Adobe Bridge Free

Adobe Bridge

 • Rank
  (4.5/5)
 • Synlar: 135
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 2.1k
 • Wersiýa: 11.1.1
 • Gabat gelýän: Mac / Win

Faýllar bilen işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin ygtybarly döredijilik çeşmesi dolandyryjysyny almak isleseňiz, Adobe Bridge mugt siziň üçin ajaýyp bolar. Onuň kömegi bilen döredijilik çeşmelerini aňsatlyk bilen görüp, tertipläp, redaktirläp we paýlaşyp bilersiňiz. Ine, men size bu programma üpjünçiligi hakda hemmesini aýdaryn we mugt göçürip almagyň usullaryny öwrederin.

adobe köpri interfeýsi

Resmi taýdan goldanýan Photoshop wersiýasyny mugt alyp bolmaýar diýen netijä geçmäň. Möhüm surat redaktirleme funksiýalaryna zyýan bermezden mugt Photoshop-y nädip almalydygy barada birnäçe peýdaly maslahatlar taýýarladym.

Adobe Bridge-iň peýdalary:

 • Ulanmak ýönekeý
 • Reňkleriň merkezleşdirilen sazlamalary
 • Amatly partiýany gaýtadan işlemek
 • Suratlary eksport etmek aňsat
 • goldaýar Ölçeg funksiýasy bilen Retina we HiDPI displeýleri
 • Adobe Stock-a suratlar ýüklemek kyn däl
 • Awto keş keşini dolandyrmak
 • Panoramik we HDR suratlaryny çalt guramak we ýerleşdirmek

Sorag-jogap

 • Adobe Bridge näme?

Adobe Bridge merkezi faýl saklaýjy we köp sanly redaktirleme funksiýasyna eýe bolan faýl dolandyryjysydyr. Bu programma üpjünçiligini ulanyp, wagtyňyzy tygşytlap we faýllar bilen işiňizi aňsatlaşdyryp bilersiňiz.

 • Adobe Bridge-i nädip ulanyp bilersiňiz?

Bu programma üpjünçiligi döredijilik suratçylary we wideograflary üçin peýdalydyr, sebäbi bu wizual baýlyklaryny çalt we ýokary derejede dolandyrmaga kömek edýär. Öň hem belläp geçişim ýaly, Adobe Bridge wagt tygşytlaýar we faýllary çalt tapmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, Adobe Stock we Adobe Portfolio-a faýl göçürip almak we kameralardan we ykjam enjamlardan faýl import etmek ýaly birnäçe goşmaça funksiýa bar.

Bu syny okaň we Adobe Portfolio mugt hakda has giňişleýin öwreniň.

 • Adobe Bridge-iň bahasy näçe?

Bu programma üpjünçiligini aýratyn satyn almak hökmünde düýbünden mugt alyp bilseňizem, ulanyjylar seýrek edýärler. Munuň sebäbi, esasan Adobe programmalary bilen işlemek üçin niýetlenendigi we netijede Adobe Creative Cloud meýilnamasyna girizilmegi. Bu meýilnama bir ýyl satyn alsaňyz, aýda 52.99 dollar we bir gezeklik satyn alsaňyz 79.49 dollar.

Adobe Creative Cloud mugt hakda has giňişleýin maglumat alyň.

 • Talyplar / mugallymlar üçin arzanladyş barmy?

Hawa, ähli CC programma maşgalasynda 60% arzanladyş bar!

 • Adobe Bridge-i nireden öwrenmeli?

Internetde bu programma üpjünçiligini döredijilik bulutlarynyň köpüsini öz içine alýan okuw meýilnamasynyň bir bölegi hökmünde ulanmagy öwredýän köp sanly kursy tapyp bilersiňiz. Her bir programma bilen nähili işlemelidigini düşündirýän “Creative Cloud” -a girýän aýratyn kurslar bar.

Adobe Creative Cloud arzanladyşy nädip almalydygyny öwreniň.

Adobe Bridge-iň döwülen wersiýasyny mugt ulanmak näme üçin howply?

Bikanun programma üpjünçiligini ulanýan bolsaňyz, soňundan köp problema bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Aşakda size iň çynlakaýlary hakda aýdaryn. Mundan soň diňe kanuny programma üpjünçiligini ulanarsyňyz diýip umyt edýärin.

Pirat programma üpjünçiligini ulanmak bikanun

Adobe Bridge mugt bikanun wersiýasyny ýa-da başga bir bikanun programma üpjünçiligini göçürip alsaňyz, kiber jenaýatçylaryň pidasy bolup bilersiňiz we awtorlyk hukugy kanunlaryny bozandygy üçin kazyýet işi açyp bilersiňiz. Ösýän kompaniýa üstünlik gazanmak üçin önümine köp pul we wagt sarp edýändigi sebäpli şeýle bolýar. Kompaniýa, programma üpjünçiligini ogurlaýan biri tarapyndan işiň zaýalanmagyna ýol bermeýär. Şeýlelik bilen, bikanun gurnanlary yzarlaýarlar we soň kazyýete çekýärler. Bikanun programma üpjünçiligi bilen iş salyşmazlygy maslahat berýärin, sebäbi programma üpjünçiliginiň resmi wersiýasyny satyn almak, bikanun ulanylandygy üçin jerime tölemekden on esse arzan bolar.

Kompýuteriňize dürli wiruslar bilen elmydama ýokaşmak mümkinçiligi bar

Ulanyjylaryň köpüsi öz kompýuterlerine näbelli web sahypalaryndan bikanun programma üpjünçiligini guranlarynda, köp sanly wirusyň ulgamyna girip, oňa zeper ýetirýändigine düşünmeýärler. Iň oňat ýagdaýda, käbir mahabat wiruslary bolar. Şeýle-de bolsa, torrent faýlynda Troýan ýa-da hakerlere şahsy maglumatlaryňyza doly ygtyýar berýän bir faýl bolmagy mümkin. Maglumatlaryňyzy howp astynda goýmak islemeýän bolsaňyz, diňe kanuny programma üpjünçiligini göçürip alyň.

Pirat wersiýalarynda täzelenmeler ýok

Her bir programma täzelenmelere we gowulandyrmalara mätäç. Diňe programma üpjünçiliginiň kanuny wersiýalary önümi dolandyrýan we ony hemişe gowulaşdyrjak bolýan mahaly hödürläp biler. Şeýle-de bolsa, munuň üstünde işlemek üçin köp hünärmeni talap edýän we iş üçin tölenmeli gaty kyn prosesdigine düşünmeli. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiliginiň ygtyýarly görnüşini satyn alsaňyz, hiç hili mesele bolmaz. Newhli täze aýratynlyklar we täzelenmeler programmaňyza awtomatiki usulda goşular we haýsydyr bir ýalňyşlyk ýüze çyksa, müşderi goldawyna hem girip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, programma üpjünçiliginiň döwülen görnüşini ulansaňyz, olardan hiç birini almarsyňyz.

3 Mugt Adobe Bridge alternatiwalary

Näme üçindir bu programma üpjünçiligini ulanmak islemeýän bolsaňyz we gowy Adobe Bridge mugt alternatiwasyny synap görmek isleseňiz, aşakdaky sanawy gözden geçiriň we islän programmaňyzy tapjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.

Adobe Creative Cloud alternatiwalary hakda okaň.

1. XnView MP

xnview mp logo
Taraz
 • MacOS, Linux we Windows-da ulanyp bilersiňiz
 • 500-den gowrak surat formatlaryny goldaýar
 • Simpleönekeý surat redaktirleme gurallary bilen üpjün edýär
 • Sazlamany üýtgetmek we görmek kyn däl
 • Köp dilleri goldaýar
Minuslar
 • Metadata garşy çäkli gözleg
 • Diňe şahsy ulanmak üçin mugt

XnView MP ajaýyp Adobe Bridge mugt alternatiwasydyr. Ulanmak aňsat we gaty çalt işleýär. Programma 500-den gowrak şekil formatyny goldaýar we 70-e golaý formatda eksport edýär. Mundan başga-da, bu programma üpjünçiligi bilen işlemek aňsat bolan ýönekeý interfeýs bar. XnView MP yşyklandyryş, reňk, egriler we dereje düzedişleri ýaly esasy surat redaktirleme funksiýalaryny hödürleýär. Mundan başga-da, amatly partiýa gaýtadan işlemek aýratynlygyna girip bilersiňiz. Onuň kömegi bilen faýllary bir formatdan beýlekisine öwrüp, derrew adyny üýtgedip bilersiňiz.

2. IrfanView

irfanview nyşany
Taraz
 • Örän çalt we ýeňil
 • Surat redaktirleme gurallary bilen üpjün edýär
 • Köp surat formatlaryny goldaýar
 • Topary gaýtadan işlemegiň bolmagy
 • Üçünji tarapyň pluginini goldaýar
Minuslar
 • Opsiýalaryň ýerleşdirilmegi başlangyç ulanyjylar üçin içgin däl bolup biler
 • Diňe Windows üçin

IrfanView başga bir gowy Adobe Bridge mugt alternatiwasy. Bazarda iň köp ulanylýan üçünji tarap surat dolandyryş programma üpjünçiligi we bu üstünlige doly mynasyp. Ilki bilen, programma ýeňil we Windows ulanýanlar üçin ajaýyp enjamyňyzda kän ýer tutmaýar. Mundan başga-da, bu programma üpjünçiligi suratlaryň köpüsini goldaýar we suratlary aňsatlyk bilen görmek we esasy surat redaktirlemegi üçin köp aýratynlyklary hödürleýär. Mundan başga-da, şol bir wagtyň özünde birnäçe surat bilen işleýän wagtyňyz ýüküňizi azaltmaly bolsaňyz, bu programma üpjünçiligi partiýa suratlaryny gaýtadan işlemegi goldaýar. Şeýle-de bolsa, “IrfanView” -iň esasy artykmaçlygy, üçünji tarap plaginlerini goldaýanlygydyr. Goşmaça tölemegiň zerurlygy bolmazdan size has köp aýratynlyk berer.

3. FastStone Image Viewer

çalt daş şekilli tomaşaçy nyşany
Taraz
 • Esasy surat redaktirlemek üçin köp gural
 • Köp suratlary deňeşdirmek we tertiplemek üçin amatly
 • Iň oňat klawiatura dolandyryşlaryny üpjün edýär
Minuslar
 • Surat reýtinginiň bolmazlygy
 • Wagtal-wagtal haýal bolup biler

FastStone indiki Adobe Bridge mugt alternatiwasydyr. Bu programma üpjünçiligi beýleki şuňa meňzeş programmalara garanyňda az formatlary goldaýan hem bolsa, bazardaky iň ýokary orny eýeleýär. “FastStone” birnäçe suraty görmäge we derrew redaktirlemäge mümkinçilik berýän ýönekeý interfeýs bilen öwünýär. Şeýle hem, bu programma üpjünçiligi ajaýyp surat redaktirleme gurallarynyň köpüsini hödürleýär. Faýllary öwürmek we adyny üýtgetmek üçin partiýa gaýtadan işlemegi goldaýar, 150-den gowrak ajaýyp geçiş effekti we aýdym-saz goldawy bilen slaýd görkezişleri döredýär, ekrana düşmek mümkinçiligini berýär. Programma üpjünçiliginiň iň uly artykmaçlygy, köp sanly formatlary we täze funksiýalary goldamak bilen yzygiderli täzelenmeler alýar.

Adobe Bridge-i mugt göçürip alyň

adobe köprüsi mugt logo

Adobe Bridge-i mugt göçürip alyň we iň ygtybarly döredijilik aktiwleri dolandyryjylary bilen işleşip bilersiňiz. Dürli döredijilik baýlyklaryny derrew görmäge, tertiplemäge, redaktirlemäge we paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, onuň kömegi bilen dürli kitaphanalar bilen hyzmatdaşlyk edip, suratlaryňyzy Adobe Stock-da göni Bridge-den çap edip bilersiňiz.

GET 60% OFF GET 60% OFF