Adobe Photoshop Elements 14 göçürip alyň

Photoshop Elements-iň ähli mümkinçiliklerinden peýdalanmak we Photoshop Elementleriniň akymlary kanuny ýerine ýetirmek isleseňiz, Adobe Photoshop Elements 14 göçürip almagyň ygtybarly usulyny tapyň.

adobe fotoshop elementlerini 14 göçürip alyň

Öý ekrany. Photoshop elementleri suraty redaktirlemek üçin ulanyjy üçin amatly programma. Requiredhli zerur gurallary tapmak we suratlary redaktirläp başlamak kyn bolmaz. Indi, bir gezek basmak bilen suratlary import edip, “Auto Creation” opsiýalary bilen işläp bilersiňiz. Guramaçy, surat we wideo redaktory (Premiere elementleri) hem bar. Thehli aýratynlyklary görüp bilmek üçin aşak aýlamak bolýar. Ekranyň ýokarky böleginde duş gelýär. Onlaýn sapaklary gözden geçirmeli bolsaňyz, gözleg setirinden tapyň.

Ajaýyp guramaçy. 14-nji elementdäki guramaçy, suratlary akylly reesimler arkaly ýerler, wakalar we adamlar ýaly toparlara bölüp, ulanyjynyň surat kitaphanasyny tertiplär. 13-nji elementler bilen deňeşdirilende, bu toparlaryň hemmesi güýçlendirildi. Moreene-de bir görnükli aýratynlyk, ýüz tanamakdyr. Synag wagtynda guramaçy köp sanly toý suratlaryndan ýüzleri tanap bildi we muny öňki Elementler wersiýasyndakydan has ösen derejede etdi.

Çalt üýtgetmeler. Adobe Elements 14-de surat redaktory üç reesime bölünýär: Çalt, Gollanma we Ekspert. Mundan başga-da, dürli ýokary derejeli onlaýn gollanmalary hödürleýän eLive bar. Bu üç usul dürli hünär derejelerine gönükdirilendir. Çalt re modeim, bir gezek basylanda ulanylýan iň esasy menýulary, sazlamalary, adaty ton sazlamalaryny we effektleri hödürleýär.

Akylly görüniş aýratynlygy. Adobe Photoshop Elements 14, takmynan 50 peýdaly effekti saýlamaga “Akylly görnüşler” goşdy. “Akylly görnüşler” elindäki suraty seljermek esasynda 2500-den gowrak kitaphanadan bäş effekt alýar.

Surat görmek gowulaşdy. Indi, kursory teklip edilýän wariantlaryň birine basyp, ulanyjy düzedişleri ulanandan soň suratyň nähili üýtgejekdigini derrew görüp biler. Hereketi ulanmak üçin nyşany basyň.

Goşmaça sazlamalar. 14-nji elementlerde otkrytkalary, senenamalary, surat kollaageslaryny, slaýd görkezişlerini, konwertleri we bellikleri döretmek, öz surat albomlaryňyzy döretmek, suratlary sosial ulgamlara (alyş-çalyş) we ş.m. taýýarlamak mümkin. Dizaýnyň inçeliklerine we çap etmegiň tehniki aýratynlyklaryna düşünmeýänler üçin işi ep-esli ýeňilleşdirer.

Ulgam talaplary - Windows

OS: Hyzmat paketi 1, Windows 8 ýa-da Windows 10 bilen Microsoft Windows 7 (32 bitli wersiýa 32 bitli ulgamda gurlar; 64 bitli wersiýa 64 bitli ulgamda gurlar)
RAM: 2 Gb RAM
Disk space: 5 Gb gaty gaty disk (gurnama wagtynda zerur boş ýer)
Screen: 1024x768 displeý çözgüdi (100% masştab faktorynda)
CPU: SSE2 goldawy bilen 1,6 GGs ýa-da has çalt prosessor

Ulgam talaplary - Windows

OS: Mac OS X v10.9 ýa-da v10.10
RAM: 2 Gb RAM
Disk space: 5 Gb gaty gaty disk (gurnama wagtynda zerur boş ýer)
Screen: 1024x768 displeý çözgüdi (100% masştab faktorynda)
CPU: 64 bitli köp sanly Intel prosessor

Görşüňiz ýaly, Adobe Photoshop Elements 14 ulgam talaplary gaty pes. Şeýlelik bilen, iň güýçli kompýuteriňiz ýok bolsa, bu surat redaktoryny alyp bilersiňiz.

Freebies

Ps elementlerinde redaktirlän wagtyňyz suratlaryňyzyň özboluşly öwüşgin almagyny isleseňiz, mugt hereketlerden peýdalanyň.

Portreti, täze doglan çagany, toýy we jübütleriň suratlaryny has ýumşak we has täsirli etmek üçin sanlyja sekundyň içinde romantiki täsir galdyrmak üçin Mugt Mat hereketlerini göçürip alyň. Bu Photoshop hereketleri ýagtylygy ýokarlandyrýar we doýgunlygy birneme ýokarlandyrýar.

portret suratlary üçin freebies bukjasy
creative cloud all special offers creative cloud all special offers