Adobe Illustrator CS5 Mugt göçürip almak

Adobe Illustrator CS5

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 10k
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 25k
 • Wersiýa: 5.0
 • Gabat gelýän: Mac / Windows

Adobe Illustrator CS5 mugt göçürip almak baglanyşygy hakda pikir edip gördüňizmi? Pul sowmak islemeýärin we Illustrator satyn al ygtyýarly çeşmeden? Bu ýazgyda, bir dollar tölemezden Adobe Illustrator CS5-iň doly wersiýasyny nädip göçürip alyp boljakdygyny öwrenersiňiz. Mugt alternatiwalary tapmak we bu programma üpjünçiliginiň wersiýasy bilen baglanyşykly iň köp soralýan soraglara jogap tapmak üçin okaň.

interfeýs adobe illustrator cs5

Adobe Illustrator CS5 peýdalary

 • Döredijilik aýratynlyklarynyň we güýçli gurallaryň köp sanlysy
 • Geljekde çeper eserleri çekmek ukyby
 • Köp sanly tagtalar
 • Rezolýusiýa garaşsyz täsirler
 • Sypatlary redaktirlemek üçin daşky panel
 • Adobe CS integrasiýasy

Sorag-jogap

 • Adobe Illustrator CS5 synag wersiýasyny resmi web sahypasyndan göçürip alyp bolarmy?

Adok, sebäbi Adobe indi CS5 wersiýasyny goldamaýar. Adobe Illustrator synag möhleti üçin resmi web sahypasyndan göçürip alyp boljak iň täze we ýeke-täk wersiýa.

 • Adobe Illustrator-iň doly wersiýasy näçe?

Adobe Illustrator CS5 üçin goldaw bermeýär. Şeýle-de bolsa, resmi web sahypasyna girip, Illustrator 2024 v24.1.2.402-iň iň soňky wersiýasyny aýda 20.99 dollara satyn alyp bilersiňiz. Abuna ýazylanyňyzdan soň, programma üpjünçiliginiň ähli mümkinçiliklerini doly öwrenip bilersiňiz.

 • Illustrator synag wersiýasy Windows we Mac OS-da işleýärmi?

Hawa, Illustrator synagy Windows we Mac OS bilen gabat gelýär.

 • Synagy näçe wagtlap ulanyp bilerin?

Bir gezek barlanyňyzdan soň Adobe Illustrator mugt synag, 7 gün ulanyp bilersiňiz. Synag möhleti gutarandan soň, ozal ýatyrmasaňyz, awtomatiki usulda Creative Cloud abuna ýazylar.

 • Mugt synag Illustrator-iň doly wersiýasymy?

Hawa, Illustrator iň täze wersiýasynyň ähli funksiýalary we täzelenmeleri bar.

Adobe Illustrator CS5: Pirat görnüşi

2010-njy ýylda çykan Adobe Illustrator CS5 programma üpjünçiliginiň köne wersiýasy. Şeýlelik bilen, ony resmi web sahypasyndan almak mümkin däl. Adobe Illustrator CS5 doly wersiýa baglanyşyklaryny mugt göçürip alýan köp sanly garakçylyk platformalaryna duş gelip bilersiňiz.

Näçe özüne çekiji görünse-de, şu baglanyşyklaryň birine eýerip, bir programma göçürip alanyňyzdan soň çynlakaý meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Aşakda, programma üpjünçiligini döredýänleriň awtorlyk hukuklaryny bozsaňyz, iň köp duş gelýän netijeleri beýan etdim.

1. Jeza

Programma üpjünçiligi garakçylygy bikanun we raýat we jenaýat jogapkärçiligine sebäp bolup biler. Hack edilen önümleri ulanýan ýa-da paýlaýan bolsaňyz Adobe Illustrator keygen maliýe jerimelerine we hatda türme tussaglygyna sebäp bolup biler. ABŞ-da awtorlyk hukugynyň bozulmagy üçin her bir jenaýat üçin 250 000 dollar jerime we / ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

2. Infokary ýokaşma töwekgelçiligi

Köpçüligi Adobe Illustrator Torrent baglanyşyklarda wiruslaryň we zyýanly programmalaryň köpüsi bar. Hack edilen programma üpjünçiligini kompýuteriňize guranyňyzdan soň, wiruslara ýokaşmagy gaty ähtimal. Bu, bizar ediji pop-uplar we heläkçilikler ýaly dürli ulgam meselelerine sebäp bolup biler.

Mundan başga-da, hakerler faktura maglumatlary ýa-da parollar ýaly şahsy maglumatlaryňyzy ogurlap bilerler. Elbetde, infeksiýany kömegi bilen bejerip bilersiňiz iň oňat mugt wirusa garşy programma üpjünçiligi, ýöne näme üçin töwekgelçilik edýär?

3. Täzelenmeleriň bolmazlygy

Programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri möhümdir, sebäbi ýalňyşlyklary düzetmek we programmaňyzyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin köplenç möhüm ýamalary öz içine alýar. An ulanýan bolsaňyz Adobe Illustrator crack wersiýasy, hiç hili täzelenme almarsyňyz. Şeýlelik bilen, Adobe Illustrator CS5 göçürip almak baglanyşygyna eýerip, programmany gurnamak kararyna gelseňiz, iň soňky täzelenme bilen baglanyşykly täze peýdaly aýratynlyklardan peýdalanyp bilmersiňiz.

4. Netijeli meseleler

Howpsuzlyk deşiklerinden başga, döwülen programmalary ulanmak ýaly Adobe Illustrator Göçme yza galmak, ýalňyşlyklar we ylalaşyksyzlyk ýaly ýakymsyz netijelere getirip biler. Şeýle hem, işiňizi ýitirip, öndürijiligi peseldip bilersiňiz. Üznüksiz näsazlyklar we ýalňyşlyklar heläkçilige sebäp bolup biler ýa-da programmany ulanyp bolmaýar.

Meni barlaň Doly Adobe Illustrator Syn.

Mugt Adobe Illustrator CS5 alternatiwalar

Illustrator CS5 göçürip almak baglanyşygyny ulanmak islemeýänler we programma üpjünçiliginiň doly wersiýasy üçin tölemäge taýyn däller, şuňa meňzeş funksiýaly mugt programmalardan peýdalanyp bilerler. Işleýiş nukdaýnazaryndan Illustrator-den pes bolmadyk iň doly 5 aýratynlyk tapyň.

1. Vectr

vectr logo
Taraz
 • Easyeňil öwreniş egri
 • Gurallaryň köp sanlysy
 • Web esasly
Consaramaz taraplary
 • Käbir ösen aýratynlyklary öz içine almaýar

Vectr täze SVG ulanyjylary we hünärmenleri üçin ajaýyp wariant. Arassa we birleşdirilmedik interfeýs bilen işiňiziň iň möhüm elementlerine ünsi jemläp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu programmanyň käbir gurallarynyň ýokdugyny aňlatmaýar.

Vectr tekst, şekiller, kölegeler, serhetler, gatlaklar, fon we ş.m. ýaly esasy aýratynlyklar toplumyny öz içine alýar. Göni nawigasiýa we aňsat öwreniş egri bilen, taslamalaryňyzyň üstünde işlemek şemal bolar. Bu platforma programma üpjünçiligi, Mac OS, Windows, Chrome OS we Linux ýaly dürli operasiýa ulgamlaryna laýyk gelýär. “Adobe” önümini ulanýan bolsaňyz, satyn almaly Adobe Illustrator üçin iň gowy noutbuk, Vectr bolsa, çeşmä çydamly.

2. Inkscape

inkscape logo
Taraz
 • Açyk çeşme
 • Professional dizaýn gurallarynyň giň toplumy
 • Düşünjeli interfeýs
 • Gowşak kompýuterlerde gowy işleýär
Consaramaz taraplary
 • Köne dizaýn
 • Tekst gurallaryny kämilleşdirmeli

Inkscape Adobe Illustrator CS5 göçürip almak üçin iň deňeşdirip boljak alternatiwalardan biridir. SVG faýl görnüşinde işleýänler üçin amatlydyr. Programma eskizler, illýustrasiýalar we grafika bilen işlemek üçin köp sanly gurallary öz içine alýar.

Inkscape obýektleri ekran pikselleri, bitmap yzarlaýyş gurallary, şeýle hem obýektleri reňk we gradiýentler bilen boýamak ukyby ýaly birmeňzeş düwmelere eýe. Güýçli gurallaryň arassa we içgin interfeýs bilen utgaşmagy bu wektor grafiki programma üpjünçiligini ýarym proýektli we hünärmen ulanyjylar üçin ajaýyp wariant edýär.

Bu barada has giňişleýin öwreniň iň oňat mugt grafiki dizaýn programma üpjünçiligi.

3. Boxy SVG

boxy svg logo
Taraplar
 • Köp faýl formatlary bilen işleýär
 • Brauzeriňiz üçin ajaýyp giňeltme
 • Klawiatura gysga ýollary
 • Düşünjeli interfeýs
Consaramaz taraplary
 • Ulaltmak meselesi

Mümkin bolan ýollary gözlemegiň ýerine Adobe Illustrator nädip mugt almaly, Google Chrome-da giňeltme hökmünde işleýän ulalýan wektor grafiki redaktory Boxy SVG ulansaňyz gowy bolardy. Ol ruçkalary, teksti, bezier egrilerini we esasy SVG şekillerini öz içine alýan wektor grafikasy bilen netijeli işlemek üçin köp sanly gurallary öz içine alýar.

Boxy SVG Adobe Illustrator meňzeş arassa we gönümel interfeýs bar. Mundan başga-da, 100+ buýruk üçin özleşdirilip bilinýän klawiatura gysga ýollary bar. Adaty SVG ýa-da SVGZ faýllaryndan başga, JPG ýa-da PNG formatlary bilen işlemek mümkin, bu gaty peýdaly.

4. Vecteezy Editor

vecteezy logo
Taraz
 • Täze başlanlar üçin amatly
 • Uly dizaýn kitaphanasy
 • Tölegli tölegli funksiýalary ýok
 • Düzeltmek üçin köp wariant
Consaramaz taraplary
 • Ösen aýratynlyklary öz içine almaýar

Vecteezy Editor aýratynlyga baý we ulanyjy üçin amatly onlaýn wektor grafiki redaktory. 800+ şrift we 25,000+ dizaýn obýektini öňünden gurnady. Vecteezy Editor diňe zerur parametrleri sazlamaga däl-de, SVG-de öz taslamalaryňyzy ýüklemäge we redaktirlemäge mümkinçilik berýän düýbünden özleşdirilip bilinýän guraldyr, JPEG, PNG faýl formatlary.

Vecteezy Editor, täze döredilenler üçin amatly interfeýsli oňat wektorly grafiki redaktor.

5. Gravit

gravit logo
Taraplar
 • Minimalist we peýdaly ulanyjy interfeýsi
 • Birnäçe sahypa bilen işlemek aňsat
 • Amatly eksport görnüşi
 • Yzygiderli gowulaşýar
 • Köp platformaly
Consaramaz taraplary
 • Käwagt yza çekilip bilner

Gravit ruçka, bezigon, çyzyk, dilim, pyçak, gradient redaktory we ş.m. ýaly garaşyp boljak esasy wektor redaktirleme gurallaryny öz içine alýar. we ş.m.

Mundan başga-da, Gravit içgin interfeýsi bar we wideo sapaklary bilen gelýär. Web esasly wektor grafika redaktory bolany üçin, taslamalaryňyza islendik ýerde işlemäge mümkinçilik berýär. Size diňe internet birikmesi gerek. Mundan başga-da, işleýşini Adobe Illustrator CS5 mugt göçürip almak bilen deňeşdirseňiz, Gravit goşmaça nokat berýän dürli formatdaky faýllary import we eksport edip bolýar.

Has giňişleýin öwreniň Adobe Illustrator alternatiwalar.

Freebies

Adobe Illustrator öňünden gurlan şriftleriň köp sanlysy bar. Şeýle-de bolsa, eserleriňize üýtgeşik täsir etmek üçin kolleksiýaňyzy ulaldyp bilersiňiz. Bu freebies ulanyp, döredijiligiňiziň mümkinçiliklerini öwreniň.

Aqutaken

illýustrator üçin mugt şrift illýustrator üçin mugt şrift

Bu birinji synp şriftini ulanyp, taslamaňyzy güýçlendiriň. Göni, kesilen gyralary bolan nusgawy şrift. Eserleriňizi meşhur etmek üçin ony dürli görnüşdäki suratlara we dizaýnlara ulanyp bilersiňiz.

Barlaň mugt Illustrator çotgalar.

Violett

illýustrator üçin mugt şrift illýustrator üçin mugt şrift

Universalhliumumy we sypaýy bolmak bilen, bu şrift ähli döredijilik maksatlaryňyzy ýerine ýetirmäge kömek eder. Ajaýyp egrilen uzyn setirleri öz içine alýan bu şrift, şol gowy günleriň hakyky golýazmalaryna meňzeýär.

Bulara göz aýlaň mugt Adobe Illustrator nyşanlary.

SpiritCon

illýustrator üçin mugt şrift illýustrator üçin mugt şrift

Bu dizaýnerleriň we suratçylaryň arasynda gözlenýän iň ajaýyp şriftleriň biridir. Kalligrafiýa bilen döredijilik golýazmalarynyň arasynda gaty gowy garyşyk.

Barlaň mugt Illustrator dokumalar.

Adobe Illustrator CS5 mugt göçürip alyň

adobe illustrator cs5 mugt göçürip alyň

Adobe Illustrator ygtyýarly wersiýasyny resmi web sahypasyndan mugt göçürip almak üçin ýokardaky baglanyşyga eýeriň. Tölegli wersiýanyň ähli mümkinçiliklerini synap bilersiňiz, ýeke-täk tapawudy, ony diňe ýedi günüň dowamynda ulanyp bilersiňiz.

SAVE UP TO 60% OFF SAVE UP TO 60% OFF