Photoshop Express Onlaýn

Bu redaktor, Adobe Photoshop Express- iň mugt alternatiwasy bolup, onlaýn zerur manipulýasiýalary ýerine ýetirmäge kömek eder. Redaktor RAW goldawyny, pluginleri we sazlap boljak gatlaklary hödürleýär. Dürli düzülişleri döredip, hatda ýörite çotgalar bilen çyzyp bilersiňiz. Adobe Photoshop Express-i onlaýn göçürip almazdan ozal bu redaktory synap görüň.

Sorag-jogap: Photoshop Express Online

Bu Photoshop Express-iň onlaýn görnüşidirmi?
, Ok, redaktor Photoshop Express onlaýn wersiýasy däl. Täze başlanlar üçin döredilip, ýönekeý görnüşde çylşyrymly usullary hödürleýär.
Gyzyl göz aýyrmak, dişleri akartmak, düwürtikleri ýok etmek we reňkleri düzetmek ýaly surat redaktirleme usullarynyň hemmesi diýen ýaly gatlaklary ulanyp çuňňur düzediş girizmek ukyby bilen ýarym awtomat usulda ýerine ýetirilýär.
Bu onlaýn Photoshop Express-de Kamera RAW plugin barmy?
, Ok, bu Photoshop Express onlaýn wersiýasy Adobe-iň Kamera RAW pluginini teklip etmeýär. Stillöne şonda-da Surat → Düzedişler bölüminde süzgüçleri, egrileri we beýleki reňk sazlamalaryny ulanyp reňk düzedip bilersiňiz.
Bu ýerde pluginleri import edip we ulanyp bilerinmi?
Hawa, bu redaktor mugt Photoshop Actions, mugt Photoshop Overlays, mugt Photoshop Brushes we mugt Photoshop Textures ýaly Photoshop Express plaginlerini goldaýar.
Qualityokary hilli gaýtadan işlemek üçin ýeterlik gural barmy?
Derini tekizläp, gyzyl gözüň kemçiligini ýok edip, dişleri akaryp, fonuny aýyryp we hatda azaşan saçlary hem aýryp bilersiňiz. Printingöne çap etmek üçin ýokary hilli surat taýýarlaýan bolsaňyz, bu Photoshop Express onlaýn alternatiwasynyň işlemegi ýeterlik bolmaz. Bu ýagdaýda, professional surata düşürmek hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Photoshop Express Online - Wideo hileleri