Adobe Illustrator CS3 mugt göçürip alyň

Adobe Illustrator CS3

 • Rank
  (4.5/5)
 • Synlar: 430
 • Ygtyýarnama: Mugt synag
 • .Üklemeler: 70.2k
 • Wersiýa: 26.0.3
 • Gabat gelýän: Win / Mac

Adobe Illustrator CS3-i mugt göçürip almak kanuny we kompýuteriňize zyýan bermezmi? Programmany mugt nädip almalydygy we bu programma üpjünçiliginiň iň peýdaly alternatiwalaryny tapmak barada has giňişleýin öwreniň.

adobe illustrator cs3 interfeýsi

Adobe Illustrator CS3 Mugt peýdalary

 • Customörite plaginleriň giň görnüşi
 • Özbaşdak düzülýän gradiýentler
 • Vönekeýleşdirilen wektor ýollary
 • Çäklendirilmedik ulaltmak
 • Peýdaly çyzgy gurallary
 • Beýleki Adobe programmalary bilen integrasiýa

Sorag-jogap

 • Adobe Illustrator CS3-iň kanuny wersiýasy barmy?

No.ok. Adobe döredijiler programma üpjünçiliginiň bu wersiýasyny goldamakdan ýüz öwürdiler we ony saýtdan aýyrdylar, sebäbi işleýşi we mümkinçilikleri köne we täze alternatiw programmalara laýyk gelmeýär. “Adobe Illustrator” -y almagyň ýeke-täk kanuny usuly iň soňky 26.0.3 wersiýasyny ulanmakdyr. Ora-da isläp bilersiňiz Illustrator-Adobe uçgun döredijilik işleriňiz üçin.

 • Adobe Illustrator bilen Photoshop arasynda näme tapawut bar?

Deňeşdirmek Illustrator vs Photoshop, Men şeýle netijä geldim Illustrator çuň we çylşyrymly dizaýny ösdürmek üçin optimallaşdyrylýar, bu ýerde asyl şekiliň hili möhüm rol oýnaýar. Bu magazineurnalyň gapaklaryny, bannerlerini, wizitkalaryny we mundan beýläk çap etmek üçin niýetlenen beýleki zatlary öz içine alýar. Photoshop web sahypasynyň dizaýny üçin gowy saýlawdyr.

 • “Illustrator” -yň bahasy näçe?

Saýlan meýilnamaňyza baglylykda bu programma üpjünçiliginiň bahasy aýda 19.99 dollardan 52.99 dollara çenli üýtgäp biler. Şeýle-de bolsa, kompaniýanyň programma üpjünçiliginde köplenç arzanladyş hödürleýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Döwrebap bolmak üçin sanawyň doly sanawyna göz aýlap bilersiňiz “Adobe Creative Cloud arzanladyşlary”.

 • Dizaýnerler topary bir taslama üstünde işläp bilermi?

Hawa. Toparlar üçin “Creative Cloud” ulananyňyzda, işiňiz ýa-da bölümiňiz üçin “Illustrator”, “Photoshop” we “Acrobat”, şeýle hem ulanylmagy aňsat ygtyýarnama dolandyryş konsoly we bar bolan hasaplaryň arasynda derrew çeşme sinhronlamasy bolýar.

 • Mugt synagdan näçe wagt ulanyp bilerin?

“Adobe Illustrator CS3” -ni mugt göçürip almagyň synag wersiýasy barada karar beren bolsaňyz, “Illustrator” -yň ilkinji satuwyndan bir hepde bäri elýeterlidigini unutmaň. Synag möhleti gutarandan soň, töleg kredit kartyňyzdan awtomatiki usulda alynýar.

 • Adobe Illustrator haýsy üçünji tarap plaginlerini goldaýar?

Professional çotgalary, dokumalary, şriftleri gurup bilersiňiz, mugt göçürip alyp bilersiňiz “Adobe Illustrator”.

Adobe Illustrator CS3-i mugt göçürip almagyň beýleki ýollary

“Adobe Illustrator” -y bir meýilnama ýa-da “Creative Cloud” -yň bir bölegi hökmünde göçürip alyp bilersiňiz.

Creative Cloud

 • Rank
  (4.5/5)
 • Synlar: 315
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 58k
 • Gabat gelýän: Win / Mac

“Adobe” döredijilik buludynyň peýdalary:

 • Durnukly täzelenmeler
 • Mugt tehniki goldaw
 • Beýleki programma üpjünçiligi bilen sinhronizasiýa
 • Bulut ammary
 • Jübi goşundylarynda işlemek ukyby

Döredijilik bulut meýilnamasyny saýlamak bilen, iň täze aýratynlyklara we täzelenmelere, döredijilik iş stoly programmalarynyň ähli ýygyndysyna, şekilleri, grafikalary, düzülişleri dizaýn etmek, çap etmek üçin wideo we ses taýýarlamak, internet we ykjam enjamlar, mugt tehnologiýa goldawlary, şeýle hem 100 Gb bulut ammary, Adobe Portfolio, Adobe we Adobe Spark şriftleri.

Nädip ulanmalydygyny biliň Adobe Creative Cloud Mugt.

Adobe Illustrator CS3 Mugt Pirat wersiýasy

Synag möhleti gutarsa we saýlanan meýilnama üçin tölemäge puluňyz ýok bolsa, üçünji tarap, bikanun hyzmatlary we gurallary ulanmak hakda pikir edip bilersiňiz. Adobe Illustrator küüldi, Göçme suratly ýa-da “işlemek” Adobe Illustrator keygen. Firstöne ilki bilen, şeýle kararyň getirip biljek meseleleriniň sanawyna göz aýlasaňyz gowy bolar.

Bikanun

Awtorlyk hukugy barada bir zat eşitdiňizmi we bir dörediji sizi suda berip bilermi? Usullaryny gözleseňiz bu bolýar “Adobe Illustrator” - “Маг мугт” we üçünji tarap hyzmatlaryndan göçürip alyň. Bu jeza, jerime (takmynan 2 000 dollar), awtoulag, jaý we iş ýaly şahsy emläklerden mahrum edilip bilner.

Tehniki goldaw ýok

Adobe tehnologiýa goldawyna ýüz tutanyňyzda, hasabyňyzyň maglumatlar bazasynda bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýança, jogaba garaşmaly bolarsyňyz. Ol ýerde ýok bolsa, hünär kömegini ýatdan çykaryp bilersiňiz. Hack edilen programma üpjünçiliginiň düýbünden özbaşdakdygyny we kodunyň maglumatlar bazasyna goşulmaýandygyny ýa-da eýýäm tassyklanan bir nusgasynyň bardygyny bellemelidiris.

Täzelenme ýok

Ygtyýar berilmedik programma üpjünçiligiňiz maglumatlar bazasynda görkezilmänsoň, yzygiderli täzelenmeleri alyp bilmersiňiz. Kanuny ulanyjylar täze aýratynlyklary we gurallary boşadylandan soň synap bilerler.

Wiruslaryň köpüsi

Mahabat we ýaly ýönekeý bolup biler Бир Вируса Программа программасы Onlaýn satyn alanyňyzda işjeňleşdirilen ýa-da mekir adamlar bilen başagaý bolar. Bu wagt, kartyňyzyň maglumatlaryny göçürýärler, serwere iberýärler we öz-özüni heläk edýärler.

Adobe Illustrator CS3 Mugt alternatiwalar

“Illustrator” abunalygyňyzy uzaltmak üçin puluňyz ýok bolsa we ygtyýarnamasyz programma üpjünçiligini ulanmak islemeýän kynçylyklaryňyz bilen tanyş bolanyňyzdan soň, dizaýn we çyzgy döretmek üçin deň derejede täsirli we mugt programmalary gözden geçiriň.

1. Sketch

eskiz nyşany
Taraz
 • Gatlaklaryň çäksiz sany
 • Hususy çotgalar we tekst
 • Simönekeý interfeýs
 • Hünärmenler üçin amatly
Minuslar
 • Diňe macOS üçin

Eskiz, Mac OS ulanyjylary üçin professional wektor çyzgysy we dizaýn programma üpjünçiligi.

Eskiz, Illustrator-a meňzeş ýönekeý interfeýs we hünär funksiýalary bar - gatlaklar, gradiýentler, reňk palitrasy, stiller, ýörite çotgalar, tekst we effektler. Esasy şekillerden täze çyzgy döredip ýa-da wektor guralyny ýa-da galam ulanyp başga bir çyzgy goşup bilersiňiz.

Doly sanawyny barlaň “Adobe Illustrator” -yň alternatiwasy.

2. Inkscape

inkscape nyşany
Taraz
 • Spiral gural
 • Üçünji tarapyň plugin goldawy
 • Açyk çeşme
Minuslar
 • Täze başlanlar üçin

Inkscape başlangyç we hünärmen ulanyjylar üçin güýçli açyk çeşmeli platforma wektor grafiki redaktorydyr.

Wektor grafikalaryny we illýustrasiýalary döretmek üçin esasy gurallardan başga-da, Inkscape-da klonlaryň şablonlaryny we ýerleşişini, obýektleri dolandyrmak üçin kämil wariantlary, birnäçe süzgüçleri (şol sanda warplar, dokumalar, örtükler we ş.m.) döretmek üçin döredilen ýörite spiral gural bar.

3. Janvas

janvas nyşany
Taraz
 • Göçürip almak ýa-da gurnamak talap etmeýär
 • Custörite çotgalar
 • Maskalar we gatlaklar
Minuslar
 • Indi täzelenenok
 • Käbir gurallary kämilleşdirmeli

Çalt düzedişler bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da iş stoly programma üpjünçiligini gurmak üçin gaty diskiňizde boş ýer ýok bolsa, bu mugt web alternatiwasy Adobe Illustrator CS3 Mac ýa-da Windows mugt göçürip almak üçin ajaýyp çalyşma.

Programma çyzgy gurallary, maskalar we gatlaklar, şekiller, ýörite tekst we çotgalar ýaly birnäçe peýdaly aýratynlyklary hödürleýär. Developöne bellemeli zat, döredijiler bu programmany täzelemegi bes edip, ulanmaga mugt goýdular. Şonuň üçin haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, habarlaşjak adamyňyz bolmaz.

Freebies

adobe illustrator cs3 freebies adobe illustrator cs3 freebies

Haýsy programmany ulanýandygyňyza garamazdan, mugt çotgalary göçürip alyň we synap görüň. Bu prosesi ep-esli aňsatlaşdyrar we suratlar döretmek üçin sarp edilýän wagty azaldar.

Adobe Illustrator CS3 mugt göçürip almak

adobe illýustrator mugt göçürip alyň
Aboveokardaky baglanyşyklary ulanyň we kompýuteriňiz üçin bu programma üpjünçiliginiň iň täze, resmi wersiýasyny alarsyňyz. Täze ulanyjy bolsaňyz alada etme, sebäbi bu programma dürli derejeli ulanyjylar üçin amatly.
SAVE UP TO 60% OFF SAVE UP TO 60% OFF