11 Iň Oňat Canva Alternatiwasy 2021

11 Iň Oňat Canva Alternatiwasy 2021

Canva alternatiwalarynyň bu ýygyndysy, wizit kartoçkalaryny, logotipleri, prezentasiýalary we beýleki şablonlary dizaýn etmek, paýlaşmak we çap etmek üçin onlaýn, ykjam ýa-da mugt programma üpjünçiligini gözleýänler üçin döredildi.

Iň Oňat 11 Canva Alternatiwasy

“Canva” -nyň interfeýsini halamaýan bolsaňyz ýa-da has köp aýratynlyk gerek bolsa, ýörite başarnyksyz grafiki dizaýn döretmek üçin bu programmalardan birini guruň we ulanyň. Olaryň köpüsi düýbünden mugt we ulanyjy üçin amatly.

Iň gowy 3 Canva alternatiwasy

 • Wagt tygşytlaýan iň oňat alternatiwa: RelayThat
 • Grafiki dizaýn üçin iň oňat onlaýn gural: PicMonkey
 • Ajaýyp hyzmatdaşlyk platformasy: Visme

Canva ulanyjylara surat çekmek ussatlygy bolmasa-da web dizaýnyny etmäge mümkinçilik berýän onlaýn hyzmatdyr. Şeýle-de bolsa, bahasy sebäpli Canwany halamaýan bolsaňyz ýa-da başga programmalary synap görmek isleseňiz, bu ýerde islendik ulanyjy üçin 10 sany Canva alternatiwasyny tapyp bilersiňiz.

Şeýle hem gözden geçirildi:

 • Infografika üçin iň oňat wariant: Easelly
 • Kiçijik Sosial Media topary üçin ajaýyp: Pablo
 • Dizaýner-höwesjeňler üçin: Gravit
 • Sosial media dolandyryjylarynyň arasynda meşhur: Crello
 • Canva-a iň meňzeş: Desygner
 • Täze başlanlar üçin amatly: Adobe Spark
 • Telefonda çalt işlemek üçin: WordSwag

1. RelayThat

“RelayThat” sosial ulgamlar we mahabat üçin suratlar döretmek üçin ulanyp boljak çalt dizaýn guralydyr. Onuň esasy artykmaçlygy wagtyňyzy tygşytlamakdyr.

canva alternatives relaythat
Taraz+
 • Professional şekilleri döretmek gaty çalt
 • Socialhli sosial ulgamlary goldaýar
 • Dürli eksport wariantlary
 • Işlemek üçin köp gural
Minuslar-
 • Tekst aralygyny sazlamak hemişe aňsat däl
 • Öz paýlaryňyzy döretmek mümkinçiligi ýok

Esasy RelayThat aýratynlyklary:

 • Hemme zat üçin amatly suratlar
 • Customörite şriftleri hödürleýär
 • Şrift jübütlemek
 • Mahabat surat şablonlary
 • Jadyly import
 • Reňk shemasy çalt üýtgedilip bilner
 • Aýratynlygy ýazdyryň we ýygnaň
 • Surat SEO

“RelayThat” ähli esasy sosial ulgamlar üçin (AdSense-i goşmak bilen), 2000-den gowrak “Smart Layouts” we 350,000 mugt suratlar üçin şablonlary üpjün edýän gural ulanmak üçin ýönekeýdir. Çylşyrymly surat redaktirleme gurallaryny we geljekki Instagram ýazgylaryňyzy öňünden taýýarlamak mümkinçiligini hödürleýän ajaýyp Canva alternatiwasy.

“RelayThat” -yň kömegi bilen, dürli ulgamlar üçin iň ýokary derejeli suratlary tagallasyz döredip bilersiňiz. Diňe birnäçe element goşup we marka reňk shemasyny ulanyp, 20-den gowrak dürli ölçegdäki suratlar döredip bilersiňiz.

Hasap döretmek arkaly mugt ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, suratlaryňyzda “RelayThat” suw bellikleriniň boljakdygyny göz öňünde tutuň.

2. PicMonkey

PicMonkey bir wagtlar Google tarapyndan 2010-njy ýylda satyn alnan “Picnik” grafika redaktoryny döreden kompaniýa. Häzirki wagtda “PicMonkey” ulanyjylara SaaS çözgüdini hödürleýär, bu bolsa hiç zat gurmaly däldigiňizi aňladýar.

picmonkey websites like canva
Taraz+
 • Ulanmak aňsat
 • Bulut saklamagy teklip edýär
 • Tekst bilen işlemek mümkinçiligi
 • Mugt
Minuslar-
 • Çekeleşikli mahabatlar
 • Topar surat redaktirleme mümkinçiliginiň bolmazlygy

Esasy PicMonkey aýratynlyklary:

 • Döwrebap grafiki dizaýnlary döretmek mümkinçiligi
 • Markaňyzy döredip, işiňizi ösdürip bilersiňiz
 • Sosial ulgamlaryň suratlary üçin zerur zatlary hödürleýär
 • Dokumalary, gradiýentleri we süzgüçleri üpjün edýär
 • Her gatlagy aýratyn redaktirlemek mümkinçiligi
 • Egrilik we çyzgy ýaly tekst effektlerini hödürleýär

Mundan başga-da, bu “Canva” alternatiwasy “Facebook” we “Google Chrome” -da programma hökmünde ulanylyp bilner. Hyzmat freemium modeline laýyklykda işleýär, bu käbir esasy aýratynlyklaryň mugt elýeterlidigini aňladýar. Someöne käbir ösen gurallar üçin tölemeli bolarsyňyz (ýylda 33 dollardan).

Mugt re Inimde, “PicMonkey” suratlaryňyz üçin çarçuwalary düzmäge, effektleri we süzgüçleri ulanmaga we dürli şriftleri ulanyp ýazgylar döretmäge mümkinçilik berýär. Suratlary kompýuterden, Dropbox, Facebook we Flickr-den ýükläp bilersiňiz. Şeýle hem, barlap bilersiňiz PicMonkey alternatives bu programma haýran galdyrmasaňyz.

3. Visme

“Visme” wizual mazmuny döretmek üçin bulut esasly platforma bolup, onuň bilen prezentasiýalary, infografikany we bannerleri çalt dizaýn edip bilersiňiz. Öňünden taýýarlanan müňlerçe şablonlary, şekilleri, nyşanlary, 50-den gowrak diagrammany we kartany, şeýle hem ses we wideo klipleri hödürleýär.

visme canva alternatiw interfeýsi
Taraz+
 • Hyzmatdaşlyk üçin
 • Müňlerçe taýýar şablon
 • Çykyş faýllaryny dürli formatda ýatda saklaýar
 • Useönekeý ulanylýan redaktirleme gurallary
Minuslar-
 • Mugt wersiýasynda çäkli aýratynlyklar

Esasy Visme aýratynlyklary:

 • Marka mazmuny döretmek üçin opsiýalar
 • 50-den gowrak diagramma, maglumat gurallary we kartalar
 • Animasiýa obýektleri we interaktiw mazmun
 • Ygtybarly paýlaşmak üçin kodlanan baglanyşyklar we parollar
 • Grafikanyň takyk ýerini we burçuny saýlamaga mümkinçilik berýär
 • Wideo we ses goşýar

Visme görkeziş programma üpjünçiligi hyzmatdaşlygy üçin ýörite döredildi. Taslamalar URL arkaly çap edilip we paýlaşylyp bilner. Mundan başga-da, alyjy olary iş stolunda ýa-da ykjam enjamda görüp biler we taslamalaryňyzda analitika we myhman ölçeglerini alyp bilersiňiz.

Hasabat, çyzgylar, görkezmeler we ş.m. döretmek üçin müňlerçe şablonlary öz içine alýar. Şeýle hem anatomiýa, iş, satuw we marketing, girdeji gazanmaýan, saglyk we lukmançylyk, bilim, ýerleşýän ýeri, rezýume, ylym we tehnologiýa bilen baglanyşykly şablonlary saýlap bilersiňiz.

Şablon saýlanyňyzdan soň teksti, grafikany, reňkleri we tertibi üýtgedip bilersiňiz. Sözbaşylar we tekst, statistika, suratlar, grafikler we diagrammalar üçin taýýar elementleri tapyp bilersiňiz. Şeýle hem, bir gezek basmak bilen taslamaňyza goşup boljak animasiýa nyşanlary bar. Taslama bilen iş bitireniňizden soň, ony internetde çap edip bilersiňiz, şahsylaşdyryp bilersiňiz, web sahypasyna ýerleşdirip ýa-da awtonom ulanmak üçin göçürip alyp bilersiňiz.

4. Stencil

Stencil, Surat hökmünde paýlaşmak üçin täze at. Bu iň oňat mugt grafiki dizaýn programma üpjünçiligi we Canva üçin ajaýyp alternatiwa. Bu, bulut esasly onlaýn grafiki dizaýn guraly, köp marketologlar we bloggerler tarapyndan ulanylýar.

stencil canva alternatiwasy
Taraz+
 • Ulanmak ýönekeý
 • Öz suw bellikleriňizi goşup bilersiňiz
 • Brauzer esasly onlaýn hyzmat
 • Chrome üçin giňeltme bar
Minuslar-
 • Käwagt yza galýar

Esasy Stencil aýratynlyklary:

 • Mugt aksiýa suratlary we suratlar bilen üpjün edýär
 • Instagram-da suratlary paýlaşmak mümkinçiligi
 • 1,500,000-den gowrak fon suratlary
 • Köp logotipleri ýüklemek we saklamak mümkinçiligi
 • 100,000-den gowrak sitata
 • Şriftleriňizi ýükläp bilersiňiz

“Stencil” ulanyjysyna wizual mazmuny döretmäge we paýlaşmaga mümkinçilik berýän bulut esasly grafika guralydyr. Kiçi kärhanalara, sosial media marketologlaryna we blogçylara ajaýyp sosial media ýazgylaryny, mazmun marketing wizuallaryny, surat mahabatlaryny, e-poçta suratlaryny we ş.m. döretmek üçin suratlary öňünden işlemäge mümkinçilik berýär.

Stencil özleşdirmek we ulanmak ýönekeý. Bu, köp aýratynlyklary hödürleýän we hünärmenlere hem, täze öwrenýänlere web sahypalary, bloglar we sosial ulgamlar üçin grafika döretmäge mümkinçilik berýän iň oňat Canva alternatiwalarynyň biridir.

Esasy aýratynlyklarynyň arasynda fon suratlaryny, ajaýyp şablonlary, logotipleri, sitatalary, yzygiderli we Google web şriftlerini, aňsat düzedişleri, nyşanlary we grafikalary we Chrome üçin giňeltmäni tapyp bilersiňiz.

5. Easelly

Easelly, infografikany döretmek we paýlaşmak üçin onlaýn redaktor. Hasabat, prezentasiýa, makalalar we ýazgylar üçin maglumatlary göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýär. Hyzmat web esasly we internete birikdirilen islendik enjamdan elýeterlidir.

canva alternatiwasy easelly
Taraz+
 • Gowy galyplar
 • Çeýe funksiýalar
 • Ulanmak aňsat
 • Işjeň goldaw hyzmaty
 • Şablonlar islendik mowzuk üçin amatly
Minuslar-
 • Mugt wersiýada çäkli mowzuklar we suratlar
 • Enougheterlik sazlamalar ýok

Esasy Easelly aýratynlyklary:

 • “Clipart” kitaphanasynda 100,000 ok bar
 • Aralyk üýtgeşmeleri awtomatiki tygşytlamak ýok
 • Ylham almak üçin makalalar we webinarlar
 • 60 surat we 25 surat mugt

Bu “Canva” alternatiwasy dürli maglumatlary görkezmek üçin döredildi. Hasabaty, tälimçileri, geňeşçileri, mahabat we satuw menejerlerini önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin, şeýle hem okuwçylara we okuwçylara hasabatlara, termin kagyzlaryna we tezislere gyzykly reňkli slaýdlar goşmak üçin dürli ugurlar boýunça hünärmenler ulanyp bilerler.

Elýeterli şablonlardan birini redaktirläp ýa-da Mowzuklar goýmasynda görkezilen mowzuklaryň haýsydyr birini saýlap, öz taslamaňyzy döredip bilersiňiz. Obýektleriň reňklerini we ululyklaryny, belliklerini we slaýddaky wizual elementleriň ýerleşişini saýlap bilersiňiz. Taýýar taslamany göçürip alyp bilersiňiz JPEG HTML-kody arkaly bloglara ýa-da web sahypalaryna format ýa-da ýerleşdirildi.

6. Pablo by Buffer

Pablo, köplenç sosial media grafiki mazmuny bilen işleýän we taslamalaryny gowulaşdyrmak isleýän marketologlar üçin ajaýyp web sahypasydyr. Düşünjeli interfeýsi bar, ýöne bu guralyň esasydygyny pikir etmäň.

pablo bufer kanwa alternatiwalary
Taraz+
 • Çalt sosial media ýazgylary üçin amatly
 • Ony ulanmak üçin girmek hökman däl
Minuslar-
 • Şriftler we grafika çäklidir
 • Taslamalaryňyzy ýazdyryp, soň täzeden seredip bilmersiňiz

Esasy Pablo aýratynlyklary:

 • 600-den gowrak surat
 • Canvas
 • Süzgüçleri hödürleýär
 • Şablonlaryň köpüsi
 • Suratlary ýüklemek mümkinçiligi
 • Suratlary paýlaşyp we göçürip alyp bilersiňiz
 • Tekstleri redaktirläp bilersiňiz
 • Suratlaryň ululygyny üýtgetmek mümkinçiligi

Suratlary döretmek we redaktirlemek üçin aňsat gural gözleýän bolsaňyz, Pablo size gerek zat. Bu, hödürlenýän suratlary ulanyp, öz suratlaryňyzy ýükläp boljak düşnükli web sahypasy bolan iň oňat Canva alternatiwalarynyň biridir.

Şeýle hem, suratlaryňyzyň ululygyny üýtgedip, olara gyzykly süzgüç goşup we ajaýyp şriftleri saýlap bilersiňiz.

Islenýän logotip ýa-da şekil döredeniňizden soň, ony Instagram, Facebook ýa-da Twitter-de dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen paýlaşyp bilersiňiz.

Bu guralyň gowy tarapy, döreden islendik suratyňyz doly siziňki we islän wagtyňyz paýlaşyp ýa-da ýükläp bilersiňiz. Taslamalaryňyza hiç kim girip bilmez.

7. Gravit

Professional grafika dizaýneri ýa-da täze öwreniji bolsaňyz tapawudy ýok, Gravit hemmeler üçin amatly! Bu surat redaktirleme hyzmaty köp täze aýratynlyklary hödürleýär we hünär we şahsy peýdalanmak üçin iki sany doly platforma bar.

kanwa ýaly agyrlyk programmalary
Taraz+
 • Wektor aktiwleriniň uly kitaphanasy
 • Düşünjeli UI we iş prosesi
 • Brauzer we platforma wersiýalary bulut bilen birleşýär
Minuslar-
 • Soň tölegli gural bolar

Esasy Gravit aýratynlyklary:

 • Ygtybarly sahypalar
 • Wektor guraly
 • Awtomatiki tertipler
 • Ygtybarly gözenekler
 • Tekst goşup bilersiňiz
 • Taslamalaryňyzy eksport edip bilersiňiz
 • Köp stil

Gravit Dizaýner, diňe bir Canva alternatiwasy bolman, eýsem, web esasly wektor dizaýn programma üpjünçiligi Adobe Illustrator alternatiwasy. Bu programma üpjünçiliginiň iň gowy zady SVG redaktirleme guralydyr. Tejribesiz dizaýnerlere, ulanylanda hiç hili kynçylyksyz gowy netijeleri gazanmaga kömek edýär. Bu platforma şeýle hem owadan we ýönekeý dizaýna eýe.

Gravit Dizaýner, ulanmaga taýýar şablonlaryň köpüsini we islegleriňize görä hemme zady özleşdirmek mümkinçiligini berýär. Şeýle hem, taslamaňyz gutaransoň, ony doly aç-açan göçürip alyp bilersiňiz PNG, JPG, SVG, or PDF file.

8. Crello

“Crello” ulanmak aňsat programma üpjünçiligi bolup, ony ulanyp, gysga wagtyň içinde ýönekeý bannerleri döredip bilersiňiz. Oňaýly we düşnükli interfeýsi bar.

krello alternatiwasy
Taraz+
 • Grafikanyň we tekstiň uly ýygyndysy
 • Pro şablonlarynyň köpüsi (täzelenen bolsa)
Minuslar-
 • PRO hasabynda çäklendirilen esasy aýratynlyklar

Esasy Сrello aýratynlyklary:

 • Mugt we tölegli şablonlaryň köpüsi
 • Mediýaňyzy we faýllaryňyzy ýüklemek mümkinçiligi
 • GIF we MP4 eksporty üçin animasiýa
 • Bannerleri ýüklemek üçin tekst görnüşleriniň ýygyndysy

Depositphotos ajaýyp iş etdi we 60 milliondan gowrak surat, 11 000 şablon, 33 dizaýn formaty we 12 000 mugt surat we wektor bilen üpjün edýän ajaýyp wizual redaktor döretdi. Krello an açyk çeşme dizaýn programma üpjünçiligi and another good alternatiwasy to Canva.

Diňe surata basyň, Effektleriň çykýan penjiresinde Blur we käbir beýleki effektleri tapyň. Bulam-bujarlygy ulanmak gaty ýönekeý. Bar etmeli zadyňyz, surat ýeterlik bulaşyk bolýança slaýderini süýremekdir.

Açylýan penjirede tapyp boljak beýleki şekil effektleri bilen bulaşyklygy birleşdirip bilersiňiz. Bu täsirlere ýagtylyk, kontrast, doýma, X-prosess, Vignette we reňk bar.

9. Desygner

Desygner-iň Canva meňzeş interfeýsi bar. Çakylyklary, bannerleri, kartoçkalary, Facebook ýazgylaryny, twitleri we iş belliklerini döretmek üçin ulanyp boljak köp sanly mugt suratlar we galyplar bar. Aýlyk çäklendirmeler ýoklugy sebäpli, diňe döredijilik bloky bilen göreşýän bolsaňyz kynçylyk çekersiňiz.

alternatiw desygner
Taraz+
 • Programmany mugt ulanmak mümkinçiligi
 • Grafiki mazmuny döretmek aňsat
 • Şablonlaryň köpüsi
 • Dürli sazlamalar
Minuslar-
 • Käwagt interfeýs yza galýar

Esasy Desygner aýratynlyklary:

 • Ulanylmaga taýýar şablonlar köp
 • Mugt wektor sungaty, stikerler we fon
 • Köp mugt suratlar
 • Web bannerlerini hödürleýär
 • Blog sözbaşylary bar
 • Özboluşly marketing mazmunyna ýetip bilersiňiz

Desygner suratlary çekmegiň we düşürmegiň aňsat usulyny hödürleýär. Suratlary, şriftleri, teksti we reňkleri synap bilersiňiz. Simpleönekeý nyrh meýilnamalaryny hödürleýär. Mugt hemişelik meýilnamanyň käbir çäklendirmeleri bar we Premium meýilnamasy aýda 9,99 dollar bolup, ähli aýratynlyklaryna doly ygtyýar berýär.

Suratlary döretmek üçin brauzer esasly hyzmaty ulanmak islemeýän bolsaňyz, şuňa meňzeş programmalaryň köpüsinden tapawutlylykda Desygner-iň hem goldaw berjekdigini halarsyňyz PSD we PPT formatlary. Mundan başga-da, netijeleriňizi JPG ýa-da PNG görnüşinde saklap bilersiňiz.

10. Adobe Spark

“Spark” kompaniýanyň hödürleýän beýleki ösen gurallary ýaly güýçli bolmasa-da, awtomatlaşdyrmaga has köp üns berilýändigi we döredijilik gözegçiligine az üns berilýändigi sebäpli ulanmak gaty aňsat.

adobe uçgun kanwanyň alternatiwalary
Taraz+
 • Çalt öndürijilik
 • Mazmuny awtomatiki tygşytlamak
 • Intuitiv dizaýn
 • Mugt
Minuslar-
 • Şablonlar kän däl
 • Dizaýny düzmek kyn bolup biler

Esasy Adobe uçgun aýratynlyklary:

 • Tölegli Adobe Spark Premium meýilnamalarynyň bolmazlygy
 • Wideo üçin döredijilikli bezeg hödürleýär
 • Öwrenmek aňsat, ony ulanmagy öwrenmek üçin 5 minut gerek bolar
 • Wideo, suratlar we sahypalar bilen işläp bilersiňiz
 • Mugt suratlar we saz

Adobe Spark ulanyjylara ýazgylary, sahypalary we wideolary döretmäge kömek edýän gurallary hödürleýär. “Adobe Spark Post”, “Canva” -nyň hödürleýän işini iň gowy görkezýär. “Spark Post” ulanyjylara şablonlary aňsatlyk bilen döretmäge, mowzuklaryna dizaýnlaryny ulanmaga, tekstiň aňsatlyk bilen ölçegini üýtgetmäge, animasiýa effektlerini goşmaga we taslamalaryna marka bermäge mümkinçilik berýär.

Başga bir artykmaçlygy Adobe Spark free grafikaňyza öz grafiki dizaýnyňyzy goşmak, markaly şablonlary döretmek, şeýle hem telefon we söhbet goldawy ýaly goşmaça aýratynlyklara girmäge mümkinçilik berýär.

“Adobe Creative Cloud” hasaby bar bolan ulanyjylar üçin “Spark” -yň ähli aýratynlyklary eýýäm abuna ýazylýar. Şeýle hem, elmydama biziňkini ulanyp biljekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň Adobe Creative Cloud discounts.

11. WordSwag

Word Swag ajaýyp tipografiýa we generator we Canva alternatiwalarynyň başga bir görnüşi. Tehnologiýany ulanmak üçin ýönekeý ulanylýar we amatly ulanyjy interfeýsi bar.

kanwa alternatiw sözler
Taraz+
 • Üç basgançakly aňsat iş
 • Professional redaktirleme gurallaryny ulanyp bilersiňiz
 • Kemçilikleri aýyrmak mümkinçiligi
 • Deriniň äheňini sazlap bilersiňiz
 • Aýratynlyklaryňyzy täzeden düzüň
 • Gyralary aýyrmak mümkinçiligi
Minuslar-
 • Redaktirleme hyzmatlary tölenýär

Esasy WordSwag aýratynlyklary:

 • IOS we Android telefonlarynda ulanyp bolýar
 • Her gün täze şablonlar hödürleýär
 • Toplumlaýyn çap motory bar

“WordSwag” gyzykly grafiki dizaýnlary döretmek üçin ajaýyp ykjam programma. Ony ulanyp, ýazylan mazmuny owadan dizaýn edilen grafika öwrüp bilersiňiz, sebäbi bu surat ýazgy programmasy.

Mundan başga-da, “WordSwag” bilen çap etmek üçin ulanyp boljak HD grafikalaryny döredip bilersiňiz. Şeýle hem, ýöriteleşdirilen logotip goşup, netijeleriňizi Instagram, Facebook, Twitter we Tumblr ýaly dürli sosial ulgamlara paýlaşyp bilersiňiz.

Döredijiler professional grafiki dizaýnerler bilen yzygiderli işleýärler, tekstleriňizde ulanyp boljak stilistik şriftleri döredýärler we täze dizaýnlary goşýarlar. Bu Canva alternatiwasynyň 27 grafiki şrift görnüşinden birini suratlaryňyza ulanyp, ajaýyp dizaýnlary döredip bilersiňiz.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers