CyberGhost Crack

cyberghost crack logo
Näme üçin CyberGhost VPN Crack iň meşhur VPN bilen baglanyşykly haýyşlaryň biri? Sebäbi CyberGhost-da 90-dan gowrak ýurtda 5900-den gowrak serwer we 30 milliondan gowrak ulanyjy, şeýle hem NoSpy maglumatlary saklaýyş we gaýtadan işlemek merkezi bar.

Diňe hyzmat hünärmenleri hakerlerden we üçünji taraplaryň päsgelçiliklerinden ygtybarly maglumatlary goraýan serwerlere girip bilerler. Kompaniýa, ykjam enjamlar (Windows, Linux, macOS, iOS, Android), teleýaýlym ulgamlary (Amazon Fire, Fire Stick, Android TV) we marşrutizatorlar ýaly dürli operasiýa ulgamlary üçin amaly programmalary taýýarlady.

Mundan başga-da, bir wagtyň özünde bir CyberGhost VPN hasabyna 7-e çenli enjam birikdirilip bilner, bu bolsa CyberGhost cracked wersiýasyny ulansaňyz mümkin däl. Mundan başga-da, döredijiler meşhur brauzerler - Google Chrome we Firefox üçin mugt giňeltmeler hödürleýärler.

Ulanyjylary 4 ýurtda (Germaniýa, Gollandiýa, Rumyniýa we ABŞ) 8 serwer bilen üpjün edýär.

CyberGhost VPN aýratynlyklary:

cyberghost crack interfeýsi
Hasaba alynmazlyk syýasaty
VPN üpjün edijileriniň köpüsi, hyzmaty ulanmak üçin ulanyjylarynyň hasaba alynmagynyň zerur däldigini öňe sürýärler. Şeýle-de bolsa, olaryň Hyzmat şertlerini üns bilen öwrenseňiz, munuň dogry däldigine düşünersiňiz. Köp VPN hyzmatlary maglumatlaryňyzy hasaba alyň, ýöne CyberGhost ýok.
Akymyň gulpuny açmak
Akym hyzmatlary, VPN serwerleriniň IP adreslerini ýapmak we mazmunyna girişi gözegçilikde saklamak üçin elinden gelenini edýär. Şeýle-de bolsa, VPN Ghost hyzmatynyň iş ýüzünde nähili işleýändigini yzygiderli subut edýär. Bu hyzmat hakykatdanam zerur mazmuna girmegi üpjün edýär.
Öz DNS
Onlaýn bolanyňyzda, internet üpjünçisi size DNS serwerini berýär. Şahsy durmuşyňyz üçin gowy däl. Şeýle-de bolsa, DNS-ni üýtgetmek arkaly bu meseläni aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz. CyberGhost-yň ulanyp boljak öz DNS-i bar.
Şifrlemegiň ýokary derejesi
Enjamyňyzyň görnüşine garamazdan birikmäni maksimum goramak üçin serwerler düzüldi we optimallaşdyryldy. Mysal üçin, “iPhone” -dan birikdirilende “CyberGhost” IKEv2 ýerli şifrlemek usulyny ulanýar. Raspberry PI-de VPN-ni Linux bilen ulanýan bolsaňyz, OpenVPN ulanylýar.

Ulgam talaplary

Prosessor 1 GGs PC 32 bit (x86) ýa-da 64 bit (x64) prosessor
RAM 2 GB (işleýän Windows operasiýa ulgamyňyza baglylykda)
Saklamak 310 Megabaýt mugt gaty disk meýdany (Microsoft .NET 4.6 eýýäm gurlan bolsa 280 MB az)
Ekranyň ölçegi 1024 x 600 piksel, ýokary reňk ýa-da hakyky reňk

Windows CyberGhost

Faýlyň ady: CyberGhost_7.3.7.4778.exe (göçürip al)
Faýl: 118 KB

Mac CyberGhost

Faýlyň ady: CyberGhost-7.1.0.92.pkg (göçürip al)
Faýl: 41.3 MB

Android CyberGhost

Faýlyň ady: CyberGhost.apk (göçürip al)
Faýl: 26 MB

iOS CyberGhost

Faýlyň ady: CyberGhost.ipa (göçürip al)
Faýl: 112,4 MB

Julia Newman

Hi there, I'm Julia Newman - a professional blogger, read more

Mazmuny:
creative cloud all special offers creative cloud all special offers