Adobe PDF Mugt

Adobe PDF

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 324
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Süklemeler: 2.4k
 • Wersiýa: DC
 • Gabat gelýän: Mac / Win

Adobe PDF mugt, PDF resminamalaryny görmek, gol çekmek we teswir bermek üçin halkara standart programma üpjünçiligi. PDF faýllary bilen işlemek üçin iň oňat programmalaryň biri bolan Adobe PDF ulanyp, bir topar kagyz resminamalaryny ýatdan çykaryp bilersiňiz.

adobe pdf mugt interfeýs

Adobe PDF mugt peýdalary

 • Adobe PDF ulanyp bilersiňiz
 • Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny gorap bilersiňiz
 • Dürli platformalaryň arasynda resminamalary we maglumatlary geçirmek aňsat
 • Adobe PDF ulanmak ýönekeý
 • Aýlamak, panirlemek we ulaltmak aýratynlyklary iň amatlydyr
 • Çalt NVIDIA grafiki ýüklemek ulanyjylara sahypalaryň arasynda çalt geçmäge mümkinçilik berýär
 • Dürli işewür hünärmenler Adobe PDF üçin ulanyp bilerler

Sorag-jogap

 • Adobe PDF näme?

Adobe PDF mugt okaýjy, PDF faýllaryny görmek, gol çekmek, paýlaşmak, çap etmek we düşündiriş bermek üçin dünýäniň hemme ýerinde ulanylýan programma üpjünçiligi. Ulanyjylara bu formatdaky faýllarda tapyp boljak ähli mazmun bilen işlemäge mümkinçilik berýän ýeke-täk programma bolany üçin özboluşlydyr. Adobe tarapyndan üpjün edilýän bulut hyzmatlaryna birikdirilendigi sebäpli, faýllaryňyzda islän wagtyňyz we islendik ýerde işläp bilersiňiz.

 • Adobe PDF mugtmy?

Hawa, bu programma düýbünden mugt, Adobe-den PDF okyjysyny web sahypasynda göçürip alyp bilersiňiz, diňe degişli nyşany gözläň.

 • Näme üçin tölegli Adobe PDF-e geçmegi göz öňünde tutmaly?

Adobe PDF abunalygyny satyn almak bilen, PDF faýllaryny Microsoft Word, Excel, PowerPoint ýa-da RTF faýllaryna öwürmek ýaly birnäçe aýratynlyklara girip bilersiňiz, redaktirläp, birnäçe faýly birleşdirip we has köp bulut saklap bilersiňiz.

 • Adobe PDF satyn alanyňyzda talyp arzanladyşy barmy?

Mugallymyň talyby bolsaňyz, “Creative Cloud” programmalaryndan, “Adobe PDF” -den 60% arzanladyş alyp bilersiňiz.

 • Adobe PDF-i smartfonymda mugt ulanyp bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň. Mugt Adobe Reader-den peýdalanmak göçürip al, Google Play ýa-da iTunes App Store dükanyndaky belli bir sahypa giriň.

Garakçylyk wersiýasyny ulanmagyň netijeleri

Ulanyjylaryň köpüsi, “Downloadükle” düwmesine basansoň, näçe gizlin howpuň bolup biljekdigine düşünmän, programmalaryň döwülen wersiýalaryny tapmaga synanyşýarlar.

Nädogry ýa-da erbet programma almagyň töwekgelçiligi

Bu iň köp ýaýran we iň az çynlakaý mesele. Diňe islemeýän programmaňyzy (mahabatyň “bonusy” bilen) ýa-da işlemeýän programmany göçürip alarsyňyz.

Ajaýyp programmalarda gowy şertnama gözleýän bolsaňyz, bar bolanlary gözden geçiriň Adobe Creative Cloud arzanladyşlary.

Wirus alyp bilersiňiz

Wiruslardan başga-da, döwülen Adobe PDF-i aljak bolanyňyzda, göçürip almak döwründe-de her dürli meselä duş gelip bilersiňiz. Eithera-da bir SMS ibermeli ýa-da açmak ýa-da göçürip almak üçin pul tölemeli, köp sanly açylan bannerlerden geçmeli we ş.m. Iň soňunda programma üpjünçiligini kompýuteriňize gurnanyňyzda, işini ep-esli haýalladýan wiruslar ýokaşar. .

Nädip göçürip alyp boljakdygyny biliň Adobe Creative Cloud mugt.

Gowy önüm goldawy talap edýär

Adobe PDF döwülen bolsa, täzelenmeler bolmaz. Öndürijiler önümlerini diňe muny etmäge pullary bolanda goldaýarlar we gowulaşdyrýarlar. Ulanyjylaryň köpüsi muňa düşünmeýärler, ýöne sanly önümleri ösdürmek, eden işleri üçin pul gazanmak isleýän köp adamy öz içine alýan agyr iş.

Adobe PDF-e mugt alternatiwalar

Adobe PDF bilen işleşip bilmeýänligiňiziň ýa-da başga bir programmany synap görmek isleýän sebäpleriňiz bar bolsa, ine, PDF faýllary bilen işlemek üçin ulanyp boljak mugt alternatiwalaryň sanawy.

1. “Foxit Reader”

tilki okyjy nyşany
Taraz
 • Ulanmak aňsat
 • Ownuk ölçeg
 • Çalt
Minuslar
 • “Flash” animasiýasy bolan PDF-ler bilen işlemeýär
 • Optiki tekst tanamak ýok
 • Kompýuteriňize gereksiz gurallary gurup biler

“Foxit Reader”, “PDF” faýllaryňyzda beýleki ulanyjylar bilen işleşmäge mümkinçilik berýän amatly bulut esasly PDF okyjydyr. PDF-ler dürli usullar bilen döredilip bilner (skanerlerden, DOCX, PPT ýa-da XLSX faýllaryndan öwürmek, birnäçe faýly birleşdirmek we ş.m.).

Hyzmatdaşlyk etmekden başga-da, faýllaryňyzyň taryhyny yzarlap bilersiňiz, açýanlaryň hemmesini görüp we resminamany okaýanlara habarnamalary iberip bilersiňiz.

Netijede, faýllaryňyzy howpsuz saklamak bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da köplenç duýgur maglumatlar bilen işleýän bolsaňyz, Foxit Reader parollardan başlap faýl şifrlemek ýaly dürli gorag serişdeleri bilen üpjün edýär.

2. Nitro Reader

nitro okyjy nyşany
Taraz
 • Ulanmak aňsat we takyk
 • Tekst, surat we sahypany redaktirlemek
 • eSigning gurallary birleşdirildi
 • UI MS Office-e meňzeýär
 • Täsirli faýl formaty goldawy
Minuslar
 • Nitro Pro iş stoly wersiýasy diňe Windows PDF okaýjysy hökmünde işleýär

Ulanmak üçin amatly, içgin UI we köp ösen aýratynlyklara eýe bolan programma gözleýän bolsaňyz, Nitro Reader iň esasy wariantlaryňyzdan biri bolmaly. Onuň kömegi bilen PDF-leri döredip, paýlaşyp we gorap bilersiňiz. Fileshli faýllary reňk, şrift we dürli tertip bilen aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz.

Redaktirlemegi teklip etmek, islendik seslenme bermek we çözmek mümkinçiligi bolan toparyňyz bilen bir resminamanyň üstünde işläp bilersiňiz. Gorag parolyň kömegi bilen edilip bilner. Bu programmada döreden faýllaryňyzy esasan islendik PDF okyjyda açyp bolýar.

A açmak we öwürmek barada has giňişleýin maglumat a PDF faýly.

3. Preview

deslapky syn
Taraz
 • Animasiýa GIF-lerini aňsatlyk bilen öwrüp bolýar
 • Lostitirilen oýnamagyň deslapky syny
Minuslar
 • Şifrlenen PDF-leri asyl faýl bolmasa redaktirlemek mümkin däl
 • ISO-standartlaşdyrylan PDF-ler goldanylmaýar
 • PDF-leri garaşylmadyk ýagdaýda pozup biler

Öňünden syn her Mac kompýuterinde gelýär, ýöne mümkinçilikleriň ýokdugyny pikir edip aldatmaly däldir. Onda düşündiriş goşmak, birnäçe faýly birleşdirmek, dürli görnüşler bilen işlemek we faýllaryňyzy parol bilen goramak mümkinçiligi ýaly PDF okyjynyň zerur zatlary bar. Professional we şahsy peýdalanmak üçin ajaýyp saýlaw.

4. PDFpen

pdfpen nyşany
Taraz
 • Birnäçe eksport formatlary
 • OCR integrasiýasy
Minuslar
 • Gural saýlamalary we nyşanlary ýeterlik derejede aýdyň däl

PDF dizaýny we paýlaşmak aýratynlyklary bolan macOS 10.14 üçin başga bir täsirli Adobe PDF mugt alternatiwasy. Programma size formalary we mazmun tablisalaryny döretmäge, suratlar goşmaga, elektron gollary ulanmaga we faýllaryňyzy başga formatlara eksport etmäge mümkinçilik berýär.

Döredijiler ýakynda ulanyjylara faýllara teswir ýazmaga we maglumatlary üýtgetmän bellik etmäge mümkinçilik berýän düşündiriş aýratynlygyny goşdular. Mundan başga-da, bilen birleşýär iň gowy OCR programma üpjünçiligi .

A açmak we öwürmek bilen gyzyklanyp bilersiňiz JPEG faýly.

5. PDF-XChange Editor

pdf çalyşmak nyşany
Taraz
 • PDF faýllaryny aňsatlyk bilen redaktirläp bilersiňiz
 • Atlary we tekst meýdanlaryny goşmak aňsat
 • Yza çekilmän çalt işleýär
Minuslar
 • Düzeltmek opsiýalary az
 • Aýry sahypalary eksport edip bolmaýar
 • Ölçegini üýtgetmek kyn

PDF-XChange Editor ygtybarly Adobe PDF Reader çalyşmagydyr. Faýllary dizaýn etmäge we görmäge, ses goşmaga, tapawutlandyrmaga we täsirli tekst we başga-da köp zatlara mümkinçilik berýär. Bu okyjynyň iň gowy aýratynlygy, skanerde teksti tanamaga we resminamada tekst gözlemäge mümkinçilik berýän guraldyr.

Adobe PDF-i mugt göçürip alyň

adobe pdf mugt

Ygtyýarly programma üpjünçiligini ulananyňyzda, wiruslar bilen baglanyşykly her dürli problemadan gaça durarsyňyz we yza galman we ýykylman işleýän ýokary hilli programma alarsyňyz.

GET UP TO 71% OFF GET UP TO 71% OFF