Acrobat Pro DC Mugt

Acrobat Pro DC (15.0)

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 254
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Üklemeler: 2.7k
 • Wersiýa: DC
 • Gabat gelýän: Mac / Win

“Acrobat Pro DC free”, PDF resminamalaryny görmek, gol çekmek we teswir bermek üçin halkara standart programma. PDF faýllary bilen işlemek üçin iň oňat programmanyň täze wersiýasy bolan “Acrobat Pro DC” bilen bir topar kagyz resminamalaryny ýatdan çykaryň.

acrobat pro dc interfeýsi

“Acrobat Pro DC Free” -iň peýdalary

 • Islendik displeý üçin amatly
 • Düşünjeli interfeýs
 • Iki aýratyn faýly aňsat deňeşdirmek
 • Akylly resminamalara giriş
 • Döwrebaplaşdyrylan funksiýa
 • Resminamalary paýlaşmak mümkinçiligi
 • Faýly dürli formatlara öwürmek

Sorag-jogap:

 • “Acrobat Pro DC” synag wersiýasy nämäni öz içine alýar?

“Adobe Acrobat Pro Free Trial”, doly işlemegi bilen birlikde programmanyň iň soňky wersiýasyny hödürleýär. Şeýle hem, smartfondan premium mümkinçiliklerine girmek üçin “Document Cloud” hyzmatlaryny alarsyňyz.

Faýl öwrülişigini PDF görnüşine geçirip, brauzerden ýa-da telefondan Microsoft Office resminamalary hökmünde eksport edip bilersiňiz. Textörite awtomatik doldurgyç bilen tekstleri we suratlary üýtgetmek, doldurmak, gol çekmek we ibermek üçin “Android” planşetiňizi ýa-da “iPad” -iňizi ulanyň.

Mundan başga-da, beýleki ulanyjylardan gol çekilen resminamalary alyp bilersiňiz, teswirleri okap we dolandyryp bilersiňiz. Bu programma onlaýn faýl saklamak we paýlaşmak üçin ajaýyp ýer bolar.

 • Talyp synagdan soň programmany satyn almak kararyna gelse, arzanladyş alarmy?

Hawa, mugallymlar we okuwçylar “Creative Cloud” programmalarynyň bir toparyna 60% arzanladyş alyp bilerler.

 • “Acrobat DC” -e ýazylanymdan soň nämäni alaryn?

Açyk çeşme Adobe Acrobat Pro DC ýa-da Acrobat Standard DC wersiýalaryna aýlyk tölegli abuna ýazylmak bilen, goşmaça tölegsiz programmalaryň we täze täzelenmeleriň ikisinden peýdalanyp bilersiňiz.

“Adobe Document Cloud” hyzmatlary size “Acrobat Reader” ykjam programmasynda ösen funksiýalary ulanmaga we smartfondan PDF resminamalary bilen işiňizi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär.

 • Adobe IT bölümlerine kärhana ýerleşdirmekde kömek bermek üçin gurallary hödürleýärmi?

Hawa, “Acrobat DC” enjamlary we gurallary kärhananyň ýerleşdirişini optimizirlemek we IT çykdajylaryny dolandyrmakda kömek etmek üçin ulanylyp bilner. Has giňişleýin maglumat üçin howpsuzlyk çeşmeleri sahypa.

 • Mugt synag döwründe müşderi goldawyna ýüz tutup bolarmy?

“Acrobat” mugt synagynda kynçylyk çekýän bolsaňyz, “Adobe” web sahypasyna giriň. Şol ýerde hünärmenlerden kömek alarsyňyz we peýdaly sapaklary, diskussiýalary we maslahatlary taparsyňyz. Al tehniki goldaw.

 • “Acrobat Pro” mugt synagda bolanymda “Adobe Acrobat Reader” -i ulanyp bilerinmi?

Ilki bilen “Acrobat Pro DC” PDF tomaşaçysy hökmünde saýlanýar. “Reader DC” -ni işjeňleşdirip, “Edit” -e basyp, “Reader” -e üýtgediň. Saýlamalar & gt; General. Soňra “Standart PDF Handler hökmünde saýlaň” opsiýasyny saýlaň we sahypadaky görkezmelere eýeriň.

 • “Acrobat DC” -iň kadaly işlemegi üçin iň az ulgam talaplary haýsylar?

Programma üpjünçiliginiň tehniki aýratynlyklaryny web sahypasyndaky aýratyn bölümde tapyň. Bu barada maglumatlary gözden geçiriň ulgam talaplary.

“Acrobat Pro DC Free” -iň döwülen wersiýasyny ulanmagyň howpy

Ulanyjylaryň köpüsi dürli çeşmelerde we akymlarda “Mugt Adobe Acrobat Pro ýüklemek” saýlansoň näme boljagyny bilenoklar.

Garakçylyk programma üpjünçiligi bikanun

“Acrobat Reader Pro” -ny torrentden ýa-da ygtybarsyz çeşmeden gurmak, adam aňsatlyk bilen kiber jenaýatçylarynyň pidasy bolup biler. Şeýle programmalaryň kömegi bilen bank hasaplary, kartoçkalary we wirtual gapjyklara girmek barada maglumat alýarlar.

Pirat programma üpjünçiligi potensial howp

“Acrobat Pro DC” mugt döwülen kämahal wiruslaryň bardygyna goşmaça, göçürip almak prosesi hem kynçylyklara sebäp bolup biler. Köp açylýan bannerlerden geçmek üçin SMS habarlaryny ibermeli ýa-da açmak ýa-da göçürip almak üçin pul tölemeli.

Mundan başga-da, öňünden gowy antiwirus gurmak maslahat berilýär (sebäbi bu sahypalar programmany göçürip almazdan ozal ulgamyňyza wirus ýokaşdyryp biler).

Kanuny Adobe Acrobat Standard ýa-da DC wersiýalaryny ulanmak we öz howpsuzlygyňyza we çözülmeli maglumatlaryň howpsuzlygyna doly ynamly bolmak has gowudyr. Barlanylmadyk saýtlara girmek näbelli iberijileriň e-poçtalaryna goşulan faýllary açmaga meňzeýär.

Ygtyýarly programma tölegli programma bilen deň däl

Simpleönekeý bir zada düşünmek zerur: ygtyýarly programma üpjünçiligi hökman tölenmeýär.

Köp sanly mugt we 100% kanuny arzalar bar.

Köplenç şular ýaly programmalary açar gözlemek üçin tor gözlemekden we Adobe Acrobat Pro mugt göçürip almakdan has aňsat, kompýuteriňize howp abandyrýar.

Garakçy programma üpjünçiligi gözegçiliksiz sarp edilişine sebäp bolýar

Haçan-da adamlar mugt alan ýokary hilli önümleri ýygy-ýygydan ulananlarynda, gymmatlyklary täzeden gözden geçirip başlaýarlar. Adamlar özlerinde bar bolan zatlara baha bermeýärler, sebäbi olar hiç zat bilen çäklenmeýärler.

Adobe Acrobat Pro DC göçürip almak ýa-da kanuny taýdan başga bir programma almak, adamlar ulanýan zatlaryna baha berip başlaýarlar. Gyzykly tarapy, satyn alyş bahasy näçe ýokary bolsa, önüme bolan garaýyş şonça gowy. Elbetde, öndürijiniň monopoliýasy bilen baglanyşykly kadadan çykmalar bar, ýöne bu seýrek ýagdaýlar.

Gowy önüm goldawy zerur

Gowy önüm satyn alsaňyz, hasam kämilleşmegini höweslendirýärsiňiz. “Acrobat Pro” -y mugt göçürip alsaňyz, hiç hili täzeleniş hakda gürleşip bilmeris. Öndüriji, diňe pul bar bolsa önümiňizi goldaýar we kämilleşdirýär. Ulanyjylaryň köpüsi muňa düşünenoklar, ýöne islendik programmany döretmek we ösdürmek prosesi gaty köp iş, bu hem aýlyk almak isleýänleriň köpüsini öz içine alýar.

3 Iň oňat “Acrobat” mugt alternatiwasy

Adobe DC Pro synagyndan peýdalanmagy ýa-da programma üpjünçiligini düýbünden satyn almagy göz öňünde tutmasaňyz, näme üçin mugt we ygtybarly alternatiwalary synap görmeli däl?

1. PDFelement

akrobat okyjy mugt alternatiw pdfelement
Taraz
 • Mazmuny redaktirlemek
 • OCR (optiki nyşanlary tanamak)
 • Aýlyk tölemegiň zerurlygy ýok, programmany bir gezek satyn alýarsyňyz
Minuslar
 • Programma üpjünçiliginiň mowzugyny / reňkini üýtgetmek mümkinçiligi ýok

“PDFelement” “Adobe Acrobat Pro” üçin ajaýyp alternatiwadyr. Elýeterli işlemegiň kömegi bilen resminamalary deňeşdirip, redaktirläp, teswir ýazyp, gol çekip, ygtybarly we PDF görnüşine öwrüp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi amatly okyjy we bellikler üçin gural bolup biler.

2. PDFMate PDF Converter

akrobat okyjy pro mugt alternatiw pdfmate
Taraz
 • PDF-leri köp faýl formatlaryna öwrüp bilýär
 • Integrirlenen OCR-iň kömegi bilen skanirlenen faýllary özleşdirilip bilinýän faýllara öwürmek
Minuslar
 • PDF aýratynlyklary az

Ine, kanagatlanarly funksiýalar toplumy bolan başga bir Acrobat Pro DC mugt alternatiwasy. PDF faýllaryny aňsatlyk bilen Mac OS-da Tekst, Word, JPG, EPUB, HTML we SWF formatlaryna öwrüp bilersiňiz. Mundan başga-da, OCR aýratynlygy bilen, skanirlenen PDF resminamasyny öwrüp bilersiňiz. Faýly özleşdirmek we partiýa öwürmek hem goldanýar.

3. PDFescape

akrobat okyjy pro mugt alternatiw pdfescape
Taraz
 • Sahypa bellikleri bolan PDF okyjy hökmünde ulanylyp bilner
 • Formalary döretmek ukyby
Minuslar
 • Onlaýn wersiýa ýüklenen faýl ululygyna çäklendirmeler girizýär
 • Käbir öwrüliş funksiýalary nädogry işleýär

“PDFescape” -iň iki wersiýasy bar. Birinjisi, PDF faýllaryny görmek we redaktirlemek üçin web mümkinçilikli programma üpjünçiligi. Ikinjisi, iş stoly ulanyjylar üçin doly wersiýa. PDF-leri öwürmek, okamak we redaktirlemek üçin ikinjisine ileri tutaryn.

“Acrobat Pro DС” -ni mugt göçürip alyň

adobe acrobat standart mugt göçürip almak

Adobe (Acrobat) Reader * .pdf (Adobe Portable Document Format) -da resminamalary okamak we çap etmek üçin iň ajaýyp we meşhur programma. Adobe (Acrobat) Reader, şeýle resminamalar bilen işleýän wagtyňyz ähli esasy amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär: okaň, göçüriň, ulaldyň we daşlaşdyryň, çap ediň, sahypalaryň ugruny üýtgediň we ş.m. Bu programmanyň Adobe mugt synagyny göçürip alyň we PDF faýllaryny dolandyrmagyň tizliginden we aňsatlygyndan lezzet alyň.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers