Photoshop CS2 Mugt

Photoshop CS2

 • Rank
  (4/5)
 • Synlar: 467
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 10k
 • Wersiýa: CS2
 • Gabat gelýän: Mac / Windows / Microsoft

Nireden göçürip almalydygyny we Photoshop CS2-iň kanuny wersiýasyny nädip dogry ulanmalydygyny bilmeseňiz, makalam gaty peýdaly bolar. Şeýle hem, Photoshop-a birnäçe mugt alternatiwalar hakda gürleşerin we Ps we “Adobe Creative Cloud” sinagogasy.

photoshop cs2 redaktor interfeýsi

Photoshop CS2-iň peýdalary

 • Suratlary faýl ady bilen däl-de, wizual gözläň
 • Toz, dyrnaklar, menekler we gyrmalar aýrylýar
 • Web aç-açanlygy, reňkleri aç-açanlyga üýtgetmäge, aýdyňlygy üýtgetmäge mümkinçilik berýär
 • Wektor şekiliniň we tekstiň aýdyňlygyny saklaýar
 • WBMP üçin goldaw
 • Rollover palitrasy - rulonyň ýagdaýyny döretmek, görmek we sazlamak üçin

Sorag-jogap

 • Synag Photoshop wersiýasyny nireden göçürip alyp bilerin?

Mugt Creative Cloud agzalygy sebäpli Photoshop mugt wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. Programshli programmalary almak isleseňiz, “Creative Cloud” programmasynyň doly wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz.

 • Mugt wersiýadan tölegli görnüşine täzeläp bilerinmi?

Photoshop-y göçürip almazdan ozal bank maglumatlaryňyzy girizmegiňizi haýyş etseler, mugt wersiýa synag möhleti gutarandan soň derrew tölegli birine öwrüler. Şeýle hem, resmi Creative Cloud web sahypasynda abunalygy derrew satyn alyp bilersiňiz.

 • Photoshop CS2 wersiýasynyň doly bahasy näçe?

Adobe Photoshop CS2 indi dörediji tarapyndan goldanylmaýar. Photöne iň soňky Photoshop 23.1 wersiýasyny aýda 9.99 dollara göçürip alyp bilersiňiz. Programmany satyn alanyňyzdan soň, ähli aýratynlyklary ulanyp, täzelenmeleri alyp bilersiňiz.

 • Mugt synag macOS we Windows-da deň derejede işleýärmi?

Hawa, Photoshop CS2 synag wersiýasy Windows 10 * (64-Bit) ýa-da Windows 7 (64-Bit), şeýle hem macOS 10.15, 10.14 ýa-da OS 10.13-de deň derejede işleýär.

Photoshop CS2 Pirat wersiýasy

Häzirki wagtda tor “resmi” Adobe Photoshop CS2 programma üpjünçiligini mugt göçürip almak baglanyşyklaryndan doly. Şeýle-de bolsa, garakçylygy göçürip almagyň, gurnamagyň we ulanmagyňy bilmeli “Mac” fotoshop we Windows kompýuteriňize we özüňize çynlakaý kynçylyklar getirip biler. Şonuň üçin ygtybarly we hil taýdan işlemek üçin programmanyň ygtyýarly görnüşini ulanmagy we resmi Adobe sahypasynda göçürip almagy maslahat berýärin.

Buglar bilen programma üpjünçiligini almak mümkinçiligi

Garakçy Adobe Photoshop CS2 mugt işleýän wagtyňyz hökman bir topar kemçiliklere duşarsyňyz. Programma ýykylyp biler, amallar gaty haýal ýerine ýetiriler. Şeýle hem, döwülen Ps wersiýasy bilen iş salyşanyňyzda täzelenmeleri almarsyňyz we täzeläp bilmän hemişe şol bir wersiýada galarsyňyz.

Wirusa ýokaşma howpy

Photoshop CS2-i doly göçürip alanyňyzda, kompýuteriňizde wiruslar we dürli zyýanly programmalar ýokaşmagy ähtimal. Bu wiruslar we programmalar dürli netijelere sebäp bolup biler we olardan dynmak kyn bolar. Programma üpjünçiligi bilen işlemek kynçylyk çeker we kompýuteriň doňmagyna sebäp bolar. Şeýle hem, döwülen programma üpjünçiligini guranyňyzdan ýa-da “Pirat Photoshop installer”-ni ulananyňyzdan soň kompýuteriňize girmeli wiruslar bilen möhüm

Kanunyň bozulmagy

Photoshop CS2-ni akymlardan we beýleki şübheli çeşmelerden mugt göçürip almak, awtorlyk hukugyny bozýarsyňyz. Netijede, pul jerimesini alyp bilersiňiz ýa-da munuň üçin jogapkärçilige çekilip bilersiňiz. Munuň ýerine Photoshop trial wersiýasyny ulanyp, programmanyň aýratynlyklaryny synap bilersiňiz we olar sizi kanagatlandyrsa, ygtyýarly programma üpjünçiligini satyn alyp

Mugt Photoshop CS2 alternatiwalary

Näme üçindir mugt Photoshop CS2 alyp bilmezligiňiz mümkin. Bu ýagdaýda aşakda görkezilen alternatiwalara üns bermegiňizi maslahat berýärin.

1. PaintNet

boýag nyşany
Taraz
 • Çuň reňk düzediş
 • Esasy sanly çyzgy üçin köp gural
 • Ulanmak aňsat
Minuslar
 • Linux goldanok

PaintNet sanly çyzgy üçin programma we mynasyp Photoshop mugt alternatiwasydyr. Onuň kömegi bilen akwarel, ýag, akril reňk we başgalar ýaly çyzuw usullarynyň hemmesini diýen ýaly simulasiýa edip bilersiňiz. Önüm macOS we Windows platformalarynda işleýär we sanly surat çekmek, illýustrasiýa we fotosurat ugurlarynda işleýän hünärmen sanly suratkeşler üçin ajaýyp saýlaw bolup biler.

2. SumoPaint

sumopaint nyşany
Taraz
 • Esasy surat redaktirlemek üçin amatly
 • RAW faýllary bilen işleýär
 • Interfaceönekeý interfeýs we gurallar
Minuslar
 • Optimaramaz optimizasiýa
 • Käbir gurallar gowulaşmagy talap edýär

“SumoPaint” mugt Photoshop alternatiwasy bolup, ony özleşdirmek kyn däl. Programma reňkleri düzetmek we esasy suraty täzeden gözlemek üçin köp sanly gurallara eýe. “SumoPaint” “Mac” üçin “Ps” -ni çalyşmak üçin ulanylyp bilner.

3. Krita

krita nyşany
Taraz
 • Ajaýyp çotgalar
 • Professional sanly çyzgy gurallary
 • Amatly UI
Minuslar
 • Suraty gaýtadan işlemek gurallary

Krita açyk çeşme surat redaktory we köplenç esasy sanly çyzgy gurallaryna mätäç adamlar üçin gowy Photoshop CS2 mugt çalyşmagy. Krita, süzgüçler, effektler, kemçilikleri aýyrmak we ş.m. ýaly adaty aýratynlyklar bilen birmeňzeş gurallaryň köp sanlysy üçin öwülýär.

4. Inkscape

inkscape nyşany
Taraz
 • Wektor grafikasy üçin ajaýyp gurallar
 • Gowşak kompýuterler üçin amatly
 • RAW formatyny goldaýar
Minuslar
 • Professional surat redaktirlemek üçin däl
 • Gowy ösen maskalar we gatlaklar

Inkscape çeper we tehniki suratlar döretmek üçin niýetlenen ajaýyp Photoshop CS2 Mac alternatiwasydyr. Gurallar surata düşürmäge, logotipleri ýa-da bannerleri döretmäge, dürli çotgalary ulanmaga mümkinçilik berýär. Programma islendik wektor grafiki meselelerini ýerine ýetirmek üçin amatlydyr.

5. GIMP Photo Editor

gimp surat redaktorynyň nyşany
Taraz
 • Linux bilen utgaşykly
 • Suraty gaýtadan gözlemek üçin hünär gurallary
 • Maskalar, gatlaklar we effektler
 • Açyk çeşme
Minuslar
 • Öndürijilik, analoglaryndan has erbet

GIMP doly açyk açyk surat redaktory. Surata düşürmek, ýagtylygy gowulaşdyrmak, gatlaklar, maskalar we ş.m. ýaly gurallar ýaly Photoshop-yň köp aýratynlygy bar.

Freebies

fotoshopyň portret fotoshop hereketleri

Photoshop CS2-de suratlary amatly görnüşde redaktirläp başlamak üçin aşakda görkezilen käbir hereketleri ulanmagy maslahat berýärin. Netijede, suratlaryňyz has üýtgeşik we owadan bolar.

Photoshop CS2-i mugt göçürip alyň

fotoshop cs2 hemişelik mugt

Bu programmanyň ähli üýtgeşik aýratynlyklaryny öwrenmek üçin Photoshop CS2 mugt wersiýasyny guruň. Şeýle hem, öz gyzykly taslamalaryňyzy döretmegi öwrenersiňiz.

GET 60% OFF GET 60% OFF