Adobe Premiere Elements mugt

Premiere Elements 2023 Wideo redaktory

 • Rank
  (5/5)
 • Synlar: 445
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 13.3k
 • Wersiýa: 2023
 • Gabat gelýän: Windows, Mac OS

“Adobe Premiere Elements mugt” diýip eşideniňizde, torrent çeşmeleri hakda pikir edersiňiz. 2023 download, wideo redaktirlemegiň professional programma üpjünçiligini mugt we işleýiş çäklendirmesiz göçürip almagyň bir kanuny usuly barada aýtsam näme?

adobe premýer elementleri mugt interfeýs

Mugt PREMIERE ELEMENTS peýdalary

 • Smart Video Trim
 • goldaýar Lutz
 • adynyň Rahat Wideo
 • ösen ses üýtgetmek
 • Durnuklaşdyryş gözegçilik edilýär
 • 4K wideo redaktirlemek

Sorag-jogap

 • “Premiere Elements” synag wersiýasy näçe wagt dowam eder?

Adobe Premiere Elements mugt synag wersiýasy ilkinji satuwdan 30 günüň içinde elýeterlidir. Möhleti gutarandan soň, 99 dollara ygtyýarnama satyn almaly.

 • Adobe Elements Premiere we Premiere Pro nähili tapawutlanýar?

Premiere Elementler başlangyç ulanyjy üçin ajaýyp warianty, sebäbi kino düşüriş işini özleşdirmäge mümkinçilik berýän 3 reesim (Çalt, Gollanma we Ekspert) bar. gaty başlangyç. Adobe Premiere Pro pro ulanyjylara gönükdirilendir.

 • 2023 version wersiýasyna täzelemelimi?

Elbetde. Döredijiler, gurallaryň köpüsini, şol sanda emeli intellekt tehnologiýasyny täzelemäge alada etdiler we käbir gyzykly aýratynlyklary hödürlediler, mysal üçin, Smart Trim we Smart Tags bilen çalt wideo gözlemek.

 • 2023 run işlemek üçin ulgamyň iň az talaplary haýsylar?

Resmi Adobe sahypasynda minimal ulgam talaplary

 • Premiere elementleri 2023 HE HEIF we HEVC-ni goldaýarmy?

Hawa, HEIF surat faýllaryny we HEVC wideo faýllaryny Windows-da, macOS-da import edip we redaktirläp bilersiňiz.

 • arzan bahadan iň soňky wersiýasyny satyn alyp bilerinmi?

Hawa, Adobe diňe täze ulanyjylar üçin däl, eýsem bar bolanlar üçinem 10 dollar arzanladyş bilen “Premiere Elements” 2023

 • Premiere elementleri 2023 döredijilik bulut maşgalasynyň bir bölegi?

No.ok. Wideo redaktory Windows we Mac OS üçin aýratyn programma hökmünde ýerleşdirildi.

Pirat Adobe Elements mugt wersiýasyny ulanmagyň howpsuzlygy

Synag wersiýasy gutaranda ýa-da Adobe programma üpjünçiligiňiziň bahasyny täzeden ýokarlandyranda, torrent çeşmelerini ulanmak mümkinçiligi has reallaşýar.

Şeýle-de bolsa, bolup biljek netijelere nädip dogry baha berýärsiňiz? Ine, size ýa-da kompýuteriňize kynçylyk döredip biljek meseleler sanawym:

Bu gadagan

Bilmezligiňiz mümkin, ýöne haýsydyr bir programma üpjünçiligini torrent çeşmelerinden göçürip alyp, eýesiniň (dörediji / kompaniýa) awtorlyk hukugy Muny bir gezek tötänleýin eden bolsaňyz hiç hili problema bolmaz, ýöne yzygiderli göçürip almak bilen internet üpjünçisi sizi tordan aýyrmaga mejbur bolar we ýerli poçta işgäri çagyryş getirer.

Tehniki meselelerde size kömek etjek adam bolmaz

Bikanun Adobe Elements Premiere wersiýasyny ulanýanlar, programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly haýsydyr bir kynçylyk ýüze çykan halatynda kompaniýadan goldaw almagyna garaşyp bilmezler. Döredijiler resmi programma ulanýandygyňyzy aňsatlyk bilen barlap bilerler, sebäbi hasabyňyza bagly bolmaly.

Gowy antiwirus guruň ýa-da gowy ussa ýüzlenmeli

Torrent platformalary wiruslardan doly çukur. Her kim, hatda iň ýalta haker hem wirusy iň bolmanda şol ýere ýükledi. Kompýuter wiruslary diňe bir iş stolunda peýda bolýan mahabat görnüşinde iň ýönekeý bolman, eýsem wagtyň geçmegi bilen işjeňleşýän, ähli şahsy maglumatlaryňyzy, şol sanda banklardan we sosial ulgamlardan parollary göçürip, hüjümçä iberýän has howply bolup biler.

5 Mugt Premiere Elements

Täze ulanyjylaryň köpüsiniň film gurnamak, redaktirlemek we awtomatiki usulda döretmek üçin professional programma üpjünçiligini alyp bilmeýändigine göz ýetirip, 5 sany mugt, Adobe Elements Premiere alternatiwasyny taýýarladym.

1. DaVinci Resolve

davinci logo logo
Taraz
 • Esasy aýratynlyklary bilen düşnükli UI
 • Ses öndürmek, reňklemek we düzmek üçin amatly wariant
 • Mugt
Minuslar
 • Dik öwreniş egri
 • Mugt wersiýa 4K goldawyny teklip etmeýär

Davinci Resolve 17 wersiýasy düýbünden mugt, ýöne esasy manipulýasiýalary ýerine ýetirmek üçin has täsirli.

DaVinci Resolve, üç ölçegli ses giňişliginde we 1000 kanala çenli ses ýazga almaga, redaktirlemäge, garyşdyrmaga we gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýän “Fairlight” guralyny goşmak bilen wideo redaktirleme hünärmenleri üçin ýüzlerçe funksiýa bar.

Bu wideo redaktirleme programma üpjünçiliginde deriniň reňklerini çalt tekizlemek, gözleri ýagtyltmak, dodagyň reňkini üýtgetmek we ş.m. üçin awtomatiki tanamak we yzarlamak ýaly köp süzgüç bar.

Windows üçin iň gowy wideo redaktirleme programma üpjünçiligi.

2. Kdenlive

kdenlive nyşany
Taraz
 • Çalt wizuallaşdyrmak
 • Uptiýaçlyk nusgalary awtomatiki döredýär
 • Köp ses effektleri
 • Doly HD goldaýar
Minuslar
 • Funksiýa ýeterlik däl
 • Windows bilen gabat gelenok

Kdenlive Linux ulanyjylary üçin iň oňat saýlawdyr we Mac OS üçin hem elýeterlidir. Wideo redaktory Full HD durulykda Libav ýa-da FFmpeg, AVI, QuckTime ýaly ähli formatlary goldaýar.

Klipleri döretmek, göçürmek, kesmek we dolandyrmak üçin täsirli gurallar toplumy bar. Mundan başga-da, dürli effektleri we ýazgylary goşmak, olary sazlamak we geçiş döretmek mümkin. Şeýle-de bolsa, bu “Adobe Premiere Elements” mugt alternatiwasynyň iň täsirli aýratynlygy däl. Kdenlive reňkli LUT-lary goldaýar, bu bolsa ony has amatly edýär we şol bir wagtyň özünde täze başlanlar üçin aňsat bolýar.

3. OpenShot

açyk nyşan
Taraz
 • 3D animasiýa
 • Çäklendirilmedik gatlaklar
 • Öwrenmek üçin ýönekeý
Minuslar
 • Effekt goşanyňyzda yza galýar
 • Bulaşyk bolup biler

OpenShot, çäkli býudjetli YouTubers üçin ajaýyp. Köp mugt “Adobe Premiere Elements” alternatiwalaryndan tapawutlylykda, “OpenShot” wideo bilen has köp manipulýasiýa etmäge mümkinçilik berýän çäklendirilmedik gatlak bilen işlemegi goldaýar. Mysal üçin, ses ýazgysyny wideo ýolunyň gapdalynda şol bir gatlakda ýa-da wideo klipiň üstündäki audio klipde ýerleşdirip bilersiňiz.

OpenShot umumy meselelerden başga-da animasiýa sözbaşylary, uçýan tekst, gar we linzaly listowkalar ýaly üç ölçegli animasiýalary döretmegi aňsatlaşdyrýar.

4. Lightworks

çyralaryň nyşany
Taraz
 • Doly HD goldaýar
 • Gowulandyrylan VFX с Boris FX
 • Köp adamly
Minuslar
 • Diňe Premium wersiýasynda 4K goldaw
 • Käbir diller elýeterli däl

Lightworks güýçli wideo redaktory we çalt we çeýe gurallary bolan Adobe Elements üçin ajaýyp alternatiwadyr. Köpugurly işiň kömegi bilen, programma fonda bir topar faýl import edip, çylşyrymly üçünji tarap FX-ny göz öňüne getirip ýa-da başga bir formatda birnäçe faýly eksport edip, redaktirlemegi dowam etdirmäge mümkinçilik berýär.

Gurallaryň arasynda ösen reňk düzedişini, çalt real wagt effektlerini we wideo düşürip bilersiňiz. Şeýle hem import, ekin, tekiz ses dokamak, şeýle hem özüne çekiji geçişleri goşmak üçin adaty gurallar bar.

Programmany göçürip almazdan ozal Lightagtylyk işlerine syn göz aýlaň.

5. Avidemux

avidemux nyşany
Taraz
 • Köp süzgüç
 • Aýrylyşýan wideo
 • Öwrenmek aňsat
Minuslar
 • 4K goldaw ýok
 • LUT-lar bilen işledip bolmaýar

Avidemux täze başlanlar üçin ýönekeý, mugt Adobe Premiere Elements analogy. Wideo redaktorynyň esasy gurallary bar we wideonyň göwrümini we ýitiligini üýtgetmek, subtitrleri we reňk profilini goşmak, umumy ses sesini ýokarlandyrmak ýa-da peseltmek ýaly kesmek, kodlamak we süzmek ýaly ähli standart meseleleri ýerine ýetirip biler.

Programma üpjünçiligi iň meşhur MPEG, DVD, AVI we MP4 ýaly birnäçe wideo formatlaryny goldaýar. Şeýle-de bolsa, ýokary HD, 4K, diňe HD / Full HD bilen işläp bilmersiňiz.

Premiere Elements üçin freebies

erkin höwes

Adobe Elements Premiere-de wideo redaktirlemesini aňsatlaşdyrmak üçin şu Gözleg tablisalaryny göçürip alyň.

GET 60% OFF GET 60% OFF