Onlaýn Gimp redaktory

Bu onlaýn “Gimp” redaktory, täze başlaýanlar we hünärmen ulanyjylar üçin mugt döredilen gural Photoshop-a alternatiwa. Gatlaklary we üçünji taraplary ulanyp, RAW faýllary bilen işlemek üçin Gimp-i onlaýn ulanyň Gimp pluginleri. Derini redaktirläň, düwürtikleri, gyzyllygy, gyzyl göz kemçiliklerini aýyryň we bu mugt Gimp Online Redaktor ulanyp ýarym awtomatiki reňk derejesini ýerine ýetiriň.

Sorag-jogap: Gimp Online

Gimp onlaýn redaktory Gimp-iň doly wersiýasymy?
, Ok, bu redaktor çalt ýarym awtomatiki surat redaktirlemesini we suratlary sosial mediýada çap etmeli täze ulanyjylar üçin döredildi.
Professional surata düşürip bilerinmi?
Düwürtikleri ýapyp, gyzyl gözleri aýyryp, dişleri akaryp ýa-da ýüz keşbini üýtgedip bilersiňiz. Aöne meşhur magazineurnalda çap etmek ýa-da çap etmek üçin surat taýýarlaýan bolsaňyz, size maslahat berýärin daşarky surat redaktirlemesi FixThePhoto.
Plaginlerimi bu Gimp onlaýn redaktoryna import edip bilerinmi?
Hawa, bu Mugt Gimp Online alternatiwasy, öwrenişen üçünji tarap plaginlerini goldaýar Gimp ýa-da Photoshop. Bularyň arasynda hünärmenler bar Photoshop çotgalary, Photoshop hereketleri, Photoshop örtükleri hatda Photoshop dokumalary.
Näme üçin birden köp surat ýükläp bilemok?
Bu Gimp onlaýn redaktory partiýa redaktirlemegi goldamaýar. Suratlary aýratynlykda ýükläp, bolşy ýaly dürli penjirelerde redaktirläp bilersiňiz Gimp iş stoly wersiýasy.

Gimp Online - Wideo hileleri