Sony Vegas Pro 16 Crack

sony-vegas-pro-16-logo
“Sony Vegas Pro 16 crack” ýaryşyny göçürip almak isleseňiz, ýöne ygtyýarnamasyz programma üpjünçiligini ulanmagyň ygtybarlydygyna şübhelenýän bolsaňyz, ygtyýarlandyrylan wersiýanyň artykmaçlyklary we çäklendirilmedik gurallar toplumy barada has giňişleýin maglumat almak üçin synymy okaň.

Vegas Pro bolup durýar Windows üçin wideo redaktirleme programma üpjünçiligi hünärmenler we höwesjeňler üçin. Köp trackli ses faýllaryny döretmek, şeýle hem wideo we ses akymlaryny redaktirlemek üçin ajaýyp.

Çyzykly wideo we ses redaktirlemek üçin sanly köp ugurly ulgam bolmak bilen, Wegas çäksiz sanly wideo we ses ýazgylary bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Olaryň hersi öz jübüt A / B ýollary bilen gelýär.

“Sony Vegas Pro 16” doly döwülmegi ulanmak barada pikir edýän bolsaňyz, doly wersiýasynda ösen aýdym-saz kompozisiýa gurallarynyň bardygyny we doly dupleks re inimde köp kanally giriş çykyşyny goldaýandygyna üns beriň.

Wegas Pro 16 aýratynlyklary:

sony-vegas-pro-16-interfeýs
Ulanyjy interfeýsini düzmek aňsat
Gerekli gurallary saýlap, galanlaryny aýyryp, gurallar panelini tagamyňyza üýtgedip bilersiňiz. Käbir gurallary beýlekilerden has ýygy ulanmaly bolanyňyzda gaty peýdalydyr.
Gurallar panelini özleşdirmek, işiň güýçlendirilmegine hem mümkinçilik berýär. Mysal üçin, ulanyjy näçe hödürlemek sapaklary bilen işlemelidigini çözüp biler. Täze başlanlar beýle aýratynlyklara mätäç bolmazlar, ýokary derejeli hünärmenler üçin gaty amatly.
3D çeşme Alfa guraly
Ene-atadan we çagalardan düzülen kompozisiýa topary döretmek we ony 3D giňişligine geçirmek üçin 3D Source Alpha aýratynlygyny synap bilersiňiz. Dürli dürli effektleri ulanmaga, şeýle hem yşyklandyryşy we yşyklandyryşy gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.
“3D Source Alpha” guralyny ulanyp, ýoluňyza tekst goşup, 3D giňişliginde redaktirläp bilersiňiz.
Ösen eksport opsiýalary
“Vegas Pro 16” ýaryşynyň ýerine ygtyýarly wersiýany saýlasaňyz, gurlan kodekleriň kömegi bilen faýlyňyzy meşhur formatlaryň birine aňsatlyk bilen öwrüp biljekdigiňize üns beriň. Beýleki şuňa meňzeş programma üpjünçilik önümlerinden tapawutlylykda, “Vegas Pro” faýllary has çalt öwürmäge mümkinçilik berýän gowy pikirlenen menýu bilen meşgullanýar. Adobe Premiere-iň ýygy-ýygydan ulanmaly däl aýratynlyklary bilen has gowy.
Extra features
Ses faýllaryny hakyky wagtda işlemek üçin dört zolakly parametriki ekwalaýzer we kompressory ses ýoluňyzyň boşlugyna goýuň.
Mundan başga-da, “Sony Vegas Pro 16” ýaryşyny göçürip almak kararyna gelseňiz, ygtyýarly nusgada DirectX format plaginlerine 32 iberiş ulanyp bilersiňiz. Ilki bilen öwürmezden ýa-da görkezmezden, bir wagtyň özünde dürli maglumat formatlaryny goşmak mümkin.

Ulgam talaplary

Operasiýa ulgamy Windows: Microsoft Windows 7-den (diňe 64-bit)
Processor 6-njy nesil Intel Core i5 (ýa-da AMD ekwiwalenti) ýa-da has gowusy. 2.5 Ghz we iň az 4 ýadro. 4k, 7-nji nesil Intel Core i7 (ýa-da AMD ekwiwalenti) ýa-da has gowusy üçin. 3.0 Ghz we iň az 8 ýadro
Storage Programma gurmak üçin 1.5 GB gaty disk; 4K media üçin gaty döwletli disk (SSD) ýa-da ýokary tizlikli köp diskli RAID
RAM 8 GB RAM iň az (16 GB maslahat berilýär; 4K üçin 32 GB maslahat berilýär)

Windows Sony Vegas Pro 16

Filename: win_sony_vegas_pro_16.exe (göçürip al)
Filesize: 5.9 MB

Mac Sony Vegas Pro 16

Filename: mac_sony_vegas_pro_16.exe (göçürip al)
Filesize: 4.5 MB

Windows Sony Vegas Pro 16

Filename: 1_sony_vegas_pro_16_tools.exe (göçürip al)
Filesize: 3.3 MB

Mac Sony Vegas Pro 16

Filename: 2_sony_vegas_pro_16_tools.exe (göçürip al)
Filesize: 2.3 MB

Mugt wideo redaktirleme programma üpjünçiligi

Filename: free_video_editing_software_tools.exe (göçürip al)
Filesize: 29 MB
Mazmuny:
creative cloud all special offers creative cloud all special offers