“Visme” Onlaýn Dizaýn Programma Üpjünçiligi Syn 2021

Visme
 
(4.5/5)
Platformalar: Brauzer goldawy bolan islendik adam
Bahasy: Mugt ýa-da $ 15-den

Karar: “Visme Online Design Software”, ähli media çeşmelerini merkezleşdirip, maglumatlaryň we multimediýa maglumatlarynyň wizual özüne çekiji infografika we interaktiw prezentasiýalara öwrülmegine we üýtgemegine gözegçilik etmäge kömek edýän onlaýn wizual mazmun dörediji. Hünärmen görnüşli şablonlary bilen, hatda täze gelenler, onlaýn görnüşlerden başlap, çap edilen resminamalara çenli: afişalar, broşýuralar, wizit kartoçkalar, mahabat bannerleri ýaly hünärli marka önümleri üçin köp sanly dizaýn döredip biler.

Oflayn bolanda-da, bu web esasly gural bilim, marketing we dolandyryş ugurlaryndaky hünärmenler tarapyndan giňden ulanylýar. “Visme” grafiki dizaýnerler üçin ýeterlik derejede güýçlidir. Tomaşaçylara gyzykly mazmun döretmek üçin süýräp-düşmegiň ýönekeýligini, çeýeligini we interaktiw aýratynlyklaryny birleşdirýär.

Taraz+
 • Maglumatlary wizuallaşdyrmak, grafikler/diagrammalar
 • Taslama/resminama şablonlary we tertibi
 • Offline ulanylyşy, MS Office bilen integrasiýa
 • Howpsuzlyk, gizlinlik, giriş gözegçiligi
 • Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde nesil, işjeňlik hasabatlary, marketinge ýolbaşçylyk edýär
Minuslar-
 • Mugt meýilnamanyň çäklendirmeleri
 • Hyzmatdaşlyk diňe Topar meýilnamalarynda bar
visme onlaýn dizaýn programma üpjünçiliginiň gözden geçiriş interfeýsi

Onlaýn neşir ediň, web sahypasyna ýerleşdiriň ýa-da awtonom ulanmak üçin göçürip alyň - Visme wizual formatlaryň alyş-çalşyny üýtgedýär. Bulut esasly hyzmatdaşlyk platformasy hökmünde dolandyryjylara öz taslamalaryny bukjalarda tertipleşdirmäge, maglumatlar bazasyndaky faýllary tertipleşdirmäge we klassifikasiýa etmäge, giriş dolandyryşlaryny sazlamaga, baglanyşykly toparlara ýa-da şahslara rol esasly rugsatlary bermäge mümkinçilik berýär.

Platforma mazmuny onlaýn ýerleşdirmek, neşir etmek, mazmuny görkezmek we paýlaşmak üçin awtomatlaşdyryş mümkinçiliklerini hödürleýär. Onlaýn prezentasiýalary awtomatlaşdyrmak we neşiriň işini yzarlamak üçin analitika üçin wagt bellemäge mümkinçilik berýär.

“Visme” onlaýn dizaýn programma üpjünçiliginiň doly syny

visme logo

Wizual hekaýa ýazmak, grafika, illýustrasiýa, suratlar, animasiýa we wideo arkaly hereket etmäge mümkinçilik berýän wizual media arkaly maglumatlary we pikirleri geçirmegiň usulydyr. Mazmun marketinginiň marketing kampaniýalarynyň üstünlikli bolmagy üçin grafika çekmek we ünsi goramak zerurlygy zerurdyr. Bu, marketologlara özara gatnaşygy we mahabaty ýada salmagy, ROI-ni köpeltmäge we diňleýjilerine ýetmäge kömek edýär.

Satyjylar potensial müşderileriň gözlegleri hökmünde maglumatlary özüne çekýärler, sebäbi gowy hekaýa aýdyp biler. Şonuň üçin infografika we prezentasiýa, konferensiýada ýa-da tor çäresinde çykyş bolsun, ýolbaşçylara netijeleriň hödürlenmegi ýa-da täjirçilik teklibi bolsun, wizual hekaýa ýazmak üçin ileri tutulýan gurallaryň biridir. Visme an infographic maker dizaýn zerurlyklaryna we mümkinçiliklerine laýyk gelýär, şonuň üçin prezentasiýa taýýarlamak işiňiziň iň ýönekeý bölegine öwrülýär.

Müňlerçe çeýe şablonlar, mowzuklar we slaýd düzülişleri

onlaýn dizaýn programma üpjünçiliginiň şablonlary

Tanyşdyrylyşyňyzyň özboluşly we özüne çekiji görnüşine eýe bolmagyny üpjün etmek üçin Visme arassa, döredijilikli we döwrebap dizaýn bilen 100+ prezentasiýa şablonlaryny we mowzuklaryny hödürleýär. Özbaşdak düzülip bilinýän “Visme” şablonlary maksada laýyk gelýän prezentasiýalar üçin amatly: paýlaşmak, deňeşdirmek, wagt tertibi, hasabatlar we diagrammalar, maglumat, iýerarhiýa we görkezmeler. Açar sözlere esaslanýan şablonlary saýlap bilersiňiz: anatomiýa, iş, satuw we ş.m.

Meňzeş görnüş bilen dürli maksatlar üçin birnäçe prezentasiýa gerek bolsa, mowzuklar siziň üçin ajaýyp. Klassiki mowzukda online slideshow maker, 400+ slaýd düzülişini taparsyňyz we häzirki zaman mowzukda - prezentasiýa görşüňize laýyk gelýän 900+ slaýd düzülişini taparsyňyz. Kitaphanadaky grafikalary, suratlary, maglumatlary we mediany gözlemek ýa-da öz mazmunyňyzy ýüklemek arkaly öz stiliňizi döredip bilersiňiz.

Mazmuna granular gözegçilik bilen çeýe sazlamalar

onlaýn dizaýn programma üpjünçiligini gözden geçirmek

Grafiki parametrleriň doly toplumy bilen birlikde - millionlarça oturdylan suratlar, widjetler, atlar, şriftler, nyşanlar, fon - çap edilen mazmuny mümkin boldugyça özleşdirmäge mümkinçilik berýän giň gurallar toplumy bar. Bu gurallar üçünji tarap mazmunyny import etmäge we elýeterli şablonlary ulanyp redaktirlemäge mümkinçilik berýär.

Elementleri deňleşdirmek we gyralary ugrukdyrmak üçin gözenegiň ýerleşişini açyp bilersiňiz. Şeýle hem, grafikanyň takyk ýerini we burçuny kesgitlemek üçin arkaýyn boluň. Şeýlelik bilen, dürli elementleri deňleşdirjek bolanyňyzda, elmydama üstünlikli bolýar.

Elementleri yza we yza süýşürip bilersiňiz, aç-açanlygy dolandyryp bilersiňiz, elementleri islän wagtyňyz görüner ýaly görüner. Basmak bilen reňk saýlamagyň ýerine alty sanly kody giriziň ýa-da islenýänini tapmak üçin ýagtylygy / garaňkylygy sazlaň.

Gurluş nesli guraly we görnüşler we özara täsir

analitika visme onlaýn dizaýn programma üpjünçiligi syn

Müşderileriň pikirlerine we tejribesine esaslanýan webinarlara we beýleki taslamalara üýtgeşmeler girizmek üçin neşir edilen mazmunyň näderejede täsirlidigine baha bermeli. Analitika, özboluşly ulanyjylaryň sanyny, iň köp görülýän mazmuny we her ulanyjy tarapyndan sahypa sarp edilen wagty yzarlamaga kömek edýär. Agersolbaşçylar bu maglumatlary Excel-de hasabat hökmünde ýa-da täzelenen maglumatlar tablisasyna esaslanýan interaktiw çyzgy grafigi hökmünde ýükläp bilerler.

Platforma potensial müşderileri çekmek üçin ulanylyp bilner. E-poçta salgylarynyň sanawyny diňleýjileriňiz bilen paýlaşyp we hasaba alynmagyny talap edýän opsiýany döretmek üçin öňünden ýazylan webinar ýa-da interaktiw prezentasiýa dörediň. Bu, şahsy mazmunyňyz bilen gyzyklanýanlardan aragatnaşyk maglumatlary ýygnamaga mümkinçilik berer.

CRM ýa-da elektron marketing platformasyna maglumat ýüklemek üçin formaňyzyň netijelerini gurallar panelinde görüp bilersiňiz.

Işiňizi ýokarlandyrmak üçin marka toplumy

marka visme onlaýn dizaýn programma üpjünçiligine syn

“Visme” -de öz iş hasabyňyzda doly marka toplumyny döredip bilersiňiz: reňkler, şriftler, logotip we ş.m. Tanyşdyryş internetde ýerleşdirilýär, şonuň üçin ýüklän saýlanan şriftleriňiz öz ýerinde galýar. Tanyşdyryş dizaýnyna dürli reňk shemalaryny we mowzuklary ýükläp bilersiňiz, olar aňsat girmek üçin reňk saýlamak sanawynda galar.

Marka toplumyňyz, işiňiz üçin köplenç ulanýan şablonlaryňyzy, dürli logo faýllaryňyzy, web sahypaňyza we sosial media platformalaryňyza çalt giriş baglanyşyklaryny öz içine alýar. Anotherene bir gowy aýratynlyk, köplenç prezentasiýalara goşulýan soňky slaýdlaryň kitaphanasydyr.

Birnäçe prezentasiýa döretdiňiz, ýöne rebrending döwründe Twitter we Instagram şahsyýetnamalaryňyzy üýtgetdiňiz. Bu maglumatlary täzelemek üçin her prezentasiýany görmek hökman däl. Slaýd kitaphanaňyza giriň, ol ýerdäki maglumatlary düzediň we prezentasiýalaryňyzyň hersinde köne markerleri awtomatiki çalyşar.

Interaktiwlik Mazmunyňyzy durmuşa getirýär

Göni ýaýlymda çykyş edýäňizmi ýa-da web sahypasynda slaýdşow goýýarsyňyzmy, baglanyşyklar, çagyryş hereketleri düwmeleri, pop-uplar, aýlanyp, prezentasiýany aýlap we diňleýjiler bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän beýleki interaktiw aýratynlyklary goşup bilersiňiz. mazmuny. Giperlink, slaýd ýa-da açylan penjire diňleýjileriňizi çekmegiň we prezentasiýada wiktorina ýa-da sorag / jogap döretmek ýaly interaktiw aýratynlyklary üpjün etmegiň ajaýyp usulydyr.

Wideo / ses habarlaryny goşmak, onlaýn mazmuny slaýdlara ýerleşdirmek hiç hili kynçylyksyz. Ses goşmak, ses faýly ýüklemäge ýa-da slaýda göni ses ýazmaga mümkinçilik berýär. Başga bir aýratynlyk, interaktiw animasiýa infografikasyny döretmek ukybydyr. Visme iň gowy Canva alternatiwasy, şonuň üçin aýlanyşyňyzda üýtgeýän uzyn formatda özboluşly infografikany döretmek mümkin. Munuň üçin ony HTML5 infografik görnüşinde eksport etmeli / neşir etmeli.

Geň galdyryjy zat, üç kategoriýa bölünýän animasiýa grafikasy: suratlar, nyşanlar we yşaratlar. Nyşanlar tötänleýin ýa-da hünärli geýnen adamlar, maskotlar ýa-da botlar bolup biler. Nyşanany taslamaňyza çekiň, ol hereket eder we ellerini tolkunlar.

Indiki derejeli paýlaşma we neşir

“Visme” arkaly sosial media platformalarynda mazmuny paýlaşyp, mazmuny beýleki saýtlarda onlaýn neşir edip ýa-da şahsylaşdyryp, sahypada döredilen koda ýerleşdirip ýa-da dürli formatda awtonom ulanmak üçin ýükläp bilersiňiz. URL-ni alan her bir adam, hasaby bolmasa-da taslamany web sahypasy hökmünde görüp biler. Taslamalar islendik enjamda görmek üçin elýeterli bolar we görnüşler barada analitika alyp bilersiňiz.

Diňe redaktirlemek, teswir bermek we görmek üçin prezentasiýa ibermek bolýar. Topar sazlamalaryňyzda ady, e-poçta salgysy ýa-da adamlar topary boýunça belli adamlar bilen paýlaşyp bilersiňiz. Ulanyjy rugsatlaryny belläp bilersiňiz: administratorlar toparyna redaktirleme ygtyýaryny we toparyňyzdaky adaty ulanyjylar toparyna diňe görmek mümkinçiligini beriň.

Belli bir mowzuk ýa-da hasabat görnüşi üçin prezentasiýa bukjasyny döreden bolsaňyz, ony ýoldaşlaryňyz bilen aňsatlyk bilen paýlaşyp bilersiňiz. Mundan başga-da, “Visme” awtonom prezentasiýa üçin HTML5 göçürip almak aýratynlygyny hödürleýär, bu Wi-Fi elýeterliligine ynamyňyz ýok ýerlerde prezentasiýa geçirýän wagtyňyz peýdalydyr.

50+ Grafikler, Widjetler we Kartalar Maglumat bilen hekaýa gürrüň bermäge kömek edýär

onlaýn dizaýn programma üpjünçiligini wizuallaşdyrmak

Tanyşdyrylyşyňyzda diagrammalary we grafikleri goşmak bilen, maglumatlary wizual görnüşde hödürlemegiň we diňleýjilere ynandyryjy argument hödürlemegiň iň amatly usulydyr. Gözlegleri, statistikalary we iň soňky habarlary geçirmek üçin maglumatlary wizuallaşdyrmak size netijeli habar berer. Mowzuklaryň birinden taýýar slaýd bilen başlap bilersiňiz. Şol ýerde radiallary, statistiki görnüşleri, termometrleri, ösüş barlaryny, gistogrammalary, setir grafiklerini we başgalary tapyp bilersiňiz.

Maglumatlary wizuallaşdyrmak guralyny saýlanyňyzdan soň, diagrammany ýa-da grafigi hasam sazlamaga mümkinçilik berýän Graf motory peýda bolar. Berilýän ýere el bilen goşuň ýa-da Google ýa-da Excel elektron tablisasyndan import ediň. Soňra ok maglumatyny we başgalary sazlamak üçin sazlamalary täzeläň.

“Visme” diňleýjileriň ünsüni özüne çeker ýaly aýratyn diagramma elementlerini awtomatiki janlandyrýar. Dört dürli diagramma animasiýa opsiýasyny saýlap ýa-da öçürip bilersiňiz.

“Visme” onlaýn dizaýn programma üpjünçiliginiň bahalary

Häzirki wagtda taslamalarda Visme markasynyň goşulmagy bilen bir ulanyjynyň çäkli ulanylmagyny hödürleýän Visme mugt wersiýasy bar. Bu oňaýsyzlyklary çözmek islemeýän bolsaňyz, täzelenmeler, tehniki goldaw we yzyna gaýtaryş kepillikleri bilen şahsy peýdalanmak üçin aýlyk standart meýilnamany aýda 15 dollardan satyn alyň. Aýda 29 $ -dan başlaýan iş meýilnamasy, ähli premium giriş, marka, SEO we toparlaýyn iş gurallaryny goşar.

Çäklendirilmedik mukdarda goşmaça howpsuzlyk we iň ösen sazlamalar gerek bolsa, bahasy aýratynlykda ylalaşylan Kärhana meýilnamasyny sorap bilersiňiz. 10 ýa-da has köp ýer üçin ses arzanladyşy bar.

Şuňa Meňzeş Önümler

 • Prezi
  prezi logo
  Reýting:
   
  Öndüriji: Prezi Inc.
  Mugt
 • Microsoft PowerPoint
  ms powerpoint logo
  Reýting:
   
  Öndüriji: Microsoft
  Mugt Synag
 • Piktochart
  piktochart logo
  Reýting:
   
  Öndüriji: Piktochart
  Mugt
 • Canva
  canva logo
  Reýting:
   
  Öndüriji: Canva
  Mugt
 • Google Slides
  google slaýdlary logo
  Reýting:
   
  Öndüriji: Google LLC
  Mugt
. .
creative cloud all special offers creative cloud all special offers