Adobe Illustrator CS6 göçürip alyň

adobe illustrator cs6 ýüklemek

Adobe Illustrator CS6 göçürip almak baglanyşygyny gözleýärsiňizmi? Indi kompaniýanyň resmi web sahypasynda hemmeler üçin elýeterli. Köplenç bu programma içerki interfeýsiň gadyryny bilýän we belli Adobe kompaniýasynyň iň gowy gurallaryny ulanmak isleýän grafiki dizaýnerler tarapyndan ulanylýar. Bu makalada programmany kanuny we ygtybarly ulanmagyň usullaryny aýdaryn. Şeýle hem, Adobe Illustrator CS6-iň esasy artykmaçlyklaryny görkezerin.

Çalt iş we durnuklylyk . “Adobe Illustrator CS6” -yň doly görnüşini göçürip alyp, iň çylşyrymly meseleleri çalt we täsirli ýerine ýetirip bilersiňiz. Mac OS we Windows üçin 64 bitli hasaplamany goldaýan ösen Merkuri öndürijilik ulgamy bilen, programmanyň öňki wersiýalarynda ýok bolan peýdaly aýratynlyklardan peýdalanyp bilersiňiz. Mysal üçin, uly faýllary açmak, ýatda saklamak, eksport etmek we taslamalaryňyzy öňünden görmek mümkin.

Önümçiligiňizi ýokarlandyryň we halaýan aýratynlyklaryňyzy ulanyň . Illustrator CS6-nyň häzirki zaman we içgin interfeýsi has netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. Indi iş prosesi has gönümel boldy. Reňk panelini reňkleri takyk nusga almak ýa-da işletmek üçin   gatlak atlaryny içerki redaktirlemek, hiç hili kynçylyksyz edip bilersiňiz. Şeýle hem, ulanyjy interfeýsiniň ýagtylygyny zerurlyklaryňyza görä sazlamak mümkin.

Taslamaňyza doly gözegçilik ediň . Adobe Illustrator CS6-ny göçürip alsaňyz, programmanyň ösen aýratynlyklaryny ulanyp döredijiligiňizi aňsatlyk bilen beýan edip bilersiňiz. Indi çeper eserleriňizi dizaýn etmek we redaktirlemek şemal boldy. Illustrator CS6-da täze gözleg motory, ähli prosese gözegçilik etmek bilen takyk wektor şekillerini döretmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, urga gradiýent goşmak bolýar.

Uly faýllar bilen işlemek ukyby . Adobe Illustrator CS6 Mac ýa-da Windows wersiýasyny ulanýarsyňyzmy, bir wagtyň özünde birnäçe uly faýl bilen işläp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, ýadyňdan çykýan ýalňyşlykdan gaça durmak bolýar. Şeýle hem, döredijiler paket dizaýnlaryny, kartografiýany we uly formatly grafikalary döretmek ýaly aýratynlyklary kämilleşdirdiler.

HiDPI goldawy . surat redaktirlemek üçin monitor gowulaşmalaryndan has netijeli peýdalanmak üçin Illustrator ýokary çözgütli displeýler üçin ýerli goldawy berýär. “Mac OS” -ni, meselem, “Retina” displeýli “MacBook Pro” -ny ulansaňyz, bu aýratynlygy synap bilersiňiz. Şeýlelik bilen, ýiti we düşnükli UI elementleri bilen işläp we panellerdäki kiçijik suratlaryň has aýdyňlygyndan lezzet alyp bilersiňiz.

Adobe Illustrator CS6 ulgam talaplary

mugt Adobe programma üpjünçiligi ýaly, Illustrator-da ýokary ulgam talaplary ýok. Bu programmany hatda gowşak kompýuterde hem gurup bilersiňiz. Şonuň üçin ikirjiňlenmäň we Adobe Illustrator satyn alyň.

Windows üçin Adobe Illustrator CS6

Prosessor Multicore Intel prosessor (32/64 bitli goldaw bilen) ýa-da AMD Athlon 64 prosessor
Operasiýa ulgamy Hyzmat paketi 1, Windows 10 * bilen Microsoft Windows 7
RAM 32 bit üçin 2 GB RAM (4 GB maslahat berilýär); 64 bit üçin 4 GB RAM (16 GB maslahat berilýär)
Gaty disk 2 GB mugt gaty disk; gurmak wagtynda goşmaça boş ýer talap edýär; SSD maslahat berilýär
Rugsatlylygyna gözegçilik 1024 x 768 monitor çözgüdi (1920 x 1080 maslahat berilýär) Touch iş ýerini ulanmak üçin, sensorly enjam ýa-da Windows 10 monitory bolmaly (Microsoft Surface Pro 3 maslahat berilýär).

Mac üçin Adobe Illustrator CS6

Prosessor 64 bitli goldaw bilen köp sanly Intel® prosessor
Operasiýa ulgamy Mac OS X v10.6.8 ýa-da v10.7
RAM 2 Gb RAM (8 Gb maslahat berilýär)
Gaty disk 2 GB mugt gaty disk; gurmak wagtynda goşmaça boş ýer talap edýär; SSD maslahat berilýär
Rugsatlylygyna gözegçilik 1024 x 768 monitor ölçegi (1920 x 1080 maslahat berilýär)

Freebies

Adobe Illustrator-daky işleriňizi has täsirli etmek üçin, mugt şriftleriň aýratyn toplumyny taýýarladym. Bu ýygyndy ähli görnüşdäki suratlar, wizit kartoçkalary, dürli marketing materiallary we logotipleri üçin amatlydyr.

illýustrator cs6 şriftlerini göçürip alyň
creative cloud all special offers creative cloud all special offers