Dreamweaver Mugt

Dreamweaver

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 347
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Süklemeler: 75k
 • Wersiýa: 21.2
 • Gabat gelýän: Windows, Mac OS

Adobe Dreamweaver mugt soňky döwürde hakykata öwrüldi. “Dreamweaver”, elbetde, web sahypalaryny we dürli ekran ululygyndaky taslamalary dizaýn etmek üçin iň oňat HTML redaktorlaryndan biridir. Bu programma, esasanam ulanyş meselesinde ulanyjylaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe.

Adobe Dreamweaver CC-iň kömegi bilen, her bir ulanyjy goşmaça tagalla etmezden web sahypasyny döretmäge ukyply, oňa moda we özüne çekiji görnüş, döwrebap we duýgur funksiýa berýär.

dreamweaver interfeýsi

“Dreamweaver Free” -iň peýdalary:

 • Gurmak aňsat
 • Akademiki okuw jaýlary, esasanam uniwersitetler we mekdepler üçin meýilnamalar
 • Intuitiv
 • Interfeýs
 • Çeýe kod redaktory
 • Onlaýn web deslapky syn
 • Köp sanly okuw we peýdaly maslahatlar
 • Web dizaýny üçin doly aýratynlykly programma

Sorag-jogap

 • Mugt Dreamweaver synagy Windows we Mac bilen gabat gelýärmi?

Hawa, mugt Dreamweaver synagy bu operasiýa ulgamlarynyň ikisine-de laýyk gelýär.

 • Mugt synag möhleti näçe?

Mugt synag, barlanyňyzdan soň başlar we 7 günüň içinde tamamlanar. Bu döwürde abunalygy ýatyrmasaňyz, synag gutarandan soň tölegli Creative Cloud agzalygyna öwrüler.

 • “Dreamweaver CS6” synag wersiýasyny gurup bolarmy?

No.ok. Dreamweaver synagynda programmanyň iň soňky wersiýasy bar, mugt synap bilersiňiz, bu CS6 däl.

 • Synagdan soň okuwçy satyn almak kararyna gelse, arzanladyş alarmy?

Hawa, mugallymlar we okuwçylar döredijilik bulut programmalarynyň bir toparyna 60% arzanladyş alyp bilerler.

 • Mugt synag synagynyň doly Dreamweaver wersiýasy barmy?

Hawa, ähli funksiýalar bilen iň täze “Dreamweaver CC” göçürip alýarsyňyz.

 • Smartfonda mugt synag gurup bilerinmi?

Bu açyk çeşme HTML redaktory diňe iş stolunyň wersiýasyny hödürleýär. Şeýle-de bolsa, “Adobe” mugt ykjam “Android” we “iOS” programmalaryny saýlaýar.

 • “Dreamweaver” -ni “Creative Cloud” abunalygy bolmazdan synap bolarmy?

Nook, sebäbi “Dreamweaver” “Creative Cloud” programmalar maşgalasyna degişlidir. Appeke-täk programma meýilnamasyny saýlap, diňe Dreamweaver ýa-da has köp programma bilen meýilnama alyp bilersiňiz.

Adobe mugallymlar we okuwçylar, şahsyýetler, suratçylar, edaralar we kärhanalar üçin döredijilik bulut meýilnamalaryny hödürleýär.

Näme üçin döwülen Dreamweaver-i mugt göçürip alyp bilemok?

Garakçy Adobe Dreamweaver göçürip almak baglanyşygyny dürli çeşmelerde we akymlarda ulanmak maslahat berilmeýär. Bu yzyna gaýtaryp bolmajak netijelere sebäp bolup biler, käwagt mugt programma üpjünçiligini ulananymyzda pikirem etmeýäris.

Kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiligi bilen tanyşdyryp biler

Wiruslar, şübheli web çeşmelerinde bar bolan döwülen Dreamweaver onlaýn mugt wersiýalarynyň arasynda köp duş gelýär. Munuň tersine, ygtybarly web sahypasyndan alanyňyzda, programmada kynçylyk çekip bilmersiňiz. Torrentler barada aýdylanda bolsa, hakerler gurnama faýlyna zeper ýetirip, wiruslar bilen dolduryp bilerler we munuň üçin hiç kim jogapkärçilik çekmez.

Elbetde, garakçylykly programma üpjünçiliginiň hemmesi kompýuteriňize howp salmaýar. Şeýle-de bolsa, adamlaryň şahsy peýdasyna däl-de, programmany mugt paýlaşjakdygyna ynanmak kyn.

Haryt täzelenip bilinmez

Microsoft Awstraliýa döwülen programma üpjünçiligini gözden geçirdi we her nusgada Windows täzelenmesiniň açylmandygyny we FireWall düzgünleriniň üýtgedilendigini anyklady.

Ulanylýan programma täze täzelikleri göçürip alanyňyzdan soň, öndürijiligi ýokarlandyrýar we işiňizi aňsatlaşdyrýar. “Dreamweaver” -i torrentden mugt gurnan bolsaňyz, hiç hili täzelenme almarsyňyz. Garakçylyk programmasy üçin täzelenmeleri almaga synanyşmaň, ýogsam jerime tölemeli bolmagyňyz mümkin.

Iň zerur wagty işlemegi bes edip biler

Dreamweaver” -ni torrentden mugt guranyňyzdan soň, programma üpjünçiligi asyl däl bolany üçin kompýuteriňizde işlemez ýa-da açylmaz. Işleýän ýaly görünse-de, netijeleriň resmi wersiýadaky ýaly bolmagyna garaşmaň.

Bir kompaniýa programmanyň hasaba alnandygyny ýa-da ýokdugyny barlap biler, şonuň üçin birnäçe wagtlap işläp biler, soň bolsa yza çekilip başlar.

Hukuk meselelerine getirer

Köp meşhur önümler köplenç göçürilýär ýa-da döwülýär. Kompaniýa ýa-da öndürijiler öndürýän zatlarynyň üstünde köp işleýärler, şonuň üçin pikirleri ogurlamak bilen işini bozýan adamlaryň bardygyny bilip begenmezler. Hukuklaryny goramak üçin zerur zatlary ederler. Programmany resmi “Dreamweaver” web sahypasyndan göçürip alsaňyz we ulanýan bolsaňyz, bu kanuny bozýandygyňyzy aňladýar.

LA etrap häkimligi bölümi DataWall tarapyndan bir programmanyň 3700 nusgasyny gurnamaga alyp barýan ygtyýarnama satyn aldy. 6000 nusga oturdyldy we takmynan 3700 işgäriň bu programmany ulanandygyny görkezýär. Bölüm ulanyldy. Soň bolsa 750 000 dollardan gowrak jerime we töleg tölediler. awtorlyk hukuklarynyň bozulmagy barada maglumat.

3 “Dreamweaver” mugt alternatiwalary

Bu programma üpjünçiligi talaplaryňyza doly laýyk gelmeýän bolsa ýa-da onuň üçin tölemäge taýyn däl bolsaňyz, mugt girişde “Dreamweaver” -iň oňat alternatiwalary bar. Iş ýüzünde birmeňzeş mümkinçilikleri we mümkinçilikleri hödürleýärler.

1. Aptana Studio

dreamweaver alternatiw aptana studiýasy
Taraz
 • HTML5 habarly kod kömekçisi
 • Toplumlaýyn terminal
 • Web taslamalary bilen işlemek mümkin
 • “Plagin” we özbaşdak wersiýalary tutuň
 • Açyk çeşme we mugt
Minuslar
 • Täzelenme ýok
 • Köp garaşlylyk

Aptana ajaýyp Dreamweaver Linux alternatiwasydyr. Mundan başga-da, Mac, Windows we BSD üçin hem elýeterlidir. Programma giňden ýaýran kodlaşdyryş dilleri, Ruby on Rails bilen işlemäge ukyply.

Bu açyk çeşme web dizaýn programma üpjünçiligi bilen, hatda iOS üçin programmalar döredip bilersiňiz. Gynansagam, Aptana Xpath, Atom, RSS ýa-da WYSIWYG redaktory üçin goldaw bermeýär we ýazylyşyny barlamaýar.

Programma, PHP ýa-da JavaScript düzedişini ösdürmekde öňdebaryjy däl, sebäbi awtomatiki usulda obýektleri tanamaýar. Mundan başga-da, Linux we Mac-da Internet Explorer-de sahypany öňünden görüp bilmersiňiz.

2. OpenBEXI

dreamweaver alternatiw openbexi
Taraz
 • Özbaşdak düzülen web sahypalary
 • Dürli gurallary goldaýar
 • Web bilen işleýän interfeýs
 • Düzedişleri çap etmek
Minuslar
 • Gijä galmak
 • Interfeýsi özleşdirmek kyn

Bu mugt Dreamweaver alternatiwasynda brauzer bilen işleýän interfeýs bar we Mac, Windows we Linux-da rahat işleýär. Suratlar, tekst, tablisalar we ş.m. ýaly gurallary süýräp we taşlap bilersiňiz. Bu WYSIWYG redaktorynyň serwer tarapyndaky skriptleri we FTP ýüklemesi açyk.

objectsöne obýektler sahypa goşulandan soň işlemek aňsat däl we serwer ulanmaly bolarsyňyz. Bu açyk çeşme HTML redaktory RSS-i goldaýar we çyzgy, pirog we çyzyk çyzgylaryny ýa-da Mac stilindäki menýu döretmäge mümkinçilik berýär.

Bilelikdäki surat redaktirlemesini ýa-da Xpath we MathML ýerine ýetirmek mümkinçiligi ýok.

3. Bluefish

düýş görýän alternatiw gök balyk
Taraz
 • Ulanyjy üçin amatly
 • Şol bir wagtyň özünde birnäçe tekst faýly açyp bilersiňiz
 • Tutuş saýlaw menýusy üpjün edilýär
Minuslar
 • Uly tekstler bilen işleýän wagtyňyz yza galmak

Ine, başga bir mugt açyk çeşme Dreamweaver alternatiwasy. Mac, Windows, Linux, Unix we BSD tarapyndan goldanýar. Suraty bilelikde işlemegi we WYSIWYG redaktoryny ulanyp bilmersiňiz.

Döredilen web sahypasyna köp brauzerde seredip bilersiňiz. “Dreamweaver” bilen birmeňzeş, HTML, CSS we XHTML bilen işleýär. Mundan başga-da, programma Ruby we Shell, Vala, ColdFusion we Google Go goldawyny hödürleýär.

Gök balyk heläkçilige uçran hem bolsa, saklanmadyk üýtgeşmeleri dikeldip bilersiňiz. Ulanyjylar orfografiki barlagyň, sahypanyň deslapky synynyň, FTP ýüklemesiniň we serweriň skriptiniň funksiýalaryna ýokary baha bererler.

“Dreamweaver” -ni mugt göçürip alyň

mugt dreamweaver cs5 göçürip alyň

Adobe Dreamweaver” açyk çeşme web sahypasyny dörediji bolup, özüne çekiji dizaýn bilen taýýar iş stoly we ykjam saýtlary döretmek isleýänleriň ünsüni özüne çekýär. Bu programmada web sahypalary bilen işleşmegiň tizliginden we aňsatlygyndan lezzet almak üçin mugt synag wersiýasyny göçürip alyň.

Has giňişleýin görüň Adobe mugt programma üpjünçiligi.

GET 60% OFF GET 60% OFF