Photoshop 7.0 Mugt göçürip almak

Photoshop 7.0

 • Reýting
  (4/5)
 • Synlar: 11k
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 14k
 • Wersiýa: 7.0
 • Gabat gelýän: Mac / Windows / Microsoft

Kanuny Photoshop 7.0 mugt göçürip almak baglanyşygyny nireden we nädip tapyp boljakdygyny bilýän bolsaňyz, makalam size kömek eder. Mundan başga-da, Photoshop 7.0-e birnäçe mugt alternatiwalar barada aýdyp bererin we Photoshop hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglara jogap bererin.

interfeýs fotoshop 7.0

Photoshop 7.0 peýdalary

 • Suratdaky tozany, çyzuwlary, menekleri we tegmilleri bitaraplaşdyrýar
 • WBMP üçin goldaw
 • Web aç-açanlygy - web grafikasyndaky aç-açanlygy ýokarlandyrmak üçin aç-açanlygy üýtgediň
 • Wektor şekiliniň we tekstiň aýdyňlygyny saklaýar
 • Tekst goldawy - gözleg we çalyşmak bilen harp barlagyny ulanyň

Sorag-jogap

 • Photoshop 7.0 haýsy OS bilen gabat gelýär?

Photoshop 7.0, hiç hili laýyklyk re usingimini ulanman Windows 10 x64-de işleýär. Onlyeke-täk esasy mesele, gaty diskde 1TB ýa-da az boş ýer bolmaly. Otherwiseogsam, Photoshop 7.0 asla işlemez.

 • Photoshop görnüşiniň doly bahasy näçe?

Photoshop 7.0 indi Adobe tarapyndan goldanylmaýar. Adöne Adobe Photoshop 23.1 (iň soňky wersiýasy) aýda 9.99 dollara göçürip alyp bilersiňiz. Programmany satyn alanyňyzdan soň, ähli funksiýalary ulanyp, täzelenmeleri alyp bilersiňiz.

 • Mugt synag macOS we Windows-da deň derejede işleýärmi?

Mugt Adobe Photoshop 7.0 synagy Windows 10 (64-Bit) ýa-da Windows 7 (64-Bit), şeýle hem macOS 10.15, 10.14 ýa-da OS 10.13-de deň derejede işleýär.

 • Resmi web sahypasynda Photoshop 7.0 synag wersiýasyny göçürip alyp bolarmy?

No.ok. Bu wersiýa indi Adobe tarapyndan goldanylmaýandygy sebäpli, doly görnüşini ýa-da synag görnüşini göçürip alyp bolmaýar.

 • 7.0 wersiýasyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

Esasy artykmaçlyklaryndan biri, surata aňsatlyk bilen ownuk üýtgeşmeler girizip bilersiňiz. Deriniň äheňini üýtgedip, ýokary ölçegdäki şekiliň nusgasyny döredip, ýagtylygyny sazlap we ş.m.

Pirat wersiýasy Photoshop 7.0

Häzirki wagtda Photoshop 7.0 programmanyň köne wersiýasy hasaplanýar, sebäbi 18 ýyl mundan ozal neşir edilipdi, indi resmi web sahypasyndan göçürip alyp bilmersiňiz. Şol sebäpli resmi wersiýasyny tapmak has kynlaşýar.

Häzirki wagtda kompýuter üçin Photoshop 7.0 göçürip almak üçin resmi baglanyşyklary hödürleýän köp sanly garakçylyk sahypasy bar. Suchöne şular ýaly saýtlardan programma üpjünçiligini göçürip almagyň birnäçe ýaramaz netijelere sebäp boljakdygyny bilmelisiňiz. Kompýuteriňizde wirus almak we şahsy maglumatlaryňyza we parollaryňyza girmek howpuny başdan geçirýärsiňiz. Şonuň üçin ygtybarly we hil taýdan işlemek üçin size bu programmanyň ygtyýarly görnüşini ulanmagy we resmi Adobe sahypasynda göçürip almagy maslahat berýärin.

Betbagtçylyklar bilen programma almagyň mümkinçiligi

Garakçy Photoshop 7.0 wersiýasynda işlemek, heläkçiligiň öňüni alyp bilmersiňiz. Işleýiş wagtynda programma ýykylyp biler we ýerine ýetirýän hereketleriňiz gaty haýal bolar. Şeýle hem, döwülen Photoshop 7.0 wersiýasyny ulansaňyz, täzelenmeler size geçjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Wirusa ýokaşma howpy

“Adobe Photoshop 7.0” -ni akymlardan gurnasaňyz, kompýuteriňizde wiruslar we dürli zyýanly programmalar ýokaşmagy ähtimal. Şeýle wiruslar we programmalar otrisatel netijeleri getirip biler we olardan dynmak kyn bolar. Programma bilen işlemek kynçylyk çeker we kompýuteriň doňmagyna sebäp bolar. Şeýle hem, döwülen programmany göçürip alanyňyzdan soň kompýuteriňize girýän wiruslar bilen möhüm faýllara zeper ýetmek howpuny başdan geçirýärsiňiz.

Kanunyň bozulmagy

Kompýuter üçin Photoshop-y garakçylyk saýtlaryndan göçürip alanyňyzda diňe bir wirus alman, awtorlyk hukugy kanunlaryny hem bozýarsyňyz. Şol sebäpli pul jerimesini alyp ýa-da jogapkärçilige çekip bilersiňiz.

Mugt Photoshop 7.0 alternatiwalary

Näme üçindir mugt Photoshop 7.0 göçürip alyp bilmeýän bolsaňyz, aşakda görkezilen alternatiwalara üns bermegiňizi maslahat berýärin.

1. Pixlr

piklr nyşany
Taraz
 • Interfeýs we gurallar Photoshop-dakylara meňzeýär
 • Maskalar we gatlaklar üçin goldaw
 • Netijeli gurallaryň köp mukdary
Minuslar
 • Köp mahabat
 • Mugt wersiýada işlemegiň 45% -i çäklidir

“Pixlr” web esasly programmalaryň biridir we Photoshop-y mugt göçürip almak üçin amatly alternatiwadyr. Ps plug-insleriniň ýoklugyna garşy bolmasaňyz, bu programma size gerek zat. Surat ýükläniňizden soň, ony gowulandyrmak üçin gatlaklary, klon markalaryny, maskalary, saýlama gurallaryny ulanyp bilersiňiz.

2. PhotoScape

fotosurat nyşany
Taraz
 • RAW formaty üçin goldaw
 • Professional surat redaktirleme gurallary
 • Sanly grafika we reňk düzedişine giriş
Minuslar
 • Funksiýalaryň köpüsi mugt girişde çäklidir

PhotoScape, tejribeli we täze ulanyjylar üçin Photoshop 7.0 mugt göçürip almak üçin ajaýyp alternatiwadyr. Ulanyjylara dizaýn taslamalaryny döretmäge, portretleri redaktirlemäge, RAW faýllaryny öwürmäge we ş.m. mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, programma wideo we GIF faýllary bilen işlemekden soň suratdan soňky önümçilik üçin birnäçe aýratyn belligi öz içine alýar.

3. GIMP Photo Editor

gimp surat redaktorynyň nyşany
Taraz
 • Linux-da ulanylyp bilner
 • Suraty täzeden gözlemek üçin gurallar
 • Maskalar, gatlaklar we effektler
 • Açyk çeşme
Minuslar
 • Öndürijilik, analoglaryndan has erbet

GIMP doly açyk açyk surat redaktory we ajaýyp Adobe Photoshop alternatiwasydyr. Suraty gaýtadan gözlemek, ýagtylygy gowulaşdyrmak, gatlaklar, maskalar we ş.m. üçin köp gural bar.

4. Inkscape

inkscape nyşany
Taraz
 • Wektor grafikasy üçin ajaýyp gurallar
 • Gowşak kompýuterler üçin amatly
 • RAW formatyny goldaýar
Minuslar
 • Professional surat redaktirlemek üçin däl
 • Gowy ösen maskalar we gatlaklar

Inkscape çeper we tehniki suratlary döretmek üçin täsirli programma. Gurallar ulanyjylara surata düşürmäge, logotipleri ýa-da bannerleri öndürmäge we dürli çotgalary ulanmaga mümkinçilik berýär. Bu Photoshop 7.0 alternatiwasy, islendik wektor grafiki meselelerini ýerine ýetirmek üçin amatlydyr.

5. BeFunky

befunky logo
Taraz
 • Surat redaktirleme gurallarynyň toplumy
 • Ajaýyp çotgalar
 • RAW faýllary üçin goldaw
 • Effektleriň we bezeg elementleriniň giň görnüşi
Minuslar
 • Köp mahabat

BeFunky, Photoshop 7.0 göçürip almak üçin iň oňat alternatiwalaryň biridir. Ulanyjylara suratdan soňky önümçilik üçin köp effektleri, dokumalary we ösen sazlamalary hödürleýär. Reňk düzedişinden we ownuk zatlary aýyrmakdan başga-da, programma kollaageslar we grafiki dizaýn döretmek üçin aýratyn belliklere eýe.

Freebies

Photoshop 7.0-de amatly işlemek üçin aşakda görkezilen hereketleri ulanmagy maslahat berýärin. Şeýlelik bilen, döredijiligiňizi özboluşly we has owadan edersiňiz.

professional adobe fotoshop hereketleri fixthephoto

Photoshop 7.0 mugt göçürip alyň

fotoshop 7.0 hemişelik mugt

Programmanyň ähli mümkinçiliklerini we üýtgeşik aýratynlyklaryny öwrenmek üçin Photoshop 7.0 mugt göçürip alyp bolýar. Şeýle hem, öz gyzykly taslamalaryňyzy nädip döretmelidigini öwrenip bilersiňiz.

GET 60% OFF GET 60% OFF