Illustrator-ny onlaýn göçürip alyň

Bu Vektor Grafika Redaktory täze başlanlar we hünärmen dizaýnerler, web döredijiler we sanly suratkeşler üçin döredilip, mugt işleýär Adobe Illustrator alternatiwasy. Sahypa düzülişini, web dizaýnyny düzüň, suratlar dörediň we neşir etmek ýa-da satmak üçin noldan başdan eskizler / degişmeler çyzyň. Adobe Illustrator Online ulanmazdan ozal bu redaktory synap görüň.

Sorag-jogap: Illustrator Onlaýn

Bu redaktor Illustrator Online wersiýasynyň doly çalşygymy?
, Ok, bu grafika redaktory höwesjeň suratkeşler we tizlik üçin amatly dizaýnerler üçin ýörite döredildi.
Redaktor diňe wektor grafikasy bilen işleýärmi?
Bu ösen redaktor hem raster, hem wektor grafikasy bilen işläp biler. Logotip döretmek ýa-da moda magazineurnalynyň dizaýnynyň üstünde işlemek üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, SVG faýly goldaýar.
Asyl şablonyň fon reňkini çalşyp bilerinmi?
Hawa, gatlaklary ulanyp, täzesini örtüp ýa-da hekaýany ulanyp zerur ädimlere gaýdyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, surat redaktirlemäge täze gelen bolsaňyz, habarlaşmagy maslahat berýäris fon üýtgetmek hyzmatlary mundan başga-da kynçylyklardan we soraglardan gaça durmak üçin “FixThePhoto” tarapyndan.
Duran ýerimden nädip işlemegi dowam etdirip bilerin?
Işiňizi ýazdyryň PSD faýl formaty. Şeýlelik bilen, duran ýeriňizden işlemegi dowam etdirip bilersiňiz.

Adobe Illustrator Online - Wideo hileleri: