Adobe Audition Mugt

Adobe Audition

 • Reýting
  (4.7/5)
 • Synlar: 320
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Süklemeler: 14.5K
 • Wersiýa: CC
 • Gabat gelýän: Mac / Win

Adobe Audition-y mugt eşitseňiz, torrent çeşmeleri hakda pikir edersiňiz, şeýlemi? Ses we aýdym-saz öndürýän programma üpjünçiliginiň iň soňky wersiýasyny 2 gezek basmagyň kanuny usuly barada aýtsam näme?

cc interfeýsi

Mugt Adobe Auditiň peýdalary:

 • Ulanyjy üçin amatly
 • Hünär gurallary
 • Bulut ammary
 • Beýleki Adobe programmalary bilen berk integrasiýa
 • Topar redaktirlemesini goldaýar
 • Ses sazlaryny gowulandyrmak üçin plug-in goşup bilersiňiz
 • Köp çeper ses effektleri

Sorag-jogap

Soraglaryňyz bar bolsa, şu soraglary okaň. Olaryň köpüsine jogap tapjakdygyňyza ynanýaryn.

 • Mugt synagy bir gezekden köp ulanyp bilerinmi?

Ok, mugt synag döredijilik buludyndaky her bir programma üçin diňe bir gezek elýeterlidir.

 • Abunalarymda arzanladyş alyp bilerinmi?

Hawa, Adobe talyplar we mugallymlar bilen gaty jomart we saýlanan meýilnama boýunça 60% -e çenli arzanladyş berýär. Mundan başga-da, işläp düzüjilerden ýakymly arzanladyşlary ýitirmezlik üçin dynç alyş günlerinde resmi Adobe web sahypasyna girmeli.

 • Programma üpjünçiligini gurnan, ýöne kompýuterimde işlemeýän bolsa näme etmeli?

Kompýuteriňiziň ulgamyň iň pes talaplaryna laýyk gelmeýän bolmagy ähtimal, olary barlamagy ýatdan çykarmaň. Şeýle hem, kompýuteriňizdäki zyýanly programma üpjünçiligi (wiruslar) bilen birikdirilip bilner.

Her niçigem bolsa, goldawa ýüz tutuň we olar bilen maslahatlaşyň, sebäbi her iş başgaça çemeleşmegi talap edip biler.

Näme üçin “Adobe Audition” -y “Crack” bilen mugt göçürip alyp bilemok?

Biziň her birimiz, belki, özüňize şuňa meňzeş bir sorag berdik, sebäbi bu siziň hemmäňizi tygşytlar. Bu hünärmen programma üpjünçiligi üçin aýda 10 dollar köp zat diýip hasaplaýaryn, ýöne köp adam muňa razy bolmaz we kabul ederliksiz bolar.

 • Aýda 10 dollar ýa-da 1000 dollar jerime?

Birnäçe ýyl ozal Verizon, AT & amp; T, Cablevision, Comcast we Time Warner awtorlyk hukugy bilen goralan eserleriň bikanun paýlanmagyna garşy göreş ulgamyny girizdi. Munuň aňyrsynda bikanun programma üpjünçiligini ulanmagyň näderejede meşhur bolmagydy.

Munuň nämäni aňladýandygyna haýran? Ilki bilen duşjak zadyňyz, gutyňyzdaky duýduryşdyr. Şeýle-de bolsa, torrent çeşmelerini ulanmagy dowam etdirseňiz, üpjün edijiňiz sizi keser we ahyrynda sizi kazyýete çagyrar.

Bilýäňmi näme? Hiç kim size kazyýetde duýduryş berjek däl, 1000 dollar jerime tölemeli bolarsyňyz. Indi täzeden pikirlenip görüň, haýsysynyň has gowusy, 60 ýa-da 1000 dollar?

 • Wiruslar bilen tejribe alyň

Şeýlelik bilen torrent yzarlaýjysyndan mugt Adobe Audition-y göçürip aldyňyz. Indi programmanyň başlamagy ýa-da bir zatlar etmegi üçin mahabatlaryň üsti bilen garaşmaly bolarsyňyz, soňra ulgamyňyzyň ýükläp bilmedik habary çykýar.

Bularyň hemmesi hakerleriň “mugt” programma üpjünçiligiňiz bilen gurýan wiruslary bilen baglanyşykly. Köpümiz durmuşymyzyň islendik pursatynda wiruslar bilen iş salyşmaly bolduk we gowy kompýuter abatlaýjysynyň aýlyk abunalygyňyzdan has köp çykdajy etjekdigini bilýäris.

 • Täzelenmeleri ýatdan çykaryň

Bikanun programma üpjünçiligini ulanan bolsaňyz, garakçy nusgasynyň kanuny taýdan tapawudyny bilýän bolsaňyz gerek, sebäbi soňkusy täzelenip bilinmez. Siziň wersiýaňyz hemişelik kesiler we täzelenmeler göçürilmez.

 • Size müşderi goldawy ýok

Aşakdaky ýagdaýy göz öňüne getiriň: mugt Adobe Audition başlamaz, ýa-da yzygiderli ulanýan gurallaryňyz ýitip gitdi, programma jogap bermegi bes etdi we ulanmak mümkin däl.

Hukuk programma üpjünçiligini ulanýan bolsaňyz, tehniki goldaw bilen habarlaşyp bilersiňiz, islendik dolandyryjy bilen gürleşip bilersiňiz we näsazlygyň sebäbini birnäçe minutda anyklap bilersiňiz.

Bikanun wersiýany ulansaňyz, kömek berilmez.

 • Buglar we yza galmak iň gowy dostlaryňyz

Bu siziň üçin garaşylmadyk bir zat bolup biler, emma haker torrente ýüklemezden ozal programma üpjünçiliginiň deslapky koduny düýpgöter üýtgedýär.

Käbir redaktirleme dolandyryşlaryny üýtgedýärler we hatda yzygiderliligi bozup bilerler. Kimdir biri oturgyjyňyzdan iki sany nurbat aýyrandygyny göz öňüne getiriň, indiki gezek oturanyňyzda hökman ýykylarsyňyz we oturgyjyňyz döwüler.  

5 Mugt Adobe Audition Alternatives

Ses we aýdym-saz döretmek üçin programma üpjünçiligi bilen iş salyşmaly bolsaňyz, olaryň näderejede çylşyrymlydygyny anyk bilýärsiňiz. Onlarça dürli programmanyň üstünden barmak zerurlygyndan halas etmek üçin iň gowy 5 sany Adobe Audition mugt alternatiwasyny saýladym.

1. Audacity

batyrgaýlyk nyşany
Taraz
 • Ses redaktirlemegiň köp görnüşi
 • Dialoglar, ses effektleri we aýdym sazlaryny kesmek üçin ajaýyp
 • Köp ugurly ýazgylary goldaýar
 • Topary gaýtadan işlemek
Minuslar
 • Audition bilen deňeşdirilende çäklendirilen aýratynlyk
 • Weýran ediji redaktirlemegi goldamaýar

Podcast ýa-da aýdym ýazmak isleseňiz ýa-da diňe käbir ses nusgalaryny düzmek we öwürmek üçin gural gerek bolsa, “Audacity” siziň üçin ajaýyp wariant bolar.

Her kim üçin mugt elýeterli açyk çeşme bolan güýçli mugt ses redaktory. “Audacity” 32 bit / 384 kHz çenli ses bilen gurlan anti-aliasing bilen gowy işleýär.

Ses ýazgylaryny (stereo, mono ýa-da hatda köp ýazgyly ýazgylary) import etmek, garyşdyrmak we birleşdirmek, şeýle hem çykyşy ýeke ses hökmünde oýnamak aňsat.

Bu ajaýyp Adobe Audition mugt alternatiwasy, saýlama derejesine çenli çeýe redaktirlemegi, ýygylygy seljermek üçin spektrogrammalary we spektral görnüşi hödürleýär.  

2. AV Audio Editor

ses redaktorynyň nyşany
Taraz
 • Çäklendirmesiz ýa-da suw bellikleri bolmazdan mugt
 • Güýçli ýazgy
Minuslar
 • Dik öwreniş egri
 • Käbir gurallary arassalamak zerur

Theokardaky gural paneli bilen ýönekeý interfeýsi bar, bu olaryň hersini aňsatlyk bilen tanamaga mümkinçilik berýär.

Gurallar toplumy esasy ses redaktirleme gurallarynyň, effektleriň we deslapky sazlamalaryň ýygyndysydyr.

Bu ses redaktirleme programmasynyň iň üýtgeşik aýratynlyklaryndan biri “Garyşyk” goýmasydyr.

Aýdym-saz tertibi üçin penjire açýar we bir wagtyň özünde birnäçe ses ýazgysyny redaktirlemäge we garyşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Iki ýa-da has köp ses çeşmesi bolan podkast redaktirlemek üçin gaty peýdaly bolar. Bu goýmada sesi aýratyn ýollara bölüp, ses we güýçlendirme sazlap, sesi kadalaşdyryp bilersiňiz.  

3. Reaper

orak nyşany
Taraz
 • Çyzgy
 • Köp kanally ýazgy
 • Düzülip bilner
Minuslar
 • Integrirlenen gurallar ýa-da aýlawlar ýok
 • Çylşyrymly interfeýs

Reaper hakyky wagtda ses ýazga almaga mümkinçilik berýär, wirtual gurallar we doly garyşyk konsoly, hakyky bellik redaktirlemesi bilen üpjün edýär we ses seslerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Beýleki köp bäsleşýän DAW-dan tapawutlylykda, öz menýularyny, panellerini, gurallaryny we makroslaryny döretmek üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, interfeýsiň derisini we reňk mowzuklaryny üýtgedip bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, Reaper-iň öwrenmek üçin wagt talap edýän çylşyrymly programma bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz, şonuň üçin bu başlangyç üçin amatly däl bolsa gerek.

4. Ardour

ardor nyşany
Taraz
 • Elbetde mugt
 • Plaginleri goldaýar
 • Açyk çeşme
 • Wirtual midi gurallaryny döretmek we oýnamak
Minuslar
 • Wirtual Midi klawiaturasy ýok
 • Mysal ýazgylary ýok

Açyk çeşme bilen bir zady halaýan bolsaňyz, ýöne “Audacity” -iň hödürleýän zatlaryndan has köp zat isleýän bolsaňyz, “Ardor” -y synap görmegiňizi maslahat berýärin.

Döretmek we redaktirlemek üçin köp peýdaly aýratynlyklary bolan doly işleýän iş stansiýasy. Bahasy 0 $ bolar we doly açyk çeşme bilen geler.

Programma, VST, Ladspa we lv2 ýaly täjirçilik taýdan elýeterli plaginleriň köpüsini gaýtadan işläp biler. Şeýle hem, beýleki programmalar we enjamlar bilen sinhronlamak üçin jak-serwere, OSC dolandyryjylaryna we midi-e birigip biljekdigiňizi haladym.

5. Ocenaudio

ocenaudio nyşany
Taraz
 • Interfeýsi arassalaň
 • Köp süzgüç
 • Peýdaly spektrogramma we faýl derňewi
Minuslar
 • Effekt ýygnamagy goldamaýar

Bu mugt ses redaktory özleşdirmek üçin gurallara eýedir we täze ulanyjylary artykmaç ýüklemän, bir wagtyň özünde birnäçe uly faýly gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.

“Ocenaudio” integrirlenen süzgüçleriň saýlamasy bilen gelýär we VST pluginlerini goldaýar, şonuň üçin has köp zat goşup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, asla açyk çeşme däldigini halamok.

“Audacity” -den tapawutlylykda, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, koduny üýtgedip bilmersiňiz.

“Adobe Audition” -y mugt göçürip alyň

adobe audition-y göçürip al

Adobe Audition-y göçürip alyň we 7 gün abuna ýazylmazdan ozal synap görüň. Onuň interfeýsi we aňsat wideo ýitiren aýratynlyklary we gurallar toplumy bilen kanagatlanjakdygyňyza ynanýaryn.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers