Adobe Stock Mugt

Adobe Stock

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 230
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Geçişler: 10.4k
 • Wersiýa: Doly ygtyýarnama
 • Gabat gelýän: Mac / Win

Adobe Stock-dan mugt peýdalanmak, aýda 30 dollar tölemezden Adobe Stock suratlaryny, şablonlary, illýustrasiýalary, wideolary göçürip almak isleýärsiňizmi? Aşakda size Adobestock suratlaryny mugt göçürip almagyň we mynasyp mugt Adobe Stock alternatiwalarynyň kiçi sanawyny bermegiň ýeke-täk kanuny usuly barada aýdaryn.

adobe aksiýa interfeýsi

Adobe aksiýalarynyň mugt peýdalary

 • Iň uly surat kitaphanalarynyň biri
 • Giňeldilen gurallar toplumy
 • Beýleki Adobe önümlerine berk birikdirilen
 • Optimizasiýa
 • AI bilen işleýän gözleg we ajaýyp awtomatiki doly

Adobe Stock-y 30 günüň dowamynda mugt ulanmagyň ýeke-täk usuly Adobe Stock MUGT Synagyny göçürip almakdyr. 100 milliondan gowrak surata girip bilersiňiz. 1 günde 10 sany Adobe Stock standart aktiwini alarsyňyz. Meniň üçin ilkinji we iň möhüm zat, awtorlyk hukugyny bozmak hökman däl. Mugt synag wersiýasy düýbünden kanuny. Şeýle hem, işleýşiňiz bilen çäklenmejekdigiňizi bellemelidiris. Tölegli wersiýada bar bolan ähli gurallar we aýratynlyklar hem bar. suratlaryňyzy redaktirlemek üçin

“Lightroom” -y mugt alyň

Adobe paýnamasy mugt soraglar

Soraglaryňyz bar bolsa, hemmesine jogap berjek şu Sorag sanawyny okaň.

 • Mugt synag wersiýasyny birnäçe gezek ulanyp bilerinmi?
Nook, Mugt synagdan peýdalanmak, bir Adobe ID hasaby üçin her programma üçin diňe bir gezek elýeterlidir.

Öň saýlanan abuna meýilnamamy üýtgedip bilerinmi?

Hawa. Resmi Adobe sahypasyna giriň. Hasabyňyza giriň we "Meniň abunalarym" bölüminde zerur opsiýany saýlaň.

 • Programma gerek bolmasa pulumy yzyna alyp bilerinmi?

Hawa, soňky tölegden 14 gün geçmedik bolsa. Tehniki goldaw toparyna ýüz tutuň we yzyna gaýtarylmagynyň sebäbini görkeziň.

 • arzanladyş alyp bilerinmi?

Hawa. Adobe talyplar we mugallymlar bilen sahy bolup, Adobe Stock suratlaryna 60% -e çenli arzanladyş hödürleýär. Mundan başga-da, okuw jaýynyň talyby ýa-da işgäri däl bolsaňyz, resmi sahypadaky habarlary yzarlaň, kompaniýa aýda bir gezek dürli mahabatlar barada habar berýär.

 • Programma üpjünçiligini gurnan bolsam näme etmeli, ýöne ol işlemeýär?

Iň az talaplary barlaň we kompýuter mümkinçilikleriňiz bilen deňeşdiriň. Bu maglumatlar gabat gelýän bolsa, goldaw goldawyna ýüz tutuň. Kompýuteriňizde wiruslar ýa-da ulgam näsazlygy bolup biler.

Näme üçin suratlary göçürip alyp bilemok we mugt ulanyp bilemok?

Eger kimdir biriniň suratlary bilen işleşen bolsaňyz, mysal üçin olary taslama ýa-da banner üçin ulanan bolsaňyz, awtorlyk hukugynyň bardygyny görersiňiz, ýöne bu hakykata kän üns bermediňiz. Düzgün bolşy ýaly, tejribesiz dizaýnerler Adobe mugt suratlaryny ulanmaýarlar. Diňe internetden islendik suraty ýatda saklaýarlar we onuň bilen işlemegi dowam etdirýärler.  

Olardan biri bolsaňyz, kazyýet kynçylyklary we 2500 dollar jeza . Internete ýüklenen islendik surat, wideo we surat awtorlyk hukugy bilen goralyp bilner. Düzgün bozulmagy kazyýet işine we jerime salmagyna, jemgyýetçilik işine ýa-da azatlykdan mahrum edilmegine sebäp bolup biler.  

5 iň oňat mugt Adobe aksiýa alternatiwasy

Adobe Stock üçin aýlyk töleg ýa-da onuň işleýşi we gurallary bilen kanagatlanmasaňyz, bu Adobe Stock-y mugt we paýlaşma alternatiwalaryny synap bilersiňiz.

1. Shutterstock

shutterstock nyşany
Taraz
 • Iň uly faýl bazasy
 • Gurlan surat redaktory
 • Suratlary abuna ýa-da aýratynlykda satyn alyp bolýar
Minuslar
 • Abunalygyň ýokary bahasy

Shutterstock” dünýädäki iň uly suratlar kitaphanasyna eýedir. Collectionygyndy 200 milliondan gowrak mugt suratlardan ybarat. “Shutterstock” -da wideo, aýdym-saz we redaksiýa çeşmeleri, şeýle hem adaty mazmun bar. 2003-nji ýylda esaslandyryldy we fotosuratlara abuna ýazylyş modelini döretdi.

Suratlary aýratyn ýa-da abunalyk arkaly satyn alyp bolýar. Abonentler suratlary çalt düzmäge we düzetmäge mümkinçilik berýän “Shutterstock” redaktor guralyny ulanyp bilerler. Kesmegi ýerine ýetirip, bu ýerde süzgüç goşup bilersiňiz.

2. Dreamstime

dreamstime nyşany
Taraz
 • Köp mugt suratlar we wideolar
 • Arzan abuna
Minuslar
 • Gowy optimallaşdyrylan sahypa
 • Kämil gözleg aýratynlyklary

Arzuw wagty, abraýy has täze çeşme. Ilkibaşda mugt aksiýa web sahypasy hökmünde döredilen, köp mahabat agentlikleri, magazinesurnallar we media kompaniýalary üçin meşhur surat çeşmesidir. Suratlar abuna ýa-da karzlar bilen (göçürip almak üçin töleg) satylýar.

Arzuw wagtynyň ýygyndysy 81 milliondan gowrak suratdan, wideodan, aýdym-sazdan we ses effektlerinden, illýustrasiýalardan we wektor şekillerinden ybarat. Şeýle hem, bu sahypada ýokary çözgütli roýalti we köpçülige açyk maglumatlary göçürip alyp bilersiňiz.

3. Depositphotos

depozitleriň nyşany
Taraz
 • Easyönekeý nawigasiýa
 • Amatly abuna
Minuslar
 • Bäsdeşler bilen deňeşdirilende gaty kiçi faýl bazasy

Bu, mugt aksiýa suratlaryny gözleýänlere laýyk boljak bäsdeşlik bahalary bilen başga bir gowy web sahypasy. Kitaphana 75 milliondan gowrak mugt suratlardan, grafikalardan, wektorlardan we aýlyk haklaryny talap etmeýän we käbir kategoriýalarda gaty giň saýlawdan ybarat.

Mysal üçin, "Medisina we saglyk" bölüminde 1,7 milliondan gowrak surat bar. Faýllary abuna ýa-da bir sargyt karz meýilnamasy arkaly satyn alyp bolýar. Şeýle hem, sahypada 10 sany ýokary çözgütli şekil we wektor suratlary üçin aýda $ 9.99 bahasy bar.

4. 123RF

123rf nyşany
Taraz
 • Ajaýyp gözleg aýratynlyklary
 • Faýllaryň uly binýady
Minuslar
 • Gymmat abuna

123RF ygtyýarnama tölegini talap etmeýän mikro aksiýalar üçin mazmun üpjün ediji. Saýt yzygiderli köp üýtgeşmeler girizýär we ajaýyp surat gözleg ulgamyna eýe. 103 milliondan gowrak mugt surat, wektor şekilleri, wideo we ses faýllaryny saýlap bilersiňiz.

123RF käbir beýleki saýtlara garanyňda has giň kategoriýalary hödürleýär. Surat ýüklemek üçin kredit satyn almaly, göçürip alýan bukjany almaly ýa-da meýilnama ýazylmaly.

5. Alamy

alamy logo
Taraz
 • Iň oňat faýl esaslaryndan biri
 • Simönekeý gözleg
Minuslar
 • Bäsdeşler bilen deňeşdirilende gaty gymmat abuna

Alamy, 140 milliondan gowrak aksiýa suratlarynyň, wektor şekilleriniň we wideolarynyň onlaýn arhiwidir. Kolleksiýa her gün 100,000 täze surat goşulýar. Bu hyzmat beýleki sahypalara garanyňda has ýokary hilli suratlar hödürleýär. Suratlar gaty gowy düzülendir. Olar çeper we dinamik.

Surat satyn almak üçin hasaba alynmak hökman däl. Şeýle hem, karz ýa-da abuna ýazylmagyň zerurlygy ýok. Bahasy 19.99 $ -dan başlaýar we ygtyýarnamanyň görnüşine we size gerek faýlyň ululygyna baglydyr. Mundan başga-da, Alamy döredijilik şekilleriniň köp görnüşini hödürleýär. professional surat redaktirlemek üçin

Photoshop-y mugt göçürip alyň

Surat redaktirlemek üçin mugt suratlary göçürip alyň

fixthephoto-dan mugt çig suratlary alyň

Surat redaktirleme endikleriňizi ýerine ýetirmek ýa-da model almazdan ýa-da surat satyn almazdan Lightroom deslapky sazlamalaryny, Photoshop hereketlerini synap görmek üçin ulanyp boljak mugt suratlar ýygyndymyzy gözden geçiriň.

Adobe Stock Mugt ulanyň

adobe aksiýa mugt synagyny göçürip alyň

Bu platformany barlamak üçin resmi synag wersiýasyna ýazylyň. Size bir aý mugt Adobe Stock-dan peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Indi 30 günüň dowamynda mugt Adobe aksiýasyny ulanyp bilersiňiz.

GET 60% OFF GET 60% OFF