Adobe Animate Mugt

Adobe Animate 2023 (22.0)

 • Rank
  (5/5)
 • Synlar: 285
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 3.4k
 • Wersiýa: 22.0
 • Gabat gelýän: Windows, Mac OS

Adobe Animate-i mugt göçürip alyň (öň Adobe Flash Professional, Macromedia Flash we FutureSplash Animator) we abuna ýazylmazdan multimediýa we animasiýa dörediň.

Animate, Adobe Systems tarapyndan grafiki dizaýn taslamalaryny, multfilmleri, mahabatlary, web programmalaryny, oýunlary, onlaýn wideolary, interaktiw wektor animasiýalaryny we beýleki interaktiw mazmuny döretmek üçin köp wezipeli platforma hökmünde döredildi.

adobe animasiýa interfeýsi

Resmi taýdan goldanýan Photoshop wersiýasyny mugt alyp bolmaýar diýen netijä geçmäň. Möhüm surat redaktirleme funksiýalaryna zyýan bermezden mugt Photoshop-y nädip almalydygy barada birnäçe peýdaly maslahatlar taýýarladym.

“Adobe Animate Free” -iň peýdalary

 • Çotga we pozýan aýna boýag
 • Garyşyk reesimlerini gatlak ýa-da çarçuwa derejesinde ulanmak mümkinçiligi
 • Döredýär we berýär ýerine ýetiriji we ygtybarly AMP esasly mahabatlar
 • Köp sanly nyşanlary goldaýar
 • Giňeldilen tekst atlas çykyşlary
 • Suratlary dogry ölçeg we asyl surat düzedişleri bilen eksport etmek mümkinçiligi saklanyldy
 • Aktiwleriň gowulaşmagy

Sorag-jogap

 • Adobe Animate synagyny göçürip alyp bilerinmi?

Her hasaba alnan Adobe ulanyjysy, islendik döredijilik bulut programmasynyň synag wersiýalaryny alyp biler. Haýwan hem kadadan çykma däldir. Adobe ID-iňizi, parolyňyzy giriziň we Creative Cloud programmalar katalogyndan mugt synag göçürip alyň.

 • Adobe Animate-i nädip göçürip alyp bilerin?

Ilki bilen, döredijilik bulut programmalarynyň katalogyna giriň. Giriň, Adobe ID we parolyňyzy giriziň. Adobe Animate-i tapyň we programmany kompýuteriňize göçürip alyň. Öňki goýberilişleri gurmak ýa-da Adobe Animate göçürip almak täzelenmelerini gözlemek isleseňiz, Downloadükleme döredijilik bulut programmalarynyň katalogy barlaň.

 • Başga bir kompýuterde fleş animasiýa programma üpjünçiligini gurup bolarmy?

Animate we beýleki Adobe önümlerini diňe iki kompýuterde ulanmak bolýar. Iki-den gowrak kompýutere programma üpjünçiligi gurmak isleseňiz, iş stoluňyzyň birinde programmany ýapmaly.

 • Adobe animasiýasyna gatlak çuňlugyny nädip ulanmaly?

Animate-iň ösen gatlak aýratynlygy bar, ony wagt çyzgylaryna gatlak çuňlugyny goşmak üçin ulanyp bilersiňiz. Bir gatlagyň çuňlugyny üýtgedip, janlandyryp bolýar.

 • Kod ýazman animasiýa nädip döredip bolar?

HTML5 kanwasy üçin animasiýa döredýän bolsaňyz, hereketler kody ussasyny ulanyp bilersiňiz. Bu ýagdaýda hiç hili kod ýazmak hökman däl. Animate- hereketler kody ussasy ulanmagy öwreniň.

 • Adobe animasiýa programma üpjünçiliginde MXP we ZXP faýl giňeltmelerini nädip gurmaly?

MXP we ZXP faýl giňeltmelerini gurmagyň iki warianty bar: olary Dolandyryş giňeltmelerini dolandyrmak ýa-da kömegi bilen goşmaçalar hökmünde gurup bilersiňiz. buýruk setiri. Animate-de giňeltmeleri nädip gurmalydygyny barlaň we islendik meseläni çözmäge kömek etjek maslahatlary tapyň.

Pirat fleş animasiýa programma üpjünçiligini ulanmagy bes etmegiň 5 sebäbi

Adobe Animate-i mugt göçürip almagyň kanuny usuly ýok. Şol sebäpli köp ulanyjy garakçylyk wersiýalaryny gözleýär. Olaryň käbiri şular ýaly programma üpjünçiligini ulanmagyň howpuna düşünmeýärler.

Şonuň üçin döwülen programmalary göçürip almagyň bolup biljek netijeleri we gizlin howplary barada bilmelisiňiz.

Bikanun

Munuň bikanundygyny hemmeler bilýär, ýöne bolup biljek netijelere her ulanyjy düşünmeýär. ABŞ ýa-da Angliýanyň raýaty bolsaňyz, gapyňyzda polisiýa işgärini tapyp bilersiňiz ýa-da kazyýetiňize iberilip bilner.

Internet işjeňligiňizi we ISP-den göçürip alýan zatlaryňyzy gizläp bilmersiňiz. Mundan başga-da, programma üpjünçiligini döredijiler köplenç programmalarynyň içinde baýdak goýýarlar, şonuň üçin ygtyýarly programma üpjünçiligini ulanýandygyňyzy ýa-da ulanmaýandygyňyzy bilýärler.

Webde göçürip alan kiçijik döwük programmaňyz hem uly problemalara sebäp bolup biler.

Hiç hili goldaw almarsyňyz

Häzirki zaman programma üpjünçiligi has ýöriteleşdirilen onlaýn goldawy talap edýär. Adobe Flash Animation-y mugt göçürip alsaňyz we dogry işlemese, müşderi goldawyna jaň edip bilmersiňiz.

Programma üpjünçiligiňizde ygtyýarnama ýok, käbir kynçylyklaryňyz bar bolsa, ýüz tutup biljek adam ýok.

Mundan başga-da, köp programmalar her gezek ulananyňyzda dogry işlemek üçin öz serweri bilen hyzmatdaşlygy talap edýär. Galp programma üpjünçiligini ulanýandygyňyz üçin, tehniki goldaw üçin hukugyňyz ýok.

Synag wersiýalary bar

Adatça, ygtyýarnama satyn almazdan ozal Adobe Animate-i mugt synap bilersiňiz. 14-30 gün ähli funksiýalaryny ulanmak we bu programmanyň kompaniýanyň soraýan puluna laýykdygyna düşünmek üçin ýeterlikdir.

Programma üpjünçiligi siziň üçin gaty gymmat ýaly görünýän bolsa, hiç kim size pul tölemeýär. Bazar basyşynyň bu görnüşi programma üpjünçiligi we amaly programmalar üçin bahalaryň arzanlamagyna sebäp boldy. Programma hakykatdanam puluna laýyk bolsa, hökman satyn alarsyňyz.

Täzelenmez

Adobe Flash Animator, öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin täzelenmegi talap edýär. Ulanylýan her bir programma köplenç döredijiniň serwerine birikýär.

sebäpli programma üpjünçiligi möhüm faýllary we düzedişleri täzeläp biler. Programmany täzelemäge mümkinçilik ýok bolsa, ýakyn wagtda näsazlyklar we yza galmalar peýda bolar we hatda durnuksyz işlemegi mümkin. Programma üpjünçiligini satyn alsaňyz, geljekdäki täzelenmeleri kepillendirýän ygtyýarnamanyň bolmagy diýmekdir.

2 Adobe Animate CC mugt alternatiwalary

Mysal üçin, “Adobe Animate” -den göwnüňizden turmasa, gaty haýal ýa-da netijesiz işleýär, şol bir funksiýa we aýratynlyklara eýe bolan mugt alternatiwalary ýygnadym. Bir dollar tölemezden göçürip alyp bilersiňiz.

1.KoolMoves

adobe animate cc mugt alternatiw koolmoves
Taraz
 • Dürli interaktiw we maglumat beriş sapaklary
 • Ulanyja gönükdirilen
 • Köp sanly täsirler we gurallar
Minuslar
 • Ösen ses we wideo Flash mümkinçilikleri ýok
 • Klawiatura gysga ýollaryny düzedip bolmaýar

Adobe Flash CC üçin ajaýyp alternatiwadyr, sebäbi häzirki wagtda Flash-iň meşhurlygy gaty güýçli. Üýtgeşik we adatdan daşary mazmun döredip biljek programma gözleýän bolsaňyz, KoolMoves ajaýyp warianty.

Elbetde, birnäçe minutyň içinde Yahoo.com ýaly sahypalary döretmek mümkin däl. “KoolMoves” “Flash” mümkinçiliklerine ajaýyp giriş. Grafiki suratlar getirmäge, içgin interfeýs ulanyp, owadan animasiýalary, interfeýsleri we web sahypalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

KoolMoves gural gutusynda ajaýyp uly funksiýalar bar. Tekst we animasiýa effektleri bilen işläp, faýllary import edip, taslamalaryňyza MP3 ýa-da WAV faýllaryny goşup bilersiňiz.

2. Moho Pro 12

adobe animate cc mugt alternatiw moho pro 12
Taraz
 • Peýdaly okuw gollanmalary we goldaw
 • 2 reesimiň arasynda geçmek mümkinçiligi - başlangyç we ösen
 • Öň taýýarlanan mazmunyň dürli görnüşi
 • Süňkleri berkitmek ulgamy
 • Faýllary göni YouTube-a ýükläp bilýär
Minuslar
 • Göwnüňe bolmasa interfeýs
 • Öwrenmek üçin wagt talap edýär

Moho Pro 12 multfilm, 2D film ýa-da kesilen animasiýa döretmek, fon çyzmak, taslamalara tekst ýa-da ses goşmak we zerur bolsa onlaýn ýagdaýda ýüklemek üçin animasiýa programma üpjünçiligi.

Moho Pro 12-de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator we Adobe Flash-e meňzeş aýratynlyklar bar. Anime studiýasyny öwrenmek gaty kyn, ýöne birnäçe sagatlap hezil eder.

Maglumat beriji gollanmanyň kömegi bilen, illýustrasiýa we esasy animasiýalar bilen işlemegi öwrenip bilersiňiz. Mundan başga-da, başarnygyňyzy ýokarlandyrmak üçin Anime Studio kitaphanasyndaky gahrymanlar we sesler bilen synag edip bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi içerki iş prosesine eýedir, sebäbi Moho Pro 12 giň ýaýran usullary öz içine alýar: gatlaklar bilen işlemek, wagt çyzgysy, wektor şekilleri (ýeňil we çeýe) we ýönekeý we baý palitrasy.

Adobe Animate CC mugt göçürip alyň

Adobe animasiýa göçürip almak

Adobe Animate, Flash, kanwas HTML5 animasiýalaryny we web sahypalary üçin elementleri (bannerler, düwmeler we ş.m.) döretmek üçin iň oňat guraldyr. Programma üpjünçiligi amatly Flash hünär ösüş platformasydyr. Adobe Animate CC mugt synagyny göçürip alyň we “Flash” bilen işlemegiň tizliginden we aňsatlygyndan lezzet alyň.

GET 60% OFF GET 60% OFF