Photoshop CS6-Ny Nädip Mugt Almaly

Photoshop CS6

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 544
 • Ygtyýarnama: Mugt synag
 • .Üklemeler: 44k
 • Wersiýa: CS6
 • Gabat gelýän: Windows, Mac OS

Photoshop-dan 10 aýlyk abuna tölemezden ulanmak isleýärsiňizmi? Photoshop CS6-ny aç-açan nädip almalydygyny, şeýle hem döwülen Ps wersiýalarynyň gizlin howplaryny öwreneliň, iň gowy mugt Photoshop CS6 alternatiwalaryny gözden geçiriň we mugt Ps hereketlerini ýa-da örtüklerini göçürip alyň.

Gynansagam, “Adobe Company” ýaňy-ýakynda “CS” hataryndaky önümleri döretmekden düýbünden ýüz öwürdi. Onlyeke-täk kadadan çykma CS2.

Häzirki wagtda Photoshop CS 6-yň doly wersiýasyny kanuny bozmazdan mugt göçürip alyp bolmaýar. Islän programma üpjünçiligimi almagyň ýeke-täk usuly, eBay-da ygtyýarnama wersiýasyny satyn almak.

Netijede, resmi programma alarsyňyz. Elbetde, ony döredijiler goldamaýarlar, ýöne her niçigem bolsa garakçylyk wersiýalarynda duşup boljak kemçilikleriňiz ýok.

adobe photoshop cs6 interfeýsi

Mugt, resmi taýdan goldanýan Photoshop wersiýasyny mugt alyp bolmaýar diýen netijä gelmäň. Möhüm surat redaktirleme funksiýalaryna zyýan bermezden mugt Photoshop-y nädip almalydygy barada birnäçe peýdaly maslahatlar taýýarladym.

Photoshop CS6 mugt peýdalary:

 • Iň häzirki zaman gurallar toplumy
 • Deňi-taýy bolmadyk suratdan soňky gaýtadan işlemek mümkinçilikleri
 • Dürli surat formatlaryny redaktirlemek bilen oňat netije berýär
 • Işewür hilli suratlaryň ýönekeý görkezilmegi
 • Köp maksatly
 • Wideo ýa-da animasiýa gatlaklaryny redaktirlemäge ukyply
 • Dürli programmalar boýunça faýllary tagallasyz geçirmek

Sorag-jogap

Photoshop CS6 näme?

Bu Photoshop wersiýasy 2012-nji ýylda neşir edildi we Döredijilik buludynyň bir bölegi däldi. Creativeöne bu döredijilik toplumynyň bir bölegi bolup, abuna ýazylmazdan bir gezeklik töleg arkaly satyn alyp bolýardy.

Photoshop CS6-yň öňki wersiýalaryndan tapawutlandyrýan zat, hatda Photoshop bilen hem meňzeşdir 2021 , käbir häzirki zaman aýratynlyklaryndan başga. Şonuň üçin CS6 hatda ulanmak üçinem amatly 2021 .

Photoshop CS6 mugt ulanyp bilerinmi?

Häzirki wagtda Adobe CS6 wersiýasyny goldamagy düýbünden bes etdi we ony resmi web sahypasyndan göçürip alyp bolmaýar. Göçürip almagy teklip edýän saýtlaryň hilesine düşmäň Photoshop CS6 çatryklary. Şeýle programmany göçürip almak, kompýuteriňizde köp problemalara sebäp bolup biler.  

Photoshop CS6 bahasy näçe?

Photoshop CS6-ny Amazonda we eBay-da tapyp bilersiňiz. Adatça, 2012-nji ýylda goýberilende programmanyň gutulan görnüşini satyn alan adamlar satýarlar. Bahasy takmynan 720 dollar.

Photoshop CS6-da arzanladyşlar barmy?

Hawa, ýöne diňe Photoshop CC-iň iň soňky wersiýasy üçin. Fotosurat meýilnamasyna ýa-da ähli programmalar meýilnamasyna abuna ýazylanda 35% -den 60% -e çenli arzanladyş alyp bilersiňiz. Üns bermegiňizi maslahat berýärin Photoshop talyp arzanladyşlary, ähli Adobe programmalarynda 60% tygşytlamaga kömek eder.

Photoshop CS6 Pirate wersiýasy

Öň hem belläp geçişim ýaly, häzirki wagtda mugt we kanuny Photoshop CS 6 ýok. Photoshop göçme resmi programma üpjünçiligi däl.

Theöne geliň, programma üpjünçiliginiň garakçy göçürmesini torrent çeşmelerinden göçürip alyp, şu makalany okaýan bir ýagdaýy göz öňüne getireliň. Şeýle Adobe CS 6 göçürip almagyň netijeleri näme we nämä garaşmaly?

1. Gowy aklawçy gözläp başlaň

ABŞ-nyň iň uly 5 üpjün edijisi - Verizon, AT & amp; T, Cablevision, Comcast we Time Warner - birnäçe ýyl ozal awtorlyk hukugy bilen goralan materiallaryň internetde bikanun paýlanmagyna garşy göreşmek üçin ulgam girizdi. Munuň sebäbi ýönekeýdi - bikanun programma üpjünçiliginiň köpelmegi.

Haýsy howp bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigiňizi bilmek isleýärsiňizmi? Ilki bilen üpjün edijiniň duýduryşy. Mundan başga-da, internete girmegiňiz petiklener. Ondan soň kazyýet işi barada hat alarsyňyz. Oftenygy-ýygydan bolşy ýaly, 1000 dollar jerime tölemäge mejbur bolarsyňyz.  

2. Google-dan iň ýakyn abatlaýyş merkezini soraň

Wiruslar bilen tanyşmy? Şeýlelik bilen, garakçy programma üpjünçiligi we wiruslar biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Başgaça aýdylanda, kompýuteriňize ýokaşma ähtimallygy öňküsinden has ýokary.

Jogap ýönekeý. Haker deslapky kody döwse, oňa doly ygtyýar bolýar, bu bolsa wirusa wirus goýup biljekdigini aňladýar.

3. Buglara öwrenişmeli

Mundan ozal, garakçy programma üpjünçiliginiň deslapky kody redaktirlemegi göz öňünde tutýandygyny ýazypdym. Oftenygy-ýygydan bolşy ýaly - hakerler jikme-jikliklere düýbünden üns bermeýärler, bu nädogry elementi ýok etmegiň mümkinçiligini aňladýar we netijede programma zerur çäreleri görüp bilmeýär.  

4. Täzelenmeler ýok

Bikanun programma üpjünçiligini ulanan bolsaňyz, garakçy wersiýasynyň kanuny görnüşinden esasy tapawudynyň täzelenmeleriň ýoklugyny bilýän bolsaňyz gerek. Göçürip alýan programma üpjünçiligiňiz tordan hemişelik kesiler, bu bolsa hiç hili täzelenme almajakdygyňyzy aňladýar.

Mugt Photoshop CS6 şuňa meňzeş wersiýalar

Photoshop CS6 mugt ýa-da onuň beýleki wersiýalaryny tölegsiz ulanmak isleseňiz, muny nädip amala aşyrmagyň birnäçe usuly bar.

Photoshop CS6 Mugt onlaýn

photoshop cs6 onlaýn logo
Taraz
 • Web wersiýasy täsirli we gönümel
 • Professional suraty täzeden gözlemek üçin gural
 • Surat redaktory täze gelenler we haýal kompýuterleriň eýeleri üçin mümkinçilikdir
Minuslar
 • Durnuksyz amal
 • “Adobe Flash Player” hökmany

Käbir höwesjeňler we täze öwrenýänler çylşyrymly iş we öwrenmek üçin köp wagt talap edýän köp funksiýa sebäpli Photoshop-da işlemekden gorkýarlar. Olardan biri bolsaňyz, öňegidişligi dowam etdirmek we şol bir güýçli gurallary gözlemek isleseňiz, bu programma üns beriň.

Slaýderler tarapyndan düzgünleşdirilýän has ýönekeý interfeýs we gurallar bar. Has aňsat zat barmy? Mundan başga-da, bu programmanyň operasiýa ulgamyna has az talaplary bar.  

Photoshop Express redaktory

Taraz
 • Oflayn ulanylyp bilner
 • Smartfon ýa-da planşet üçin wersiýa
 • Reňkleri düzetmek üçin birnäçe gural
Minuslar
 • Suraty täzeden gözlemek üçin gurallar az
 • Haýal işlemek

Köplenç smartfonda ýa-da planşetde işleýärsiňizmi? Näme üçin suraty redaktirlemek üçin ulanmaýarsyňyz? Photoshop Express redaktory diňe kompýuterler we brauzerler üçin niýetlenendir. Şeýle hem, internete girmän, öz smartfonyňyzda ulanyp bilersiňiz.

Her niçigem bolsa, esasy surat redaktirlemesini, GIF we RAW faýllaryny redaktirläp, süzgüçleri ýa-da dürli effektleri ulanyp, suw belliklerini goşup ýa-da dürli bannerleri dizaýn edip biler.

Bularyň hemmesini ykjam programma ulanyp bilersiňiz. Jübi wersiýasynyň “Creative Cloud” -y goldaýandygyny bellemek gyzykly, bu bolsa Photoshop CC 2021 bilen sinhronlap, olaryň arasynda suratlary geçirip bilersiňiz.

Photoshop mugt synag

photoshop cc synag nyşany
Taraz
 • Sevenedi günüň dowamynda işlemäge we mümkinçiliklere çäklendirilmedik giriş
 • Adobe Lightroom CC-e giriň
 • Döredijilik bulut ammaryna giriş
Minuslar
 • Gaty gysga synag
 • Sevenedi günlük synagdan soň töleg talap edilýär

Mugt Photoshop CC 2021 gözleýärsiňizmi? Ulanyjylaryň köpüsiniň çäkli işleýşi bolan programma hökmünde hasaplaýan synag wersiýasyny göz öňünde tutýaryn. Şeýle pikir edýän bolsaňyz hökman ýalňyşýarsyňyz.

“Adobe Company” özboluşly ulgam döretdi. Programma üpjünçiligini ýedi günüň dowamynda bu programmanyň elýeterli alternatiwalardan nähili tapawutlanýandygyny görmäge mümkinçilik berýär. Başgaça aýdylanda, hiç hili çäklendirmesiz doly kanuny Photoshop funksiýasyndan lezzet alyp bilersiňiz.  

Mugt Photoshop CS6 alternatiwalary

Bu surat redaktorlaryna göz aýlaň mugt Photoshop alternatiwalary esasy surata düşürmek nukdaýnazaryndan. Olary mugt göçürip alyp, Photoshop-yň hödürleýşi ýaly suratlary redaktirläp bilersiňiz.

1. Paint Net

net surat redaktory
Taraz
 • Ulanyjy üçin amatly
 • Esasy suraty redaktirlemek üçin ýeterlik
 • Sanly çyzgy üçin gurallar köp
 • Açyk çeşme kody
Minuslar
 • Linux we Mac OS platformalarynda işlemeýär

Boýag tor açyk çeşmeli Windows üçin iň oňat mugt raster grafiki redaktory. Programmanyň gaty ýönekeý interfeýsi we güýçli, gowy ösen gurallary bar.

Etjek esasy hereketleriňiz, suraty redaktirlemek, reňkleri düzetmek we dürli çyzgy meseleleri: suratlardaky, maskalarda we gatlaklarda dürli sazlanyp bilinýän slaýderler we reňkler, çotgalar, effektler we süzgüçler.

Umuman aýdanyňda, “Paint Net” täze surata düşürmek funksiýalary bilen programma üpjünçiligine mätäç däl täze suratçylar ýa-da höwesjeňler üçin ähliumumy wariantdyr.

2. GIMP

gimp surat redaktory
Taraz
 • Açyk çeşme kody
 • Gowşak kompýuter üçin amatly
 • Interfeýsi Photoshop-a meňzeýär
 • Professional suratlary täzeden işlemäge mümkinçilik berýär
Minuslar
 • Professional reňk düzedip bilemok

GIMP Linux operasiýa ulgamy bar bolsa iň gowy alternatiwa bolar. Ilki bilen, GIMP köp aýratynlykly açyk çeşme grafika redaktorydyr.

Onuň interfeýsi we işleýşi Photoshop-a meňzeýär. Suraty redaktirlemek we reňkleri düzetmek, tekst opsiýalary, maskalar, gatlaklar, çotgalar we dürli effektler bar.

Açyk çeşme programma üpjünçiligi size ylham bermese, el bilen bir funksiýa ýa-da gural goşmak mümkinçiligi hakda bilmersiňiz. Mundan başga-da, dürli täzelenmelere garaşman, tapan näsazlygyňyzy düzedip bilersiňiz.

Esasy kemçilik, Mac OS üçin doly GIMP wersiýasyny ulanyp bilmezligiňizdir. Diňe brauzer wersiýasy bar, ýöne tölegli.

3. Fotor

fotor onlaýn surat redaktory
Taraz
 • Ulanyjy üçin amatly interfeýs
 • Möwsümleýin bezeg elementleriniň köp mukdary
 • Esasy reňk düzedişleri we suratlary redaktirlemek üçin amatly
Minuslar
 • Hasaba alynmazdan çäkli mukdarda funksiýa

Reňkleri düzetmek we surat redaktirlemek üçin esasy gurallar bilen birlikde gaty ýönekeý interfeýsli programma gözleýän bolsaňyz, üns beriň Fotor. Köp artykmaçlyklar sebäpli siziň üçin ajaýyp saýlaw bolup biler.

Olardan biri, web surat redaktorlary üçin mahsus mahabatyň ýoklugy. Fotorda şekili kesmek we aýlamak, kontrast we ýitiligi sazlamak, ýagtylygy üýtgetmek, surat effektlerini, ramkalary, stikerleri we başgalary ulanyp boljak gurallar bar.

Photoshop CS6 Freebies

photoshop cs6 freebies

Bu meşhur programma üpjünçiligini ulanýan bolsaňyz we Photoshop Free Trial wersiýasyny gurjak bolsaňyz, size dürli taýýar taýýarlyk gerek Photoshop pluginleri: çotgalar, dokumalar, örtükler we hereketler.

Adobe Photoshop CS6 mugt göçürip almak

adobe photoshop cc mugt synag

Programmanyň wersiýalaryny ynanyp bolmaýan üçünji tarap çeşmelerinden göçürip almagyň ýerine Photoshop CS6-ny resmi web sahypasyndan mugt göçürip almak has gowudyr. Şeýlelik bilen ulgamdaky näsazlyklardan we kanun bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durarsyňyz.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers