Photoshop-ny onlaýn göçürip alyň

Bu gural mugt Photoshop-a alternatiwa Esasy surat redaktirleme talaplaryňyzy durmuşa geçirmek üçin döredijiler tarapyndan onlaýn üpjün edilýär we döredilýär. Photoshop online satyn almazdan ozal bu ýönekeý guraly synap görüň.

Sorag-jogap - Photoshop Online

Bu Adobe Photoshop online görnüşidirmi?
, Ok, bu Photoshop online wersiýasy däl. Bu mugt surat redaktory onlaýn ulanyp boljak çäkli ýönekeý funksiýalar bilen. Käbir ulanyjylar hatda oňa Photoshop onlaýn redaktory diýýärler, sebäbi .psd (fotoshop formaty), .xd we .raw faýllaryny, şeýle hem brauzeriňizdäki beýleki meşhur surat formatlaryny redaktirläp bilersiňiz.
Bu guraly onlaýn ulanmak üçin hasaba alynmalymy?
, Ok, bu guraly bu sahypany açanyňyzdan soň derrew ulanyp bilersiňiz.
Maslahatymyz:
Bu onlaýn gural gaty ýönekeý we Photoshop bilen deňeşdirip bolmaýar. Has öndürijilikli iş üçin maslahatymyz, Adobe Photoshop online satyn almak.
Bu guraly hünär maksatly ulanyp bilerinmi?
Hawa, bu guraly esasy iş üçin ulanyp bilersiňiz, ýöne goşmaça zat ýok. Onuň işleýşi her gün uzaldylýar, ýöne bar bolan funksiýalar professional surata düşürmek we web dizaýny ýerine ýetirmek üçin ýeterlik däl. Suratlary özbaşdak redaktirlemek islemeýän bolsaňyz, sargyt edip bilersiňiz surat redaktirleme hyzmaty hünärmenlerden we suratlaryňyzy 2 günüň dowamynda birnäçe günüň içinde ýerine ýetiriň.
Bu mugt guraly göçürip alyp bilerinmi?
, Ok, bu guraly islendik brauzerde onlaýn ulanyp bilersiňiz. Kompýuteriňizde iş stolunyň wersiýasyny ulanmak üçin göçürip almaly Adobe Photoshop Adobe resmi web sahypasynda onlaýn we ony awtonom görnüşde ulanyň.

Photoshop online okuw gollanmalary: