Adobe Creative Cloud MUGT

Adobe Creative Cloud

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 815
 • Ygtyýarnama: Mugt synag
 • .Üklemeler: 18.8k
 • Wersiýa: 5.6.0.788
 • Gabat gelýän: Windows, Mac OS

“Adobe Creative Cloud” -dan ähli programma üpjünçiligini mugt almak isleýärsiňizmi? Abonent tölegini tölemezden Adobe programmalaryny ulanmagyň doly kanuny we tehniki taýdan goldanýan usullaryny gözden geçiriň. Pul tygşytlamak we ähli Adobe önümlerinde arzanladyş almak barada has giňişleýin okaň.

Gynansagam, Adobe Creative Cloud-y elmydama mugt ulanmak mümkin däl, bu döwür çäklidir. Ilkinji “Adobe CC Free Trial” -yň işe başlamagyndan ýedi gün bar. Şeýle-de bolsa, bu gezek ähli Adobe programma üpjünçiliginiň gerekdigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin ýeterlik bolmaly.

döredijilik bulut interfeýsi

Mugt Adobe döredijilik buludynyň peýdalary

 • Univershliumumy platforma
 • Uly bulut ammary
 • Öwrenmek üçin giň esas
 • Dostlukly tehniki goldaw
 • Adhli Adobe programmalary bilen ýakyn integrasiýa
 • Programma üpjünçiliginiň giň gerimi
 • Premium şriftleri
 • Şahsy portfel web sahypaňyz

Adobe Creative Cloud Mugt synag soraglary:

Mugt synag Adobe CC-iň soňunda näme etmeli?

Resmi web sahypasyna giriň, ulanyjy hasabyňyza goşmaça maglumatlary giriziň we abunalygyňyzy täzeläň.

 • Meýilnamamy üýtgedip bilerinmi?

Hawa, islän wagtyňyz, belli bir abunalygy saýlan bolsaňyzam. Tehniki goldaw bilen habarlaşyň, sebäbini görkeziň, jogaba garaşyň we goşmaça görkezmeler.

 • Bar bolan programma üpjünçiliginiň käbiri işlemese näme etmeli?

Ulgamyň iň az talaplaryny we kompýuter aýratynlyklaryny barlaň. Kömek etmese, kompýuteriňizi wiruslaryň bardygyny barlap görüň we tapylsa arassalaň. Ondan soň ähli programma üpjünçiligini täzeden guruň. Mesele düzedilmedi? Tehniki goldaw bilen habarlaşyň.

 • Adobe Creative Cloud All Apps üçin arzanladyş alyp bilerinmi?

Hawa, resmi okuw jaýynyň talyby ýa-da mugallymy bolsaňyz, saýlanan meýilnamanyň umumy mukdaryndan 60% arzanladyş görnüşinde käbir artykmaçlyklaryňyz bar.

 • Döredijilik buludyna näme girýär?

20+ döredijilik programmalary, şol sanda Photoshop, Illustrator we Adobe XD + ädim ädimleri, 100 Gb bulut ammary, şahsy portfel web sahypaňyz, premium şriftler.

Näme üçin Hacked Adobe CC ulanmaly däl?

Her programmany aýratyn göçürip almagyňyz möhüm däl, şeýlelik bilen “Creative Cloud” -yň doly paketini ýa-da özbaşdak wersiýalaryny ýygnaň - bularyň hemmesi torrent çeşmelerinde bolar. Bu siziň we kompýuteriňiziň howp astyndadygyny aňladýar. Adobe Creative Cloud crack ulanylanda ýüze çykyp biljek iň esasy 4 meseläni sanadym:

Döredijilik buludy goşmaça aýratynlyklary goldamaz

Aslynda, “Creative Cloud” özbaşdak platforma däl, bütinleý “Adobe” serwerlerine bagly. Göçürilen torrent wersiýalarynyň işleýşinde çäkli boljakdygyny aňladýar. Bulut ammaryna girip, programmalar bilen ýakyndan işleşip bilmersiňiz. Diýmek, ulanmak has gowudyr “Lightroom” synagy Belli bir wagtyň içinde başga programma üpjünçiligini wersiýa ýa-da synagdan geçiriň.

Nädogry iş

“Creative Cloud” mugt hakerini ulanyp, iň meşhur meselä - islendik programma üpjünçiliginde yza galmak we dürli görnüşli näsazlyklar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Bularyň hemmesi redaktorlaryňyzyň wersiýalarynyň ygtyýarnamasyz bolmagy, eýýäm hakerler tarapyndan işlenmegi bilen baglanyşykly. Çeşme kodunyň setirleri bozuldy, şonuň üçin programmalaryň nädogry işlemegine sebäp bolýarsyňyz. Şeýle problemalaryň öňüni almak üçin zerur “Adobe Illustratorugura” we toplumyň beýleki programmalary.

Täze gurallary we ýörite teklipleri ýatdan çykaryň

Her güýzde, iPhone-yňyzy täzelemek we täze aýratynlyklary barlamak üçin täze iOS çykmagyna garaşýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, “iPhone” -yňyz asyl däl bolsa, täzelenmeleri almarsyňyz, sebäbi seriýa belgisi maglumat bazasynda ýok. Döredijilik buludy şol bir prinsipde işleýär. Bikanun göçürilen wersiýalarda nädogry seriýa belgisi bar, bu bolsa bir zady aňladýar - mundan beýläk goldaw ýok.

Müşderi goldawynyň ýoklugy

Hormatly kompaniýa hökmünde Adobe müşderileriň önümlerini ulanmakda kynçylyk çekmezligini üpjün edýär. “Adobe” -den satyn alanyňyzda, günüň islendik wagtynda müşderi goldawyna ýüz tutup bilersiňiz. Programma üpjünçiligini ulanmak bilen baglanyşykly ähli kynçylyklary ýeňip geçmäge ýa-da dürli gurallaryň nähili işleýändigini anyklamaga kömek eder. Bir gezek guranyňyzdan soň Adobe Portfolio Mugt ýa-da torrentden başga bir programma, mesele ýüze çykan halatynda hiç kim size kömek edip bilmez.

Mugt Adobe Creative Cloud Alternatives

Döredijilik buludy ähliumumy platforma bolup, oňa başga alternatiwa ýok. Şeýle-de bolsa, “ACDsee” we “Affinity Photo” kompaniýalary bizi tersine has köp ynandyrýarlar. Bular köp programma bilen gaty berk platforma däl, ýöne döredijiler Adobe Creative Cloud-yň edip biljek ähli meselelerini diýen ýaly ýerine ýetirip bilýän surat redaktorlarynyň birnäçe wersiýasyny hödürleýärler.

1. Döredijilik bulut alternatiwasy: ACDsee

adcsee nyşany
Taraz
 • Özbaşdak düzülen interfeýs
 • Effektler bilen işlemek üçin amatly gurallar
 • Giňeldilen reňk düzedişi
 • Maglumat serişdelerinden faýllary gaýtadan işlemek mümkinçiligi
Minuslar
 • Çylşyrymly okuw egrisi
 • Bulut saklanyşynyň az mukdary

ACDSee kompaniýasy suratlary, wideo redaktirlemesini we RAW faýllaryny görmek we dolandyrmak üçin platforma redaktorlaryny ösdürýär. ACDSee-iň redaktorlary ösen çuňňur düzediş plaginleri we doly özleşdirilip bilinýän interfeýsler görnüşinde köp guramaçylyk funksiýalaryny we peýdaly gurallary hödürleýärler.

Peýdaly aýratynlyklaryň arasynda wideo redaktoryny belläsim gelýär. Öňdebaryjy gurallardan başga-da, kompýuteriňiz bilen täsirleşmek üçin ulanyp bilersiňiz - redaktory terk etmän ekrandan wideo ýazga alyň. Bu gaty amatly, sebäbi köp wagt tygşytlaýar. Mysal üçin, bu aýratynlyk bilen okuw sapaklaryny ýazga geçirip bilersiňiz.

2. Döredijilik buludynyň alternatiwasy: Affinity Photo

logo
Taraz
 • Plug-ins goldawy
 • Adobe önümlerinden arzan
 • Köp derejeli surat redaktirlemesi
Minuslar
 • Suratlary import etmek we dolandyrmak üçin gurallaryň ýoklugy
 • Linza profiline baglylykda düzediş ýok
 • Bulut ammary ýok

“Affinity Photo” amaly programmalaryň giň sanawyny hödürleýär: “Affinity Photo”, “Affinity Designer” we “Affinity Publisher”. Programmalaryň her biri ähliumumydyr we öz artykmaçlyklary bar. Bu platformanyň tapawutly aýratynlygy, ygtyýarly wersiýany derrew satyn almak. Mugt synagdan soň Adobe Creative Cloud-yň möhleti gutaran ýaly her aý tölemeli däl.

Täsirli funksiýa barada aýtsak, şu wagta çenli surat redaktory öňde barýar. Suratlaryňyzy ussatlyk bilen täzeläp bilersiňiz, panoramalar üçin suratlary birleşdirip bilersiňiz, HDR effektlerini döredip we dürli çotgalar bilen çyzyp bilersiňiz. Şeýle hem, ösen gurallary, partiýa suratlaryny redaktirlemegi, şrift effektlerini we obýektiw ýoýulmany düzetmegi öz içine alýar.

3. Adobe Photoshop Alternative: Pixlr

Pixlr nyşany
Taraz
 • RAW goldawy
 • Plaginleri giňeltmek ukyby
 • Güýçli konfigurasiýa talap etmeýär
 • Photoshop-dan arzan
Minuslar
 • Işlemek üçin durnukly internete girmegi talap edýär
 • Çykyş Photoshop-daky ýaly gowy däl

“Pixlr” redaktory bilen “Photoshop” -a meňzeş gurallary alarsyňyz. Kesgitlilik, bulaşyklyk, ses, derejeler, maskalar we egri sazlamalar hakda aýdýaryn, bularyň diňe käbiri. Garaşýan çeper süzgüçleriňizi we awtomatik optimizasiýa opsiýalaryny tapyp bilersiňiz. “Pixlr” çotgalary, doldurgyçlary, markalary, saýlama we bejeriş gurallaryny öz içine alýan gurallar toplumyny üpjün edýär. Bu programma bir gezek ýüz tutup bilersiňiz Photoshop synagy gutardy.

Nädip ulanmalydygy barada has giňişleýin maglumat Photoshop Mugt.

4. “Adobe Lightroom Alternative”: “RawTherapee”

RawTherapee nyşany
Taraz
 • Açyk çeşme
 • RAW goldawy
 • Toparyň suratlaryny gaýtadan işlemek
 • Çuň reňk düzediş
Minuslar
 • Çylşyrymly okuw egrisi
 • Käbir gurallar gowulaşmagy talap edýär

“RawTherapee” açyk çeşme, platforma programmasydyr. Surat redaktirleme gurallarynyň we köp okalmagyň giň toplumy bilen ýoýulmalary düzedip, reňkleri gowulaşdyryp, RAW faýllaryňyzdaky maglumatlary dikeldip we ş.m. Surat redaktorynyň iň güýçli “Lightroom” alternatiwalarynyň birine öwrülýän partiýa suratlaryny gaýtadan işlemegi goldaýandygyny bellemelidiris.

Nädip almalydygy barada has giňişleýin maglumat Lightroom Mugt.

5. Adobe Illustrator Alternative: Inkscape

Inkscape nyşany
Taraz
 • Illustrator plugin hökmünde ulanylyp bilner
 • Ösen manipulýasiýa mümkinçilikleri
 • Süzgüçleriň köp mukdary
 • Plug-ins goldawy
Minuslar
 • Köne formatdaky interfeýs

Inkscape, Adobe-ni ajaýyp şekillendirýän başga bir mugt gural. Gurallar gutusy ösen manipulýasiýa mümkinçilikleri we köp sanly süzgüçli - funksional we çeperçilik bilen ulalýan wektor grafikalaryny (SVG) faýllary döretmegi we redaktirlemegi aňsatlaşdyrýar. Gyzykly gurallaryň arasynda gözenegiň gradiýentlerini we galam çyzyklarynyň interaktiw tekizlenmegini, konturyň gülkünç täsirlerini bellärin. Inkscape-i Illustrator üçin plugin hökmünde ulanyp biljekdigiňizi bellemelidiris.

Has giňişleýin görüň “Adobe Illustrator” - “Маг мугт”.

6. Adobe Premiere Pro Alternative: DaVinci Resolve

DaVinci Resolve nyşany
Taraz
 • Çuň reňk düzediş
 • Dürli pluginler üçin goldaw
 • Formhli formatlarda diýen ýaly goldaw
Minuslar
 • Öwrenmek çylşyrymly

“DaVinci Resolve” professional wideo redaktirleme programmasydyr. Uzyn filmleri we teleýaýlym programmalaryny ýazga alanda gaty gowy. Reňk düzedişinde we sesden soňky ses önümçiliginde ýöriteleşen DaVinci Resolve, egrilik redaktorlary we esasy reňk tigirleri ýaly täsirli aýratynlyklara eýe. Şeýle hem, ýüz tanamak yzarlamasyny goldaýar, ulanyjylara deriniň reňkleri, gözler we dodaklaryň reňkleri bilen oýnamak mümkinçiligini berýär.

Has giňişleýin görüň “Adobe Premiere Pro-ny kug”.

7. Adobe After Effects Alternative: Blender

Blender nyşany
Taraz
 • Çyzgy
 • Doly mugt
 • Öwrenmek aňsat
Minuslar
 • Professional wizual effektleri döretmek üçin ýaramsyz

“After Effects” -e iň ýokary hilli kross platformanyň alternatiwalarynyň biri Blenderdir. Onuň kömegi bilen ultra-realistik animasiýa grafikalaryny we 3D wizual effektleri öndürip bilersiňiz. Höwesjeňler we hünärmenler goşmaça ölçegli ajaýyp eserleri döretmek üçin dokma, bölejikleri modellemek we kompozisiýa gurallaryny ulanýarlar.

Has giňişleýin görüň “Adobe-den” ahyrky effektleri.

Adobe CC Freebies

Adobe Creative Cloud programmalarynyň hemmesini satyn aldyňyzmy? Soňra hökman Photoshop üçin çotga bolsun, Lightroom üçin deslapky ýa-da Premiere Pro üçin LUTs bolsun, hökman dürli pluginler gerek bolar. Olary mugt göçürip alyp bilersiňiz we synap bilersiňiz, olar işi ýönekeýleşdirer we poçta önümçiligine sarp edilýän wagty azaldar.

“Adobe Creative Cloud” -y mugt göçürip alyň

döredijilikli bulut mugt synag

Abunalygy satyn almakda şübhelenýän bolsaňyz, “Adobe Creative Cloud Free Trial” -y alyň. Döredijilik buludynyň aýratynlyklaryny, şeýle hem bu abuna ýazylan ähli programmalary synap görmek mümkinçiligini elden gidirmäň.

Programmanyň wersiýalaryny ynanyp bolmaýan üçünji tarap çeşmelerinden göçürip almagyň ýerine Photoshop CS6-ny resmi web sahypasyndan göçürip almak has gowudyr. Şeýlelik bilen ulgamdaky näsazlyklardan we kanunlardaky kynçylyklardan gaça durarsyňyz.

GET 60% OFF GET 60% OFF