Adobe Media Encoder Mugt

Adobe Media Encoder

 • Reýting
  (4.7/5)
 • Synlar: 500
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 11k
 • Wersiýa: 22.0
 • Gabat gelýän: Windows, macOS

Adobe Media Encoder-i mugt alyp, kanun bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmagyň mümkindigini bilmek isleýärsiňizmi? Ygtyýarnama satyn alyp bilmeýärsiňizmi? Bu ýazgymda Adobe Media Encoder-iň doly wersiýasyny mugt göçürip almagyň iň ygtybarly usullaryny açaryn.

adobe media kodlaýjy interfeýsi

Adobe Media Encoder Mugt

 • Toplumlaýyn beýleki Adobe önümlerini
 • User dostlukly
 • köpsanly kodlama wezipeleri
 • Çalt işlemek
 • binasynyň göwrümini taýýar
 • faýlyň formaty giň goldaýar

Sorag-jogap

 • Näme üçin Adobe Media Encoder gerek?

Bu programma Adobe wideo redaktirleme toplumyna degişlidir. Wideo faýllary şu günler dürli enjamlarda oňat ýerine ýetiriljekdigine göz ýetirmek üçin degişli formatda kodlamak üçin ulanylýar.

 • Adobe Media Encoder hemişelik mugtmy?

Premiere Pro we After Effects-iň bölegi hökmünde gurnaldy. Bu programmany aýratyn satyn almak mümkin däl. Döredijilik buludynyň doly meýilnamasynyň agzalary hem alýarlar.

 • Mugt synag barmy?

Hawa, Adobe 30 gün dowam etjek mugt synag wersiýasyny hödürleýär.

 • Adobe Media Encoder Windows we Mac bilen deň derejede gabat gelýärmi?

Hawa, programma iki OS-da işlär.

Pirat Adobe Media Encoder wersiýalaryny ulanmagyň howpsuzlygy

Häzirki wagtda köp ulanyjy garakçylyk saýtlaryndan programmalary işjeň göçürip alýar. Ygtyýarly wersiýalaryň bahalarynyň gaty ýokarydygyny, garakçylaryň bolsa hiç hili güýç ýa-da pul goýmagy talap etmeýändigini öňe sürýärler. Eventuallyöne ahyrsoňy, adamlar bilmeýän birnäçe ýaramaz netijelere sebäp bolup biler. Aşakda iň çynlakaýlaryny düşündirdim.

Hukuk töwekgelçilikleri

Media Encoder-iň bikanun wersiýasyny ulanyp tutulan bolsaňyz, jenaýat jogapkärçiligini çekmäge taýyn boluň. Mysal üçin, ABŞ-da intellektual garakçylyk 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek we 250 000 dollar jerime salmagy mümkin. Mundan başga-da, awtorlyk hukugyna eýe bolanlar kazyýete ýüz tutup bilerler we size 150 000 dollar jerime salynar.

Howpsuzlyk töwekgelçilikleri

Garakçylyk programmalary, kompýuteriňize girjek her dürli zyýanly programma üpjünçiligi bilen doldurylýar. Wiruslar, Troýanlar we töleg programma üpjünçiligi kompýutere çynlakaý zeper ýetirip biler we ähli möhüm faýllary hemişelik ýitirip bilersiňiz. Mundan başga-da, garakçylar köplenç zyýanly kodlary döwülen programmalara birleşdirýärler. Allhli maglumatlary ogurlap, kompýuteriňize we hatda web kamerasyna gözegçilik edip bilerler.

Täzelenmeleriň bolmazlygy

Ygtyýarly programmalar, iň oňat ulanyjy tejribesini üpjün etmek üçin yzygiderli täzelenýär. Şeýle-de bolsa, garakçylykly mugt Media Encoder-iň eýesi bolsaňyz, täzelenmeler size elýeterli bolmaz. Bar bolan wersiýany täzelemäge synanyşmaň, ýogsam munuň üçin jezalandyrylyp bilersiňiz.

Önümçilik töwekgelçiligi

Garakçy Adobe Encoder ulanýanlaryň ýene bir umumy problemasy ýygy-ýygydan yza galmak we näsazlyklar. Bu köplenç ösüşiň ýitmegine, işe girmek üçin wagt ýitirilmegine we keýpiň bozulmagyna sebäp bolýar. Tehniki mesele ýüze çyksa, ygtyýarly wersiýany ulanyjy müşderi goldawyna ýüz tutýar. Garakçylyk wersiýasyny ulanyja beýle mümkinçilik berilmeýär. Mundan başga-da, özüňiziň we kompýuteriňiziň ýüze çykarylmagynyň öňüni almak üçin programmanyň käbir onlaýn aýratynlyklaryndan peýdalanyp bilmersiňiz.

Mugt alternatiwalar

Adobe Media Encoder-i nädip mugt almalydygy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, iň ygtybarly usullaryndan biri onuň alternatiwalaryny synap görmekdir. Adobe Encoder-i doly çalşyp biljek we düýbünden mugt bolan iň oňat üç warianty saýladym.

1. HandBrake

el tormoz nyşany
Taraz
 • Ajaýyp format goldawy
 • Topary gaýtadan işlemegiň we deslapky deslapky zatlaryň bolmagy
 • Giňişleýin aýratynlyklar toplumy
Minuslar
 • Ussat etmek üçin çylşyrymly

El tormozy täze ulanyjylar üçin niýetlenmedi, ýöne ulanyjy tarapyndan getirilen islendik wideo bilen netijeli göreşer. Bu Adobe Media Encoder alternatiwasy, islenýän faýl ululygynyň we hiliniň wideo formatlarynyň giň görnüşini hödürleýär.

Wideo dürli formatlara öwürmegiň çalt netijesini gazanmak üçin, ähli zerur düzedişler bilen gapdal panelden deslapky belligi ulanyp bolýar. Mundan başga-da, ulanyjy Çykyş sazlaýyş bölüminde birnäçe goýmadan geçip biler, kodlamagyň takyk parametrlerini düzedip biler, effekt goşup we ş.m.

2. Avidemux

avidemux nyşany
Taraz
 • Wideo saýlamalaryny kesiň
 • Eksport üçin giňden ýaýran wideo formatlaryny goldaýar
 • UI arassala
 • Ajaýyp kodlaýyş mümkinçilikleri
Minuslar
 • Çylşyrymly öwrülişik

Avidemux wideo öwürmek üçin mugt programma. Giňden ýaýran wideo formatlaryny goldamak we öwrülmezden ozal wideolary filtrlemek we kesmek ukyby bilen bellidir. “Avidemux” -y açanyňyzdan soň, aýratynlyklary bilen bulaşdyryp biler, esasanam beýle programmalar bilen tanyş däl bolsaňyz. Munuň sebäbi wideo redaktirlemek üçin hem ulanylýar. Emma birneme wagt geçensoň, ähli prosesi anyklap bilersiňiz - wideo faýly menýusy arkaly ýükläň we islenýän formaty saýlaň.

Bu mugt Media Encoder alternatiwasy, MPG, MP4, AVI, FLV we ş.m. ýaly faýl formatlaryny kabul edýär.

3. Format Factory

zawodyň nyşany
Taraz
 • Faýllary partiýalara çalt öwürýär
 • CD, DVD we Blu-şöhleler üçin disk ýyrtmak gurallary
 • Köp faýl formatlaryny goldamak
 • Yzygiderli täzelenmeler we tehniki hyzmat
Minuslar
 • Diňe Windows esasly

FormatFactory faýllary dürli formatlara öwürmek üçin ajaýyp programma. Paýlaşmak prosesini ýönekeýleşdirmek isleseňiz, agyr faýllar bilen kompýuter ýerini tutmaň ýa-da faýllary belli bir media pleýer bilen utgaşdyrmak isleseňiz, size uly kömek eder. Bu “Adobe Media Encoder” mugt alternatiwasy, ähli ulanyjylar üçin aňsat öwrülişigi kepillendirýän gönümel interfeýs bilen häsiýetlendirilýär, tejribe derejesi möhüm däl.

Wideo öwüreniňizde "Opsiýa" düwmesine basyň. Kiçijik wideo redaktory, başlangyç we ahyrky nokatlary saýlamaga ýa-da wideony kesmäge kömek eder. Mundan başga-da, surat we ses faýllarynyň goldawy sebäpli programma ähliumumydyr.

Freebies

Reňk derejesi, wideo redaktirlemegiň iň çylşyrymly ädimlerinden biridir. Thisöne bu ädimi birnäçe minutyň içinde ýerine ýetirmäge kömek edýän jadyly gural bar - LUT. Ine, her bir professional wideo redaktorynyň ygtyýarynda bolmaly iň oňat mugt LUT-laryň saýlamasy.

Mugt luts fixthephoto

Adobe Media Encoder-i mugt göçürip alyň

adobe media kodlaýjy mugt synag

"Adobe Media kodlaýjysyny mugt göçürip almak" baglanyşygyna basyň we programmany 30 gün synap görmek mümkinçiligiňizden peýdalanyň. Thehli premium opsiýalaryndan, şeýle hem ýakynda çykan täzelenmelerden we funksiýalardan peýdalanyň.

GET 60% OFF GET 60% OFF