Adobe Photoshop CS3

Adobe Photoshop CS3

 • Reýting
  (4/5)
 • Synlar: 8.2K
 • Baha: Mugt
 • .Üklemeler: 14.3k
 • Wersiýa: 10.0.1
 • Gabat gelýän: Windows, Mac

Adobe Photoshop CS3-i göçürip almagyň ýollaryny gözleýärsiňizmi? Bu makalada, näme üçin Photoshop-yň garakçylykly wersiýalaryny we bu sebäp bolup biljek ähli kynçylyklary göçürip almaly däldigiňizi aýdaryn. Şeýle hem, bu grafika redaktoryna işleýşi we mümkinçilikleri bilen meňzeş 5 programmanyň sanawyny bererin.

adobe photoshop cs3 interfeýsi

Photoshop CS3-iň peýdalary

 • Kamera RAW-dan faýllary has gowy goldamak
 • Çalt saýlamak guraly
 • B & w şekillerindäki çal dolandyryşyň kölegeleri
 • Akylly süzgüçler
 • Jübi enjamlary üçin grafika optimizasiýasy
 • Panoramiki şekilleri döretmek üçin Photomerge guraly

Sorag-jogap

 • Photoshop CS3-i nireden göçürip alyp bilerin?

Adobe wagtal-wagtal bazaryň we müşderileriň islegleriniň üýtgemegi sebäpli önümlerini satmagy, ösdürmegi ýa-da goldamagy bes edýär. Adobe Photoshop CS3-i döredijiniň web sahypasyndan göçürip alyp bilmezligiňiziň sebäbi şu. Şeýle-de bolsa, ol ýerde täzelenen, kämilleşdirilen wersiýany alyp bilersiňiz.

 • Photoshop üçin synag döwri barmy?

Hawa, programmany 7 gün mugt synap bilersiňiz. Göçürip almak Photoshop synagy wersiýasy, Adobe ID we parolyňyz bilen ulgama girmeli.

 • Photoshop-y birnäçe kompýutere gurup bilerinmi?

Elbetde. Photoshop we beýleki Creative Cloud programmalaryny ygtyýarlylaryň kömegi bilen iki kompýutere gurnap bilersiňiz Photoshop gurnaýjy. Üçünjisine gurnamak isleseňiz, beýleki iki kompýuteriň birinde ony öçürmeli bolarsyňyz.

 • Adobe Photoshop CS3 üçin gurnama CD bar bolsa, programmany täze kompýutere gurup bilerinmi?

Köne Photoshop wersiýalary häzirki zaman operasiýa ulgamlarynda işlenip düzülmedi ýa-da synagdan geçirilmedi. Kompýuteriňiziň Photoshop wersiýasy üçin ulgam talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

 • Photoshop-yň köne we täze wersiýalaryny bir wagtda ulanyp bilerinmi?

Hawa, şol bir kompýuterde Photoshop-yň birnäçe wersiýasyny gurup we ulanyp bilersiňiz. Thehli elýeterli wersiýalar “Creative Cloud” iş stoly programmasynda ýygnaldy.

 • Programmanyň täze wersiýasy bilen Adobe Photoshop CS3 arasynda nähili tapawutlar bar?

Photoshop CC-iň iň soňky wersiýasyny (2023.23.1) kompýuter ýa-da iPad-a gurnap bolýar. Islän wagtyňyz we islendik enjamdan döredijilikli bolmaga mümkinçilik berýän işiňiz bulut ammarynda saklanar. Döredijiler pluginleri täzelediler, täze gradient aýratynlyklaryny, şablonlaryny we gatlak stillerini goşdular. Köne gurallar henizem bar, ýöne olar aýratyn bölüme ýygnanýarlar.

Pirat wersiýasy Photoshop CS3

Programmanyň bu wersiýasy indi goldanylmasa-da, ulanyjylar köne wersiýasyny gözleýänligi sebäpli Photoshop CS3-i mugt göçürip alýan üçünji tarap web sahypalary bar.

Şeýle web sahypasyndan faýllary göçürip alanyňyzda, köp ýalňyşlyklary we näsazlyklary bolan programma üpjünçiligini almak, kompýuteriňize zyýanly programma üpjünçiligi ýokaşdyrmak we kanun bilen baglanyşykly kynçylyk çekmek howpy abanýar. Ygtyýarnamasyz programma üpjünçiligini ulanmagyň nähili howplydygyny bilmek üçin okaň.

Bu barada has giňişleýin maglumat alyň Photoshop yzda.

Awtorlyk hukuklarynyň bozulmagy

“Adobe” -ni göçürip alan her bir adam üçin jenaýat jogapkärçiligi bar “IPad” Kum fotoshopy ýa-da beýleki web sahypalaryndan iş stoly kompýuterleri. Bu awtorlyk hukugynyň bozulmagy we ABŞ-da iki müň dollar jerime ýa-da 5 ýyl azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Zyýanly programma üpjünçiligi

Adobe Photoshop CS3 bilen ygtybarly çeşmeden mugt göçürip alyp boljak başga bir mesele zyýanly programma üpjünçiligi. Troýanlaryň günsaýyn “has akylly” bolýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ulgamyňyza zyýan bermekden başga-da, şahsy maglumatlaryňyzy ogurlap bilerler. Netijede, kompýuteriňizi olardan “bejermeli” bolarsyňyz. Ygtyýarly programma üpjünçiligi, maglumatlaryňyza howp salmazdan ulanmak üçin ygtybarly we ygtybarly. .A bolmasa, alyp bilersiňiz “Adobe Creative Cloud” sinagogasy we zerur programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny barlaň.

Tehniki goldaw ýok

“Photoshop” -y kanuny ulananyňyzda haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, tehniki goldawa ýüz tutup bilersiňiz. Garakçy Adobe Photoshop CS3-i göçürip alyp, ähli kemçilikleri özüňiz çözmeli bolarsyňyz.

Adobe Photoshop CS3 alternatiwalary

Photoshop CS3 köne bolansoň, bu programmanyň iň soňky wersiýasyny göçürip alyň we 7 günlük mugt synagdan geçiň. Bir hepdeden soň, aýlyk abuna 20,99 dollar satyn almaly bolarsyňyz ýa-da ajaýyp alternatiwa gözlemeli bolarsyňyz. Photoshop-yň ýerine ulanyp boljak grafiki redaktorlaryň sanawyny bir ýere jemledim.

1. Luminar

çyra nyşany
Taraz
 • Sazlanylýan paneller
 • Netijeli RAW öwrülişi
 • AI slaýderleri
 • Adobe programmalary üçin plugin
Minuslar
 • Linza profilleri ýok
 • Photoshop bilen deňeşdirilende gaty haýal

Skylum-dan Luminar 4, suratlaryny redaktirlemek işini has ýönekeýleşdirmek isleýän suratçylar üçin iň içgin gurallara eýedir. Programma üpjünçiligi, surat redaktirlemesini ep-esli çaltlaşdyrmaga kömek edýän güýçli AI tehnologiýalaryny ulanýar. Asmany çalyşmak aýratynlygyndan lezzet alýaryn. Syçanjyga diňe bir gezek basmak bilen asmany üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

2. GIMP

gimp nyşany
Taraz
 • Açyk çeşme programmasy
 • Tonna plaginler, gatlak maskalary, süzgüçler
 • Çuňňur şekillendiriş
 • Islendik surat faýly formaty bilen diýen ýaly işleýär
Minuslar
 • Biraz çylşyrymly interfeýs
 • Photoshop hereketleri üçin meňzeşlik ýok

GIMP açyk kodly mugt surat redaktory. Programmanyň iş stolunda ýa-da onlaýn görnüşinde işlemegi saýlap bilersiňiz. Bu Adobe Photoshop CS3 alternatiwasy sesleri azaltmak, reňkleri düzetmek, çotgalar we gradient gurallary bilen işlemek, şeýle hem kolla andlar we afişalar döretmek üçin ulanylyp bilner. GIMP bilen işlemek üçin Photoshop pluginini ulanyp bilersiňiz. Döredijiler haýsydyr bir näsazlygy we yza galmagy aýyrmak üçin aýak üstünde durýarlar.

3. Photo Pos Pro

surat pos logo
Taraz
 • Gatlaklary redaktirläp bolýar
 • Effektleriň we süzgüçleriň ajaýyp görnüşi
 • Özbaşdak düzüp boljak çotgalaryň köpüsi
 • Tekst çarçuwalarynyň içinde tekst akýar
Minuslar
 • Gatlak dublikatlaryny döretmek gaty kyn
 • Gurallar palitrasynda klawiatura gysga ýollary ýok

Photo Pos Pro, täze başlanlaryň we hünärmenleriň peýdaly boljak piksel grafiki redaktorydyr. Düwürtikleri, menekleri we gyzyl göz effektini aýyrmak üçin gatlaklar, ýörite çotgalar we bejeriş guraly bilen surata düşürip bilersiňiz. Mundan başga-da, ýerden taslama döretmäge kömek etjek dürli çeper effektleri, dokumalary, gradiýentleri we ş.m. tapyp bilersiňiz.

4. Pixlr

piklr nyşany
Taraz
 • Jübi wersiýasy bar
 • Köp çalt düzediş gurallary
 • Gatlak we maska goldawy
 • Kompýuteriňizden ýa-da URL-den suratlary açar
Minuslar
 • Fleş gerek
 • Mahabat

“Pixlr”, “Flash” esasly şekil redaktirleme programmasydyr. (Pro, Redaktor, X ýa-da Express) saýlamak üçin Pixlr-iň 4 wersiýasy bar. Esasy artykmaçlygy, ajaýyp işleýşi, ulanmagyň ýönekeýligi we ähli ulanyjylar üçin elýeterlilikdir. Bu “Adobe Photoshop CS3” alternatiwasy çalt portreti täzeden ýüklemek wezipesini ýerine ýetirýär, şekiliň wizual äheňini üýtgetmäge kömek eder we çyzgy we grafiki dizaýn üçin ulanylyp bilner.

5. Paint.NET

boýag.net nyşany
Taraz
 • Başlangyç üçin amatly
 • Mugt pluginler
 • Gowy tertipli UI
 • Suraty ösdürmek üçin gurallaryň giň görnüşi
Minuslar
 • Çäklendirilen işleýiş
 • Diňe Windows

Paint.NET ýönekeý surat we surat redaktory. Onda gatlaklary, egrileri we derejeleri goşmak bilen iň esasy surat redaktirleme gurallary bar. Gurallaryň we süzgüçleriň toplumy gaty çäkli bolsa-da, programma birnäçe mugt pluginleri goldaýar. Suratkeşleriň we grafika dizaýnerleriniň köpüsi Paint.NET-i ulanýarlar, bu bolsa ussahanalar we okuw sapaklary bilen köp forumyň bardygyny, şeýle hem köp soraga jogap berýändigini aňladýar.

Freebies

fixthephoto tarapyndan mugt fotoshop hereketleri

Surat redaktirlemekde birnäçe sagat tygşytlamak üçin mugt hereketleri saýladym. Kämil şekilleri almakdan bir gezek uzakda bolarsyňyz.

Photoshop CS3-i göçürip alyň

adobe photoshop cs3 mugt synag

Täze öwrenýänler we hünärmen suratkeşler, akylly süzgüçler, gara we ak suratlar, gatlaklar we ş.m. ýaly ösen mümkinçilikleri üçin Adobe Photoshop CS3-i saýlaýarlar, Photoshop CS3-iň siziň üçin peýdalydygyny ýa-da ýokdugyny synap bilersiňiz.

GET 60% OFF GET 60% OFF