Photoshop Crack

photoshop crack logo
Photoshop ýaryşyny ulanmagyň kanunydygyny bilmeýärsiňizmi? Photoshop wersiýasynyň kompýuteriňize zeper ýetirip biljekdigini duýýarsyňyzmy? Abuna ýazylanda birnäçe onlarça pul tygşytlamak isleýärsiňizmi we hemişe işleýän Photoshop döwük faýlyny gözleýärsiňizmi? Bu gün bu we beýleki soraglara jogap bererin we Ps-ni nädip mugt göçürip almalydygy barada hakykatdanam peýdaly usullary paýlaşaryn.

Photoshop Crack näme?

“Photoshop crack” häzirki wagtda iň meşhur gözleg bolsa-da, abuna tölemezden Adobe Photoshop-dan peýdalanmagyň iň howply we bikanun usullaryndan biridir. Torda, islendik Photoshop döwük faýly adatça elýeterlidir Photoshop KeyGen, patch ýa-da göçürip almak ussady.

Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, döwmek, iş mümkinçiliklerini çäklendirmek ýa-da dolandyrmak üçin döredijiler tarapyndan döredilen programma üpjünçiligini aýyrmagy aňladýar. Crackaryşyň esasy wezipesi mugt ulanmak üçin ýapyk funksiýany açmak ýa-da töleg ulgamyndan doly çykmak. Şeýlelik bilen, “Adobe Photoshop CC” kompýuteriňize gurnap, işjeňleşdirme ulgamyndan bikanun geçýärsiňiz we netijede işjeňleşdirme açary talap edilmeýär.

Windows Adobe Photoshop 2020

Filename: Photoshop_2020_v21.0.1.zip (göçürip al)
Filesize: 2.30 GB

Mac Adobe Photoshop 2020

Filename: Photoshop_2020_v21.0.1.dmg (göçürip al)
Filesize: 2.10 GB

Iň ýokary Photoshop Hereket 1-nji bölüm

Filename: Iň ýokary Photoshop Hereket Bölümi 1.zip (göçürip al)
Filesize: 7 KB

Iň ýokary PS Hereket 2-nji bölüm

Filename: Iň ýokary Photoshop Hereket Bölümi 2.zip (göçürip al)
Filesize: 9 KB

Näme üçin Photoshop Crack ulanmak erbet pikir?

photoshop crack disadvantages

Howpsuzlyk ilki, şeýlemi? “Adobe Company” programma üpjünçiligini göçürip alanyňyzda, gizlin duzaklar bolmazdan “arassa” programma gurjakdygyňyza ynanýar we kepillendirýär.

Şeýle-de bolsa, näbelli çeşmeden “Photoshop CC” -ni döwüp, birnäçe çynlakaý problema bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Iň howply we zyýanly zatlar hakda aýdaryn.

1-nji bölüm (507 KB)
2-nji bölüm (751 KB)

Zyýanly programmalar / wiruslar. Gowy antiwirus programmasy ýokaşan Photoshop döwük faýlyny goramaga hemişe ukyply däldir we munuň sebäbi gaty ýönekeý. Esasy zat, haýsydyr bir howpy ýüze çykarmak üçin döredijiler bu wirusy bitewi maglumatlar bazasyna goşmaly; diňe şeýle usul bilen programma üpjünçiligi kompýuteriňiz üçin howp döreder we ony bejerer. Hakerler muňa düşünýärler, täze wiruslar döredýärler we içine girýärler kompýuter üçin iň gowy surat redaktirleme programmasy.

Programma üpjünçiligi çalt könelýär. Adobe Photoshop döwülişi ýaly beýleki döwülen programma üpjünçiligi hem resmi serwerlere girip bilmeýär we täzelenmeler taýdan çäklidir. Şeýlelik bilen, hiç hili täzelenme almaz, ýalňyşlar düzedilmez we gurallar gowulaşmaz.

Adobe goldawy ýok. Kepillendirilen howpsuzlykdan başga-da, “Adobe” önümleri üçin jogapkärdir we islendik tehniki mesele ýüze çykanda, meselem, RAW faýllaryny açanda ýalňyşlyk ýüze çyksa ýa-da programma üpjünçiligi ýapylsa, 24/7 Tehniki goldaw hemişe bu ýa-da bu meseläni nädip çözmelidigini görkezer.

Photoshop döwülişi barada aýdanymyzda, ýumşak hasabyňyza bagly däl we bazada hasaba alynmadyklygy sebäpli Tehniki goldawa girip bilmersiňiz.

Rorsalňyşlyklar we ulgamdaky näsazlyklar. Adobe Photoshop-y döwmek, hakerler köplenç deslapky kod setirlerine üns bermeýärler ýa-da düýbünden pozýarlar. Netijede dürli Photoshop yza galdy meseleler ýüze çykyp biler.

Bu kanuny bozmak. Garakçylyk bikanun we 1000 dollardan azatlykdan ýa-da emläkden mahrum etmek üçin jerime görnüşinde “bonuslar” bilen urup biler.

Photoshop Crack üçin kanuny alternatiwalar haýsylar?

Photoshop aýratynlyklarynyň hemmesini özleşdirmek isleýärsiňizmi ýa-da iş üçin ösen programma üpjünçiligi gerekmi? Aşakda bar bolan meýilnamalardan birini saýlaň; dürli artykmaçlyklary bar we 24 sagat müşderi goldawyny hödürleýärler. Ine, Photoshop-y öz içine alýan Adobe abuna modelleriniň doly sanawy:

1. Photoshop v21.0.1

 • Platformalar: Mac OS, Windows
 • Baha: Mugt synag ýa-da $ 19.99
 • “FixThoto” redaktorlarynyň bahasy
   
  (4/5)

“Photoshop” ýekeje programma meýilnamasyny ulanyp, iş stoly kompýuterler we “iPad” üçin iň soňky funksiýalara we täzelenmelere, 100 Gb bulut ammaryna, Adobe Fresco, Adobe Portfolio, Adobe Fonts we Adobe Spark üçin Ps alarsyňyz.

2. Surat meýilnamasy (20 GB)

 • Platformalar: Mac OS, Windows
 • Bahasy: $ 9.99- $ 19.99 / aý
 • “FixThoto” redaktorlarynyň bahasy
   
  (5/5)

Bahasy / hil gatnaşygy barada aýdylanda, professional atyjylar üçin iň meşhur abuna görnüşi diýip hasaplaýaryn; şekilleri redaktirlemek, täzeden gözlemek we dolandyrmak üçin zerur bolan ähli gurallar bilen üpjün edýär. Kompýuter we iPad üçin Photoshop, Lightroom, Lightroom Classic, 20GB ýa-da 1TB bulut saklaýjy, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, Adobe Spark we çykan badyna iň täze opsiýalara we täzelenmelere girmegi öz içine alýar.

3. Appshli programmalar döredijilik bulut meýilnamasy

 • Platformalar: Mac OS, Windows
 • Baha: Mugt synag ýa-da aýda 52.99 $
 • “FixThoto” redaktorlarynyň bahasy
   
  (5/5)

Appshli programmalar meýilnamasy, ähliumumy paket bolup, ony kämilleşdirmek, 3D grafikany ösdürmek, çyzgy, teksti gaýtadan işlemek, wideo redaktirlemek, ýörite effektler goşmak, modellemek we ş.m. ýaly ähli işleri ýerine ýetirmek üçin ulanyp bilersiňiz. Bulut, 10 Gb bulut ammary, şahsy Adobe Portfolio, Adobe we Spark şriftlerini alarsyňyz.

Photoshop Crack alternatiwalary

Seniň öňüňde Photoshop satyn alyňbeýan edilen usullardan birini saýlap, şulara göz aýlamagy maslahat berýärin mugt Photoshop alternatiwalary. Belki, bu programmalaryň işlemegi islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýeterlikdir.

1. GIMP

Taraz+
 • Linux bilen gabat gelýär
 • Açyk çeşme kody
 • Dürli plug-in goldawy
 • RAW faýllarynyň hemmesini diýen ýaly goldaýar
Garamaýan taraplary-
 • Okuw sapaklarynyň kiçi binýady
 • Bukjany gaýtadan işlemek ýok
 • Mac OS wersiýasy ýerliksiz işleýär

GIMP açyk çeşme kody bolan platforma redaktory; maskalary, gatlaklary we sazlanyp bilinýän çotgalary goşmak bilen içgin interfeýsi we çuňňur şekili täzeden gözlemek üçin ösen gurallary özünde jemleýär. Mundan başga-da, deslapky koduň setirlerini el bilen redaktirläp we indiki täzelenmä garaşman programmany gowulaşdyryp bilersiňiz.

GIMP-iň bar bolan Adobe Photoshop plaginlerini goldaýandygyny bellemek gyzykly we örtükleri, şeýle hem taýýar çotgalary ulanyp bilersiňiz.

2. XnView

Taraz+
 • Topary gaýtadan işlemek
 • Photoshop plug-ins goldawy
 • Surat kolleksiýaňyzy görmek üçin slaýd-şou
Garamaýan taraplary-
 • Gurnama gollanmasy birneme bulaşyk
 • Köne dizaýn

XnView, Windows üçin açyk çeşme kody bolan has çalt surat redaktory. Simpleönekeý interfeýs we içgin gurallaryň kömegi bilen bu programma täze doglan çagalar üçin amatlydyr. GIMP-den tapawutlylykda, XnView RAW we JPEG faýllaryny köpçülikleýin gaýtadan işlemegi hödürleýär.

Suratlaryňyzy dürli görnüşde görmek mümkinçiligi bilen birlikde (slaýd görkezişini hem goşmak bilen), XnView sazlanylýan slaýderleri, maskalary, gatlaklary, çotgalary, effektleri we süzgüçleri ulanyp şekilleri redaktirlemek üçin gurallara hem eýe.

3. Canva

Taraz+
 • Teksti gaýtadan işlemek üçin ösen gurallar
 • Esasy surat redaktirlemek üçin amatly
 • Salgylary, mahabatlary ösdürmek üçin ajaýyp
Garamaýan taraplary-
 • Goşmaça tölegli funksiýalar
 • Gödek mahabat

Öňki iki sany mugt Photoshop döwmek alternatiwasyndan tapawutlylykda, Canva dürli düzülişleri, kiçi mahabat bannerlerini, logotipleri we ş.m. dizaýny ösdürmek üçin öňdebaryjy redaktor hökmünde özüni görkezýär. Programma brauzer arkaly we iş stoly wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Şeýle hem, programma reňkleri düzetmek we kölegeleri, ýagtylygy, kontrasty, ekin guralyny we süzgüçleri ýokarlandyrmak üçin awtomatiki slaýderleri goşmak bilen reňkleri düzetmek we esasy suraty gaýtadan işlemek üçin birnäçe gurallary öz içine alýar.

Freebies

Haýsy meýilnama ulanýandygyňyza garamazdan, Photoshop 2020 we öňki wersiýalary hereketler, örtükler, çotgalar we dokumalar ýaly dürli pluginleri goldaýar. Plaginleri ulanyp, surat redaktirlemesini ep-esli aňsatlaşdyryp, wagtyňyzy tygşytlap bilersiňiz.

Mat

freebies for Photoshop freebies for Photoshop

Reňkleri täzelemek, ýagtylyk goşmak we jikme-jiklikleri bellemek isleseňiz, mugt mat hereketini suratlaryňyz üçin ulanyň. Tebigy we emeli yşyklandyryşda düşürilen portret suratlary bilen ajaýyp işleýär.

Önüm görnüşi

freebies for Photoshop freebies for Photoshop

Hil taýdan önümi surata düşürmek elmydama isleg bildirýär, sebäbi diňe müşderileri önüm satyn almaga höweslendirip bilersiňiz. Bu hereketi ulanyp, ähli önümleri görkezýän we fonda aýyrýan suratyňyza ýiti we kontrast goşarsyňyz.

Peri asman

freebies for Photoshop freebies for Photoshop

Geň ýeri, suratlaryň 70% -den gowragy irden ýa-da günüň gözýetimiň aşagynda däl-de, suratlaryňyz üçin dogry yşyk alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, howa elmydama siziň tarapyňyzda däl we asmanda owadan bulutlara garaşmagyň ýerine bu mugt örtügi ulanyň. Asmany tebigy we özüne çekiji bulutlar bilen doldurar.

Photoshop Crack

photoshop crack logo
Adobe Photoshop ýaryşyny resmi däl çeşmelerden göçürip alanyňyzdan soň, kompýuteriňize zyýan ýetirersiňiz. Resmi Adobe saýtyndan Photoshop-y göçürip alyň we kanuny bozman ulanyň.

Ann Young

Hi there, I'm Ann Young - a professional blogger, read more

YOU MAY ALSO LIKE:
creative cloud all special offers creative cloud all special offers