Adobe Portfolio Mugt

Adobe Portfolio

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 590
 • Ygtyýarnama: Mugt synag
 • Geçişler: 11.8k
 • Wersiýa: 20.0.0
 • Gabat gelýän: Mac / Win

Mugt Adobe Portfolio web sahypasyny ulanyp, HTML ýa-da CSS programma dillerini öwrenmegiň zerurlygy ýok, döredijiler siziň üçin ähli amallary awtomatlaşdyrmak üçin köp işlediler. Bar etmeli zadyňyz, belli bir düzüliş meýdanyna ýerleşdirip, dogry dizaýn elementleriniň käbirini almak.

Döredijilikli adam bolsaňyz, owadan we özboluşly portfeliňiz bolmaly. Şeýle-de bolsa, Adobe Portfolio hakda gürleşmesek, ýokary hilli web sahypasyny döredýän programma üpjünçiligi gaty köp çykdajy edip biler. Hakykat, bir programma ýa-da ähli programmalar meýilnamasyny satyn alanyňyzda, Adobe Portfolio MUGT bolýar. Bu, bu Adobe meýilnamalaryndan birini satyn almalydygyňyzy aňlatmaýar, Adobe Portfolio Free Trial wersiýasyny synap görüp bilersiňiz we döredijilik bulut portfelini synap bilersiňiz.

portfel interfeýsi

Mugt Adobe Portfolio peýdalary

 • Programmirleme dillerini bilmegi talap etmeýär
 • Aýratynlyklaryň we şablonlaryň giň görnüşi
 • Frequygy-ýygydan täzelenmeler we tehniki goldaw
 • Beýleki döredijilik bulut programmalary bilen integrirlenen iş edip biler
 • Goşmaça çykdajy talap etmeýär

Sorag-jogap

 • Saýlanan meýilnama boýunça arzanladyş alyp bilerinmi?

Hawa, “Adobe” kompaniýasy jomart we talyplar, mugallymlar we işewür kompaniýalar üçin köp ajaýyp teklipleri bar.

 • Adobe Portfolio bilen gelýän käbir aýratynlyklar haýsylar?

Döredijilik bulut portfelini düzmek bilen, onlarça gural we aýratynlyk alarsyňyz, şolaryň arasynda taparsyňyz: Elegant tertipler, çeýe ýörite dizaýn, täsirli dizaýn, Behance taslamalaryňyz bilen yzygiderli sinhronlaň.

 • Adobe Portfolio bilen haýsy web sahypasyny döredip bilerin?

Sungat, illýustrasiýa, fotosurat, grafiki dizaýn, moda, binagärlik, animasiýa we web dizaýny we ş.m. Suratlaryňyzy Adobe Portfolio saýtlaryna ýükläp we dürli döredijilik fonlaryny düzüp bilersiňiz.

 • Portfolio abuna bahasy näçe?
“Adobe Portfolio” -y 52,99 dollar bahasy bolan “Adobe Creative Cloud All Apps” abuna ýazylyşyny ýa-da 20.99 dollar bahasy bilen “Appeke-täk programma” saýlap, mugt alarsyňyz.
 • Behance we Portfolio nähili baglanyşykda we baglanyşykly?
Behance vs Adobe Portfolio deňeşdirme tablisalarynyň köpüsine duşup bilersiňiz, sebäbi olar düýbünden başga, ýöne olary birleşdirseňiz, uly netijelere ýetjekdigiňize ynanýarsyňyz. Ilki bilen Portfolio ulanyp web sahypasyny döredýärsiňiz, soňra iki hyzmaty birleşdirip, web sahypaňyzy millionlarça tomaşaçylara görkezýärsiňiz.

Näme üçin Adobe Portfolio göçürip alyp, mugt ulanyp bilemok?

“Adobe Portfolio” onlaýn hyzmatdyr we diňe resmi “Creative Cloud” wersiýasy arkaly girip bolýar. Bu platformada işlenip düzülen saýtlar, tertipler we portfelleriňiz hemişe tölemeli şahsy hostingde saklanýar. Şonuň üçin “Adobe Portfolio” -ny mugt göçürip almagyň ýeke-täk usuly “Creative Cloud” -da synag wersiýasyny almakdyr.

3 Iň oňat mugt Adobe Portfolio alternatiwasy

“Adobe Portfolio” haýsydyr bir sebäbe laýyk gelmeýän bolsa, bahasy gaty ýokary ýa-da bar bolan funksiýalar islegleriňizi kanagatlandyrmasa, birnäçe “Adobe Portfolio” mugt alternatiwalaryny ulanyp synap görüp bilersiňiz.

1. Mural

ýadygärlik nyşany
Taraz
 • Işlemek aňsat
 • Täze başlanlar üçin amatly
 • Köp mugt şablonlar
Minuslar
 • Mugt wersiýa işlemekde çäklidir

Mural, portfeliňizi gurmak üçin ulanyp boljak iň aňsat hyzmatlaryň biridir. Oňaýly dolandyryşlary bar we iň esasysy, “Adobe Portfolio” programmasyndan tapawutlylykda, her dürli aýratynlyklar, dürli plug-inler bilen ýüklenmeýär, bu başlangyç üçin kynlaşdyrýar. Collectionygyndydan taýýar düzülişi alyp, stiliňize laýyk redaktirläp bilersiňiz.

Mural ýazyjylar, geňeşçiler, marketing hünärmenleri, önüm dolandyryjylary, maýadarlar we alymlar üçin ideal portfel öndüriji.

2. Wix

wix nyşany
Taraz
 • Akylly düzülişi saýlamak
 • Uly esas
 • Wideo we ses plaginlerini goldaýar
Minuslar
 • Täze başlanlar üçin gaty çylşyrymly

“Wix” has giňişleýin web sahypasyny döretmäge ünsi jemleýär. Bu ýigitler size islendik görnüşdäki web sahypalaryny döretmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin seresaplylyk bilen saýlanylanda, suratçy ýa-da web dizaýneri üçin iň oňat Adobe Portfolio saýtlaryny portfeller bilen öýkünmek mümkin.

“Wix” öňdebaryjy dizaýnerler tarapyndan döredilen bäş ýüzden gowrak özboluşly şablony, şeýle hem portfeliňizi görkezmek üçin kyrk dürli galereýa widjetleriniň ýygyndysyny hödürleýär. Mundan başga-da, wideo we sesi goldaýar.

3. Fabrik

fabrik nyşany
Taraz
 • Ajaýyp dizaýn
 • Ajaýyp pluginler
 • Doly düzülen düzüliş
Minuslar
 • Çekeleşikli mahabatlar

“Fabrik” platformasy, suratlaryňyzy görkezmek üçin iň möhüm aýratynlyklary - portfel düşünjäňizi ýokarlandyrmak üçin häzirki zaman aýratynlyklary bolan ajaýyp dizaýny nygtaýar. Thehli mowzuklar dizaýndaky ýerleşişini, reňklerini we obýektlerini redaktirlemäge mümkinçilik berýän jikme-jik aýratynlyklar bilen gelýär.

Fabrikiň tölegli platforma bolandygyna garamazdan, mugt synagdan 14 gün ulanyp bilersiňiz.

Adobe Portfolio Mugt ulanyň

adobe portfolio mugt synag nyşany

Meýilnamalardan birini saýlaň we web sahypa üçin portfeliňizi barlamak we döretmek üçin Adobe Portfolio redaktorynyň mugt synag wersiýasyny ulanyň.

GET 60% OFF GET 60% OFF