Adobe Illustrator CS2 Mugt göçürip almak

Adobe Illustrator CS2

 • Rank
  (4.5/5)
 • Synlar: 74
 • Ygtyýarnama: Mugt synag
 • .Üklemeler: 6.8k
 • Wersiýa: 26.0.2
 • Gabat gelýän: Win / Mac

Adobe Illustrator CS2 mugt göçürip almak baglanyşygyny ulanmak isleýärsiňiz, ýöne ähli teklipler hakykatdanam şübheli görünýärmi? Bu makalany okaň we bannerleri, wizitkalary we web sahypasynyň dizaýnlaryny döretmäge mümkinçilik berýän Adobe Illustrator CS2-iň kanuny görnüşini nädip almalydygyny öwreniň.

adobe cs2 mugt interfeýs

Adobe Illustrator CS2 peýdalary

 • Gatlak goldawy
 • Adobe Bridge wizual brauzeri
 • Gyrasy çyzygyň konturyna görä ýerleşdirilmegi
 • Jübi enjamlary üçin grafika döretmek
 • Çal reňkli şekilleri döretmek
 • PDF / X standart goldaw
 • Sargyt edilen iş gurşawy

Sorag-jogap

 • Adobe Illustrator CS2 näme?

Adobe Illustrator CS2 sanly grafika, illýustrasiýa we çap ýaly dürli ugurlarda dizaýnerler tarapyndan giňden ulanylýan wektor grafiki programma üpjünçiligi. Islendik görnüşdäki multimediýa çeşmelerini, çap materiallaryny, internet mazmunyny, interaktiw gurallary, wideo klipleri we ykjam programmalary ösdürmek üçin amatly gural.

 • Resmi Adobe Illustrator CS2 wersiýasyny göçürip alyp bolarmy?

Gynansagam, bu wersiýa indi elýeterli däl. Işläp düzüjiler, bu işleýşi gaty köne we grafiki dizaýnerleriň häzirki talaplaryna laýyk gelmeýänligi sebäpli, bu wersiýany web sahypasyndan öňden pozupdy. Şeýle-de bolsa, Illustrator iň soňky wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz.

 • Adobe Illustrator bahasy näçe?

Aýlyk töleg Adobe Illustrator saýlan abunalyk meýilnamaňyza baglylykda 20.99 dollardan 52.99 dollara çenli üýtgeýär. Mundan başga-da, “Adobe Company” hödürleýär Adobe Creative Cloud arzanladyşlary birneme pul tygşytlamaga we ýeterlik arzanladyş bilen ygtyýarly wersiýany satyn almaga kömek eder.

 • Mugt wersiýasy barmy we näçe wagtlap ulanyp bilerin?

Satyn almazdan ozal barlamak üçin Mugt Synag wersiýasyny 7 gün ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, Illustrator-da ähli funksiýalary alarsyňyz.

 • Adobe Illustrator goşmaçalary goldaýarmy?

Deňeşdirmek Illustrator vs Photoshop, Iki programmanyň hem goşmaça professional çotgalary, şriftleri we pluginleri gurmaga mümkinçilik berýändigini bildim. Şeýle hem ulanyp bilersiňiz Adobe Illustrator nyşanlary web sahypalarynyň dizaýnlarynda işlemek.

Adobe Illustrator CS2 mugt ulanmagyň başga ýollary

Bu programmany almagyň iki ýoly bar - ony bir programma ýa-da Creative Cloud-yň bir bölegi hökmünde göçürip almak.

Creative Cloud

 • Rank
  (4.5/5)
 • Synlar: 413
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 32k
 • Gabat gelýän: Win / Mac

“Adobe” döredijilik buludynyň peýdalary:

 • Bulut ammary
 • Mugt okuw sapaklary
 • Adhli Adobe programmalaryny ulanmak mümkinçiligi
 • Durnukly täzelenmeler
 • Tehniki goldaw

Abuna ýazylyşy saýlap, iň döredijilikli pikirleri durmuşa geçirmek üçin Adobe Company tarapyndan işlenip düzülen ähli programmalary ulanmaga mümkinçilik alarsyňyz. Mundan başga-da, 100GB mukdarda bulut ammaryna girip bilersiňiz Adobe Portfolio, premium şriftler we Illustrator nädip özleşdirmelidigi barada onlaýn sapaklar.

Bu barada has giňişleýin öwreniň Adobe Creative Cloud Mugt Synag.

Adobe Illustrator CS2 Pirat görnüşi

Köp ulanyjy köplenç gözläp başlaýar Adobe Illustrator döwüldi ýa-da Adobe Illustrator torrenti abunalyk üçin tölemeli däl. Şeýle hem duşup bilersiňiz Adobe Illustrator keygen döwülen wersiýalara ygtybarly alternatiwa hasaplanýar. Suchöne şeýle faýllary gurmak töwekgelçiligine düşmezlik we olaryň ulanylyşy bilen baglanyşykly ähli ýaramaz netijeleri öwrenmek has gowudyr.

Hukuk jogapkärçiligi

Hack edilen wersiýalary ulansaň, jenaýatçy bolarsyň. ABŞ-da awtorlyk hukugyny goraýan we garakçy programma üpjünçiligine garşy göreşýän birnäçe kanun bar. Jeza hökmünde 1000 dollardan başlap jerime tölemeli bolarsyňyz ýa-da azyndan 3 ýyl türmä basylyp bilner.

Wiruslar

Hack edilen programmalary gurnanyňyzda, gurnama gollanmasynda “wirusa garşy öçürmek” maslahatyny görüp bilersiňiz. Ulgam bir faýly bikanun diýip kesgitlänligi we wiruslary öz içine alýandygy sebäpli bolup geçýär. Şeýlelik bilen, garakçy Adobe CS2 mugt wersiýasyny gurup, kredit kartoçka maglumatlaryňyzy ýa-da şahsy maglumatlaryňyzy ogurlaýan zyýanly programma üpjünçiligi bilen ulgamyňyza ýokaşyp bilersiňiz.

Kompýuteriňizi goramak üçin, ulanmagy maslahat berýärin iň oňat mugt wirusa garşy programma üpjünçiligi.

Tehniki goldaw ýok. Torbalar we sumkalar

Hack edilen programmalary gurmak bilen, haýsydyr bir kynçylyk ýüze çykan halatynda size täzelenmeler we tehniki goldaw berilmez. Şeýle kynçylyklar ähli ýagdaýlarda diýen ýaly ýüze çykýar. Mysal üçin, bir programmanyň duýdansyz ýapylmagy, birnäçe möhüm funksiýanyň ýoklugy, faýllary import etmegiň mümkin däldigi we ş.m.

Adobe Illustrator CS2 alternatiwalary

Hack edilen Adobe Illustrator CS2 mugt göçürip almak baglanyşyklaryny gözlemegiň ýerine, hil we hünär öndürijiligini üpjün edýän mugt alternatiwalary bilen tanyşyň.

1. Inkscape

Inkscape logo
Taraz
 • Köp peýdaly gurallar
 • Ajaýyp format goldawy
 • Freygy-ýygydan täzelenmeler
Minuslar
 • Haýal öndürijilik
 • Artykmaç interfeýs

Inkscape Adobe Illustrator üçin iň oňat alternatiwalaryň biridir. Eskizlemek, suratlandyrmak we redaktirlemek gurallary ýaly şuňa meňzeş funksiýalary hödürleýär. Mundan başga-da, ekranyň pikselleri bilen hereket etmek we aýlanmak, bitmap yzarlamak, obýektleriň üstünden reňk boýamak we tutawaçlar bilen gradiýentleri redaktirlemek üçin açarlar bar.

Inkscape, web dizaýnyna gatnaşýan hünärmen ýa-da ýarym hünärmen hünärmenler üçin gural. Açyk çeşme programmasy, şonuň üçin deslapky kody üýtgedip, ony beýleki programma üpjünçiligine goşup bilersiňiz.

Inkscape ulanyp, SVG, PDF ýaly dürli formatlary açyp we import edip bilersiňiz. EPS, AI we CDR. Windows, Mac we Linux-da oňat işleýär. Onlyeke-täk kemçilik, bu programma käwagt haýal bolup biler.

Köpräk oka Adobe Illustrator alternatiwalary.

2. Gravit

Gravit logo
Taraz
 • Wektor aktiwleriniň uly kitaphanasy
 • Amatly interfeýs
 • Brauzer wersiýasy
Minuslar
 • Deňeşdirilen işleýşi
 • Rorsalňyşlyklar

Bu programma ruçka, çyzyk, pyçak, dilim, bezigon, gradient redaktory ýaly esasy wektor redaktirleme gurallary bilen sizi begendirip biler. Mundan başga-da, bulean opsiýalary, nyşanlary, halkara tekst goldawy we ş.m. ýaly kämilleşdirilen aýratynlyklary üpjün edýär.

Gravit gezelenç etmek gaty ýönekeý UI-ni görkezýär. Mundan başga-da, köp sanly wideo sapaklary bar. Bu programma üpjünçiligi brauzerde işleýär, şonuň üçin ony tora birikdirip boljak islendik ýerde ulanyp bilersiňiz.

Variousaly dürli formatlary goldaýar PDF, PNG, JPG, SVG we Sketch ony Illustrator-dan has çeýe edýär.

Has giňişleýin maglumat mugt grafiki dizaýn programma üpjünçiligi.

3. Sketch

Eskiz logo
Taraz
 • Plagin goldawy
 • Köp hünär gurallary
 • Täze başlanlar üçin amatly
Minuslar
 • Gowşak kompýuter üçin amatly däl
 • Käbir gurallar gowulaşmagy talap edýär

Eskiz, döredijilik ulanyjylary üçin işlenip düzülen wektor çyzgysy üçin professional programma üpjünçiligi.

Simpleönekeý we amatly interfeýsiň kömegi bilen, Sketch, Illustrator we Photoshop ýaly köp funksiýany öz içine alýar, şol sanda gatlaklar, gradiýentler, reňk palitrasy we stil.

Eskiz ajaýyp wektor grafiki redaktirleme mümkinçiliklerine eýe. Ulanyjylar ulanmagyň aňsatdygyny we güýçli guramaçylyk / çörek böleklerini üpjün edýändigini öňe sürýärler. Mundan başga-da, “Sketch” okuw çeşmeleriniň doly toplumyny hödürleýär.

Bu barada has giňişleýin öwreniň iň oňat mugt çyzgy programma üpjünçiligi.

Freebies

Haýsy programmany gurnasaňyzam, illýustrasiýalary döretmek prosesini has çalt we has hilli etmek üçin bu mugt gurallary ulanmagy maslahat berýärin.

1. Smoke Brush

Adobe Illustrator cs2 mugt tüsse çotgasy

Bu tüsse çotgasyny köp surat ýa-da surat resanrlarynda ulanyp bilersiňiz. Iň esasy zat, aşa geçmek däl. Tüsse çep tarapdan ýeňil urgy bilen hereket edýär.

2. Marine Texture

Adobe Illustrator cs2 üçin deňiz akvarel gurluşy

Bu açyk gurluş, dürli suratlar üçin amatly, ýöne bannerler we çakylyklar üçin amatly diýip pikir edýärin.

3. Downlink Font

Adobe Illustrator cs2 mugt şriftleri

Bu şrift islendik suratda ýa-da fotosuratda grunge effektini döretmäge kömek edýär. Şeýle täsir, sebäbi harplar inçe we deň däl urgylar bilen doldurylýar.

Adobe Illustrator CS2 Mugt göçürip almak

Adobe Illustrator cs2 mugt göçürip alyň

Kompýuteriňiz üçin kanuny we hil taýdan programma almak üçin Adobe Illustrator CS2 mugt göçürip almak baglanyşygyny ulanyň. Başdan geçirýänler we hünärmenler üçin programma amatly bolany üçin, tejribäňiz barada alada edip bilmersiňiz.

SAVE UP TO 60% OFF SAVE UP TO 60% OFF