InDesign Mugt

Adobe InDesign

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 310
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 12,7k
 • Wersiýa: 14.02
 • Gabat gelýän: Mac / Win

InDesign-i kanuny bozman erkin almagyň mümkin ýollaryny gözleýärsiňizmi? Bu iş stoly neşir ediji programma üpjünçiligini we onlaýn neşirçini mugt göçürip almak isleýärsiňizmi? Bu makalada size InDesign-i mugt ulanmagyň usullaryny we garakçylyk nusgalaryndan gaça durmagyň näme üçin gowudygyny aýdaryn. Mundan başga-da, InDesign ýaly iň oňat 4 mugt programma taparsyňyz.

indesign redaktor interfeýsi

MUGT InDesign artykmaçlyklary

 • Ajaýyp netijeler bilen professional programma
 • Bilelikdäki onlaýn gurallar
 • Interaktiw ePUB kitaplaryny döretmek üçin gurallar
 • Geçiş PDF printeri
 • Mac HiDPI Retina displeýleri we Windows HiDPI ulgamlary bilen utgaşyklyk
 • Behance bilen ajaýyp integrasiýa

Sorag-jogap

 • Mugt synagdan geçmek üçin kredit kartoçkasynyň maglumatlary bermelimi?

, Ok, Adobe bu syýasaty goldamaýar.

 • Doly Adobe InDesign wersiýasynyň bahasy näçe?

Adobe InDesign diňe abunalyk bilen elýeterlidir. Bahasy $ 20.99 / aý. Programma üpjünçiliginden başga-da, premium aýratynlyklary bolan 100GB bulut ammary, Adobe Portfolio, Adobe Fonts we Adobe Spark alarsyňyz.

 • InDesign, Creative Cloud agzalygy bolmazdan barmy?

, Ok, InDesign-i diňe Creative Cloud agzalygynyň bir bölegi hökmünde ulanyp bilersiňiz. Iki meýilnama bar: Diňe InDesign-i öz içine alýan ýekeje programma meýilnamasy ýa-da dürli programmalar bilen meýilnama. Döredijilik bulut meýilnamalary talyplar we mugallymlar, dizaýnerler, suratçylar, guramalar we kärhanalar üçin amatlydyr.

 • Mugt synag MacOS-da we Windows-da işleýärmi?

Hawa, bu açyk çeşme InDesign synagy MacOS we Windows bilen hem gabat gelýär

 • Mugt synagdan näçe wagt ulanyp bilerin?

Mugt synagdan ilkinji çykan gününden başlap ýedi gün ulanyp bilersiňiz.

 • Mugt synag doly wersiýanyň ähli aýratynlyklaryny öz içine alýarmy?

Hawa, iň soňky InDesign wersiýasynyň öz içine alýan ähli aýratynlyklary we täzelenmeleri bar.

 • Mugt synagdan smartfonymda ulanyp bilerinmi?

, Ok, bu mugt synag diňe kompýuterde ulanylyp bilner.

Pirat InDesign wersiýasyny ulanmagyň howpsuzlygy

Ulanyjylaryň köpüsi programma üpjünçiligi üçin pul tölemegi halamaýarlar, ýöne döwülen wersiýalaryny birnäçe sagatlap gözlemegi ýa-da özleri döwmegi makul bilýärler. Dürli seljeriş maglumatlaryna görä, programma üpjünçiliginiň 80% -i henizem garakçy. Bu diňe şahsy peýdalanmak üçin däl. Döwlet we bilim edaralary köplenç şeýle düzgün bozmalara sezewar edilýär. Ulanyjylar kanuny bozmakdan başga-da, ygtyýarly programma üpjünçiliginiň berýän artykmaçlyklaryny ýitirýärler.

Ygtyýarnama programma üpjünçiligini satyn almak bilen, kanunlary bozmakdan saklanýarys

Ygtyýarnamasyz programma üpjünçiligini ulanmak awtorlyk hukugyny bozýar we dünýäniň ähli ýurtlarynda diýen ýaly administratiw we jenaýat jogapkärçiligine çekýär.

Täzelenme gurup bilmersiňiz

Ygtyýarly programma üpjünçiligi elmydama belli bir ýa-da çäklendirilmedik wagt üçin mugt täzelenmegi kepillendirýär. Islendik programma üpjünçiliginiň diýen ýaly käbir kemçilikleriniň bardygyny bellemelidiris. Käwagt bu kemçilikleri düzetmän programma aýratynlyklaryny doly ulanmak mümkin däl. Adatça, garakçylar programma üpjünçiliginiň belli bir wersiýasyny döwýärler. Şonuň üçin haýsydyr bir näsazlygy düzetmek ýa-da täze aýratynlyklar goşmak zerur bolsa, programmany täzelemegiň mümkinçiligi ýok.

Tehniki goldaw

Programma üpjünçiligini satyn almak bilen, adatça mugt tehniki goldaw alyp bilersiňiz. Käwagt tehniki kömek bolmasa programmany dogry gurmak mümkin däl.

Programma üpjünçiliginiň bir bölegi ýitip biler

Programma üpjünçiligi döwülende, garakçylar sürüjiniň kitaphanalaryny we beýleki elementleri aýyryp, programma koduna düýpli üýtgeşmeler girizýärler. Ulanyjynyň başdan geçirip biljek kynçylyklary barada alada etmeýärler, sebäbi bu olaryň girdejisine täsir etmez.

Kompaniýanyň abraýy

Adobe InDesign programma üpjünçiligi ýaly programmalar şahsy maksatlar üçin seýrek ulanylýar. Esasan dürli kompaniýalar tarapyndan ulanylýar. Kärhanalar ISO standartyna laýyk gelýändigi barada kepilnama alnanda, ygtyýarly programma üpjünçiligi hökmany talapdyr. Awtorlyk hukugy kanunynyň talaplarynyň bozulmagy kompaniýanyň abraýyna ýaramaz täsir edip biler.

4 Iň oňat mugt InDesign alternatiwasy

QuarkXPress, professional neşir etmek üçin Adobe InDesign-iň iň ýakyn bäsdeşi hasaplanýar. Diňe tölegli programma üpjünçiligi däl, eýsem gaty gymmat programma üpjünçiligi. Şeýle-de bolsa, ygtyýarnama satyn almak üçin ýeterlik serişdäňiz ýok bolsa, ýöne iş stoly neşir etmek üçin resminama döretmeli bolsaňyz, InDesign we QuarkXPress üçin gaty gowy paýlaşma ýa-da mugt alternatiwa bar.

1. Scribus

skripka nyşany
Taraz
 • Ulanmak aňsat
 • Açyk çeşme
 • Çuň teksti özleşdirmek
Minuslar
 • Beýleki DTP programma üpjünçiliginiň ýerli faýl formatlaryny açyp bilemok
 • Haýal interfeýs

GNU ygtyýarnamasy boýunça paýlanylýan Scribus diňe bir mugt bolman, eýsem döredijiler tarapyndan yzygiderli kämilleşdirilýär. Häzirki wagtda hünär taýdan ulanmak üçin düýbünden amatly. Scribus-yň dürli aýratynlyklary bar. Programmirlemekde tejribeli bolsaňyz, kiçi skriptler ýazyp, iş stolunda neşir resminamasyny döredip, reňk shemalaryny kesgitläp we ş.m.

Scribus bilen, gymmat bahaly professional programma üpjünçiliginde bar zady edip bilersiňiz. Bu ýerdäki interfeýs düşnükli we içgin: displeý sazlamalary we gurallar paneli, iş prosesiňizi optimallaşdyrmak üçin şahsy islegleriňize görä sazlanyp bilner. “Scribus” -yň kömegi bilen birnäçe gezek bukulmak üçin şablonlary çalt ulanyp bilersiňiz. InDesign bu aýratynlygy öz içine almaýar.

2. Canva

kanwa nyşany
Taraz
 • Bir stocka surat şekili banky bilen integrasiýa
 • Mugt ulanyp bolýar
 • Jübi programmasy elýeterli
Minuslar
 • Sahypa paneli ýok
 • Düzediş gurallary ýok

Canva iş stoly neşir etmek programmasyndan has grafiki dizaýn hasaplanýar. Afişalar we listowkalar ýaly kyn grafiki obýektleri döretmek üçin ajaýyp. Bu programmany ulanmak aňsat. Mundan başga-da, köp sanly mugt şrift, reňk we aksiýa şekilleri hödürleýär. “Canva” -yň premium wersiýasy has gyzykly aýratynlyklary hödürleýär. Şeýle-de bolsa, tötänleýin ulanyjy bolsaňyz, mugt wersiýa ýeterlikdir.

Canva InDesign üçin gowy mugt alternatiwadyr, ýöne bu ajaýyp programma üpjünçiligi bilen bäsleşip bilmez. “Canva” -nyň maksatly diňleýjileri çalt we aňsatlyk bilen owadan grafika döretmäge ýykgyn edýän ulanyjylardyr. Şeýlelikde, “Canva” has ösen iş stoly neşir ediş programma üpjünçiligi üçin tygşytly we ulanyjy üçin amatly analogdyr.

3. LucidPress

lucidpress nyşany
Taraz
 • Topar bolup işlemek ukyby
 • Gowşak kompýuterler üçin amatly
 • Faýl goragy we howpsuzlyk goldawy
Minuslar
 • Kompýuter wersiýasy ýok
 • Ulanmak üçin mugt şablonlary çäklendirilen saýlamak

Iş stoly neşir etmek programmasyny yzygiderli ulanmasaňyz, “LucidPress” -i synap bilersiňiz. Kompýuteriňize haýsydyr bir programma üpjünçiligini göçürip almagyň zerurlygy ýok. Hemme zady onlaýn edip bilersiňiz. Hünär programmalary bilen deňeşdirilende ulanmak gaty aňsat, şonuň üçin wagtyňyzy tygşytlarsyňyz. “LucidPress” -iň esasy kemçiligi, erkin aýratynlyklaryň gaty çäkli bolmagydyr. Şeýlelik bilen, resminamalaryň hersinde 3 sahypadan köp bolmaly däldir. Mundan başga-da, serwer disk ýeriniň mukdary 25 MB-dan geçmeli däldir.

Şeýle-de bolsa, iş stoly neşir etmek ýa-da waka çakylygy döretmek isleseňiz, bu programma minnetdar bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, onlaýn iş stolunyň neşir edilmeginde iň uly howpsuzlyk meseleleriniň biri ideýany goramakdyr. Şol sebäpli, “LucidPress” -iň professional ulanmak üçin tölegli wersiýasy bar.

4. Viva Designer

viva dizaýner nyşany
Taraz
 • CMYK optimizasiýasy
 • Güýçli tipografiki aýratynlyklaryň giň gerimi
 • Gurlan söz prosessory
Minuslar
 • Ulanmak kyn
 • Şablonlar we sungat çeşmeleri ýok

“Viva Designer” tölegli programma, ýöne mugt neşirde hem bar. Windows, Mac OS X we Linux bilen gabat gelýär. “Viva Designer Free Edition” şahsy we hünär maksatly ulanylyp bilner. Bu wersiýa mugt bolansoň, käbir çäklendirmeleri bar. InDesign bilen deňeşdirsek, InDesign-iň has köp aýratynlygynyň bardygyny görüp bileris. Şeýle-de bolsa, “Viva Designer” -iň käbir artykmaçlyklary bar. Programma diýseň ulanyjy üçin amatly, hatda täze gelenler hem esasy wezipelerini nädip çözmelidigini tiz öwrenerler.

Adobe InDesign, MS-Word we MS-Excel bilen gabat gelýär. Tölegli wersiýada, hatda resminamalary InDesign formatda döredip we ýatda saklap bilersiňiz. “IPad” -da ýerleşişler bilen işlemek zerur bolsa, “Quark DesignPad” diýlip atlandyrylýan Quark-yň mugt mobil wersiýasyny synap görüň.

InDesign-i mugt göçürip alyň

indesign mugt synag

7 günläp barlamak üçin mugt InDesign redaktoryny göçürip alyň. Interfeýsine, redaktirlemegiň aňsatlygyna we hünär gurallaryna ýokary baha berersiňiz.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers