Photoshop CS5-I Mugt We Kanuny Nädip Almaly

Adobe Photoshop CS5

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 547
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 56.2k
 • Wersiýa: CS5
 • Gabat gelýän: Windows, macOS

Photoshop CS5 mugt ulanmagyň düýbünden kanunydygyny bilmeýärsiňizmi? Soňra bu ýazgyny okaň. Bu programma bilen baglanyşykly ähli möhüm maglumatlary taparsyňyz. Mundan başga-da, Photoshop CS5-i mugt almagyň ygtybarly usullary barada öwrenersiňiz we bu programma birnäçe ajaýyp analoglary gözden geçirersiňiz.

fotoshop cs5 interfeýsi

Photoshop CS5 mugt peýdalary

 • nazara akışı
 • Updated HDR görmek
 • Auto lens Düzeltme
 • gurjak Warp
 • Updated-çig etmäge
 • Mazmundan habarly doldurma
 • XFL faýllaryny ýatda saklaýar
 • Peýdaly gollanmalar we müşderi goldawy

Sorag-jogap

 • Photoshop CS5-iň bahasy näçe?

Ömürboýy ygtyýarnama barada aýdylanda bolsa, Photoshop CS5-iň bahasy doly wersiýasy üçin 699 dollar, kämilleşdirmek üçin 199 dollar. Emma mugt synag wersiýasyny hem ulanyp bilersiňiz.

 • Photoshop CS5-i nädip işe girizmeli?

Programmalar / Adobe Photoshop CS5 bukjasyna gurulmaly Adobe Photoshop CS5 amaly faýly saýlaň.

Photoshop CS5-ni 32-bit we 64-bit reesimlerinde nädip işe girizmeli:

 1. Photoshop CS5-i ýapyň.
 2. Programma faýllaryna gidiň (x86) > Adobe > Adobe Photoshop CS5 bukjasy.
 3. Adobe Photoshop CS5.exe faýlyna iki gezek basyň.

 • Photoshop CS5-i ulanmak mümkinmi?

Photoshop CS5-i CS6-a täzelemäge mümkinçilik bar. 199 $ - uzalmadyk wersiýalaryň bahasy.

 • Photoshop CS5 Windows 10 bilen gabat gelýärmi?

Hawa, Windows 10-da Adobe Photoshop CS5 gurmak üçin - gurnama faýlyny Win 7 üçin laýyklyk re iniminde açmaly. faýl, Sypatlara gidiň & gt; laýyklyk, Win 7-i saýlaň we gurnama faýlyna iki gezek basyň. Adobe Programma Dolandyryjysynyň Win 10-da işlemeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Photoshop CS5-e meňzeş mugt programma barmy?

Photoshop Express atly ykjam wersiýasyny ulanyp bilersiňiz. “Android” we “iOS” smartfonlary üçin elýeterlidir.

Photoshop CS5 mugt ulanmagyň başga bir usuly

theolda suratlary ýygy-ýygydan redaktirlän bolsaňyz, meselem, smartfonda, resmi ykjam Ps wersiýasy - Adobe Photoshop Express siziň üçin hökmany zat. Mugt elýeterlidir, Creative Cloud bilen integrasiýa we hatda öz buludynyň barlygy bilen öwünýär.

Photoshop Express

 • Reýting
  (4/5)
 • Synlar: 56
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 23k
 • Wersiýa: Express
 • Gabat gelýän: iOS, Android
fotoshop ekspress interfeýsi

Photoshop Express-iň peýdalary:

 • Ajaýyp surat kolla .lary
 • RAW faýllaryny açýar
 • Köp effektler we süzgüçler
 • Serhetleri we tekstleri goşmak mümkinçiligi
 • Çalt düzeltmeler
 • Ses aradan
 • düzeltmeler geljegi
 • blur programmasy

Photoshop Express, iOS we Android bilen gabat gelýän çäkli Ps wersiýasy. Programma, Facebook, Adobe ID dolandyryşy we 3G maglumatlary geçirmek opsiýalary bilen integrasiýa üpjün edýär.

Programma içgin interfeýs üçin öwülýär we ýörite başarnyklary talap etmeýär. Şeýlelik bilen, grafiki dizaýn we fotosurat ugurlaryndaky täze doglan çagalar üçin gyzykly bolar. Platforma mugt, bu aýratyn-da şahsyýetler, talyplar, başlangyç hünärmenler, başlangyç we kiçi kompaniýalaryň işgärleri üçin has möhümdir.

Pirat wersiýasy Photoshop CS5

Ulanyjylara işjeňleşdirilen ygtyýarnama bilen programmany mugt göçürip almagy teklip edýän köp web sahypasy bar. Şeýle baglanyşyklara basmazlyk we şübheli sahypalardan programma üpjünçiligini göçürip almazlyk barada size duýduryş bermek isleýärin. Aşakda, muny etmezligiň esasy sebäplerini aýdyp geçmekçi.

Bu jenaýat

Belki kimdir biri bu mesele bilen gyzyklanmaýar we döwülen programma üpjünçiligini ulanmagy utandyryjy zat hasaplamaýar. Emma jenaýat kodeksi başgaça pikir edýär.

Tehniki goldaw ýok

"Photoshop CS5 mugt göçürip almak" baglanyşygyna basyp, programma guranyňyzdan soň bir zat ýalňyşsa, ony düzüp bilmersiňiz ýa-da käbir problemalar bar bolsa, bularyň hemmesi bilen ýeke galarsyňyz. Hiç kim size tehniki goldaw bermez - bu önümi öndüren kompaniýanyň müşderisi dälsiňiz.

Ygtyýarnama satyn alsaňyz, tehniki goldaw arkaly işläp düzüjiler bilen aragatnaşyk gurup bilersiňiz, köp meseleler bilen gönüden-göni çözüp bilersiňiz we hünärmenleriň maslahatyny alyp bilersiňiz.

Täzelenmeleriň ýoklugy

Resmi wersiýany ulanyp, derrew iň täze täzelenmeler bilen üpjün edýärsiňiz. Photoshop CS5 wersiýasyny ulanyp, täzelenmeleri ýatdan çykaryp, şahsy maglumatlaryňyzy ýitirip we köp wirus göçürip alyp bilersiňiz.

Photoshop CS5 Mugt alternatiwalar

kompýuter üçin iň gowy surat redaktirleme programmasy arasynda iň professional we güýçli programma. Alsoöne köp mugt analoglary hem tapyp bilersiňiz.

1. Adobe Lr

adobe lightroom nyşany
Taraz
 • Suratlary dolandyrmak we tertiplemek mümkinçiligi
 • Linza we kamera düzediş
 • Reňkleri çuňňur düzetmek üçin ösen gurallar
 • Ectionüzi kesgitlemek we bellemek
Minuslar
 • Gowşak kompýuterlerde durnuksyz çykyş edip biler

Lightroom çuňňur reňk düzetmek, RAW suratlaryny redaktirlemek we suratlary dolandyrmak bilen gyzyklanýanlar üçin iň amatly wariantdyr. Mundan başga-da, köp ulanyjylar çotgalar we deslapky desgalar bilen birlikde önümçilikden soňky ajaýyp surat aýratynlygy üçin Lightroom-a haýran galýarlar. Bularyň hemmesi, hatda täze gelenler üçinem hünär taýdan redaktirlenen suratlary almaga mümkinçilik berýär.

Programma üpjünçiligi ilkibaşda akym guraly we tejribeli atyjylar üçin Photoshop-a goşundy hökmünde işlenip düzüldi. Emma gysga wagtyň içinde aýratyn programma üpjünçiligine öwrüldi. “Lightroom” esasan RAW faýllaryny öwürmek üçin niýetlenendir. Onuň wezipeleri Kamera RAW modulyna gabat gelýär, ýöne gurallaryň tertibi başga, gurallary saýlamak has dürli-dürli.

2. GIMP

gimp nyşany
Taraz
 • Açyk çeşme
 • Funksiýalar düzülip bilner
 • Baý aýratynlyk- we gurallar toplumy
 • Dürli faýl görnüşleri bilen işleýär
Minuslar
 • Çäklendirilen wezipeler

GIMP entek ösen surat redaktorlaryny satyn almak islemeýänler üçin amatly açyk çeşme Photoshop CS5 mugt analogdyr. Surat çekmek, suratlary täzeden gözlemek, dürli formatlar bilen faýl öwürmek, onlaýn partiýa şekilleri gaýtadan işlemek ýaly esasy derejede amallary ýerine ýetirmek üçin ajaýyp.

GIMP Windows, Mac we Linux ýaly operasiýa ulgamlary bilen gabat gelýär. Mundan başga-da, GIMP giňden ýaýran faýl formatlarynyň köpüsini goldaýar: GIF, JPEG, PNG we TIFF.

3. PhotoScape

fotosurat nyşany
Taraz
 • Çalt ýerine ýetiriş
 • Gowy optimizasiýa
 • Köp faýl formatlaryny goldamak
 • Ekrana düşürmek
Minuslar
 • Käbir funksiýalar ýok
 • Redaktirlenen faýllar hilini ýitirip biler

PhotoScape, Windows operasiýa ulgamynda işleýän iş stoly ýa-da noutbuk üçin mynasyp Photoshop CS5 mugt analogdyr. Köp täze ulanyjylaryň pikirine görä, köp sanly surat redaktirleme ýagdaýlary barada aýdylanda, bu programma üpjünçiligi Ps-iň ornuny tutup biler. Ulanyjy meýdançasy bellikler görnüşinde gurnalýar - olaryň hersi belli bir meseläni çözýär.

Goşmaça şekiller we stikerler toplumy, halaýan toplumyňyz üçin $ 0.99 töleg bilen hödürlenýär. Şeýle hem, ähli tölegli toplumlary birbada satyn alyp, 29.99 dollara PRO belgili gurallary işjeňleşdirip bilersiňiz. Gymmatmy ýa-da ýokmy, şahsy zerurlyklar.

4. Pixlr

piklr nyşany
Taraz
 • Ulanyjylar faýllary göçürip alyp ýa-da bulutda saklap bilerler
 • Chrome programmasy bar
 • Syçan tigiriniň üsti bilen ýakynlaşdyrmaga ukyply
 • Professional süzgüçler
Minuslar
 • Mahabatlaryň we näsazlyklaryň bolmagy

Pixlr onlaýn Photoshop CS5 mugt analogyny gözleýänler üçin ajaýyp wariant. Aýry-aýry ulanyjylar we kärhanalar hiç zat tölemezden bu Flash esasly platformadan peýdalanyp bilerler - ýöne geljekde ýagdaý üýtgäp biler. “Pixlr” hereketde çalt redaktirlemeli bolanyňyz üçin amatlydyr.

Programma ulanyjylaryň internete birikmegini talap edýär - hut şu. Suraty redaktirläp başlamak üçin, beýleki adaty surat redaktorlary ýaly enjamdan ýüklemeli. Onlaýn ýagdaýda ýüklenen faýllaryň howpsuzlygy barada alada etmeli däl. Suratlaryňyzy redaktirlemek manipulýasiýalary bilen birlikde şahsylaşdyryldy. Mundan başga-da, “Pixlr” faýllaryň nusgalaryny ulgamyna ýazdyrmaýar.

5. LightZone

lizonyň nyşany
Taraz
 • UI düşünmek aňsat
 • Suratlary çalt we täsirli redaktirleýär
 • Weýran ediji däl proses
 • Suratlary gurnamaga ukyply
Minuslar
 • Mugt hasaba alynmagy talap edilýär

LightZone, hünär ukyby bolan önümçilikden soňky surat programmasydyr. Ulanyjylar muny anyklamakda kynçylyk çekmezler we prosese doly gözegçilik ederler. “LightZone” -yň kömegi bilen şekil redaktirlemesini çalt we gaýratly ýerine ýetirip bolýar we köp düzedişler bilen ýalňyşmaň. Mundan başga-da, köp sanly suratçy, şekillerdäki täsirini düzetmek meselesinde LightZone-ny peýdaly hasaplaýar.

LightZone, RAW ýaly dürli formatdaky şekilleri weýran etmeýän redaktirlemegi bilen gözüňi özüne çekýär. Umuman aýdanyňda, önümçilikden soňky üpjün edilen kynçylyksyz surat sebäpli ajaýyp Photoshop CS5 mugt analogdyr.

Freebies

surat redaktirleme

Photoshop CS5 ulanyjylarynyň arasynda ýokary hilli hereketler we örtükler uly islegdir. Bu gurallar ökde surat redaktorlary tarapyndan döredilip, diňe bir gezek basylanda islendik şekili ösdürip biler. Aşakda size taýýarlan mugt hereketleri we örtükleri gözden geçiriň.

Photoshop CS5 mugt göçürip alyň

photoshop cs5 mugt göçürip alyň

Bu ygtybarly “Adobe Photoshop CS5 mugt göçürip almak” baglanyşygyna basyň we kompýuter üçin programmany kanuny ýol bilen alyň. Tejribeli ulanyjy ýa-da düýbünden täze gelen bolsaňyz, tapawudy ýok, bu programma bilen gyzyklanarsyňyz we hünär derejesinde redaktirlärsiňiz.

GET 60% OFF GET 60% OFF