Photoshop Installer Göçürip al

photoshop installer göçürip al

Ygtybarly we ygtybarly Photoshop installer göçürip alyp boljak ýeri gözleýärsiňizmi? Ynamsyz çeşmelerden Photoshop göçürip almak kompýuteriňize wirus ýokaşyp biler ýa-da nädogry programmany göçürip alyp bilersiňiz. Bu güýçli surat redaktoryny gurmak zerur bolsa, ygtybarly baglanyşyklarymyzy ulanmaly.

Bir gezek basmak. Mahabatda, marketingde we web dizaýnynda adamlar dişleri akartmak, deriniň tonusyny sazlamak we gyzyl göz effektini aýyrmak. Bu üýtgeşmeler, barha artýan meşhurlygyny artdyrýan Photoshop ulansaňyz, bir gezek basmak arkaly edilip bilner.

Surat bilen islän zadyňyzy edip bolýar. Professional Ps gurallaryny ulanyp, adamlar şekilleri göz öňüne getirişleri ýaly edip bilerler. Diňe belli bir mesele üçin dogry guraly saýlaň. Dürli aýratynlyklardan - kesmek, bulaşdyrmak, ünsi jemlemek we başgalary saýlap bilersiňiz.

Beýleki Adobe programmalary bilen ýakyn integrasiýa. Adobe Photoshop faýllar bilen işlemek bilen, olary Creative Suite arkaly dürli Adobe programmalarynyň arasynda aňsatlyk bilen geçirip bilersiňiz. Adobe Illustrator-de düzülen grafika Photoshop-de surata goşup bolýar ýa-da döredilen wideony aňsatlyk bilen birikdirip bilersiňiz. “Adobe Premiere” oňa. Iň uly peýdasy, geçirmegiň mazmunyň hilini peseltmezligi.

Islendik mesele üçin gurallar. Bu programmanyň ölçegini üýtgetmek, reňkleri düzetmek, HDR şekillendiriş ýaly köp sanly aýratynlygy bar, bu köp adamyň Photoshop gurmak isleýändigini düşündirýär. Döredijiler programma üpjünçiligini ösdürmegi dowam etdirýärler we professional surat redaktirlemek üçin ýüzlerçe guraldan başga-da, üç ölçegli şekil döretmek, wideo redaktirlemek we grafiki dizaýn bilen işlemek üçin Ps-den peýdalanyp bilersiňiz.

Dürli surat formatlaryny redaktirlemegiň ýönekeýligi we aňsatlygy. Ine başga Photoshop artykmaçlygy. Bu programma üpjünçiligi, başlangyç aýratynlyklar toplumy bilen meşhur surat faýl formatlaryny redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Olarda bölekleýin redaktirlemek üçin başga programmalary ulanmagyň, soň bolsa soňky gezek degmek üçin suraty Photoshop import etmegiň zerurlygy ýok. Size zerur zatlaryň hemmesi Photoshop-de eýýäm bar.

Windows Photoshop Installer

Faýlyň ady: Photoshop 2023.rar (göçürip al)
Faýl: 1.3 GB

Mac Photoshop Installer

Faýlyň ady: Photoshop 2023.zip (göçürip al)
Faýl: 881 MB

Windows Photoshop Elementleri gurnaýjy

Faýlyň ady: Photoshop_Elements_ 2023 _LS30_win64_ESD.zip (göçürip al)
Faýl: 3.4 GB

Mac Photoshop Elementleri gurnaýjy

Faýlyň ady: Photoshop_Elements_ 2023 _WWEFDJ_ESD.dmg (göçürip al)
Faýl: 3.1 GB

Freebies

Toplumymyzy ulanmak Mugt Photoshop Hereketler, reňk düzedişini we surat redaktirlemesini birnäçe gezek çalt ýerine ýetirip bilersiňiz, sebäbi diňe "Play" -e basmaly we hereket hemme zady özi eder.

photoshop üçin amallar freebies bukjasy
GET 60% OFF GET 60% OFF