Adobe After Effects CS6 ýüklemek

effektlerden soň adobe cs6 göçürip almak baglanyşygy

Adobe After Effect CS6-ny ulanmak isleseňiz, nireden almalydygyny bilmeseňiz, göçürip almagyň ygtybarly we çalt usuly barada aýdaryn.

3D kamera yzarlamak . Effektlerden soň CS6 möhüm täze wizual effekt aýratynlygy bar - hereket grafikasynyň dizaýnerleri üçin hem peýdaly boljak 3D kamera yzarlaýjy. 3D Kamera Tracker, ýazga alnan wideoda bir zady yzarlamagyň ýerine, obýektleriň sanyny we kameranyň başlangyç ýagdaýyny täzeden düzýär. Ondan soň, degişli Kamera gatlagyny ýasap, çeşme sahnasyndaky obýektlere we ýüzlere gabat gelýän koordinatlara täze 3D gatlaklary goýup biler.

Wektor gatlagynyň aýratynlyklaryndan täze şekiller dörediň . Bu aýratynlyk bilen, wektor AI we EPS faýllaryny logotipler, çeper eserler we dizaýnlar bilen import edip bilersiňiz, soňra olary redaktirläp boljak gatlaklara öwrüp bilersiňiz. Reňkleri doldurmak we urmak, şekilleri redaktirlemek, Wiggle Paths we Wiggle Transform ýaly şekil operatorlaryny ulanyp bilersiňiz.

Üýtgeýän maska ýelek guraly . Adobe After Effects CS6-ny göçürip alyň we bu aýratynlygy hem ulanyp bilersiňiz. Indi, gaty we ýumşak gyrasy ýüzleri uýgunlaşdyrmak üçin bir ýoly üýtgedip bilersiňiz, mysal üçin hereket edýän obýektdäki hereket bulaşyklygy. Bu gural bilen, wagt çyzgysyndaky aýratyn nokatlary açyp bilersiňiz we maskaly obýekt ulanyp sazlap bilersiňiz.

DSLR suratlary bilen işlemek üçin has köp mümkinçilik . Effektlerden soň CS6 täze Rolling Shutter abatlaýyş effektine eýe. Wideony seljerip, düzedip biler. Onuň işi, ulanyjy tarapyndan saýlanylýan iki algoritm, Warp ýa-da Pixel Motion, şeýle hem skaner ugurlaryna esaslanýar. Wideo düşürilen kameranyň burçuna görä saýlanýar.

Gurlan effektleriň köpüsi . Bu programma üpjünçiligi, her kanalda 16 bitlik reňkini goldaýan CycoreFX HD Suite ýaly 80-den gowrak täze gurlan effektleri hödürleýär. After Effects CS6 tarapyndan hödürlenýän 35 effekt 32 bitli ýüzýän nokady gaýtadan işlemegi goldaýar.

Öň effektler bilen baglanyşykly bolmadyk täze effektler . Bu täsirlere “Cross Blur”, “Reňk bitaraplaşdyryjy”, ýadro, sapaklar, daşky gurşaw, ýagyş, gar ýagmagy, blok ýükleri, plastmassa, çyzyk arassalamak, “WrapoMatic” we “Overbrights” degişlidir. Käbir CycoreFX effektlerinde hereketiň bulaşmagyny we kompozisiýanyň 3D çyralaryny goldamak ýaly käbir gowulaşmalar edildi.

Adobe After Effects CS6 ulgam talaplary

Operasiýa ulgamy Windows: Hyzmat paketi 1, Windows 8 we Windows 8.1 bilen Microsoft Windows 7. Windows 8 goldawy barada has giňişleýin maglumat üçin CS6 soraglaryna serediň. Mac OS: macOS v10.6.8, v10.7, v10.8 ýa-da v10.9
Prosessor 64 bitli goldaw bilen köp sanly Intel prosessor
RAM Iň az 8 GB (16 GB maslahat berilýär)
Grafika kartasy 2 Gb GPU VRAM
Gaty disk ýeri 5 Gb gaty diskli ýer

Effektlerden soň kompýuteriňizden çynlakaý aýratynlyklary talap edýän ýörite effektleri döretmek üçin professional guraldyr, sebäbi ýükler gaty köp bolar. Adobe After Effects CS6 göçürip almak üçin ýokary baha segmentinden ýa-da oýun oýnaýan kompýuter gerek. Işlemek üçin gowşak kompýuter ulansaňyz, programma aralykda işlär ýa-da prosesiň ortasynda bütinleý durar.

Freebies

effectsörite effektleriň üstünde işlemezden ozal hil taýdan düzediş girizmeli. LUTs bilen etmegi makul bildim. Şeýlelik bilen, iki gezek basanyňyzda edip bilersiňiz. Reňk derejesi üçin mugt LUT toplumymyzy göçürip alyň.

effektlerden soň göçürip alyň cs6 luts
creative cloud all special offers creative cloud all special offers