Adobe Spark Mugt

Adobe Spark

 • Rank
  (4.5/5)
 • Synlar: 276
 • Ygtyýarnama: Başlangyç meýilnamasy
 • Süklemeler: 680
 • Wersiýa: 3.4.6
 • Gabat gelýän: Web / IOS / Android

Indi “Adobe Spark” -y mugt göçürip alyp bilersiňiz we programmany “Android” we “IOS” enjamlary üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, onuň WEB wersiýasy bar. Programmada islendik ulanyja özüne çekiji sosial media ýazgylaryny döretmäge mümkinçilik berýän gurallar bar.

adobe spark free interface

“Adobe Spark Free” -iň peýdalary

 • Tölegli Adobe Spark Premium meýilnamalary ýok
 • Wideo üçin döredijilikli bezeg
 • Ulanyja gönükdirilen: programmany nähili ulanmalydygyny öwrenmek üçin 5 minut sarp ediň
 • Hemmesi: wideo, suratlar we sahypalar bilen işlemek mümkin
 • Ulanyjylara roýaltsyz suratlar we aýdym-saz berýär

Sorag-jogap

 • “Adobe Spark” -yň bahasy barada näme bilmeli?

Adobe Spark Starter Plan, ykjam we web wersiýalaryny mugt ulanyp bilersiňiz. Professional görnüşli dizaýn döretmäge, mazmunyňyzy bir dollar sarp etmän redaktirlemäge we ýüklemäge mümkinçilik berýär. Meýilnama islendik tagam üçin köp sanly mugt şriftleri we stilleri öz içine alýar.

 • Talyplar Adobe Spark ulanyp bilermi?

Elbetde! Mundan başga-da, Adobe talyplar we ýaşlar öz taslamalaryny ýerine ýetirenlerinde Adobe Spark-dan peýdalanmalydyr diýip hasaplaýarlar. Şol sebäpli kompaniýa ýaş ulanyjylar üçin ýörite mugt Adobe Spark döretdi.

 • Adobe Spark-y nädip göçürip almaly?

Programmany göçürip alyp bolýar Bazar oýnamak ýa-da Programma dükany. Gurlandan soň, “Facebook” hasabyňyzy ulanyp girip bilersiňiz. Şeýle hem, ýazgy döretmek üçin Adobe Spark onlaýn wersiýasyny ulanyp bilersiňiz.

 • Adobe Spark programmasynda şriftlerimi ulanyp bilerinmi?

Hawa. Şrift ýükläniňizden soň, Adobe SparkPost-daky şriftiňizi ýa-da şriftiňizi öz içine alýan temany saýlap, ony Webdäki ýa-da iOS-daky islendik Spark programmasynda ulanyp bilersiňiz.

 • Adobe SP-iň kabul etjek taslamalarynyň sanynyň çägi barmy?

“Adobe” häzirki wagtda “Spark” taslamalarynyň sanyny çäklendirmeýär, şonuň üçin mazmunyňyzy döredip we ýükläp bilersiňiz.

Garakçylyk wersiýasyny ulanmagyň netijeleri

Adobe SP-iň mugt programma bolandygyna garamazdan, has köp aýratynlygy üpjün edýändigini öňe sürýän “döwülen” programmalar bar.

Işlemeýän programmany almagyň töwekgelçiligi

Belli bir programmanyň pirat görnüşini gurnasaňyz, uly bolmadyk töwekgelçilik, işlemeýän faýl ýa-da goşmaçalary öz içine alýan nädogry programma almakdyr.

Kanuny bozmak üçin jogapkärçilik

“Adobe Spark” ýasama wersiýasyny göçürip alsaňyz, bir düzgüni bozandygy üçin çagyryş we 1000 dollar jerime alyp bilersiňiz programma üpjünçiligi ygtyýarnamasy we şahsy kompýuteriňizde ýa-da smartfonyňyzda pirat programma üpjünçiligini ulanmak. Käbir ýagdaýlarda 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigini bellemelidiris.

Wiruslar

Esasanam garakçylyk çeşmesinden Photoshop Spark-y göçürip alan bolsaňyz, APK faýly gurmak has töwekgelçiliklidir. Bu faýlda wiruslar bolup biler.

Düzgün bolşy ýaly, ykjam zyýanly programma üpjünçiligi umumy programmalar hökmünde paýlanýar. Elbetde, Google Play-den başga, programmalar we oýunlar wirus üçin skanirlenýän beýleki programma dükanlary hem bar.

Şeýle-de bolsa, Google gurallary hem elmydama zyýanly kody tapyp bilmeýär. Şeýlelik bilen, has kiçi kompaniýalar tarapyndan antiwirus skanerinden nämä garaşyp bilersiňiz? Enjamyň durnuksyz işi, şahsy maglumatlary ogurlamak, köp sanly goşmaçalar we ş.m. ýaly zyýanly programma üpjünçiligini gurmagyň netijeleri bar.

Adobe Spark-a mugt alternatiwalar

“Adobe Spark” -yň ösen aýratynlyklaryna garamazdan, sosial media mazmunyňyzy dizaýn etmek üçin beýleki mugt programmalar we hyzmatlar bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

1. Canva

fotoshop uçgun alternatiwasy
Taraz
 • Ulanmak aňsat
 • Köp sanly mugt şablonlar
Garamaýan Taraplary
 • Iş wagtynda şekiliň ölçegini üýtgedip bilmersiňiz
 • Dürli şablonlardan grafiki elementleri ulanmak mümkinçiligi ýok

“SparkPost Adobe” -ni ulanmak islemeýän bolsaňyz, ajaýyp alternatiwa bar. Canva döredijileri web dizaýnyny hemmeler üçin elýeterli etmek maksady bilen maksat goýdular.

Bu guraldan peýdalanyp, pikirleriňizi asla çyzmagy bilmeseňizem grafiki mazmuna öwrüp bilersiňiz. Hyzmat işleýär süýre we goýber. Canva-ny mugt ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, käbir suratlar tölenýär.

“Adobe Spark” -da bolşy ýaly, “Canva” ulanyjylary onlarça şablonlara, mugt suratlara, nyşanlaryň ýygyndylaryna, şriftlerine, fonlaryna, reňklerine girip bilerler. Şeýle hem öz şablonyňyzy noldan döredip bilersiňiz. Programma Android we IOS platformalary üçin hem elýeterlidir.

2. Easil

adobe sparkpost alternatiwasy
Taraz
 • Ulanyjy üçin amatly
 • Gurmagy talap etmeýär
Garamaýan Taraplary
 • Käbir gyzykly gurallar tölenýär

Anotherene bir ajaýyp “Adobe Spark” mugt analogy “Easil”. Bu guralyň esasy artykmaçlygy, ulanylyş aňsatlygy we şablonlary sosial media saýtlarynyň soňky tendensiýalaryna görä yzygiderli täzeläp durmakdyr.

Mysal üçin, “Instagram Story” şablonlarynyň ägirt uly görnüşini hödürleýärler. Taslamalaryňyzy döredeniňizde, Layers, Design Merge (dürli dizaýn elementlerini birleşdiriň) we Text Effects ýaly esasy derejeli ýa-da dizaýner derejeli funksiýalary ulanyp bilersiňiz.

“Easil” täze öwrenýänleriň we hünärmen dizaýnerleriň arasynda gaty meşhur, sebäbi öwrenmek aňsat we dürli aýratynlyklary bar.

3. Desygner

adobe spark post pro apk alternatiwasy
Taraz
 • Pleönekeý, ýöne güýçli dizaýn guraly
 • Süýräp-süýşürmek aýratynlygy
 • Suratlary, şriftleri, reňkleri we tekstleri redaktirlemek ukyby
 • Gatlaklar, effektler we köp sahypaly faýllar
Garamaýan Taraplary
 • Ulgam çökdi

Internete girýän bolsaňyz, onlaýn programma üpjünçiligi bolany üçin Desygner-i islendik ýerde ulanyp bilersiňiz. Featureshli aýratynlyklary ulanmak üçin hasap açmaly bolarsyňyz.

E-poçtaňyzy, Facebook ýa-da Google hasaplaryňyzy ulanyp edip bilersiňiz. Programma mugtdygyna garamazdan, aýlyk ýa-da ýyllyk premium abuna satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, täze öwrenen bolsaňyz, mugt wersiýanyň aýratynlyklary size ýeterlik bolar.

Programma şeýle bir düzülendir welin, hatda tejribesiz ulanyjylar bannerleri, listowkalary, afişalary, çakylyklary, gözüňi özüne çekiji marketing materiallaryny, wizitkalary, mahabatlary, sosial media grafikasyny we ş.m. dizaýn edip we döredip bilerler.

Iş stolunyň wersiýasyny ýa-da ykjam programmany ulansaňyz, ilkinji taslamaňyzy döretmek aňsat bolar. Ilki bilen, taslamanyň görnüşini we öňünden formatlanan şablony saýlamaly bolarsyňyz. Tejribeli dizaýner bolsaňyz, başdan başlap taslama döredip bilersiňiz.

“Adobe Spark” -y mugt göçürip alyň

“Adobe spark” doly göçürip almak

Asyl sosial media ýazgylaryny döretmek üçin Adobe Spark-dan mugt peýdalanmagy maslahat berýärin, sebäbi bu programma köp sanly gural we şablonlary mugt hödürleýär. Mundan başga-da, döredijiler gaty arzan bahadan goşmaça aýratynlyklary hödürleýärler. “Adobe Spark” -yň göwnüme ýaraýan esasy zat, iş döwründe ähli elementleri düýbünden özleşdirmek ukybydyr.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers