Adobe XD Mugt

Adobe XD

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 152
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 2.3k
 • Wersiýa: 44
 • Gabat gelýän: Mac / Win

Adobe XD mugt UX / UI dizaýny üçin täze nesil gurallarydyr. Efficiencyokary netijelilik we amatlylyk, häzirki wagtda ykjam we web programmalary üçin dizaýn taslamalaryny we ulanyjy interfeýs prototiplerini döretmäge mümkinçilik berýär.

adobe xd interfeýsi

Adobe XD Mugt peýdalary

 • Arassa görnüşli interfeýs
 • UI üçin aňsat mazmun döretmek
 • Tekst edil Photoshop we Illustrator
 • prototip ýazmak üçin zerur bolan pluginler
 • Grid guralyny gaýtalaň

Sorag-jogap

 • Adobe XD mugt göçürip almak wersiýasy nämäni öz içine alýar?

Başlangyç meýilnamaňyz bilen Adobe XD-ni mugt göçürip alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, meýilnama bilen, “Creative Cloud” -da 2 Gb we “Adobe” şriftleriniň esasy kitaphanasy, bir işjeň paýlaşylan dizaýn aýratynlygy we bir işjeň paýlaşylan prototip alarsyňyz.

“Adobe ID”, “Enterprise ID” ýa-da “Federated ID” bar bolsa, “Starter” meýilnamasyny alyp bilersiňiz. Şeýle hem, “CC Packager” -iň kömegi bilen “Experience Design CC” -e girip bilersiňiz. Toparlar üçin CC ýa-da CC iş stoly programma ygtyýarnamasyz kärhana agzasy üçin CC bar bolsa, IT dolandyryjyňyz bilen habarlaşyň.

 • Mugt synag gutarandan soň talyplar / mugallymlar üçin arzanladyşlar barmy?

Hawa, arzanladyş gaty täsirli we diňe XD-de däl, eýsem tutuş CC programma maşgalasy. Bu 60%!

 • XD haýsy operasiýa ulgamynda işleýär?

Muny olaryň Ulgam talaplary sahypasy barlap bilersiňiz.

 • Nädip almaly?

Size Adobe ID we parol gerek bolar. makala boljakdygyny ýa-da Adobe programmalaryňyz üçin täzelenmeleri tapyp boljakdygyny bu sahypa okaň.

 • XD gurmakda kynçylyk çekýärin, näme etmeli?

Ine, Adobe-den göçürip almak, gurmak ýa-da täzelemek bilen baglanyşykly ähli soraglaryňyza jogap berjek näsazlyklary düzetmek boýunça gollanma

 • XD-iň haýsy wersiýasynda plugin gurmak we ösdürmek ulanyp bilerin?

13.0 we ondan ýokary XD wersiýasy bu aýratynlyklary goldaýar.

 • Plaginleri mugt alyp bilerinmi?

Hawa, häzirki wagtda pluginler üçin pul tölemeli däl.

 • Bir plugin nädip döredip bilerin?

XD menýusynda Pluginlere gidiň > Ösüş > Adobe I / O dörediji konsolyny açmak üçin bir plugin dörediň.

Programmalaryň sanawyna nädip döredip biljekdigiňizi, synagdan geçirip biljekdigiňiz barada has giňişleýin maglumat üçin Adobe XD dörediji resminamalaryny okaň.

 • Plaginlerimi gurmakda kynçylyk çekýärin.

Plaginleriňizde goldaw beriji aýratynlygy bar, bu ony dörediji bilen habarlaşmaga we ýüze çykýan islendik meseläniň çözgüdini tapmaga mümkinçilik berýär.

Adobe XD CC Crack-da gizlin töwekgelçilikler hakda pikir ediň

Islendik pirat programma üpjünçiligini ulanmak birnäçe hakyky problemalara sebäp bolar. Iň erbet tarapy, haýsydyr bir meseläni başdan geçirýändigiňizi bilmän bilersiňiz, sebäbi bularyň hemmesi görünmeýär.

Kiber jenaýatçylary Aziýa-Pacificuwaş ummanynda täze kompýuterleri nyşana alýarlar

Business Software Alliance, Aziýa-Pacificuwaş ummanyndaky kompýuterlerde oturdylan 5 programmadan we programmadan takmynan 3-siniň bikanundygyny çaklaýar we şeýlelik bilen hakerlere kiber jenaýatlaryna kömek etmek üçin ep-esli wirus kompýuterini berýär.

Microsoft ýaňy-ýakynda bir Aziýa kompýuter synaglaryny satyn almak süpürmek we sebitdäki ähli täze kompýuterleriň (5-den 4-i) ynanyp bolmajak 83% -iniň üstünde oturdylan bikanun programma üpjünçiligi bilen satylandygyny anyklady. ! Mundan başga-da, şol kompýuterleriň 84% -i zyýanly programma üpjünçiligi bilen geldi. Bu kompýuterlerde antiwiruslar we Windows Defender ýapyldy, bu bikanun programma üpjünçiligini işjeňleşdirmek üçin hack gurallaryny ulanmaga mümkinçilik berdi. Bu kompýuterleri satyn alan adamlara uly howp abanýar.

Pirat programma üpjünçiligini ulanmagyň bahasy garaşylýandan has berk bolup biler

Adamlar pul tygşytlaýarlar öýdüp, Adobe XD döwülmegini saýlaýarlar. Şeýle-de bolsa, uzak wagtyň dowamynda täsir adatça tersine bolýar we köpüsi kanuny göçürme üçin töläninden has köp pul töleýär.

Öň gurlan bikanun programma üpjünçiligi bolan kompýuterleriň gözleginde, Microsoft bularyň esasan Troýan we wirus ýokaşandygyny anyklady. Troýanlar hakerlere enjamlara girmäge, şahsy maglumatlary ogurlamaga mümkinçilik berýär, wiruslar bolsa faýllaryňyzy pozup, howpsuzlyk programmalaryny ýatyryp, spam iberip we kompýuterlere zyýanly programma üpjünçiligini göçürip alyp biler.

Netijede, şahsyýet ogurlygyna sezewar bolup bilersiňiz ýa-da kompýuteriňizi çalyşmaly bolarsyňyz.

Kiber jenaýatçylardan goranmak

Kiber jenaýatçylardan kanuny programma üpjünçiligini ulanmakdan has gowy gorag ýok.

Kompýuter satyn alanyňyzda, satyjyňyza haýsydyr bir pirat programma üpjünçiligini islemeýändigiňizi we satyjyňyzyň dogruçyl we ygtybarlydygyna göz ýetiriň. Şübheli geleşiklerden daşda duruň.

Mugt Adobe XD alternatiwalary

Dizaýn etmek üçin has mugt programmalary synap görmek isleseňiz, mugt ulanyp boljak bu täsirli programmalary gözden geçiriň.

1. Makplus

adobe xd alternatiw mockplus
Taraz
 • Ulanylmaga taýyn komponentleri bolan giň kitaphana
 • Düşünjeli
 • Hiç hili kodsyz çalt prototip ýazmak
 • 3000+ täze SVG nyşanlary
 • Interaktiw simli çarçuwalary / prototipleri çalt döretmek
Minuslar
 • Dizaýnlary diňe tölegli abuna ýazylan ulanyjylar üçin eksport etmek
 • Linux-da goldanylmaýar

Mockplus döredijiler kyn meseleleri ýönekeýleşdirmek kararyna geldiler we islän prototipiňizi çalt döredjek programma üpjünçiligini döretdiler. Windows we Mac üçin hem elýeterlidir we ykjam, iş stoly we web-programma prototiplerini döretmek we derňemek üçin ulanylýar.

Döredijiler prototip döretmek üçin sarp edilýän wagty azaltmaga synanyşdylar, şonuň üçin programmada goşmaça gurallar ýok, diňe iň zerurlary.

2. Sketch

adobe xd alternatiw eskiz
Taraz
 • Işjeň ulanyjylaryň we çeşmeleriň jemgyýeti
 • “Artboard” bilen bir wagtyň özünde birnäçe gezek işlemek ukyby;
 • Wektor esasly we piksel bilýän
 • UI dizaýny we web we ykjam programmalar üçin iş akymlary üçin işlenip düzüldi
 • Eksporta aňsat aktiwler
 • Toplumlaýyn set ulgamy
Minuslar
 • Linux-da goldanylmaýar
 • Ygtyýarnama satyn almaly

Eskiz, Gollandiýaly Bohemian Coding tarapyndan wektor redaktory hökmünde işlenip düzüldi. Esasan web we ykjam programmalaryň UI we UX dizaýny üçin ulanylýar.

Bu programmanyň faýllary ýatda saklamak üçin öz eskiz formaty bar, ýöne PNG, JPG, TIFF, WebP we ş.m. ýaly has köp ýaýranlary hem ulanyp bilersiňiz, programma inersenerleri we web döredijiler bu dizaýnlary ulanyp bilerler programmalary we web sahypalaryny dörediň.

3. Figma

adobe xd alternatiw figma
Taraz
 • Web programmasy
 • Hakyky wagtda hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi
 • Adobe XD bilen deňeşdirip boljak esasy aýratynlyk
 • Slack bilen birleşdirip bolýar
 • Jübi göni ýaýlymlary
Minuslar
 • Iş tertibi täsirli däl

Figma, hakyky wagtda hyzmatdaşlyk mümkinçiligi bolan interfeýsi ösdürmek we prototip ýazmak üçin onlaýn hyzmatdyr. Şeýle hem, korporatiw habarçy Slack we ýokary derejeli prototip gural Framer bilen birleşdirilip bilner. “Figma” döredijiler programma üpjünçiligini Adobe prototip önümleri üçin esasy bäsdeşlik hasaplaýarlar.

Bu hyzmatyň abuna meýilnamasy bar. Mugt diňe bir taslama edip bilersiňiz. “Figma” -nyň esasy aýratynlygy, awtonom programma bolmazdan bulut hyzmatydyr. Platforma bolmak bu programmanyň başga bir peýdasydyr. “Figma” -nyň iň ýakyn bäsdeşleri “Sketch” we “Adobe XD” -iň ýok zady.

Adobe XD mugt göçürip alyň

adobe xd mugt göçürip alyň

Birkemsiz we tekiz prototip we dizaýn gözleýän bolsaňyz, Adobe XD-ni mugt göçürip alyň. Şeýle hem, Adobe XD Windows ýa-da Mac wersiýalaryny ulanýan beýleki dizaýnerler bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz.

aslynda, “Illustrator” ýa-da “Lightroom” ýaly Adobe önümlerini ulanýan bolsaňyz, bu programmadan peýdalanarsyňyz. Windows ýa-da Mac üçin Adobe XD-i göçürip alyň we bu programma üpjünçiliginiň netijeliliginden we ýönekeýliginden lezzet alyň.

GET 60% OFF GET 60% OFF