl, eýsem goldaýar mugt Photoshop hereketleri umumy meseleler bilen çalt işlemek üçin analoglar.

Ozal programma diňe kiçijik fýa-damatda suratlary ýatda saklamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bolupdy. Mýa-daeöne has soňky döwürde “PhotoScape” çäklendirmesiz mugt ulanylyp bilner, isleseňiz haýyr-sahawat bilen taslama goldaw berip bilersiňiz.

5. Krita

Krita nyşany
Taraz+
 • Planşetlerde ulanyp bolýar
 • Dürli taslamalar üçin galyplar
 • Köp täsirler
Minuslar-
 • Taryh guraly ýok
 • Tekst goýmak Photoshop-daky ýaly gowy däl

Krita gaty meşhur Photoshop redaktýa-day analogy däl. Interfeýsiniň Photoshop-a meňzeýändigini - gurallar paneliniň gaty meňzeş ýerde ýerleşmegini isleýärin.

Düzgüne görä, garaňky tema bar (ýöne başgaça bolmak isleseňiz düzüp bilersiňiz) we gurallaryň özleri Adobe bilen gaty meňzeýär. Gurallar üçin goldaw bar, Photoshop-daky ýaly birnäçe goýmany açyp bilersiňiz.

Bu düýbünden mugt, ýöne döredijileri goldamak isleýänler üçin tölegli wersiýa bar.

Mugt Photoshop Gurallary

Surat redaktirlemegi, dizaýny ýa-da çyzmagy aňsatlaşdyrmak üçin, prosesi has çalt we reallaşdyrmak üçin aşakdaky Ps hereketlerini göçürip alyp bilersiňiz.

fixthephoto-dan mugt fotoshop gurallary

Hereketlerden başga-da göçürip alyp bilersiňiz Mugt Photoshop örtükleri, Mugt fotoshop dokumalary, Mugt Photoshop çotgalary we ş.m.

Adobe Photoshop Free göçürip almak

adobe fotoshop mugt göçürip alyň

Smartfonyňyzda ýa-da noutbukyňyzda Photoshop-yň kanuny görnüşini almak üçin şu baglanyşyklardan birini ulanyň.

“Adobe Photoshop” mugt synagynyň esasy artykmaçlygy, programmany hepdäniň dowamynda mugt we kanuny gözden geçirmek mümkinçiligidir. Surata düşürmek ýa-da surata düşürmek bilen meşgullanýan bolsaňyz, Photoshop munuň üçin iň meşhur programma. (has giňişleýin öwreniň “Lightroom” -y nädip mugt almaly).

Şol sebäpli dünýäde müňlerçe janköýer bar, bu bolsa edebiýatyň, mugt sapaklaryň we Photoshop sapaklary iň gowy surat alyjylardan, şeýle hem her ýurtdaky kurslardan.

Gurlan Kamera RAW-yň kömegi bilen, suratlaryňyzyň esasy reňkini düzedip bilersiňiz, esasy we çuňňur surata düşürmek, hatda şekili bütinleý tanap bolmajak derejede üýtgedip bilersiňiz. Photoshop ähli surat fýa-damatlaryny goldaýar we iň gowusy çig faýllar bilen işleýär.


Ann Young

Hi there, I'm Ann Young - a professional blogger, read more

GET 60% OFF GET 60% OFF
adobe-black-friday-deals-dt