Mac göçürip almak üçin Adobe Illustrator

mac göçürip almak üçin adobe illýustrator

Wektor grafikasy bilen işlemek we netijeleriňizi onlaýn ýa-da çap görnüşinde paýlaşmak üçin Mac üçin Adobe Illustrator gözleýärsiňizmi? Bu güýçli programma üpjünçiligini almagyň kanuny we ygtybarly usuly barada öwreniň.

Düzülip bilinýän interfeýs . “Mac Illustrator” penjireleriň, panelleriň we gurallaryň ýagdaýyny üýtgetmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin işiňiz üçin iň amatly gurşawy döredip bilersiňiz. Mundan başga-da, birnäçe grafiki redaktoryň öwünip bilýän aýratynlygy bolan düýbünden täze UI ýasamak we zerur bolsa hemme zady başlangyç ýagdaýyna getirmek mümkin.

Döredijilik baýlyklarynyň giň toparyna girmek . Adobe Illustrator Mac ulanyp, 90 milliondan gowrak surat, wideo, grafika, şablon we beýleki döredijilik mazmuny bar. Itemshli zatlar Adobe aksiýasy tertipli ýerleşdirildi. Highokary hilli wizuallaryň şeýle baý ýygyndysynyň kömegi bilen, belli bir taslamaňyza laýyk bir zat tapmaga mejbur bolarsyňyz.

Öňünden goldaw . Adobe Illustrator satyn alyň meýilleşdirýän adamlar, bu programmanyň taýýar deslapky zatlary öz içine alýandyklaryny, şablonlary ulanmagyň ýerine boş sahypadan taslama döredip biljekdigini aýdýarlar. Öňünden düzülenleri özleşdirmek bilen baglanyşykly hiç hili çäklendirmeler ýok, ýagny adyny, ugruny, çyzgy tagtalarynyň sanyny we ş.m. üýtgedip bilersiňiz.

Doly ulaldylyp bilner . “Mac” üçin illýustrator, şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende grafika başgaça çemeleşýär. Bu ýerde grafika, saklanylýan pikselleriň ýerine matematiki deňlemelere esaslanýar, netijede islendik ölçegde çap edilip bilinjek anyk we ýiti çyzyklar bolýar. Hünärmenler bu programma üpjünçiligini saýlaýarlar, sebäbi iş wagtynda grafikalarynyň çözgüdiniň bozulmaýandygyna ynanýarlar. Bu multimediýa dizaýn edilende has köpugurlylygy aňladýar.

Dolandyrylýan ululykda faýl döretmek . “Adobe Illustrator Mac” kiçi göwrümli faýllary döredýär we e-poçta arkaly paýlaşmak kararyna geleniňizde kynçylyk bolmaz. Mundan başga-da, şeýle ykjam faýllar resurslara çydamly, gaýtadan işlemek wagtynda doňmagyň ýoklugyny aňladýar. Birnäçe dizaýny bulut bilen sinhronlamak ýa-da surat paýlaşmak sahypalary -de paýlaşmak zerur bolsa, meseläni çalt çözüp bilersiňiz.

wagtyň özünde birnäçe şekilde işlemek ukyby . Illustrator Mac wersiýasy dizaýnerlere bir wagtyň özünde birnäçe çeper tagtalar bilen işlemäge mümkinçilik berýän bu ýerdäki beýleki programmalardan ýokarydyr. Bu birmeňzeş işlenip bilinjek meňzeş stilde birnäçe surat bar bolsa, iş prosesiňizi çaltlaşdyrmak we has öndürijilikli bolmak üçin ajaýyp wariant ýaly bolup görünýär.

Mac ulgamynyň talaplary üçin Adobe Illustrator

Prosessor 64 bitli goldaw bilen köp sanly Intel prosessor
RAM 4 Gb (16 Gb maslahat berilýär)
Operasiýa ulgamy macOS 10.13 wersiýasy (Sokary Sierra), 10.12 (Sierra)
Gaty disk ýeri 2 Gb (gurnama wagtynda goşmaça boş ýer)
Rugsatlylygyna gözegçilik 1024 x 768 displeý (1920 x 1080 maslahat berilýär)

Illustrator Mac-ny üstünlikli işletmek we ulanmak üçin kompýuteriňiz käbir tehniki aýratynlyklara laýyk gelmelidir. Enjamyňyzyň aýratynlyklarynyň ýokarda sanalanlara laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň we hemme zat gowy bolsa, bu programmany dizaýn taslamalaryňyz üçin ulanyp başlaň.

Freebies

Wagt iň uly aladaňyz bolsa we işiňizi mümkin boldugyça netijeli etmek isleseňiz, Ai üçin şriftleri göçürip almagy maslahat berýärin. Döredijilik işiňize başlap biljek birnäçe mugt wariant ýygnadym.

adobe illýustrator üçin mugt şriftler bukjasy

Mac” üçin “Adobe Illustrator” programma üpjünçiliginde gyzykly we ýokary hilli dizaýn döretmäge çalyşýan bolsaňyz, gurallar toplumyna hökman hünär şriftini goşmaly. Bu toplumy has ýakyndan gözden geçiriň we häzirki taslamaňyza laýyk gelýän şrift saýlaň. Döwrebap, ssenariý we gülkünç şriftler bar, şonuň üçin bu ýumuşa laýyk bir zady saýlarsyňyz.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers