Lightroom Nädip Mugt Almaly

Adobe Lightroom CC 2021

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 421
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Süklemeler: 8K
 • Wersiýa: CC Mobile
 • Gabat gelýän: iOS / Android
 • Mugt Lightroom CC: Mac / Win

“Lightroom” -y nädip mugt almalydygyny bilmek isleýärsiňizmi? Geliň, 2021-nji ýylda “Lightroom” -y mugt göçürip almagyň 2 kanuny usulyny, garakçylygyň gizlin howplaryny öwreneliň we “Lightroom” -yň iň oňat alternatiwalaryny gözden geçireliň.

lightroom cc interfeýsi

Mugt Lightroom artykmaçlyklary:

 • Faýl dolandyryş / katalog ulgamynda gurlan
 • Kolleksiýalar we galereýalar bilen aňsat surat guramasy
 • Faýl maglumatlaryny tygşytlaýan weýran ediji redaktirleme
 • Surat redaktirleme ädimlerini aňsat we çalt sinhronlamak
 • “Lightroom” deslapky görnüşleri
 • Photoshop-dan has aňsat

Sorag-jogap

 • • Bu “Lightroom” mugt synag macOS-da we Windows-da işläp bilermi?

Edil özi.

 • • Mugt synagdan soň talyplar arzanladyşa garaşyp bilerlermi?

Hawa, ähli okuwçylar, mugallymlar we mugallymçylyk işlerine gatnaşýan islendik döredijilik buludy önümçiligi üçin arzanladyş almaga hukugy bar. Bu arzanladyş 60% -e çenli.

 • • “Lightroom Trial” programmanyň doly wersiýamy?

Hawa, bu programmanyň doly görnüşi, iň soňky Lightroom wersiýasy bilen birmeňzeş surat redaktirleme funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan.

 • • “Adobe Lightroom” -y telefonymy mugt nireden alyp bilerin?

Gynansagam, programmanyň bu wersiýasyny diňe iş stolunda ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, “Adobe” -niň ykjam önümleriniň doly sanawy bilen öz web sahypasynda tanşyp bilersiňiz.

 • • Creative Cloud-da hasaba alynman Lightroom-y nädip mugt almaly?

Gynansagam, bu mümkin däl. Indi islendik Adobe önümleri diňe “Lightroom” -y goşmak bilen “Creative Cloud” agzalygy bilen elýeterlidir. Her ulanyjy “Lightroom” -dan ýa-da başga-da birnäçe programmadan ybarat şahsy abuna ýazylyşyny saýlap biler.

Talyplar, mugallymlar, şahsyýetler we telekeçiler üçin ýazylmakdan başlap, suratçylar we edaralar üçin şahsy meýilnamalara çenli dürli abuna ýazgylary bar.

Adobe Lightroom-dan mugt peýdalanmagyň başga bir usuly

Islendik ulanyjy indi “Lightroom” mobil wersiýasyny özbaşdak we doly mugt göçürip alyp biler. Diňe “App Store” -dan ýa-da “Google Play” -den mugt “Lightroom CC” -ni göçürip almaly.

Lightroom CC Mobile 2021

 • Reýting
  (4/5)
 • Synlar: 230
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Süklemeler: 8K
 • Wersiýa: CC Mobile
 • Gabat gelýän: iOS / Android
 • Mugt Lightroom CC: Mac / Win
ykjam çyra cc interfeýsi

“Lightroom CC Mobile Pros

 • Lightroom ykjam deslapky sazlamalar
 • Çalt sinhronlamak
 • Diňe Wi-Fi arkaly sinhronlamagy saýlap bilersiňiz
 • Reňk düzediş aýratynlyklarynyň esasy toplumy

Jübi programmasyny abuna ýazylmazdan we Creative Cloud agzalygy bolmazdan ulanyp bilersiňiz, emma bulut gutyňyz beýleki enjamlar bilen sinhronlamak üçin elýeterli bolmaz.

Şeýle-de bolsa, beýleki ähli aýratynlyklar, gurallar we şekili redaktirlemek funksiýalary saklanýar. Programma “Lightroom CC” iş stoly ýaly işleýär.

Pirat Lightroom wersiýasyny ulanmagyň howpsuzlygy

Gynansagam, indi kompýuter programmalarynyň garakçylykly wersiýalaryny ulansaňyz, hakykata öwrülip biljek birnäçe çynlakaý howp bar. Bularyň hemmesi düşnükli däl, şonuň üçinem gizlin howpy aňladýar.

 • Bikanun bolany üçin bu kanun tarapyndan jezalandyrylýar

Başga adamlaryň awtorlyk hukuklaryna hormat goýmak ýa-da kanun olary zor bilen hormatlamaga mejbur eder. Garakçylyk programmalaryny ulananyň jezasy 1500 dollardan başlaýar.

 • Müşderi goldawyny ýatdan çykaryň

Birinji nukdaýnazardan seredeniňde, garakçylykly wersiýalary mugt ulanmak puluňyzy tygşytlamak ýaly ýakymly bolup biler, ýöne şeýle programma üpjünçiliginde işläniňizde ýüze çykýan ýalňyşlyklary hiç kim düzedip bilmez diýip pikir ediň. Bu, esasanam Lightroom pul gazanmagyň serişdelerinden biri bolan suratçylar üçin gaty ygtybarly däl.

 • Täzelenme ýok

Önümiň asyl nusgalarynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, soňky täzelenmelere derrew girmekdir. Öndüriji käbir ýalňyşlyklary düzedip biler, goşmaça funksiýalary goşup biler we bularyň hemmesi awtomatiki usulda önümiň wersiýasyna geler.

Garakçylyk nusgasy bilen iň soňky täzelenmelerden mahrum bolarsyňyz we resmi sistema goşulmak synanyşyklary ep-esli jeza getirip biler.

 • Iň erbet wariant, kompýuter heläkçiligi

Garakçylyk nusgalary bolan paketlerde hasabyňyza düzediş girizip, internete girmegi gadagan edip, brauzeriňize gözegçilik edip biljek ýa-da iň erbet tarapy kompýuteriňize zyýan berip biljek wiruslaryň, mahabat programmalarynyň ýa-da başga bir zyýanly programma üpjünçiliginiň faýllary bolýar. has çuňňur dereje.

Iň oňat 5 Lightroom alternatiwasy

Bu ýerde görkezen surat redaktorlarym, suraty düşüreniňizde göz öňüne getiren netijeleriňize ýetmek üçin kontrast, ýagtylyk, derejeler, doýma, ýitilik we tonallyk sazlamaga mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, şekilleri kesmek we aýlamak üçin gurallar hödürlenýär, ýöne suraty täzeden gözlemek we çotga gurallaryny gözleýän bolsaňyz, ulanyň Photoshop mugt.

1. RawTherapee

çig malyň nyşany
Taraz
 • Zyýan bermeýän surat redaktirlemesi
 • Beýleki surat redaktirleme programmalaryna eksport
 • Topary gaýtadan işlemek
Minuslar
 • Käwagt yza galýar

“RawTherapee” -niň esasy wezipesi RAW faýllaryny (şeýle hem TIFF we JPG) redaktirlemek, soňra suraty goşmaça surat redaktirlemegi bilen baglanyşykly beýleki programma üpjünçiligi bilen sinhronlamak mümkinçiligi.

Mundan başga-da, professional gurallar toplumy köp sanly parametrleri üýtgetmäge, ak deňagramlylygy sazlamaga, ýagtylygy goşmaga we täze reňk çözgütlerini döretmäge mümkinçilik berýär.

Köne sazlamalary geljekki suratlar üçin ulanyp boljak deslapky görnüşde saklamak amatly. Suratlary aýratynlykda işläp ýa-da şol bir sazlamalary birbada birnäçe surat toparyna ulanyp bilersiňiz.

2. Chasys Draw IES

chasys ies logo
Taraz
 • RAW format goldawy
 • Surat redaktirleme gurallary bilen gaplanan
Minuslar
 • Interfeýs bulaşyk bolup biler

“Chasys Draw IES” surat redaktory hökmünde üstünlikli ulanylyp, bir gezek basylanda we goşmaça taýýarlyk görmezden faýllary öwrüp bolýar. Göni kompýuteriňizden surata we wideo düşürmek üçin programmanyň roluna doly laýyk gelýär. Bu programma bilen nyşanlary, animasiýalary we beýleki gyzykly zatlary döredip bilersiňiz.

3. LightZone

ýeňil zolagyň nyşany
Taraz
 • Wektor esasly saýlama gurallary
 • Zyýan bermeýän surat redaktirlemesi
Minuslar
 • Mugt hasap talap ediň

“Lightroom” -yň başga bir ajaýyp alternatiwasy “LightZone”. Göçürip almak üçin bu programmanyň resmi sahypasynda hasap açmaly.

Bu programmada ulanmak üçin amatly bolan esasy format RAW (we şuňa meňzeşler) görnüşidir. Surata goşmaça süzgüçler ulanyp, reňkiniň reňkini üýtgedip, kölegeleriň çuňlugy we ýagty tegmilleriň reňki bilen oýnap bilersiňiz. Mundan başga-da, programmada şekil redaktirlemeginde ajaýyp işlemäge mümkinçilik berýän wektor guraly bar.

4. IrfanView

irfanview nyşany
Taraz
 • RAW format goldawy
 • Topar redaktirlemesi
Minuslar
 • Interfeýs elmydama içgin däl

Örän amatly işleýji we öwrüji. “IrfanView” -iň 20 ýyl mundan ozal ösüşe başlaly bäri bu sanawdaky iň uzyn programmalaryň biridigini bellemelidiris.

IrfanView-i mugt ammar hökmünde ulanyp bilersiňiz - suratlary çäksiz goşuň, redaktirläň, bellik goşuň, şeýle hem eýýäm döredilen faýllaryň kitaphanalaryna gözegçilik edip bilersiňiz.

5. Daminion

agalyk nyşany
Taraz
 • Amatly baha
 • Mazmunyňyzy zyýandan goraýar
Minuslar
 • Mac goldawy ýok

Daminion, suratlary saklamak we paýlaşmak üçin uly serwerdir. Bu programma köplenç bilelikde işleýän döredijiler we redaktorlar topary tarapyndan ulanylýar. Suraty ýükläp we redaktirläp bilersiňiz, şeýle hem toparyňyzdaky beýleki ulanyjylar üçin elýeterliligi üpjün edip bilersiňiz we saýlamany ösdürmek üçin bilelikde işleşip bilersiňiz.

Mugt “Lightroom” deslapky desgalary

ýagtylygy nädip almaly

“Lightroom Classic CC” ulanýan bolsaňyz, deslapky deslapky zatlary bilýän bolsaňyz gerek. Bular bir gezek basylanda suratyňyzy ep-esli üýtgedip biljek hünärmen gözlegçiler tarapyndan döredilen sazlamalar.

“Lightroom CC” -ni mugt göçürip alyň

lightroom cc mugt göçürip alyň

Surat redaktirlemek bilen meşgullanýan islendik suratçy, reňkleri düzetmek we çig suratlary redaktirlemek üçin ýörite programma üpjünçiligine mätäç.

“Lightroom CC” -ni satyn alyp bilersiňiz, mugt almak üçin beýleki kanuny ýollary ulanyp bilersiňiz, alternatiw programmalarda redaktirläp bilersiňiz ýa-da professional surat redaktirleme hyzmatlarynyň hyzmatlaryny ulanyp bilersiňiz we suraty ýokarlandyrmak meselesini düýbünden ýatdan çykaryp bilersiňiz.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers