Hotspot Shield Crack

hotspot shield crack logo
Näme üçin Hotspot Shield Crack beýle meşhur? 2005-nji ýylda çykdy we iň abraýly we ygtybarly birine öwrüldi VPN hyzmatlary. Ulanmak aňsat, çalt we bütin dünýäde serwerleri bar.

“Hotspot Shield” ulanyjylara dünýädäki mazmuna ýokary tizlikli girmäge mümkinçilik berýän köp sanly serwer bar. Birikeniňizden soň, hyzmat awtomatiki VPN serwerini awtomatiki tapýar. Şeýle-de bolsa, ulanyjy garaşsyz saýlap we serweriň islenýän ýurduny kesgitläp biler. Çäklendirilmedik geçiriş giňligi we aç-açan öndürijiligi ýokarlandyrmak proksi (TPEP) maglumat paketleriniň tötänleýin ýitmegine üns bermezlige we täze birikmäniň gijikdirilmegini azaltmaga mümkinçilik berýär.

Hotspot Shield Aýratynlyklary:

hotspot shield crack interface
Gulpy açylmadyk web sahypalary
Kollejler, kitaphanalar we ofisler, adatça, Facebook, YouTube we Twitter ýaly sosial media platformalaryna girişi çäklendirýärler. “Hotspot Shield” döwülip, süzgüçlerden we diwar diwarlaryndan aýlanyp, nirede bolsaňyzam islän web sahypalaryňyza girip bilersiňiz.
Gizlin IP adresi
Hakerler, gödek IT ýigitleri ýa-da beýleki guramalar, IP işjeňligiňizi internet işjeňligiňizi ýa-da ýerleşýän ýeriňizi gözlemek üçin ulanyp bilerler. IP adresiňizi açýandyklary sebäpli, kredit kartoçkalarynyň jikme-jiklikleri, bank hasaplary we ş.m. ýaly şahsy maglumatlaryňyzy ogurlap bilerler. Hotspot Shield-i göçürip alyp, programmany işjeňleşdirseňiz, başga bir VPN serwer ýerini saýlap onlaýn ädimleriňizi gizläp bilersiňiz.
Zyýanly programma üpjünçiligi VPN
Hotspot Shield Premium Crack wersiýasyndan tapawutlylykda, resmi neşir diňe bir ygtybarly VPN howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürlemän, eýsem ulanyjylaryň zyýanly programma üpjünçiliginden goragyny ep-esli gowulandyrýar. Programma sahypa gözegçilik edýär we ulanyja platformanyň zyýanly programma üpjünçiliginiň ýokdugyny habar berýär. Web sahypasynda haýsydyr bir wirus bar bolsa, programma ony bloklaýar, şeýlelik bilen enjamyňyzyň ýokaşmagynyň öňüni alýar.
Giňeldilen onlaýn howpsuzlyk
“Hotspot Shield Crack”, torda gezip ýörkä ulanyjylara özlerini howpsuz duýmaga mümkinçilik berýär. Hyzmat güýçli şifrlemek we beýleki howpsuzlyk aýratynlyklary bilen üpjün edilýändigi sebäpli, ähli şahsy maglumatlaryňyzyň kredit kartoçkasynyň jikme-jiklikleri, onlaýn hasaplary we parollary bilen ygtybarlydygyna göz ýetirip bilersiňiz.

Ulgam talaplary

Windows Microsoft Windows 7 ýa-da has soňraky
Mac OS Mac OS 10.12 "Sierra" ýa-da has soňraky
Android Android 5.0 "Lollipop" ýa-da has soňraky
iOS iOS 10.1 ýa-da has soňraky

Windows Hotspot Shield

Filename: HotspotShield-9.8.5-ýönekeý-773-tekiz.exe (göçürip al)
Filesize: 17.2 MB

“Mac Hotspot Shield”

Filename: HotspotShield.dmg (göçürip al)
Filesize: 22.1 MB

Android Hotspot Shield

Filename: HotspotShield.apk (göçürip al)
Filesize: 8.9 MB

iOS Hotspot Shield

Filename: awast howpsuzlyk.ipa (göçürip al)
Filesize: 83,7 MB

Julia Newman

Hi there, I'm Julia Newman - a professional blogger, read more

Mazmuny:
creative cloud all special offers creative cloud all special offers