photoshop-elements-mugt-göçürip-alyň
Photoshop Elements kanuny we ygtybarly nädip almaly

Photoshop Elements mugt göçürip alyň

Adobe Photoshop Elements

  • Rank
    (4/5)
  • Synlar: 3920
  • Ygtyýarnamasy: $ 99.99
  • Süklemeler: 56k
  • Wersiýa: 2022
  • Gabat gelýän: Windows, macOS

Adobe Photoshop Elements-iň mugt synagyny nireden we nädip almalydygyny bilýärsiňizmi? Garakçylyk görnüşini göçürip almak howply we bikanunmy? 2022 in-de iň oňat alternatiwalar haýsylar? Answershli jogaplaryňyzy aşakda tapyň.

Adobe Photoshop Elementleri redaktirlemek üçin gaty ýönekeý Ps wersiýasydyr (“Lightroom” -y nädip mugt almaly hakda has giňişleýin öwreniň ýa-da Photoshop mugt göçürip alyň). Arzan we ulanmak aňsat bolsa-da, redaktirlemek üçin köp güýçli funksiýalary bar. Programmanyň kömegi bilen suratlaryňyzy aňsatlyk bilen dolandyryp, açar sözler bilen bellik edip, albomlara ýerleşdirip bilersiňiz. Mundan başga-da, ýüzüň awtomatiki tanalmagy we bellikleriniň kömegi bilen belli bir adamy birnäçe sekundyň içinde tapyp bilersiňiz.  

fotoshop elementleriniň interfeýsi

Iň soňky Adobe Photoshop Elementleri 2022 wersiýasy çalt işlemek üçin döredildi. Bu surat redaktirleme programmasy, awtomatiki usulda döredilen slaýdşowlary, esasy ekranda suratlar we wideo kolla .laryny görýärsiňiz. Stepdimme-ädim gollanma we awtomatlaşdyrylan funksiýalar bilen, redaktirlemekde höwesjeň bolup owadan suratlary döredip bilersiňiz. Bu maksatnama täze başlanlaryň döredijilik pikirlerini durmuşa geçirmek üçin ajaýyp guraldyr.

Post-gaýtadan işlemegiňizi has çalt we hünärli etmek üçin mugt Photoshop hereketleri, mugt Photoshop örtükleri, mugt Photoshop dokumalary we mugt Photoshop çotgalary göçürip alyp bilersiňiz. Photoshop portretleri çalt we hünärmen bolmak isleseňiz, ýöne Photoshop-da täze bolsaňyz, aňsat we talap edilýän Photoshop sapaklary

Ulgam talaplary

OS: Windows, macOS
RAM: 4 Gb RAM (8 Gb maslahat berilýär)
Disk space: 7.0 GB
Screen: 1280x800
CPU: 1,6 GGs ýa-da has çalt prosessor / 64 bitli köp sanly Intel prosessor

Windows Adobe Photoshop Elements

Filename: PhotoshopElements_2021_LS30_win64.zip (göçürip al)
Filesize: 9.5 MB

Mac OS Adobe Photoshop Elements

Filename: PhotoshopElements_2021_WWEFDJ.dmg (göçürip al)
Filesize: 10.4 MB

Şuňa meňzeş programma üpjünçiligi

GET 60% OFF GET 60% OFF