Adobe Premiere Pro-ny nädip mugt almaly

Adobe Premiere Pro CC 2021

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 525
 • Ygtyýarnama: Synag wersiýasy
 • Süklemeler: 14.4K
 • Wersiýa: CC
 • Gabat gelýän: Windows, Mac OS

Garakçy wersiýasyny göçürip almazdan Adobe Premiere Pro-ny mugt nädip almalydygyny bilenokmy? Wideo redaktirlemek üçin bu iň oňat programmany aýda 21 dollar abuna ýazmazdan gurmak isleýärsiňizmi? Bu makalada size “Adobe Premiere” -ni mugt ulanmagyň we torrent faýllaryny ýüklemegi näme üçin bes etmelidigiňizi aýdaryn.

adobe premiere pro interfeýsi

Mugt Adobe Premiere Pro peýdalary:

 • Köp guramaçylyk gurallary
 • Jogap beriji tizlik
 • Ajaýyp durnuklaşdyrma
 • Çäklendirilmedik köp kameraly burçlar
 • 360 derejeli wideo üçin has gowy kömek
 • Ulanmak ýönekeý

Sorag-jogap

 • Bu “Premiere Pro CC Free Trial” wideolary macOS-da we Windows-da redaktirlärmi?

Edil özi.

 • “Premiere Pro” abuna bahasy näçe?

Bahasy $ 20.99 / aý. Ikinji abuna görnüşi, aýda 52.99 dollar bahasy bolan Adobe Cloud All Apps. Bu toplumda Adobe Premiere Pro CC bar 2021 , Effektlerden soň, şeýle hem 20+ döredijilik iş stoly we ykjam programmalar ýygyndysy.

 • Premiere Pro mugt wersiýasyny tölegli agzalyga nädip öwürmeli?

Hemişe bolşy ýaly, ulanyjylar synag möhleti gutarandan soň programmanyň doly görnüşini satyn almalydygy barada habarnamany alýarlar. Şeýle-de bolsa, resmi Adobe web sahypasynda tölegli abuna sargyt edip bilersiňiz.

 • Geçen ýyl bu programmany mugt ulanan bolsam, şu ýyl “Premiere Pro Free Trial” wersiýasyny göçürip alyp bilerinmi?

Hawa. Ulanyjylar 7 günlük synag möhletini alýarlar.

 • Premiere Pro sapaklaryny nireden tapyp bilerin?

Youtube-da wideo görüň. “Premiere” mugt wersiýasyny ulanmak boýunça ýöriteleşdirilen edebiýaty okamak isleseňiz, resmi Adobe ulanyjy gollanmasyna giriň.

Adobe Premiere Pro ulanmagyň başga bir usuly

“Adobe Co.” köp wagtdan bäri “Elementler” diýip atlandyrýan döredijilik programmalarynyň ýönekeýleşdirilen görnüşlerini düzýär. Olarda diňe iň ýygy ulanylýan funksiýalar we ýönekeý interfeýs bar, şonuň üçin ähli täze başlanlar ýa-da programmalarynyň giň funksiýalaryna mätäç bolmadyklar önümlerini kynçylyksyz ulanyp bilerler.

Adobe Premiere Elements 2021

 • Reýting
  (3/5)
 • Synlar: 54
 • Ygtyýarnama: Synag
 • .Üklemeler: 2.8K
 • Wersiýa: 2021
 • Gabat gelýän: Win / Mac
adobe elementleriniň interfeýsi

“Adobe Elements” taraplary:

 • Arassa, ýönekeý interfeýs
 • Wideo effektleri
 • Güýçli ses redaktirlemesi
 • Durnuklaşdyryşa gowy gözegçilik
 • 4K goldaw

“Premiere Elements” programma üpjünçiligi esasy wideo redaktirlemek we reňklemek üçin zerur bolan “Premiere Pro” elementlerini öz içine alýar. Höwesjeňler üçin doly optimallaşdyryldy we ulgam talaplary “Premiere Pro CC” ýaly däl. “Adobe Premiere Elements” 2021 Öý filmlerini dostlary bilen paýlaşmak isleýän, ýöne wideo redaktirleme tejribesi bolmadyk adamlar üçin ajaýyp.

“Pirated Premiere Pro” wersiýasyny ulanmagyň howpsuzlygy

Programmany geň saýtlara göçürip alyp bolýan wideolarynda “düýbünden kanuny” mugt Adobe Premiere Pro wersiýasy barada gürleýän blogçylara ynanmaň.

 • Döwülen programma üpjünçiligini göçürip alsam näme bolar?

Garakçy programma üpjünçiligini göçürip almak awtorlyk hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi öz içine alýar. Jeza, adatça, 1500 dollar töweregi. Mundan başga-da, resmi distribýutor garakçylyk programma üpjünçiligi gurlan kompýuter bilen işlemekden ýüz öwrüp biler.

 • Döwülen programma üpjünçiligini ulanmagy bes etmegime näme sebäp bolar?

Birinji sebäp, ygtyýarnamasyz programma üpjünçiligini paýlaýan saýtlaryň üsti bilen iberilýän zyýanly kod we wiruslar. Bikanun programma üpjünçiligini göçürip alanyňyzda, açar blogçylary, parol ogurlamak programmalary we algoritm kemçilikleri bilen kompýuteriňize ýokaşmak howpy döreýär.

 • Programma üpjünçiligi satyn alanymda näme etmeli?

Onlaýn auksionlarda köplenç öň ulanylan we işjeňleşdirilen programma üpjünçiligi satylýar. Şeýle hem hemme zady satýan täze saýtlara üns bermeli.

 • Ygtyýarly programma üpjünçiliginiň artykmaçlyklary näme?

Kompýuteriňizde bir zat bolup geçse, problema bilen ýeke galmarsyňyz. Ygtyýarnama programma üpjünçiligi programmany yzygiderli täzelemäge we şowsuzlyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär.

 • Ygtyýarnama programma üpjünçiligini nireden satyn alyp bilerin?

Programma üpjünçiligini diňe resmi Adobe web sahypasynda ýa-da Adobe hyzmatdaşlarynda satyn almak has gowudyr.

5 “Premiere Pro” mugt alternatiwalar

Professional wideograf bolmak üçin programma üpjünçiligiňiz üçin pul tölemeli diýen ýalňyş pikir bar. Otherwiseogsam, Windows Movie Maker-den has öňe gitmersiňiz. Seni razy etmek isleýärin, sebäbi kanuny taýdan we düýbünden mugt professional programma üpjünçiligini alyp bilersiňiz. Goşmaça tölegsiz şol bir derejede işleri ýerine ýetirjek “Premiere Pro” analoglary köp.

1. DaVinci Resolve 17

davinci logo logo
Taraz
 • Wideo we ses sinhronizasiýa ukyby
 • Pleönekeý we täsirli interfeýs
 • Ajaýyp reňk bahalandyryş aýratynlygy
 • Ulanyjylar köp kameraly wariantlary döredijilikli ulanyp bilerler
Minuslar
 • Performanceokary öndürijilikli kompýuterleri talap edýär
 • After Effects platformasyna haýsydyr bir dinamiki baglanyşyk bermeýär

DaVinci Resolve Lite 17 Adobe Premiere mugt analogdyr. Tölegli wideo redaktory DaVinci Resolve-iň ýönekeýleşdirilen görnüşi. Programma wideo klipleriň professional reňk düzedişine gönükdirilendir, ýöne onuň kömegi bilen islendik wideo görnüşini redaktirläp bilersiňiz. Bu hünärmen redaktor we muny derrew interfeýsiň hilinde-de, işleýşinde-de görersiňiz.

“DaVinci Resolve Lite” köp sanly wideo süzgüçini öz içine almaýar, sebäbi ilki bilen reňk düzediji, ýöne OpenFX goldawy bu meseläni çözýär. Goşmaça wideo süzgüçlerini göçürip alyp bilersiňiz. NewBlueFX ýa-da Red Giant süzgüçleri bu programma üçin amatly bolup biler. Netijede, talaplaryňyza görä işlemegi giňeldip bilersiňiz.

Bu hakda has giňişleýin okaň iň gowy wideo redaktirleme programma üpjünçiligi.

2. Nuke

nuke logo
Taraz
 • Ajaýyp interfeýs
 • Esasy kompozisiýa funksiýalarynyň doly toplumy
 • Gradeokary derejeli 3D ulgamy
 • Gowy okuw gurallary
Minuslar
 • Mac OS X 10.5 goldawy ýok
 • Çäklendirilen plugin opsiýalary
 • Hereketiň grafiki gurallary

Adobe Premiere Pro-ny nädip mugt almalydygy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu mugt alternatiwany ulanmagy göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýärin. Nuke, “Awatar”, “King Kong”, “I”, “Robot”, “Tron” we “Hobbit” ýaly filmleri döretmek üçin ulanylýan iň ýokary synpyň professional wideo redaktory. Programma üpjünçiligi şahsy we bilim maksatlary üçin mugt ulanylyp bilner.

Programma interfeýsi adaty wideo redaktorlaryna meňzemeýär. Wideolar wagt çyzgysynda däl-de, şu ýerdäki grafada ýerleşýär.

Grafanyň uçlary birigip, iň soňky filmi döredýär. Programmanyň güýçli kompýuter talap edýändigini bellemelidiris. Nuke gaýtadan işlemek, geçiş, 3D we özgeriş effektleri üçin köp sanly filtri öz içine alýar. Effekt parametrleriniň hersini birnäçe klawişlere goşup bolýar. Nuke, täze ulanyjylar üçin gaty çylşyrymly bolup görünýän güýçli wideo redaktory, ýöne tejribeli wideo redaktorlary üçin hökman amatly.

3. ShotCut

atyş nyşany
Taraz
 • Açyk çeşme
 • Modul ulanyjy interfeýsi iş prosesiňizi dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar
 • Güýçli süzgüçler
 • Eksport we import formatlarynyň giň gerimi
Minuslar
 • Resmi sapaklar we resminamalar birneme ganazlyk
 • Beýleki programma üpjünçiliginiň hödürleýän ajaýyp geçişleriniň we täsirleriniň köpüsi ýetmezçilik edýär

“Shotcut” açyk çeşme mugt wideo redaktory. Köp ýazylan wideolary ulanyp film döretmäge kömek eder. Mundan başga-da, programma köp sanly wideo we ses süzgüçini goldaýar. Mysal üçin, ak deňagramlylygy düzedip, reňk düzedip ýa-da HTML belligi bilen kesgitlenen teksti örtüp bilersiňiz. Shotcut, FFMpeg-iň ulanylmagy sebäpli köp formatlary goldaýar.

Bu gaty köp dürli funksiýaly gaty gowy mugt wideo redaktory. Onuň kömegi bilen kiçi film döredip bilersiňiz. Başga bir artykmaçlygy, işläp düzüjileriň programmany yzygiderli kämilleşdirmegi we kemçilikleri düzetmegi. Şübhesiz, bu iň oňat Adobe Premiere Pro CC 2021 alternatiwalarynyň biridir.

Has giňişleýin gözden geçiriň Sony Vegas vs Adobe Premiere.

4. OpenShot

Açyk surat nyşany
Taraz
 • Ulanyjy gödek interfeýs
 • Linux, Windows we Mac üçin elýeterli
 • Çäklendirilmedik ýollar / gatlaklar
Minuslar
 • 3D animasiýa döredýän aýratynlyk, gurlan aýratynlyk däl
 • Ubuntu 9.10 bilen baglanyşykly meseleler

OpenShot başga bir açyk çeşme mugt wideo redaktory. Linux üçin işlenip düzüldi, ýöne häzirki wagtda Windows we Mac OS X üçin mümkinçilikler bar. Wideo redaktorynyň deslapky syn penjiresi, wagt tertibi we import edilýän faýllaryň sanawy ýaly ýönekeý interfeýsi bar. OpenShot köp sanly wideo formatlaryny goldaýar (FFmpeg ulanýar). Mundan başga-da, wideo redaktory effektleri we geçirijileri, şeýle hem 3D tekst we animasiýa döretmek üçin kömekçi enjamlary öz içine alýar.

Has giňişleýin görüň Adobe After Effects-i nädip mugt almaly we adaty bolmadyk wizual grafika döretmek üçin ulanyň.

5. Splice

bölek nyşany
Taraz
 • Ulanmak gaty ýönekeý
 • Programmanyň giň ses kitaphanasy bar
 • Saýlamak üçin birnäçe dürli geçiş bar
 • Göni YouTube, Facebook we Instagram-a ýükläp bilersiňiz
Minuslar
 • “Android” üçin elýeterli däl
 • Käbir saz awtorlyk hukugynda

“Splice” iOS üçin gowy mugt wideo redaktory. Galereýaňyzdaky faýllary ulanyp, film döretmäge mümkinçilik berýär. Programmada wideoňyzda ulanyp boljak gowy saz faýllary bar. Şeýle hem iTunes-dan aýdym-saz göçürip alyp bolýar.

“Splice” wideo kesmek, wideo süzgüçleri, sahna geçişleri, ýazgylary goşmak we ses düşündirişlerini ýazmak ýaly funksiýalary goldaýar. “Splice” -iň gaty ýönekeý interfeýsi bar. Mundan başga-da, soňky wideony sosial ulgamlarda paýlaşyp bilersiňiz ýa-da galereýa ýazdyryp bilersiňiz.

Mugt wideo redaktirleme LUTs

mugt wideo redaktirleme luts

Başlangyç wideoýazgyçy bolsaňyz, wideo redaktirlemesi barada aýdylanda, reňklemek iň kyn elementleriň biri bolup biler. Taslamalaryňyza ulanyp boljak ýa-da ulanyp boljak reňk derejelerini döretmek we tygşytlamak üçin aşakdaky LUTs LUTs paketlerini göçürip alyň.

Adobe Premiere Pro mugt göçürip alyň

premýera pro we premeire elementleri mugt

“Adobe Premiere Pro” ýa-da “Premiere Elements Synag” wersiýasy bu professional wideo redaktirleme programmasyny düýbünden mugt almagyň ýeke-täk usulydyr. “Premiere” -ni 7 günüň dowamynda ulanmak mümkinçiliginden has köp zat almak isleýändigiňize düşünýärin, ýöne Adobe tölemezden we kanuny bozmazdan size hödürläp biljek zatlary.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers