Adobe Illustrator-y Nädip Mugt Almaly

Byazan Ann Young 2021-09-05, Turkmen Blog

Adobe Illustrator

 • Reýting
  (4.5/5)
 • Synlar: 415
 • Ygtyýarnama: Mugt synag
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 9.3k
 • Wersiýa: 3.6.6.
 • Gabat gelýän: Mac/Win

“Adobe Illustrator” -y nädip mugt almalydygyny bilmeýärsiňiz, ýöne aýda abuna ýazylman 20 dollar tölemezden professional dizaýn döretmek isleýärsiňizmi? Adobe Illustrator-ny kanuny bozmazdan mugt göçürip almagyň bu iki ygtybarly usulyny, mugt alternatiwalaryny we gizlin garakçylyk howplaryny gözden geçiriň.

illýustrator interfeýsi

Mugt Illustrator peýdalary

 • Professional dizaýn gurallary
 • Learningönekeý öwreniş egri
 • Beýleki Adobe önümleri bilen birleşdirip bolýar
 • Her dürli formatlary goldaýar
 • Adobe şriftlerine aňsat girmek
 • Tanyşdyryş üçin ulanylyp bilner

Adobe Illustrator-y yzygiderli mugt ulanmak gynansak-da mümkin däl, bu wektor redaktoryny 7 günläp mugt synap bilersiňiz ýa-da smartfonyňyza mugt Adobe Illustrator gurup bilersiňiz.

“Adobe Illustrator” mugt synag 7 günüň dowamynda hiç hili çäklendirmesiz programmanyň işleýşini barlamagyň ajaýyp usulydyr. Bu wariant haýsy wektor redaktoryny göçürip almalydygyny kesgitlemedikler üçin amatlydyr.

“Adobe Illustrator” mugt synag soraglary:

Adobe Illustrator Mugt Synag barada soraglaryňyz bar bolsa, soraglar bölümindäki jogaplara göz aýlaň.

 • Adobe Illustrator CS6 synagyny göçürip alyp bolarmy?

No.ok. Illustrator, mugt göçürip alyp bolýan Adobe Illustrator-yň ýeke-täk we iň soňky synag wersiýasy.

 • “Adobe Illustrator” mugt synag “Illustrator” -yň doly wersiýasymy?

Hawa. Onda soňky Illustrator wersiýasynyň ähli funksiýalary we täzelenmeleri bar.

Beýleki Adobe önümleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin okaň “Lightroom” -y nädip mugt almaly we ulanmak Photoshop mugt.

 • Talyp bolsam Adobe Illustrator üçin arzanladyş alarynmy?

Hawa. Talyplar we mugallymlar 60% arzanladyş bilen ähli döredijilik bulut kolleksiýasyna abuna ýazylyp bilerler.

 • Synag möhleti gutarsa näme etmeli?

"Satyn al" bölümine giriň we elýeterli meýilnamalardan birini saýlaň.

Adobe Illustrator Mugt ulanmagyň başga bir usuly

Adobe Illustrator Draw

 • Reýting
  (4/5)
 • Synlar: 205
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • .Üklemeler: 9.3k
 • Wersiýa: 3.6.6.
 • Gabat gelýän: Android / iOS
illýustrator çyzgy interfeýsi

Illustrator çekmegiň peýdalary

 • Gatlak goldawy
 • Özbaşdak çotgalar
 • Beýleki Adobe programma üpjünçiligi bilen integrasiýa
 • Pleönekeý UI

“Adobe Illustrator Draw” ýönekeý we döwrebap interfeýsde wektor çyzmak üçin ähli meşhur gurallary we funksiýalary hödürleýär. Programma gatlaklary we dürli çotgalary goldaýar. Draw Creative Cloud Collection-a degişlidigi sebäpli, aşakdaky programmalar bilen gabat gelýär: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Capture, Adobe Photoshop Sketch we Lightroom ykjam programmasy.

Döredilen suratlary kompýuteriňize iberip, Illustrator-da wektor konturlary görnüşinde wektor redaktirlemesini dowam etdirip bilersiňiz ýa-da eskizleri Photoshop-a goýup bilersiňiz. “Illustrator Draw” “Adobe Ink”, “Pixelpoint bilen Adonit Jot Touch”, “Wacom”, “FiftyThree Company” tarapyndan galam we “Apple Pencil” ýaly iň täze programma üpjünçiligini goldaýar. Basyşa duýgur stiluslar arkaly suratlar döretmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, bu programmanyň kömegi bilen “Behance” -de eserleriňizi çap edip bilersiňiz, iň esasy zat programmanyň doly mugt bolmagydyr.

Näme üçin Adobe Illustrator Pirate wersiýasyny ulanmaly däl?

Käbir ulanyjylar torrentleri göçürip almakda we ulanmakda ýalňyşlyk ýok diýip pikir edip bilerler. Torrent-den garakçylyk programmasyny göçürip alsaňyz, Adobe-i mugt alarsyňyz. Şeýle-de bolsa, peýdalar gutarýar we jenaýat jogapkärçiligi başlaýar. Aşakda ygtyýarnamasyz programma üpjünçiligini ulanmagyň netijelerini düşündirerin.

 • Kazyýet işi

Garakçy programma üpjünçiligini ulanmagyň iň möhüm netijesi jenaýat jogapkärçiligidir diýip hasaplaýaryn. Bilşiňiz ýaly, köpüňiz beýle kanun hakda pikirem etmediňiz, kanuny bilmezlik hiç hili bahana däldir.

Esasy zat, ygtyýarnamasyz programma üpjünçiligini göçürip alsaňyz, e-poçtaňyzda bikanun göçürip almagyň netijelerini beýan edýän birnäçe duýduryş habaryny alarsyňyz. Garakçylyk programmasyny, prowaýderiňiz tarapyndan öçürilen internet birikmesini duruzmasaňyz we nädogry ulanmasaňyz, çagyryş alarsyňyz. Netijede, 1000 dollardan jerime tölemeli bolarsyňyz.

 • Wiruslar

Garakçy programma üpjünçiligi, adatça, kompýuterleriňizdäki iň uly wirus paýlaýjylardan biridir. Adobe Illustrator-y ygtybarsyz çeşmeden mugt göçürip alanyňyzdan soň dürli wiruslary alyp bilersiňiz. Bolup biljek iň zyýansyz zat, dürli gereksiz programmalary awtomatiki gurnamakdyr. Mundan başga-da, wiruslar kompýuteriňiziň işini haýalladyp biler. Iň çynlakaý netijeler, operasiýa ulgamyňyzyň zaýalanmagy ýa-da şahsy maglumatlaryňyzyň ogurlanmagydyr.

 • Täzelenme ýok

“Adobe Company” dürli haltalary düzedýän, täze gurallary güýçlendirýän ýa-da goşýan täzelenmeler bilen hemişe hoşal bolýar. Hack edilen Adobe Illustrator-y göçürip alanyňyzdan soň, ony soňky wersiýasyna täzeläp bilmersiňiz we başga bir, ygtyýarnamasyz wersiýasyny göçürip alýançaňyz ulanyp bilersiňiz (bu seýrek bolýar).

 • Çäklendirilen işlemek

Programmany döwmek üçin hakerler deslapky kody açmak we döwmek üçin programmada gowşak ýerleri tapýarlar. Programma döwülende hakerler çeşme koduny programma üpjünçiligini yzygiderli ulanyp boljak derejede üýtgedýärler. Çeşme kody üýtgedilende hakerler käbir gurallara zyýan berip bilerler. Netijede, olar dogry işlemezler ýa-da asla işlemezler. Hack edilen programmalar üçin hakykatdanam adaty zat.

 • Müşderi goldawy ýok

“Adobe” ulanyjylary barada alada edýän çynlakaý kompaniýa. Önümini satyn alanyňyzda, dürli soraglar bilen çözüp boljak 24/7 goldaw alarsyňyz. Goldaw topary käbir programma meselelerini çözmekde kömek eder ýa-da bu ýa-da şol guralyň işleýşini düşündirer. Garakçy şekil redaktory wersiýasyny göçürip alsaňyz, bu mümkinçilikden peýdalanyp bilmersiňiz.

3 Adobe Illustrator Mugt alternatiwalar

Hemmeler wektor redaktory üçin aýda 10-80 dollar töläp bilmeýärler. Şonuň üçin köp garaşsyz dizaýnerler we yzygiderli ulanyjylar elýeterli alternatiwalary gözleýärler. Wektor grafikasyny öwrenip başlasaňyz, Adobe Illustrator-a mugt alternatiwa hökmünde saýlan programmalarym, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ideal bolup biler. Şübhesiz, esasy wektor amallary üçin iň ýakyn surat redaktorlaryny saýlamaga synanyşsam-da, Illustrator ähli tarapdan ýeňer.

1. Inkscape

inkscape nyşany
Taraz
 • Hotkeys
 • Amatly surat redaktirleme funksiýalary
 • Doly mugt
Minuslar
 • Ulgam çeşmesini talap edýän
 • Faýl import meselesi

Inkscape, wektor suratlaryny döretmek we gaýtadan işlemek üçin döredilen ýörite programma. Wizit kartoçkalary, afişalary, shemalary, logotipleri we diagrammalary dizaýn etmek üçin ýygy-ýygydan ulanylýan ajaýyp Adobe Illustrator mugt alternatiwasy. Dürli gurallar arkaly wektor şekillerini döretmäge we redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Galam, ruçka we kalligrafiýa ýaly gurallary ulanyp, zatlary çyzyp bilersiňiz. Mundan başga-da, dürli göniburçluklar, ellips, köpburçluklar, spirallar, tekst mümkinçilikleri we başgalar bar. Şeýle hem grafikalary GZIP formatda açyp we ýatda saklap bilersiňiz.

Mundan başga-da, programma köp meşhur formatlaryň şekilini redaktirlemäge mümkinçilik berýär, mysal üçin, SVG, PNG, OpenDocument, DXF, sk1, PDF, EPS, PostScript we ş.m. Inkscape köp peýdaly funksiýalary we ýönekeý interfeýsi bilen peýdalydyr. Grafikany döretmek we redaktirlemek üçin ygtybarly programma zerur bolanlar üçin bu programmany maslahat berýärin.

2. Gravit

agyrlyk nyşany
Taraz
 • Wektor aktiwleriniň uly kitaphanasy
 • Userönekeý ulanyjy interfeýsi
 • Brauzer wersiýasy
Minuslar
 • Deňeşdirilen funksiýa

Ilki bilen Gravit nyşanlary, bannerleri, logotipleri we beýleki grafiki elementleri döretmek üçin onlaýn wektor redaktory hökmünde döredildi. Şeýle-de bolsa, döredijiler täze funksiýalary hödürlediler we Adobe Illustrator mugt synagyna bu alternatiwa, häzirki wagtda Mac, Windows we Linux platformalary bilen utgaşýan güýçli grafika guralyna öwrüldi. Programmada wektor grafikasyny gaýtadan işlemek üçin zerur gurallaryň doly toplumy bar.

Gatlaklary, egrileri, geometrik şekilleri, saýlamak we üýtgetmek üçin dürli gurallary, tekstleri we obýektler bilen işlemek üçin başga-da köp funksiýany goldaýar. Wektor aktiwleriniň Gravit Dizaýner kitaphanasynda surat redaktirleme wagtynda birleşdirilip bilinjek nyşanlar, görnüşler, emoji we suratlar bar. Theeri gelende aýtsak, Gravit has çalt grafiki redaktor hökmünde ulanylyp bilner, sebäbi kesmek, maskalamak, garyşdyrmak, ölçegi üýtgetmek we süzgüç goşmak ýaly funksiýalar bar. Üýtgedilen eserler PNG, JPG ýa-da SVG formatlarynda saklanyp bilner.

3. Vectr

vectr nyşany
Taraz
 • Doly mugt
 • Ulanmak aňsat
 • Çyzgy
 • WordPress integrasiýasy
 • Brauzer wersiýasy
Minuslar
 • Çäklendirilen funksiýalar
 • Şahsy hasap hökmany

Vectr, çalt ösýän, dürli funksiýalary goşýan we güýçlendirýän birneme täze programma. Geometrik şekilleri, egrileri we ş.m. döretmek we redaktirlemek ýaly adaty wektor amallaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän ýönekeý we düşnükli surat redaktory, taslamany guramaga kömek edýän birnäçe derejesi we sahypalary bar. Vectr AI, EPS, SVG, PNG we JPEG ýaly format faýllaryny import etmäge mümkinçilik berýär.

Köplenç düşündiriş, suratlary düzetmek we çyzgylar we diagrammalar üçin ulanylýar. Mundan başga-da, logotipleri, suw belliklerini, ulanyjy interfeýs dizaýnyny, web sahypasyny masgaralamak, sosial ulgam bannerleri, nyşanlary we 2D şekilleri döretmek üçin ulanylyp bilner. “Vectr” -iň kömegi bilen, ýönekeý we düşnükli funksiýalary ulanyp ulaldylan wektor suratlaryny döredip bilersiňiz. Programmany özleşdirmek aňsat we wektor bilen işe başlaýan we illýustrasiýa redaktirlemegi bilen baglanyşykly esasy funksiýalardan doly kanagatlanýanlar üçin amatly.

Adobe Illustrator-y mugt göçürip alyň

adobe illýustrator mugt synag

Bu programma üpjünçiligini mugt barlamak üçin ygtyýarly synag wersiýasyny göçürip alyň ýa-da ykjam programmany ulanyň.

creative cloud all special offers creative cloud all special offers