Windows 7 Üçin Adobe Photoshop Göçürip Alyň

Eger siz henizem Windows 7 ulanýan bolsaňyz we Photoshop mümkinçiliklerinden peýdalanmak isleseňiz, Windows 7 üçin Adobe Photoshop göçürip almagyň ygtybarly ýoluny tapyň.

Windows 7 üçin adobe photoshop göçürip alyň

Birinji derejeli dizaýnlary döretmek üçin köp sanly gural bar. Photoshop öňünden gurlan aýratynlyklaryň we gurallaryň giň toplumyny öz içine alýar. Mundan başga-da, köp sanly goşmaça plaginler arkaly iş akymyňyzy diwersifikasiýa edip bilersiňiz.

Surat redaktirlemek ýa-da manipulýasiýa etmek üçin güýçli programma üpjünçiligi. Suratyňyz açyk däl ýa-da bir suraty beýlekisiniň üstünde örtmek isleseňiz, Photoshop-yň mümkinçiligi çäksizdir. Suratlaryňyza aýratyn görnüş we görmegeýlik bermek üçin hatda aýratyn reňkleri ýuwup bolýar.

Birnäçe surat formatlary bilen işlemek ukyby. Photoshop programma üpjünçiligi iň köp ýaýran faýl formatlaryny goldaýar, şonuň üçin goşmaça plaginleri göçürip almaly dälsiňiz. Mundan başga-da, dürli surat redaktorlary arasynda geçmegiň zerurlygy ýok. Edhli üýtgeşmeleri bir programma üpjünçiliginde ýerine ýetirip bilersiňiz.

Wideo ýa-da animasiýa gatlaklary bilen işlemek ukyby. Ösen surat redaktirleme mümkinçiliklerinden başga-da, Adobe Photoshop wideo we animasiýa bilen işläp biler. Wideo ýa-da animasiýa aýratyn ramkalaryny redaktirläp bilersiňiz.

Köp sanly okuw gollanmasy. Köp gözlegçiler, dizaýnerler, web döredijiler we suratkeşler esasy gural hökmünde Adobe Photoshop-dan peýdalanýarlar we köplenç tejribe alyşmak isleýärler. Şol sebäpli köp Photoshop sapaklary, kurslary, işjeň forumlary we okuw bloglaryny tapyp bilersiňiz.

Toplumlaýyn bulut ammary. Dürli şäherlerde we ýurtlarda ýerleşýän dürli kompýuterlerden zerur faýllary sinhronlap we olara girip bilersiňiz. “Adobe” 20 Gb-dan 10TB-a çenli bulut saklaýan köp meýilnama hödürleýär.

Ulgam talaplary

OS: Windows 7
RAM: 2 GB ýa-da ondanam köp (8 GB maslahat berilýär)
Disk space: 64 bitli gurnamak üçin 3.1 GB ýa-da has köp gaty disk
Screen: 16 bitli reňkli 100% UI masştabynda 1280 x 800 displeý
CPU: 2 GGs ýa-da 64-bit goldaýan has çalt prosessor

Beýleki hünär derejeli mugt Adobe programma üpjünçiligi -den tapawutlylykda, Photoshop ulgamyň talaplaryna has laýyk gelýär. Bu, bu surat redaktirleme programmasyny hatda orta aralyk kompýuterinde hem ulanyp boljakdygyny aňladýar. Photoshop-y işletmek üçin ulgamyň iň az talaplary ýeterlikdir. Şeýle-de bolsa, gowşak kompýuter ulanýan bolsaňyz, surat redaktirleme döwründe programmanyň üznüksiz işlemegine garaşmaň.

Freebies

Photoshop-da has täsirli işlemek Photoshop hereketleri ulanyp bilersiňiz, Ps hereketleriniň ýygyndysyny portretler üçin mugt göçürip alyň we suratlaryňyzy dogry ösdürip bilersiňiz. uzakda.

portret üçin freebies bukjasy

Bu portretleri ösdürmek üçin ulanyp boljak iň peýdaly hereketleriň toplumy. Suratlaryňyzy täzeden işlemegiň işini ýeňilleşdirmek üçin hemmesini synap görüň.

Get 40% OFF Get 40% OFF