Mugt Adobe After Effects nädip almaly

After Effects

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 255
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • .Üklemeler: 11.1k
 • Wersiýa: 16.1
 • Gabat gelýän: Mac / Win

21 aýlyk abuna tölemezden mugt Adobe After Effects ulanmak isleýärsiňizmi? Adobe After Effects-i nädip mugt almalydygyny öwreneliň we şu wizual effektleri we hereket grafiki programma üpjünçiligini şu wagt synap başlalyň. Döwülen / torrent wersiýalarynyň gizlin howplary barada bilmeli zatlaryňyz, iň oňat mugt Adobe After Effects alternatiwalaryny gözden geçiriň we mugt wideo redaktirleme LUT-laryny göçürip alyň.

“Adobe After Effects” torrent faýllaryny näçe görseňizem, “After Effects” -den göni we abuna ýazylmazdan mugt göçürip alyp bolmaýar. Bu programma diňe hünärli we täjirçilik maksatly. Bu wizual effektleri we hereket grafiki programma üpjünçiligini synap görmegiň ýeke-täk usuly Adobe After Effects Trial-dan göçürip almakdyr.

effekt interfeýsinden soň

After Effects mugt

 • Adobe integrasiýasy
 • Göçürip alyp bolýan pluginleriň uly kitaphanasy
 • Ösen ses we wideo gaýtadan işlemek
 • VR goldawy
 • Freygy-ýygydan täzelenmeler

Sorag-jogap

 • After Effects-iň doly wersiýasy näçe?

After Effects diňe abuna ýazylýar. “Adobe After Effects” -iň bahasy aýda 20.99 dollar. Bu programmadan başga-da, abuna 100GB bulut ammary, Adobe Portfolio, Adobe Fonts we premium aýratynlyklary bolan Adobe Spark girýär.

Ikinji abuna meýilnamasy, aýda 52.99 dollar üçin Adobe Cloud All Apps. Oňa Photoshop, Illustrator, 20+ döredijilik iş stoly we ykjam programmalar ýygyndysy girýär, Adobe Premiere Pro we After Effects, şeýle hem 100 Gb bulut ammary, Adobe Portfolio, Adobe Fonts we premium aýratynlyklary bolan Premium Spark.

 • Synag möhleti gutarandan soň näme bolar?

“Adobe After Effects” mugt synag möhleti gutaranda, programma işlemegi bes eder we abuna ýazylmagyňyzy talap eder. Kart maglumatlaryny girizmändigiňiz üçin Adobe serişdeleri özbaşdak hasaplamaz.

 • After Effects gowulaşan Adobe Premiere Pro wersiýasymy?

Şeýle ýalňyş pikiri ýygy-ýygydan eşitdim. Bu geň däl, sebäbi iki programma hem wideo önümçiliginden soň işlemek üçin döredildi. Mundan başga-da, olaryň dizaýny käbir funksiýalar bilen gaty meňzeýär. Emma, “Premiere Pro” wideo redaktirlemek üçin döredildi we bu maksat bilen köp amatly aýratynlyklara eýe. Şol bir wagtyň özünde, After Effects grafika, wizual effektler we şuňa meňzeşleri herekete getirmek üçin amatlydyr. Iň gowy saýlaw, bu programmalary bilelikde ulanmak.

Näme üçin Ygtyýarly wersiýany garakçydan has gowy?

Adobe After Effects-i mugt nädip almalydygyny eýýäm öwrendiňiz, indi kanuny wersiýany almak näme üçin beýle möhümdigini ara alyp maslahatlaşalyň. Şeýle bahalar we mümkinçilikler bilen hakerleriň iru-giç bu programmanyň döwülen görnüşini ýerleşdirmegi geň däldir. Emma, näme üçin köp ulanyjy bikanun esasda hödürlenýän mugt Adobe After Effects-i göçürip almakdan ygtyýarnama saýlamagy we her aý tölemegi makul bilýär?

 • Tehniki goldaw

Adobe tehniki toparynyň hünärmenleriniň günüň islendik wagtynda berýän goldawyna bil baglap bilersiňiz.

 • Hakerlerden we wiruslardan goramak

Resmi sahypadan programma üpjünçiligini göçürip alsaňyz, 100% arassa we subut edilen önüm alarsyňyz. Kompýuter ulgamyňyza zeper ýetirip biljek wiruslaryň ýokdugyna doly göz ýetirip bilersiňiz. Adobe After Effects-i bikanun göçürip almagy saýlan ulanyjylar üçin wiruslaryň pidasy bolmak howpy birnäçe esse ýokarlanýar.

Programmalaryň ähli garakçylykly nusgalarynyň 100% -inde asyl programma kodyndaky üýtgeşmeler bar. Ygtyýar berilmedik Adobe After Effects döwmek, kimiň we haýsy maksat bilen döwülendigini we programma koduna haýsy üýtgeşmeleriň girizilip bilinjekdigini hiç wagt bilmersiňiz. Dürli zyýanly programma üpjünçiligi (mysal üçin, wiruslar, trojanlar) işjeňleşdirme aýlaw serişdesi hökmünde garakçylyk programmasyna birleşdirilip bilner.

 • Tizlik

Aljyramak hökman däl, sebäbi kompýuteriňiz garakçylyk nusgalaryny ulananyňyzda ýygy-ýygydan bolýar. Ygtyýarly programma üpjünçiligi kompýuteriňizi haýallatmaýar. Garakçy After Effects programmasy bilen işlemek, wagtyňyzy ýitirýärsiňiz. Garakçylyk wersiýalarynyň tizligi köplenç köp sebäplere görä azalýar. Torda ýerleşdirilen dürli programmalarda köplenç goşmaça programma üpjünçiligi bar. Ulanyjy üçin düýbünden zerur däl bolup biler, ýöne onuň razylygy bolmazdan gurulýar. Netijede, işini haýalladýan ulgam çeşmelerini ulanýar.

 • Ygtybarlylyk

Programma şowsuz bolsa, maglumatlary ýitirmek ähtimallygyňyz az. Ygtyýarnama bilen, aladalanman has köp işläp bilersiňiz. Programmanyň garakçylyk görnüşi işiň ortasynda öçüp biler. Käwagt tehniki goldaw ýoklugy sebäpli size kynçylyk çekip biljek ýalňyşlyk döredip biler. Durnuklylyk we ygtybarlylyk siziň üçin möhüm bolsa, programma üpjünçiliginiň diňe kanuny nusgalaryny ulanyň.

 • Töwekgelçilik ýok

Bikanun Adobe After Effects göçürip almak awtorlyk hukugynyň bozulmagydyr. Netijede, ulanyjy, esasanam köp kompýuterlerde şular ýaly programma üpjünçiligini ulanýan guramalara degişli bolsa, jenaýat, administratiw we raýat jogapkärçiligine çekilip bilner. Hukuk goraýjy barlaglar, adatça, kompýuterleriň ele salynmagy bilen baglanyşyklydyr. Bu işiň togtadylmagyna ýa-da çylşyrymlaşmagyna getirýär. Guramanyň işi ysmaz bolup biler we müşderiler we hyzmatdaşlar öňündäki borçlar ýerine ýetirilmez. Bu kompaniýanyň iş abraýyna güýçli täsir edýär. Garakçylyk programmasy bilen uly ýitgiler çekip bilersiňiz.

4 After Effects mugt alternatiwalar

Wideo redaktirlemekden başga bir zat gerek bolsa, ýöne After Effects programma üpjünçiligi üçin pul tölemek islemeýän bolsaňyz, iň gowusy bu programma mugt alternatiwalary ulanmak bolar.

Has giňişleýin görüň we saýlaň iň gowy wideo redaktirleme programma üpjünçiligi maksatlaryňyz üçin ajaýyp bolar.

Hünärmenler ýaly wideo ýazgy önümçiligine başlaň.

1. Natron

Natron nyşany

Natron açyk çeşme wideo redaktory. Ulanyjylar az tejribe toplap, wideo ýazgylaryny ýeterlik derejede professional derejede redaktirläp bilerler. Wideo aýratyn effekt döretmek üçin çynlakaý gurallary saýlanyňyzda bu programma Adobe After Effects alternatiwasy bolup biler. Natron faýllaryň we formatlaryň köp görnüşi bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Gerek bolsa, bu wideo redaktorynyň işini Açyk FX plaginleri bilen aňsatlyk bilen giňeldip bolýar. Adaty wezipeler toplumy köp işleri ýerine ýetirmek üçin ýeterlik bolmaly. Beýleki artykmaçlyklaryň we mümkinçilikleriň arasynda programma, 2K we 4K ýokary çözgütli wideo bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

2. BlackMagic Design Fusion

BlackMagik nyşany

“Blackmagic Fusion” (ozal Fusion we eyeon Fusion ady bilen tanalýardy) “Blackmagic Design” tarapyndan işlenip düzülen şekil düzüliş programmasydyr. After Effects size laýyk däl bolsa, bu programma oňat alternatiwa bolup biler. Golliwud studiýalary peýda bolanyndan bäri 30 ýyldan gowrak wagt bäri bu programma üpjünçiliginiň kömegi bilen müňden gowrak dünýä belli blokbaster döredýär.

Programma, ulanyjy üçin amatly interfeýsli güýçli gurallar toplumyny ulanýar. Mundan başga-da, üç ölçegli giňişligi we wirtual hakykaty, islendik kompýuterde tor görkezmek mümkinçiligini we grafiki prosessoryň tizligini üpjün edýär. “Fusion” -da suratdan soňky gaýtadan işlemek düwün ulgamy arkaly amala aşyrylýar. Bu size hakyky 3D giňişliginde kompozisiýa, açar, wektor çyzgysy we animasiýa ýerine ýetirmäge, şeýle hem oýnamagyň tizligini üýtgetmäge, yzarlamagy we şekiliň durnuklylygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

3. Wondershare Filmora Pro

Flimora nyşany

Wideo ýazgy önümçiliginde diňe ilkinji ädimleri ädýän bolsaňyz ýa-da After Effects size gaty kyn görünýän bolsa, “FilmoraPro” -ny synap görüň. Bu programmada 50-den gowrak ajaýyp täsir sazlamalary bar. Olara sag boluň, aýratyn effektler bilen wideoňyzy gowulandyrmak üçin köp mümkinçilik alarsyňyz. Kesgitliligi üýtgedip, alaw goşup, wideony 360 dereje öwrüp we ş.m.

Programma içerki deslapkydan animasiýa atlaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Has tebigy täsirleri goşmaly bolsaňyz, stil, mat arassalaýjy we hereket ýollary siziň ygtyýaryňyzda bolar. Şeýle hem, bu “Adobe After Effects” alternatiwasynyň sesiň we sinhron mukdarda wideo sazlarynyň awtomatiki sinhronlaşmagyny goldaýandygyny belläsim gelýär. Isleseňiz, wignet effektini ulanyp bilersiňiz. Bu mugt programma bilen işlemek aňsat. Wagtyňyzy ýitirmäň we onuň işleýşini synap başlaň we wideolaryňyzy professional effektler bilen gowulaşdyryň.

4. Blender

blender nyşany

Bu, “After Effects” programmasyna başga bir oňat alternatiwa. Bu açyk çeşme programma üpjünçiligi düýbünden mugt we köp wideo redaktirleme meselelerini çözmäge ukyply. Wizual effektleriň goşulmagy, interaktiw 3D programmalarynyň we animasiýa grafikasynyň döredilmegi, wideo oýunlarynyň dizaýny Blenderiň esasy aýratynlyklaryndan biridir. Mundan başga-da, UV ýazmak, 3D modellemek, teksturalaşdyrmak, effektleri simulýasiýa etmek, animasiýa, wideo redaktirlemek we kompozisiýa ýaly programma funksiýalaryny belläsim gelýär.

After Effects wideo redaktirlemek üçin mugt LUT

wideo redaktirlemesinden soň mugt luts

Bulary göçürip alyň mugt wideo redaktirleme LUTs wideo ýazgylaryňyzy çalt reňklemek üçin.

After Effects mugt göçürip alyň

effektlerden soň adobe

Bu programma üpjünçiligini mugt barlamak üçin ygtyýarly synag wersiýasyny göçürip alyň we wideolaryňyzda synap görüň.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers